Tìm kiếm tài liệu miễn phí

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh nhiễm trùng tiết niệu trong y học p1

Trình bày được các thể lâm sang của nhiễm trùng tiết niệu theo YHCT. 7. Nêu được 7 nguyên tắc trong điều trị nhiễm trùng tiết niệu và phân tích được cơ sở lý luận điều trị nhiễm trùng tiết niệu theo YHCT. 1. ĐạI CươNG Nhiễm trùng tiết niệu có 2 loại: Nhiễm trùng chất được chứa đựng (tức la nước tiểu) với ý nghĩa la có sự hiện diện của vi trùng trong nước tiểu với mật độ cao. Nhiễm trùng vật chứa đựng (tức la viêm nhu mô thận hay đường tiết niệu trên hoặc dưới)...Đánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh nhiễm trùng tiết niệu trong y học p1 quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh nhiễm trùng tiết niệu trong y học p1 Kỹ thuật y khoa, thủ thuật y khoa, bí quyết y khoa, phương pháp học y khoa, giáo trình y khoa
4.4 5 2419
 • 5 - Rất hữu ích 1.086

 • 4 - Tốt 1.333

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ k k lic lic C C w w m m BỆNH NHIỄM TRÙNG TIẾT NIỆU TRONG Y HỌC w w w w o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr 6. Tr×nh bày ®ưîc c¸c thÓ l©m sang cña nhiÔm trïng tiÕt niÖu theo YHCT. 7. Nªu ®ưîc 7 nguyªn t¾c trong ®iÒu trÞ nhiÔm trïng tiÕt niÖu và ph©n tÝch ®ưîc c¬ së lý luËn ®iÒu trÞ nhiÔm trïng tiÕt niÖu theo YHCT. 1. §¹I Cư¬NG NhiÔm trïng tiÕt niÖu cã 2 lo¹i: NhiÔm trïng chÊt ®ưîc chøa ®ùng (tøc la nưíc tiÓu) víi ý nghÜa la cã sù hiÖn diÖn cña vi trïng trong nưíc tiÓu víi mËt ®é cao. NhiÔm trïng vËt chøa ®ùng (tøc la viªm nhu m« thËn hay ®ưêng tiÕt niÖu trªn hoÆc dưíi). NhiÔm trïng tiÕt niÖu bao gåm c¶ nhiÔm trïng vËt ®ưîc chøa ®ùng lÉn vËt ®Ó chøa ®ùng. Trong 2 yÕu tè ®ã (sù hiÖn diÖn cña vi khuÈn va viªm ®ưêng
 2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k tiÕt niÖu) th× sù hiÖn diÖn cña vi khuÈn la chñ yÕu. B×nh thưêng, trong ®iÒu kiÖn tù nhiªn cã Ýt nhÊt 3 c¬ chÕ b¶o vÖ chèng nhiÔm trïng cña hÖ tiÕt niÖu: + Dßng nưíc tiÓu ®Èy tr«i, lo¹i bá vi trïng x©m nhËp ngưîc dßng. 223 Copyright@Ministry Of Health + Niªm m¹c bang quang trong tr¹ng th¸i b×nh thưêng cã “yÕu tè niªm m¹c” (muscular factor) øc chÕ sù sinh s¶n cña vi trïng. + Nưíc tiÓu víi pH acid va ®é thÈm thÊu cao còng øc chÕ sù sinh s¶n cña vi trïng. 1.1. Ph©n lo¹i NhiÔm trïng ®ưêng tiÕt niÖu thưêng ®ưîc ph©n lam 2 lo¹i: NhiÔm trïng ®ưêng tiÕt niÖu dưíi gåm bang quang, niÖu ®¹o, tiÒn liÖt tuyÕn.
 3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k NhiÔm trïng ®ưêng tiÕt niÖu trªn gåm viªm ®ai bÓ thËn, ¸p xe thËn va quanh thËn. Hai lo¹i trªn cã thÓ x¶y ra cïng lóc hoÆc ®éc lËp, cã thÓ cã triÖu chøng hoÆc kh«ng, trong ®ã nhiÔm trïng ë bang quang va niÖu ®¹o la nhiÔm trïng n«ng (niªm m¹c), cßn nhiÔm trïng ë ®ai bÓ thËn va tiÒn liÖt tuyÕn la nhiÔm trïng m«. Tiªu chuÈn ®Ó chÈn ®o¸n nhiÔm trïng ®ưêng tiÕt niÖu la ®i tiÓu ra vi khuÈn víi sè lưîng 105 khãm vi trïng trong 1ml nưíc tiÓu (lÊy gi÷a dßng). Tuy nhiªn víi sè lưîng 102 - 104 khóm vi trïng trong 1ml nưíc tiÓu lÊy b»ng phư¬ng ph¸p chÝch hót bang quang trªn xư¬ng mu hoÆc qua èng th«ng hoÆc
 4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k trªn bÖnh nh©n ®ang ®Æt èng th«ng tiÓu còng x¸c ®Þnh chÈn ®o¸n la nhiÔm trïng ®ưêng tiÕt niÖu. Sù nhiÔm trïng ®ưêng tiÕt niÖu t¸i ®i t¸i l¹i cßn ®ưîc ph©n lam 2 lo¹i: T¸i ph¸t la sù nhiÔm trïng tiÕt niÖu trë l¹i do cïng mét dßng vi khuÈn sau khi ®· kÕt thóc mét liÖu tr×nh ®iÒu trÞ. T¸i nhiÔm la sù nhiÔm trïng trë l¹i bëi mét dßng vi khuÈn kh¸c sau khi ®· kÕt thóc mét liÖu tr×nh ®iÒu trÞ. Trong ®ã sù t¸i ph¸t x¶y ra trong 2 tuÇn sau khi ®· kÕt thóc mét liÖu tr×nh ®iÒu trÞ thưêng la do hËu qu¶ cña mét nhiÔm trïng ë tiÒn liÖt tuyÕn hoÆc thËn chưa ®ưîc gi¶i quyÕt xong hoÆc mét æ nhiÔm trïng ë ©m ®¹o hoÆc ruét chưa ®ưîc chó ý ®óng møc (riªng ë phô n÷).

