Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Phiếu đề nghị mượn hồ sơ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biểu mẫu Quy định quản lý hồ sơ - Phiếu đề nghị mượn hồ sơĐánh giá tài liệu

4.3 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Phiếu đề nghị mượn hồ sơ Phiếu đề nghị mượn hồ sơ kinh tế, quản lý, văn bản, biểu mẫu, biểu mẫu hành chính nhân sự
4.3 5 3089
  • 5 - Rất hữu ích 1.052

  • 4 - Tốt 2.037

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

  1. Mã tài liệu: HC-14-BM02 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HỒ SƠ Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 15/02/08 PHIẾU ĐỀ NGHỊ MƯỢN HỒ SƠ Họ và tên: ............................................................................................................................................. Đơn vị: .................................................................................................................................................. Đề nghị đơn vị: .................................................................................................................................... Vui lòng cho mượn những tài liệu - hồ sơ sau: STT Tên tài liệu - hồ sơ Mã số Thời gian Mục đích sử dụng trả Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ CUNG CẤP Ngày …… tháng …… năm 200… ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ □ Chấp nhận □ Không chấp nhận Lý do không chấp nhận: .............................................. ........................................................................................ ........................................................................................ Ngày …… tháng …… năm 200… ĐƠN VỊ CUNG CẤP Tình trạng tài liệu - hồ sơ khi trả: □ Chấp nhận □ Không chấp nhận Ý kiến khác: ......................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Ngày …… tháng …… năm 200… ĐƠN VỊ CUNG CẤP ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Biểu mẫu " Văn bản sửa đổi, bổ sung di chúc"

Người làm chứng nêu trên là do tôi (chúng tôi) tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo di chúc hoặc theo phỏp luật của tụi (chúng tôi), không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung Di chúc bị sửa đổi, bổ sung và Văn bản sửa đổi, bổ sung và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.


MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ (Dùng trong hội nghị tập huấn, đối thoại)

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo quyết định số 601/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Mẫu số 02b/TTHT-TH MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ (Dùng trong hội nghị tập huấn, đối thoại)


BIỂU MẪU "PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI "

Mẫu phiếu đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội


BẢN QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CÔNG TY

BẢN QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CÔNG TY


Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú

Tài liệu tham khảo mẫu biên bản kiểm phiếu bầu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú


BIỂU MẪU "THÔNG BÁO NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT "

Mẫu thông báo nộp tiền sử dụng đất theo mẫu số: 02/TSDĐ (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính.


MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ Chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (Áp dụng cho giống nhập khẩu)

PHỤ LỤC 2 (Ban hành kèm theo Thông tư số 79 /2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


Biểu mẫu"Đơn xin thuê lại đất"

Biểu mẫu về đơn xin thuê lại đất của các hạ tầng


MẪU HỢP ĐỒNG TUYỂN LAO ĐỘNG

MẪU SỐ 13: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.


MẪU KẾ HOẠCH IN ẤN CHỈ Năm ………

6/ Kế hoạch in ấn chỉ Cơ quan Thuế Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------KẾ HOẠCH IN ẤN CHỈ Năm ……… Ký hiệu mẫu ấn chỉ 2 Tên ấn chỉ 3 Đơn vị tính 4 Tồn dầu năm Số lượng 5 Ước in cả năm Giá trị 8 Ước sử dụng Ước tồn cuối cả năm năm Kế hoạch Số Giá Số Giá sử dụng Slượng lượng trị lượng trị 9 10 11 12 13 14 KH in Đơn giá 15 Thành tiền 16 KH02/AC STT Giá Số trị lượng...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

MẪU TỜ KHAI THUẾ ĐẶC BIỆT
  • 07/02/2012
  • 51.351
  • 132

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu