Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Phiếu thăm dò ý kiến

Phiếu thăm dò ý kiến này được thực hiện với mục đích thu thập thông tin ban đầu nhằm tìm hiểu quan điểm của người dân khu vực Xuân Mai về vấn đề thu gom và xử lý rác thải.Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Phiếu thăm dò ý kiến Phiếu thăm dò ý kiến Phiếu thăm dò ý kiến, Vấn đề thu gom và xử lý rác thải, Thăm dò ý kiến người dân, Các loại rác thải chủ yếu, Biện pháp xử lý rác thải
4.9 5 237
 • 5 - Rất hữu ích 203

 • 4 - Tốt 34

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

PHI U THĂM DÒ Ý KI N
V i quá trình ô th hoá phát tri n thì cu c s ng c a ngư i dân khu v c
Xuân Mai ngày càng ư c nâng cao. Vì v y v n
hi n nay ang là v n

thu gom và x lý rác th i

b c xúc c a ngư i dân trong khu v c.

Phi u thăm dò ý ki n này ư c th c hi n v i m c ích thu th p thông
tin ban
v n

u nh m tìm hi u quan i m c a ngư i dân khu v c Xuân Mai v
thu gom và x lý rác th i.

Thông tin trong phi u i u tra này ư c gi kín, ch dùng cho m c ích
nghiên c u.
ngh anh/ ch .

ánh d u X vào các ô

mà anh/ ch ... l a ch n.

Câul Gi i tính:
Nam

N

Câu 2. Anh/ ch . năm nay bao nhiêu tu i?.... tu i.
Câu 3.Anh/ ch

hi n nay ã có gia ình chưa?

ã có gia ình

Chưa có gia ình

Câu4 Gia ình c a anh/ ch .. hi n chung s ng m y ngư i?.... ngư i
Câu 5. Trình

văn hoá

Ph thông trung h c

Trung h c cơ s

Cao

L p....

ng

i h c/ trên

ih c

Câu 6 Anh/ ch

Khác.....

hi n ang làm vi c khu v c nào (vi c gì) ?

Trong khu v c nhà nư c

S n xu t nh

Nông dân

Ngh khác...

Buôn bán
Câu 7. Anh/ ch vui lòng cho bi t thông tin v thu nh p
Dư i 500.000

Trư ng

500.000- 1.000.000

i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c s khoa h c Kinh t .

110

1.000.000-1.500.000

1.500.000- 2.000.000

M c khác....
Câu 8. Anh/ ch cho bi t rác th i ư c th i ra t nh ng ho t

ng ch y u

nào?
Sinh ho t hàng ngày

S n xu t

Ho t

D ch v

ng buôn bán kinh doanh

Câu 9. Anh/ ch cho bi t lo i rác th i ch y u là gì
Rác th i khí

Th c ph m th a

Bao bì, v lon, v h p nh a,...

Nư c th i

Bao bì gi y, h p gi y,..

Các lo i khác..

Câu 10. Ư c lư ng m t ngày gia ình anh/ ch th i ra bao nhiêu kg rác t ng
h p?
....kg
Câu 11. Hi n nay vi c thu gom và x lý rácth i c a gia ình anh/ ch

ư c

th c hi n như he nào?
Do chính gia ình t x lý
Th i ra nh ng khu v c công c ng
Cách thu gom và x lý khác
Hi n nay dù chính quy n khu v c Xuân Mai luôn luôn n l c trong vi c
thu gom và x lý rác th i nhưng do rác th i ngày càng nhi u, hơn n a s
ngư i dân không có ý th c trong vi c x lý rác th i nên ây là v n

b c xúc

c a ngư i dân khu v c Xuân Mai. N u như không thu gom và x lý rác th i
h p lý thì gia ình anh/ ch s s ng trong m t môi trư ng ô nhi m tr m tr ng,
nh hư ng

n s c kho .

Gi thi t có m t qu

ư c thành l p

thu gom và x lý rác th i t i khu

v c. Xin anh/ ch cho bi t ý ki n c a mình qua câu h i dư i ây:

Trư ng

i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c s khoa h c Kinh t .

111

Câu 12. Anh/ ch b ng lòng óng góp cho qu này không?
Có ----------------- ►chuy n sang câu 13
Không----------------- ►chuy n sang câu 16
Câu 13 N u anh/ ch b ng lòng óng góp cho qu , m c cao nh t anh/
ch mu n óng góp hàng tháng là bao nhiêu? ( ơn v :
3.000

12.000

5.000

15.000

7.000

18.000

10.000

ng)

20.000

M c khác
Câu 14. Anh/ ch mu n óng góp cho qu trên vì lý do gì?
e thành l p

i v sinh thu gom và x lý rác th i.

e xây d ng khu x lý rác th i.
e làm

p c nh quan môi trư ng

e ư c hư ng không khí trong lành
Lý do khác....................................................................................................