Tài liệu cùng danh mục Y khoa - Dược

Bài giảng Các bệnh lý thần kinh và HIV

Bài giảng Các bệnh lý thần kinh và HIV trang bị cho các bạn những kiến thức về nguyên nhân phổ biến nhất gây nhức đầu và sốt ở bệnh nhân HIV; cách chẩn đoán một bệnh nhân có thiếu sót thần kinh khu trù, bao gồm các chẩn đoán phân biệt; các nguyên nhân và điều trị bệnh lý thần kinh ngoại biên ở bệnh nhân nhiễm HIV.


MỐI LIÊN HỆ GIỮA VIÊM MŨI DỊ ỨNG VÀ HEN PHẾ QUẢN

Viêm mũi dị ứng(VMDƯ) là phản ứng quá mức của cơ thể trước một hay nhiều yếu tố(kháng nguyên) xâm nhập vào cơ thể gây nên. Bệnh đặc trưng bằng các triệu chứng: ngứa mũi, ngạt mũi, hắt hơi từng tràng (5-10 cái trở lên) chảy nước mũi trong, đôi khi có ngứa mắt, tai hoặc vùng khẩu cái, làm cho người mệt mỏi.


Medical assisting: Administrative and clinical procedures (5e) - Chapter 48: Collecting, processing, and testing blood specimens

In many health-care settings, the medical assistant is responsible for collecting blood specimens from patients and even performs some testing in the waived category. In order to properly collect the specimens, you will need to review the circulatory system and the function of blood. You will be introduced in this chapter to venipuncture and capillary collection procedures, and you will learn the appropriate supplies and equipment needed to perform these procedures.


Bài giảng Siêu âm tim hẹp van hai lá

Mời các bạn tham khảo bài giảng Siêu âm tim hẹp van hai lá sau đây để nắm bắt những kiến thức về nguyên nhân, giải phẫu học vủa tim hẹp van hai lá; diện tích hở van hai lá; triệu chứng hẹp van hai lá; các bước siêu âm tim hẹp van hai lá; đánh giá diện tích mở van 2 lá.


Siêu âm Tai - Mũi - Họng

Những triệu chứng liên quan đến tai mũi và họng là nguyên nhân khiến bệnh nhân đến phòng cấp cứu thường gặp. Những cấp cứu tai mũi họng bao gồm nhiều loại bệnh chẳng hạn như viêm họng, viêm amydale, abscess quanh amydale, abscess sau họng, abscess răng, và gãy mặt. Những triệu chứng thường gặp là đau, nuốt đau, khàn tiếng, phù nề ở mặt hoặc cổ. Siêu âm là phương pháp hỗ trợ hữu ích cho đánh giá lâm sàng ở những trường hợp cấp cứu tai mũi họng do khi khám trên lâm sàng các bác...


Lược lịch sử Y Khoa Đại Học Hà Nội (1902-1954) và Y Khoa Đại Học Sài Gòn

Đại Hội Quốc tế Y Nha Dược Sĩ Việt Nam Tự Do Kỳ IV, năm 2002, có chủ đề là “Y Tế Việt Nam qua giòng thời gian”, một chủ đề rộng lớn, bao gồm tất cả những quá trình hoạt động và những thành quả trong quá khứ, hiện tại và có thể cả trong tương lai của ba ngành Y, Nha, Dược tại hải ngoại. Dựa theo chủ đề, và trong phạm vi giới hạn của bài này, chúng tôi cố gắng trình bầy một khía cạnh nhỏ trong nhiều khía cạnh của chủ đề, khía cạnh...


NHỮNG ĐIỀU BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG CẨN BIẾT

Tham khảo tài liệu 'những điều bệnh nhân đái tháo đường cẩn biết', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


THUỐC CHỐNG ĐỘNG KINH – PHẦN 2

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành dược.


Bài giảng Sản phụ khoa: Phần 1 (Tập 2) - NXB Y học

Bài giảng "Sản phụ khoa" trình bày các vấn đề về sản, về phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình, các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, những vấn đề về sức khỏe sinh sản nói chung có dựa trên những kiến thức kinh điển và lồng vào đó những kiến thức cập nhật, hiện đại cho chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và dự phòng,... Sau đây là bài giảng "Sản phụ khoa: Phần 1 (Tập 2)". Mời các bạn tham khảo.


Lecture Electronic health records for allied health careers: Chapter 5 - Susan Sanderson

Chapter 5 - Personal health records. After studying this chapter, you should be able to: Explain why consumers are being encouraged to take a more active role in their health care, list five tools that personal health records offer that enable individuals to manage their health care, explain the differences among the four types of personal health records,...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

HUYẾT QUÁN ĐỒNG NHÂN
 • 13/07/2011
 • 11.906
 • 377
DIPHENHYDRAMIN HYDROCLORID
 • 20/07/2011
 • 21.375
 • 675
Case lâm sàng sản khoa - Case 7
 • 27/08/2011
 • 14.662
 • 748
Thuốc Diclofenac
 • 14/05/2011
 • 88.993
 • 887
CEFUROXIM AXETIL
 • 20/07/2011
 • 89.565
 • 447

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu