Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Phiếu thăm dò ý kiến

Phiếu thăm dò ý kiến này được thực hiện với mục đích thu thập thông tin ban đầu nhằm tìm hiểu quan điểm của người dân khu vực Xuân Mai về vấn đề thu gom và xử lý rác thải.Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Phiếu thăm dò ý kiến Phiếu thăm dò ý kiến Phiếu thăm dò ý kiến, Vấn đề thu gom và xử lý rác thải, Thăm dò ý kiến người dân, Các loại rác thải chủ yếu, Biện pháp xử lý rác thải
4.9 5 237
  • 5 - Rất hữu ích 203

  • 4 - Tốt 34

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

PHI U THĂM DÒ Ý KI N
V i quá trình ô th hoá phát tri n thì cu c s ng c a ngư i dân khu v c
Xuân Mai ngày càng ư c nâng cao. Vì v y v n
hi n nay ang là v n

thu gom và x lý rác th i

b c xúc c a ngư i dân trong khu v c.

Phi u thăm dò ý ki n này ư c th c hi n v i m c ích thu th p thông
tin ban
v n

u nh m tìm hi u quan i m c a ngư i dân khu v c Xuân Mai v
thu gom và x lý rác th i.

Thông tin trong phi u i u tra này ư c gi kín, ch dùng cho m c ích
nghiên c u.
ngh anh/ ch .

ánh d u X vào các ô

mà anh/ ch ... l a ch n.

Câul Gi i tính:
Nam

N

Câu 2. Anh/ ch . năm nay bao nhiêu tu i?.... tu i.
Câu 3.Anh/ ch

hi n nay ã có gia ình chưa?

ã có gia ình

Chưa có gia ình

Câu4 Gia ình c a anh/ ch .. hi n chung s ng m y ngư i?.... ngư i
Câu 5. Trình

văn hoá

Ph thông trung h c

Trung h c cơ s

Cao

L p....

ng

i h c/ trên

ih c

Câu 6 Anh/ ch

Khác.....

hi n ang làm vi c khu v c nào (vi c gì) ?

Trong khu v c nhà nư c

S n xu t nh

Nông dân

Ngh khác...

Buôn bán
Câu 7. Anh/ ch vui lòng cho bi t thông tin v thu nh p
Dư i 500.000

Trư ng

500.000- 1.000.000

i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c s khoa h c Kinh t .

110

1.000.000-1.500.000

1.500.000- 2.000.000

M c khác....
Câu 8. Anh/ ch cho bi t rác th i ư c th i ra t nh ng ho t

ng ch y u

nào?
Sinh ho t hàng ngày

S n xu t

Ho t

D ch v

ng buôn bán kinh doanh

Câu 9. Anh/ ch cho bi t lo i rác th i ch y u là gì
Rác th i khí

Th c ph m th a

Bao bì, v lon, v h p nh a,...

Nư c th i

Bao bì gi y, h p gi y,..

Các lo i khác..

Câu 10. Ư c lư ng m t ngày gia ình anh/ ch th i ra bao nhiêu kg rác t ng
h p?
....kg
Câu 11. Hi n nay vi c thu gom và x lý rácth i c a gia ình anh/ ch

ư c

th c hi n như he nào?
Do chính gia ình t x lý
Th i ra nh ng khu v c công c ng
Cách thu gom và x lý khác
Hi n nay dù chính quy n khu v c Xuân Mai luôn luôn n l c trong vi c
thu gom và x lý rác th i nhưng do rác th i ngày càng nhi u, hơn n a s
ngư i dân không có ý th c trong vi c x lý rác th i nên ây là v n

b c xúc

c a ngư i dân khu v c Xuân Mai. N u như không thu gom và x lý rác th i
h p lý thì gia ình anh/ ch s s ng trong m t môi trư ng ô nhi m tr m tr ng,
nh hư ng

n s c kho .

Gi thi t có m t qu

ư c thành l p

thu gom và x lý rác th i t i khu

v c. Xin anh/ ch cho bi t ý ki n c a mình qua câu h i dư i ây:

Trư ng

i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c s khoa h c Kinh t .

111

Câu 12. Anh/ ch b ng lòng óng góp cho qu này không?
Có ----------------- ►chuy n sang câu 13
Không----------------- ►chuy n sang câu 16
Câu 13 N u anh/ ch b ng lòng óng góp cho qu , m c cao nh t anh/
ch mu n óng góp hàng tháng là bao nhiêu? ( ơn v :
3.000

12.000

5.000

15.000

7.000

18.000

10.000

ng)

20.000

M c khác
Câu 14. Anh/ ch mu n óng góp cho qu trên vì lý do gì?
e thành l p

i v sinh thu gom và x lý rác th i.

e xây d ng khu x lý rác th i.
e làm

p c nh quan môi trư ng

e ư c hư ng không khí trong lành
Lý do khác....................................................................................................

Câu 15. e nghi anh/ ch ch n hình th c óng góp phù h p dư i ây:
óng góp cho cơ quan x lý môi trư ng hàng tháng.
óng góp tr c ti p cho các công nhân thu gom rác th i gia ình.
Ý ki n khác.
Câu 16. Anh/ ch không

ng ý óng góp cho qu trên vì lý do gì?

Thu gom và x lý rác th i là trách nhi m c a cơ quan chính quy n
phương.
Rác th i có th th i t do ra môi trư ng mà không nh hư ng

Trư ng

i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c s khoa h c Kinh t .

n ai.

112

a

s ti n óng góp không ư c s d ng úng m c ích.
Lý do khác.....................................................................................
Ý ki n b sung....................................................................................
Xin cám ơn anh/ ch

Trư ng

ã giúp tôi hoàn thành phi u i u tra này.

i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c s khoa h c Kinh t .

113

Tài liệu cùng danh mục Thủ tục hành chính

Gia hạn giấy phép thi công các công trình thiết yếu nằm trong phạm vi vĩa hè trên các tuyến đường do huyện quản lý

Tham khảo tài liệu 'gia hạn giấy phép thi công các công trình thiết yếu nằm trong phạm vi vĩa hè trên các tuyến đường do huyện quản lý', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thủ tục thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng đơn giản cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. Mã số hồ sơ 144242

Tham khảo tài liệu 'thủ tục thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng đơn giản cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. mã số hồ sơ 144242', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng đến trường

Các trường khai giảng năm học chậm nhất vào ngày 30 tháng 10. Ngày 15 tháng 10 hằng năm, các trường lập danh sách thí sinh trúng tuyển và công bố trên mạng Internet. - Trước khi được xét tuyển chính thức, sinh viên phải qua kiểm tra sức khoẻ toàn diện do các trường tổ chức. Việc khám sức khoẻ phải theo hướng dẫn của Liên Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giấy khám sức khoẻ do hội đồng khám sức khoẻ của trường cấp và được bổ sung vào hồ sơ quản lý sinh viên. ...


Xác nhận hồ sơ đăng ký dự sát hạch cấp lại giấy phép lái xe A4, các hạng B, C, D, E, F còn hạn sử dụng bị mất, còn hồ sơ gốc

Tham khảo tài liệu 'xác nhận hồ sơ đăng ký dự sát hạch cấp lại giấy phép lái xe a4, các hạng b, c, d, e, f còn hạn sử dụng bị mất, còn hồ sơ gốc', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thủ tục hành chính Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn, Mã số hồ sơ 147899

Tham khảo tài liệu 'thủ tục hành chính thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn, mã số hồ sơ 147899', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Chấp thuận đăng ký Nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục về Chấp thuận đăng ký Nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài


Phê duyệt hồ sơ phương án giá (do nhà nước quản lý định giá; quy định giá thuộc thẩm quyền)

Tham khảo tài liệu 'phê duyệt hồ sơ phương án giá (do nhà nước quản lý định giá; quy định giá thuộc thẩm quyền)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xóa nợ lãi \Trường hợp khách hàng là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự

Lĩnh vực thống kê: Quản lý Tín dụng của Nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ tài chính Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Chưa qui định cụ thể Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không


Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục về Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu


Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu ( dưới 3 triệu lít/năm)

Tài liệu tham khảo thủ tục Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu ( dưới 3 triệu lít/năm)


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Thủ tục đăng ký kinh doanh
  • 04/04/2013
  • 33.303
  • 426

Danh mục tài liệu