Câu 15. e nghi anh/ ch ch n hình th c óng góp phù h p dư i ây:
óng góp cho cơ quan x lý môi trư ng hàng tháng.
óng góp tr c ti p cho các công nhân thu gom rác th i gia ình.
Ý ki n khác.
Câu 16. Anh/ ch không

ng ý óng góp cho qu trên vì lý do gì?

Thu gom và x lý rác th i là trách nhi m c a cơ quan chính quy n
phương.
Rác th i có th th i t do ra môi trư ng mà không nh hư ng

Trư ng

i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c s khoa h c Kinh t .

n ai.

112

a

s ti n óng góp không ư c s d ng úng m c ích.
Lý do khác.....................................................................................
Ý ki n b sung....................................................................................
Xin cám ơn anh/ ch

Trư ng

ã giúp tôi hoàn thành phi u i u tra này.

i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c s khoa h c Kinh t .

113

Tài liệu cùng danh mục Thủ tục hành chính

Thay đổi tên, trụ sở, hoặc quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Cơ sở Bảo trợ xã hội...


Giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài theo thủ tục không đích danh (chưa xác định được trẻ em)

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Tư Pháp thuộc Lĩnh vực thống kê: Công tác nuôi con nuôi Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi có Cơ sở nuôi dưỡng trẻ em hoặc nơi thường trú của cha mẹ đẻ/ người giám hộ của trẻ em. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp


Thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỷ VND trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt


Quyết định thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do UBND cấp huyện và Sở Tư pháp cấp trái quy định pháp luật (trừ việc đăng ký kết hôn vi phạm về điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình), mã số hồ sơ 137268

Tham khảo tài liệu 'quyết định thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do ubnd cấp huyện và sở tư pháp cấp trái quy định pháp luật (trừ việc đăng ký kết hôn vi phạm về điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình), mã số hồ sơ 137268', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đăng ký chuyển đổi Công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên.

Tham khảo tài liệu 'đăng ký chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đăng ký thay đổi vốn điều lệ Trường hợp giảm vốn điều lệ đối với hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định

Tham khảo tài liệu 'đăng ký thay đổi vốn điều lệ trường hợp giảm vốn điều lệ đối với hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ng ký dự thi tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

Trình tự thực hiện: - Sau khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi, nếu có sự thay đổi về gia đình hoặc bản thân, thí sinh có trách nhiệm thông báo kịp thời cho trường và trước ngày thi phải nộp bổ sung đầy đủ giấy tờ. Sau ngày thi các trường không nhận các giấy tờ bổ sung. - Đối với lớp mở tại trường thí sinh nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký dự thi; đối với lớp đặt tại địa phương thí sinh nộp 2 bộ hồ sơ đăng ký dự thi (1 bộ lưu tại trường và...


Đề nghị giải thể công ty chứng khoán trước thời hạn

- Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Giấy đề nghị giải thể hoạt động + Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty chứng khoán về việc giải thể công ty chứng khoán + Phương án giải quyết các hợp đồng còn hiệu lực. - Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản gốc - Thời hạn giải quyết: 60 ngày, kể từ ngày...


Cấp Giấy phép quy hoạch theo khoản 3 Điều 9 Quyết định số 27/2011/QĐUBND ngày 30/8/2011 của UBND thành phố (thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất thành phố Hà Nội)

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép quy hoạch theo khoản 3 điều 9 quyết định số 27/2011/qđubnd ngày 30/8/2011 của ubnd thành phố (thuộc thẩm quyền của ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất thành phố hà nội)', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy… đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

Tham khảo tài liệu 'đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy… đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Change Guy - Tập 3
 • 24/04/2013
 • 75.667
 • 700
Change Guy - Tập 1
 • 24/04/2013
 • 98.419
 • 591
Change Guy - Tập 2
 • 24/04/2013
 • 82.519
 • 279

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thủ tục Thẩm định 1
 • 05/01/2010
 • 77.778
 • 318

Bộ sưu tập

Thủ tục đăng ký kinh doanh
 • 04/04/2013
 • 33.268
 • 426

Danh mục tài liệu