Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Phát hiện và quản lý điều trị HIV/AIDS tại thành phố Thái Nguyên từ năm 2008 – 2012

Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại thành phố Thái Nguyên qua 5 năm. Mục tiêu: Mô tả thực trạng và đặc điểm dịch tễ của HIV/AIDS. Phƣơng pháp: Mô tả cắt ngang.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

Hoàng Hà

115(01): 149 - 153

PHÁT HIỆN VÀ QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS
TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỪ NĂM 2008 – 2012
Hoàng Hà*
Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại
thành phố Thái Nguyên qua 5 năm. Mục tiêu: Mô tả thực trạng và đặc điểm dịch tễ của
HIV/AIDS. Phƣơng pháp: Mô tả cắt ngang. Kết quả: Các tỷ lệ: phát hiện HIV giảm từ 28.38%
xuống 16.34%; chuyển AIDS từ 30.08% xuống 13.65%, tử vong từ 48.57% xuống 5.71%. Bệnh
nhân: tiêm chích ma túy chiếm nhiều nhất (61.96%); có quan hệ tình dục khác giới (17.66%);
nhóm tuổi 30 – 39 gia tăng (55.20%); nam giới (63.46%), từ năm 2010 tăng tỷ lệ nữ, giảm tỷ
lệ nam. Kết luận: Giai đoạn 2008 – 2015, HIV/AIDS ở thành phố Thái Nguyên có xu hƣớng
giảm. Từ năm 2010, tỷ lệ HIV giới nữ đột ngột tăng. Kiến nghị: Y tế cơ sở cần tăng cƣờng
truyền thông phòng chống HIV/AIDS, nhấn mạnh các bệnh lây truyền qua đƣờng tình dục và
tiêm chích ma túy.
Từ khóa: HIV/AIDS, AIDS, Thái Nguyên, tiêm chích ma túy, lây truyền qua đường tình dục

ĐẶT VẤN ĐỀ*
Mặc dù các hoạt động phòng chống
HIV/AIDS đƣợc triển khai trong nhiều năm
qua, nhƣng Thái Nguyên vẫn đứng hàng thứ 4
trong 10 tỉnh có số HIV cao so với cả nƣớc
[5]. Công tác phòng chống HIV/AIDS tại
Thái Nguyên vẫn tiếp tục đối phó với nhiều
khó khăn về hệ thống tổ chức, cơ sở làm việc,
đội ngũ cán bộ chuyên môn, kỹ thuật và tình
hình tác động tiêu cực từ môi trƣờng, xã hội
và đặc điểm dịch tễ HIV tại địa phƣơng [6].
Nhằm khái quát và tìm hiểu những vấn đề ảnh
hƣởngđến hoạt động phòng chống HIV/AIDS
tại thành phố Thái Nguyên liên tục qua 5 năm,
chúng tôi tiến hành đề tài nhằm mục tiêu sau:
1. Mô tả thực trạng phát hiện và quản lý điều
trị bệnh nhân HIV/AIDS tại thành phố Thái
Nguyên từ năm 2008-2012.
2. Mô tả một số đặc điểm dịch tễ HIV/AIDS
tại thành phố Thái Nguyên.
ĐỐI TƢỢNG
NGHIÊN CỨUPHƢƠNG

PHÁP

Đối tƣợng, thời gian và địa điểm
- Đối tƣợng nghiên cứu: gồm 1212 bệnh nhân
HIV/AIDS phát hiện và quản lý điều trị tại
thành phối Thái Nguyên từ 2008 - 2012.
*

Tel: 0912 211826, Email: haykvn@gmail.com

- Thời gian từ 1/2008 đến 12/2012, tiến cứu
từ 1/2012 và hồi cứu các năm 2008 -2011.
- Địa điểm: tại 28 xã phƣờng thuộc thành phố
Thái Nguyên.
* Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân HIV/AIDS:
chẩn đoán HIV(+) theo Hƣớng dẫn chẩn đoán
và điều trị HIV/AIDS của Bộ Y tế [1], [2],
[3]. Nơi xác định HIV (+) là trung tâm phòng
chống HIV/AIDS của tỉnh Thái Nguyên.
Phƣơng pháp nghiên cứu
- Thiết kế nghiên cứu mô tả tiến cứu và hồi cứu
- Cỡ mẫu chọn toàn bộ
Các chỉ tiêu nghiên cứu
- Số HIV phát hiện qua 5 năm
- Số HIV chuyển AIDS qua 5 năm
- Số HIV tử vongqua 5 năm
- Số bệnh HIV/AIDS, tử vong qua 5 năm
-Số HIV theo nhóm tuổi, giới qua 5 năm
- Tỷ lệ HIV theo nhóm đối tƣợng
Phƣơng pháp thu thập số liệu
Thu thập hồ sơ, sổ sách báo cáo về
HIV/AIDS tại các xã, phƣờng của thành phố
Thái Nguyên. Số liệu đƣợc ghi chép vào
phiếu điều tra. Điều tra tiến cứu các bệnh
nhân mới phát hiện trong năm 2012.
Xử lý số liệu
Theo phƣơng pháp thống kê y học, sử dụng
phần mền SPSS.
149

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

Hoàng Hà

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
Thực trạng phát hiện và quản lý điều trị
bệnh nhân HIV/AIDS qua 5 năm
Kết quả cho thấy cả 3 tỷ lệ về HIV mới phát
hiện, HIV chuyển AIDS và HIV tử vong qua
5 năm 2008 đến 2012 đều có xu hƣớng giảm
liên tục theo các năm.
Phát hiện HIV có xu hƣớng giảm từ 344
(28.38%) xuống đến 198 (16.34%), sự chênh
lệch đã giảm đƣợc 12,04%. Sự giảm tỷ lệ phát
hiện mới HIV thƣờng liên quan tới xu hƣớng
dịch tễ chung của địa phƣơng và khu vực. Xu
hƣớng giảm này cũng khá phù hợp so với tình
hình chung của tỉnh Thái Nguyên và cả nƣớc.
Tình hình chuyển AIDS cũng thuyên giảm
từng năm từ 108 (30.08%) giảm đến 49
(13.65%), sự chênh lệch đã giảm đƣợc
16,43%. Số tử vong cũng giảm theo các năm,
từ 51 (48.57%) giảm còn 6 (5.71%), tỷ lệ tử
vong giảm 8,5 lần (48.57/5.71=8,5 lần) so với
5 năm trƣớc. Kết quả này là một thay đổi lớn
và rất có nghĩa cho hoạt động phòng chống
HIV/AIDS và cho cộng đồng ngƣời HIV. Một
trong những tác động quan trọng ngƣời bệnh
đƣợc dùng thuốc ARV kìm hãm sự phát triển
của vi rút, bệnh nhân hồi phục và tăng đƣợc
số năm sống. Không làm các triệu chứng của
AIDS tiến triển nặng thêm, thậm chí còn làm

115(01): 149 - 153

tăng trở lại số lƣợng tế bào TCD4 ở những
bệnh nhân đã giảm

Tài liệu cùng danh mục Y khoa - Dược

ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐẠO ĐỨC Y HỌC VÀ ĐẠO ĐỨC NGƯỜI THẦY THUỐC VIỆT NAM – PHẦN 1

Đạo đức y học là một bộ phận của đạo đức nghề nghiệp, là yêu cầu đặc biệt có liên quan đến việc tiến hành các hoạt động nhằm đem lại sức khỏe cho con người. - Là các quy tắc, nguyên tắc chuẩn mực của ngành y tế, nhờ đó mà mọi thành viên y tế (từ hộ lý đến bộ trưởng,..) phải tự giác điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp với lợi ích và tiến bộ của ngành y tế. ...


Lecture Mosby's paramedic textbook (4th ed) - Chapter 10: Review of human systems

Chapter 10 - Review of human systems. In this chapter, you will learn to: Discuss the importance of human anatomy as it relates to the paramedic profession; describe anatomical position; properly interpret anatomical directional terms and body planes;...


CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THIẾU MÁU CƠ TIM MÃN TÍNH – PHẦN 2

Chụp mạch vành và chụp buồng tim: Chụp mạch vành chọn lọc là tiêu chuẩn vàng cho chẩn đoán bệnh mạch vành. Phương pháp cho phép đánh giá vị trí và mức độ hẹp chính xác. Xác định có bệnh ĐMV khi hẹp 50% đường kính lòng động mạch. Chỉ định chụp khi: - CĐTN không kiểm soát được dù đã dùng đủ liều thuốc.


BỆNH VIÊM MŨI

Giải phẫu mũi: Gồm có tháp mũi và hốc mũi. Tháp mũi: như một mái che kín hốc mũi, có khung là xương chính mũi, ngành lên xương hàm trên, sụn cánh mũi và sụn uốn quanh lỗ mũi. Hốc mũi: vách ngăn chia hốc mũi thành hốc mũi phải và hốc mũi trái, là hai khoảng thông từ trước ra sau. Phía trước có hai lỗ mũi, phía sau có hai cửa mũi sau.


Nguyên nhân Bệnh Dại

Bệnh dại là bệnh do virus dại (rabies virus) gây lên. Đây là một bệnh truyền nhiễm virus cấp tính của hệ thần kinh trung ương dẫn đến tử vong chắc chắn. Bệnh dại là một trong những bệnh nhiễm được ghi nhận từ thời cổ xưa, mô tả từ cách đây hơn 3000 năm và là một bệnh truyền nhiễm đáng sợ. Bệnh dại có thể gặp ở tất cả động vật có vú. Bệnh lây truyền chủ yếu do các chất tiết bị nhiễm, thường do vết cắn, vết liếm của động vật mắc bệnh dại. là bệnh...


Ebook Anorectal surgery - Made easy: Part 1

(BQ) Part 1 book “Anorectal surgery” has contents: History of surgery, embryology, anatomy , physiology, evaluation of patient with anorectal disorders, clinical examination, investigations, preoperative work-up, constipation, obstructed defecation syndrome.


Miễn Dịch Trị Liệu Dị Ứng

Tham khảo tài liệu 'miễn dịch trị liệu dị ứng', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Gynecological history taking and examination

In this chapter you will find instructions on how to perform basic gynecological history taking and with a stranger. In order to reveal all important in-examination. A full gynecological history and formation to you, they need to trust you first. So, examination consists of at least a full history regar-the main aim of the first minutes of your conversa- ing general health, gynecological signs and symp- tion is to build up a trustful relationship with your toms, breast signs and symptoms and an abdominal, patient.


NANG UNG

Là chứng da vùng dịch hoàn viêm cấp hoá mủ. Là một loại bệnh thường gặp của phái nam. Lúc đầu da một hoặc cả hai dịch hoàn sưng đỏ, dịch hoàn không sưng to, nóng, đau, kèm nóng lạnh, rồi âm nang, âm đầu sưng to, da dịch hoàn cương to, bìu dái xệ xuống, đau như kim đâm, miệng khô, khát, tiểu ít, nước tiểu đỏ. Nếu điều trị kịp thời, sốt sẽ hạ, giảm đau, hết sưng và có thể khỏi. Nếu không điều trị kịp thời và đúng, bệnh sẽ nặng và đau hơn, sốt...


Điều tra phân bố và đánh giá chất lượng nguồn gen hà thủ ô đỏ (Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson) phục vụ công tác bảo tồn và phát triển ở Việt Nam

Bài viết đã tiến hành điều tra sự phân bố của hà thủ ô đỏ ở một số điểm thuộc 8 tỉnh miền núi phía Bắc gồm Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, trong đó đã ghi nhận được một số điểm phân bố tập trung của Hà thủ ô ở các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Lào Cai.


Tài liệu mới download

VSTEP speaking part 2 sample answers
 • 28/03/2017
 • 89.372
 • 829

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

CÁC CƠN ĐAU QUẶN THẬN
 • 14/07/2011
 • 19.186
 • 566
Tâm thần học
 • 04/04/2013
 • 10.707
 • 339

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu