Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Phát hiện và quản lý điều trị HIV/AIDS tại thành phố Thái Nguyên từ năm 2008 – 2012

Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại thành phố Thái Nguyên qua 5 năm. Mục tiêu: Mô tả thực trạng và đặc điểm dịch tễ của HIV/AIDS. Phƣơng pháp: Mô tả cắt ngang.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

Hoàng Hà

115(01): 149 - 153

PHÁT HIỆN VÀ QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS
TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỪ NĂM 2008 – 2012
Hoàng Hà*
Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại
thành phố Thái Nguyên qua 5 năm. Mục tiêu: Mô tả thực trạng và đặc điểm dịch tễ của
HIV/AIDS. Phƣơng pháp: Mô tả cắt ngang. Kết quả: Các tỷ lệ: phát hiện HIV giảm từ 28.38%
xuống 16.34%; chuyển AIDS từ 30.08% xuống 13.65%, tử vong từ 48.57% xuống 5.71%. Bệnh
nhân: tiêm chích ma túy chiếm nhiều nhất (61.96%); có quan hệ tình dục khác giới (17.66%);
nhóm tuổi 30 – 39 gia tăng (55.20%); nam giới (63.46%), từ năm 2010 tăng tỷ lệ nữ, giảm tỷ
lệ nam. Kết luận: Giai đoạn 2008 – 2015, HIV/AIDS ở thành phố Thái Nguyên có xu hƣớng
giảm. Từ năm 2010, tỷ lệ HIV giới nữ đột ngột tăng. Kiến nghị: Y tế cơ sở cần tăng cƣờng
truyền thông phòng chống HIV/AIDS, nhấn mạnh các bệnh lây truyền qua đƣờng tình dục và
tiêm chích ma túy.
Từ khóa: HIV/AIDS, AIDS, Thái Nguyên, tiêm chích ma túy, lây truyền qua đường tình dục

ĐẶT VẤN ĐỀ*
Mặc dù các hoạt động phòng chống
HIV/AIDS đƣợc triển khai trong nhiều năm
qua, nhƣng Thái Nguyên vẫn đứng hàng thứ 4
trong 10 tỉnh có số HIV cao so với cả nƣớc
[5]. Công tác phòng chống HIV/AIDS tại
Thái Nguyên vẫn tiếp tục đối phó với nhiều
khó khăn về hệ thống tổ chức, cơ sở làm việc,
đội ngũ cán bộ chuyên môn, kỹ thuật và tình
hình tác động tiêu cực từ môi trƣờng, xã hội
và đặc điểm dịch tễ HIV tại địa phƣơng [6].
Nhằm khái quát và tìm hiểu những vấn đề ảnh
hƣởngđến hoạt động phòng chống HIV/AIDS
tại thành phố Thái Nguyên liên tục qua 5 năm,
chúng tôi tiến hành đề tài nhằm mục tiêu sau:
1. Mô tả thực trạng phát hiện và quản lý điều
trị bệnh nhân HIV/AIDS tại thành phố Thái
Nguyên từ năm 2008-2012.
2. Mô tả một số đặc điểm dịch tễ HIV/AIDS
tại thành phố Thái Nguyên.
ĐỐI TƢỢNG
NGHIÊN CỨUPHƢƠNG

PHÁP

Đối tƣợng, thời gian và địa điểm
- Đối tƣợng nghiên cứu: gồm 1212 bệnh nhân
HIV/AIDS phát hiện và quản lý điều trị tại
thành phối Thái Nguyên từ 2008 - 2012.
*

Tel: 0912 211826, Email: haykvn@gmail.com

- Thời gian từ 1/2008 đến 12/2012, tiến cứu
từ 1/2012 và hồi cứu các năm 2008 -2011.
- Địa điểm: tại 28 xã phƣờng thuộc thành phố
Thái Nguyên.
* Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân HIV/AIDS:
chẩn đoán HIV(+) theo Hƣớng dẫn chẩn đoán
và điều trị HIV/AIDS của Bộ Y tế [1], [2],
[3]. Nơi xác định HIV (+) là trung tâm phòng
chống HIV/AIDS của tỉnh Thái Nguyên.
Phƣơng pháp nghiên cứu
- Thiết kế nghiên cứu mô tả tiến cứu và hồi cứu
- Cỡ mẫu chọn toàn bộ
Các chỉ tiêu nghiên cứu
- Số HIV phát hiện qua 5 năm
- Số HIV chuyển AIDS qua 5 năm
- Số HIV tử vongqua 5 năm
- Số bệnh HIV/AIDS, tử vong qua 5 năm
-Số HIV theo nhóm tuổi, giới qua 5 năm
- Tỷ lệ HIV theo nhóm đối tƣợng
Phƣơng pháp thu thập số liệu
Thu thập hồ sơ, sổ sách báo cáo về
HIV/AIDS tại các xã, phƣờng của thành phố
Thái Nguyên. Số liệu đƣợc ghi chép vào
phiếu điều tra. Điều tra tiến cứu các bệnh
nhân mới phát hiện trong năm 2012.
Xử lý số liệu
Theo phƣơng pháp thống kê y học, sử dụng
phần mền SPSS.
149

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

Hoàng Hà

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
Thực trạng phát hiện và quản lý điều trị
bệnh nhân HIV/AIDS qua 5 năm
Kết quả cho thấy cả 3 tỷ lệ về HIV mới phát
hiện, HIV chuyển AIDS và HIV tử vong qua
5 năm 2008 đến 2012 đều có xu hƣớng giảm
liên tục theo các năm.
Phát hiện HIV có xu hƣớng giảm từ 344
(28.38%) xuống đến 198 (16.34%), sự chênh
lệch đã giảm đƣợc 12,04%. Sự giảm tỷ lệ phát
hiện mới HIV thƣờng liên quan tới xu hƣớng
dịch tễ chung của địa phƣơng và khu vực. Xu
hƣớng giảm này cũng khá phù hợp so với tình
hình chung của tỉnh Thái Nguyên và cả nƣớc.
Tình hình chuyển AIDS cũng thuyên giảm
từng năm từ 108 (30.08%) giảm đến 49
(13.65%), sự chênh lệch đã giảm đƣợc
16,43%. Số tử vong cũng giảm theo các năm,
từ 51 (48.57%) giảm còn 6 (5.71%), tỷ lệ tử
vong giảm 8,5 lần (48.57/5.71=8,5 lần) so với
5 năm trƣớc. Kết quả này là một thay đổi lớn
và rất có nghĩa cho hoạt động phòng chống
HIV/AIDS và cho cộng đồng ngƣời HIV. Một
trong những tác động quan trọng ngƣời bệnh
đƣợc dùng thuốc ARV kìm hãm sự phát triển
của vi rút, bệnh nhân hồi phục và tăng đƣợc
số năm sống. Không làm các triệu chứng của
AIDS tiến triển nặng thêm, thậm chí còn làm

115(01): 149 - 153

tăng trở lại số lƣợng tế bào TCD4 ở những
bệnh nhân đã giảm

Tài liệu cùng danh mục Y khoa - Dược

Dược lý đại cương (Chương 5)

62 Gia cầm: a) Sán dây phổ biến ở gà:10 mg/kg b) Sán dây và sán lá: 5-10mg/kg, PO hoặc IM. Loài bò sát: a) Sán dây và một vài loài sán lá ở hầu hết các loài: 7.5 mg/kg, PO 1lần; lặp lại sau 2 tuần. b) Trị sán dây phổ biến ở rắn: 3.5-7 mg/kg. 5.2.2. Nhóm thuốc trị sán dây - Nhóm Halogenophenol (Bithinoloxyle) - Nhóm Salicylanilide (Niclosamide) - Nhóm Benzimidazole 5.2.2.1. Nhóm khác: Nitroscanate, Praziquantel. (1) Bunamidine hydrochloride  Hóa tính Bunamidine hydrochloride là thuốc đặc trị sán dây, không có mùi, màu trắng, dạng tinh...


Miễn Dịch Trị Liệu Dị Ứng

Tham khảo tài liệu 'miễn dịch trị liệu dị ứng', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Lâm sàng và cận lâm sàng của K phế quản

Ung thư phổi nguyên phát hay ung thư phế quản là một khối u ác tính phát triển từ biểu mô phế quản, tiểu phế quản tận hoặc các tuyến phế quản.


Viêm tụy cấp và mãn tính part 6

Viêm tụy mạn Lâm sàng và xét nghiệm Lâm sàng: Hai thể: Thể đau (95%) t- ơng ứng với các đợt viêm tụy cấp hoặc chèn ép do nang giả tụy Thể không đau: biểu hiện qua đái đ- ờng hoặc hội chứng kém hấp thu Xét nghiệm: Viêm tụy mạn Tiến triển, biến chứng


THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ TỐI ƯU ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN VIÊM GAN SIÊU VI C MẠN TÍNH GENOTYPE 1

Mục đích :Điều trị viêm gan siêu vi C genotype 1 với Peginterferon kết hợp Ribavirin 48 tuần cho thấy có tỉ lệ tái phát tương đối cao. Có nhiếu ý kiến cho rằng cần phải kéo dài thời gian điều trị mới cho kết quả tối ưu. Vì vậy mục đích nghiên cứu của chúng tôi so sánh hiệu quả điều trị giữa thời gian điều trị chuẩn (48 tuần) và điều trị kéo dài (72 tuần) và qua đó xem xét yếu tố nào tiên đoán đáp ứng bền vững chính xác. Đối tượng và phương pháp:...


Bài giảng Kháng sinh Macrolid và Fluoroquinolon

Bài giảng Kháng sinh Macrolid và Fluoroquinolon trình bày đại cương, cơ chế tác động, cơ chế đề kháng, dược động học, tác dụng phụ, chỉ định và chống chỉ định, sử dụng cho trị liệu, tương tác thuốc của hai loại kháng sinh Macrolid và Fluoroquinolon.


Bệnh viêm gan C

Vi khuẩn viêm gan C là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất đưa đến bệnh viêm gan mãn tính tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Người ta ước đoán từ 1 đến 2% tổng số dân chúng toàn cầu, nghĩa là khoảng 100 triệu người đang bị viêm gan C.


Bài giảng Các nguyên lý của thử nghiệm LS

Thử nghiệm LS là nghiên cứu khoa học nhằm xác định can thiệp tốt nhất cho bệnh nhân và ghi nhận tất cả những tác hại và ích lợi của can thiệp đó. Bài giảng "Các nguyên lý của thử nghiệm LS" sau đây sẽ cung cấp đến người học một số nội dung liên quan đến thử nghiệm LS, mời các bạn cùng tham khảo để tìm hiểu các nội dung chi tiết.


Điều trị đại cương Tai – Mũi - Họng

Mũi có chức năng hô hấp, phát âm và ngửi. Không khí được sưởi ấm, làm ẩm và lọc sạch trước khi vào phổi. Màng biểu mô mũi có chức năng lọc và thanh toán các dị vật có đường kính lớn trên 15?m. Ngược lại các hạt từ 1?m và bé hơn chỉ có 5% bị giữ lại ở màng nhầy.


Co rút cơ delta

Tham khảo tài liệu 'co rút cơ delta', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Thảo dược tăng trí nhớ
 • 28/08/2013
 • 10.722
 • 964

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

ĐÁI RA PROTEIN
 • 14/06/2011
 • 52.547
 • 825

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu