Tìm kiếm tài liệu miễn phí

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh nhiễm trùng tiết niệu trong y học p1

Trình bày được các thể lâm sang của nhiễm trùng tiết niệu theo YHCT. 7. Nêu được 7 nguyên tắc trong điều trị nhiễm trùng tiết niệu và phân tích được cơ sở lý luận điều trị nhiễm trùng tiết niệu theo YHCT. 1. ĐạI CươNG Nhiễm trùng tiết niệu có 2 loại: Nhiễm trùng chất được chứa đựng (tức la nước tiểu) với ý nghĩa la có sự hiện diện của vi trùng trong nước tiểu với mật độ cao. Nhiễm trùng vật chứa đựng (tức la viêm nhu mô thận hay đường tiết niệu trên hoặc dưới)...Đánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh nhiễm trùng tiết niệu trong y học p1 quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh nhiễm trùng tiết niệu trong y học p1 Kỹ thuật y khoa, thủ thuật y khoa, bí quyết y khoa, phương pháp học y khoa, giáo trình y khoa
4.4 5 2419
 • 5 - Rất hữu ích 1.086

 • 4 - Tốt 1.333

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ k k lic lic C C w w m m BỆNH NHIỄM TRÙNG TIẾT NIỆU TRONG Y HỌC w w w w o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr 6. Tr×nh bày ®ưîc c¸c thÓ l©m sang cña nhiÔm trïng tiÕt niÖu theo YHCT. 7. Nªu ®ưîc 7 nguyªn t¾c trong ®iÒu trÞ nhiÔm trïng tiÕt niÖu và ph©n tÝch ®ưîc c¬ së lý luËn ®iÒu trÞ nhiÔm trïng tiÕt niÖu theo YHCT. 1. §¹I Cư¬NG NhiÔm trïng tiÕt niÖu cã 2 lo¹i: NhiÔm trïng chÊt ®ưîc chøa ®ùng (tøc la nưíc tiÓu) víi ý nghÜa la cã sù hiÖn diÖn cña vi trïng trong nưíc tiÓu víi mËt ®é cao. NhiÔm trïng vËt chøa ®ùng (tøc la viªm nhu m« thËn hay ®ưêng tiÕt niÖu trªn hoÆc dưíi). NhiÔm trïng tiÕt niÖu bao gåm c¶ nhiÔm trïng vËt ®ưîc chøa ®ùng lÉn vËt ®Ó chøa ®ùng. Trong 2 yÕu tè ®ã (sù hiÖn diÖn cña vi khuÈn va viªm ®ưêng
 2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k tiÕt niÖu) th× sù hiÖn diÖn cña vi khuÈn la chñ yÕu. B×nh thưêng, trong ®iÒu kiÖn tù nhiªn cã Ýt nhÊt 3 c¬ chÕ b¶o vÖ chèng nhiÔm trïng cña hÖ tiÕt niÖu: + Dßng nưíc tiÓu ®Èy tr«i, lo¹i bá vi trïng x©m nhËp ngưîc dßng. 223 Copyright@Ministry Of Health + Niªm m¹c bang quang trong tr¹ng th¸i b×nh thưêng cã “yÕu tè niªm m¹c” (muscular factor) øc chÕ sù sinh s¶n cña vi trïng. + Nưíc tiÓu víi pH acid va ®é thÈm thÊu cao còng øc chÕ sù sinh s¶n cña vi trïng. 1.1. Ph©n lo¹i NhiÔm trïng ®ưêng tiÕt niÖu thưêng ®ưîc ph©n lam 2 lo¹i: NhiÔm trïng ®ưêng tiÕt niÖu dưíi gåm bang quang, niÖu ®¹o, tiÒn liÖt tuyÕn.
 3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k NhiÔm trïng ®ưêng tiÕt niÖu trªn gåm viªm ®ai bÓ thËn, ¸p xe thËn va quanh thËn. Hai lo¹i trªn cã thÓ x¶y ra cïng lóc hoÆc ®éc lËp, cã thÓ cã triÖu chøng hoÆc kh«ng, trong ®ã nhiÔm trïng ë bang quang va niÖu ®¹o la nhiÔm trïng n«ng (niªm m¹c), cßn nhiÔm trïng ë ®ai bÓ thËn va tiÒn liÖt tuyÕn la nhiÔm trïng m«. Tiªu chuÈn ®Ó chÈn ®o¸n nhiÔm trïng ®ưêng tiÕt niÖu la ®i tiÓu ra vi khuÈn víi sè lưîng 105 khãm vi trïng trong 1ml nưíc tiÓu (lÊy gi÷a dßng). Tuy nhiªn víi sè lưîng 102 - 104 khóm vi trïng trong 1ml nưíc tiÓu lÊy b»ng phư¬ng ph¸p chÝch hót bang quang trªn xư¬ng mu hoÆc qua èng th«ng hoÆc
 4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k trªn bÖnh nh©n ®ang ®Æt èng th«ng tiÓu còng x¸c ®Þnh chÈn ®o¸n la nhiÔm trïng ®ưêng tiÕt niÖu. Sù nhiÔm trïng ®ưêng tiÕt niÖu t¸i ®i t¸i l¹i cßn ®ưîc ph©n lam 2 lo¹i: T¸i ph¸t la sù nhiÔm trïng tiÕt niÖu trë l¹i do cïng mét dßng vi khuÈn sau khi ®· kÕt thóc mét liÖu tr×nh ®iÒu trÞ. T¸i nhiÔm la sù nhiÔm trïng trë l¹i bëi mét dßng vi khuÈn kh¸c sau khi ®· kÕt thóc mét liÖu tr×nh ®iÒu trÞ. Trong ®ã sù t¸i ph¸t x¶y ra trong 2 tuÇn sau khi ®· kÕt thóc mét liÖu tr×nh ®iÒu trÞ thưêng la do hËu qu¶ cña mét nhiÔm trïng ë tiÒn liÖt tuyÕn hoÆc thËn chưa ®ưîc gi¶i quyÕt xong hoÆc mét æ nhiÔm trïng ë ©m ®¹o hoÆc ruét chưa ®ưîc chó ý ®óng møc (riªng ë phô n÷).

Tài liệu cùng danh mục Y khoa - Dược

CEFUROXIM AXETIL

Cefuroxim acetil là hỗn hợp của hai đồng phân không đối quang của (1RS)-1(acetyloxy)ethyl (6R,7R)-3-[(carbamoyloxy)methyl]-7-[[(Z)-2-(furan-2-yl)-2- (methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2carboxylat, phải chứa từ 96,0 đến 102,0% của C20H22N4O10S, tính theo chế phẩm khan và không có aceton. Tính chất Bột trắng hoặc trắng ngà, ít tan trong nước, tan trong aceton, ethyl acetat và methanol, ít tan trong ethanol. ...


Tính đa hình T6235C của gen CYP1A1 và nguy cơ với bệnh ung thư phổi

Tính đa hình T6235C gen CYP1A1 là yếu tố nguy cơ cao gây ung thư phổi trên các đối tượng người Châu Á. Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu xác định tính đa hình T6235C của gen CYP1A1 ở nhóm bệnh nhân ung thư phổi so với nhóm đối chứng.


Chương 2: MÔ HÌNH HOÁ QUY LUẬT CẤU TRÚC TẦN SỐ

Khái niệm: Biểu thức toán học và dạng đồ thị của nó dùng để mô phỏng cho quy luật phân bố của đại lượng quan sát được gọi là phân bố lý thuyết. Việc mô hình hoá các quy luật cấu trúc tần số trong thực tiễn và nghiên cứu nông lâm nghiệp có ý nghĩa to lớn. Một mặt nó cho biết các quy luật phân bố vốn tồn tại khách quan trong tổng thể, mặt khác các quy luật phân bố này có thể biểu thị một cách gần đúng bằng các biểu thức toán học cho phép xác định tần suất hoặc tần số...


Lý thuyết y khoa: Tên thuốc BERLAMIN MODULAR BERLIN CHEMIE

THÀNH PHẦN cho 100 g bột Năng lượng Protein Carbohydrates Glucose Lactose Maltose Dextrines Chất béo Acid béo bão hòa Acid béo thiết yếu (tính theo acid linoleic) Khoáng chất Sodium Potassium Calcium Phosphorus 450 kcal (1907 KJ) 17,0 g 61,2 g 1,7 g 0,02 g 9,2 g 50,3 g 15,2 g 3,1 g 8,8 g 2,3 g 350 mg 630 mg 219 mg 148 mg


BỆNH NHÂN HEN ĐƯỢC KIỂM SOÁT HOÀN TOÀN TỪ BẬC 4 VỀ BẬC 1

Giới thiệu: Bệnh nhân hen được kiểm soát hoàn toàn thì có chất lượng cuộc sống tốt, không nhập viện và không cấp cứu. Nếu bệnh nhân hen được điều trị đạt kiểm soát hoàn toàn và được đưa trở về hen bậc 1 thì họ không cần phải dùng thuốc ngừa cơn hoặc dùng với liều tối thiểu, chi phí điều trị hen là rất thấp. Mục tiêu: Khảo sát các đặc điểm về dịch tễ, lâm sàng và hô hấp ký trước điều trị ở những bệnh nhân hen từ bậc 4 về bậc 1. Xác định...


ERGOCALCIFEROL

Ergocalciferol là (5Z, 7E, 22E) - 9,10 secoergosta - 5, 7, 10 (19), 22 - tetraen - 3 - ol, phải chứa từ 97,0 đến 103,0% C28H44O. Tính chất Tinh thể trắng hoặc hầu như trắng, hoặc bột kết tinh trắng hoặc hơi vàng, nhạy cảm với không khí, nhiệt độ và ánh sáng. Trong dung dịch phụ thuộc vào nhiệt độ và thời gian có thể xảy ra hiện tượng đồng phân hoá trở lại, tạo thành pre-ergocalciferol. Tan vô hạn trong ethanol 96%, tan trong dầu béo, thực tế không tan trong nước. Dung dịch trong dung môi bay...


SÁCH LINH KHU - THIÊN 45: NGOẠI SỦY

Hoàng Đế hỏi: “Ta đã nghe nói về 9 thiên của Cửu châm, ta đã tự nắm được những pháp độ của nó, ta cũng đã nắm rất đầy đủ về ý nghĩa của nó, Ôi ! Cửu châm bắt đầu ở nhất mà chấm dứt ở cửu[1]. Tuy nhiên, ta vẫn chưa hiểu được cái đạo quan yếu của nó. Ôi ! Chín loại kim này, nếu nhỏ thì nó nhỏ cho đến nỗi không gì có thể nhỏ hơn bên trong nó, nếu to thì nó to cho đến nỗi không gì có thể to hơn bên...


NỘI SOI LỒNG NGỰC

Tham khảo tài liệu 'nội soi lồng ngực', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bệnh Lao Tuberculosis (Phần 1)

Triệu chứng lâm sàng 1.Các triệu chứng gợi ý + Ho khạc nửa tháng. (bao giờ cũng phải soi đờm tìm BK, khi thấy 2 lần thì được kết luận (+)) + Sốt nhẹ về chiều 10 ngày. (do một số cytokin phóng thích hoạt chất đặc hiệu gây sốt như Interleukin I, IV, TNF). + Giảm cân nhanh (do đại thực bào nhiễm lao sản xuất ra một lượng lớn TNF). + Chán ăn, mệt mỏi kéo dài.


Tuberculosis - Current Issues in Diagnosis and Management Edited by Bassam H. Mahboub and Mayank G. Vats

Tham khảo sách 'tuberculosis - current issues in diagnosis and management edited by bassam h. mahboub and mayank g. vats', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

VSTEP speaking part 2 sample answers
 • 28/03/2017
 • 89.245
 • 826

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

TỔNG QUAN AZITHROMYCIN
 • 19/07/2011
 • 92.404
 • 571
Bài giảng Bệnh tuyến vú
 • 22/10/2015
 • 53.855
 • 521

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu