Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng ớt vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Bài viết Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng ớt vùng Đồng bằng sông Cửu Long trình bày nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích hiệu quả tài chính của hộ trồng ớt vùng Đồng bằng sông Cửu Long trên cơ sở khảo sát 122 nông dân trồng ớt ở tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ

Tập 48, Phần D (2017): 87-95

DOI:10.22144/jvn.2017.633

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA NÔNG HỘ TRỒNG ỚT
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Nguyễn Thị Thu An1 và Võ Thị Thanh Lộc2
1
2

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Viện nghiên cứu phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ

Thông tin chung:
Ngày nhận: 25/11/2016
Ngày chấp nhận: 28/02/2017

Title:
Financial efficiency of chili
farmers in the Mekong Delta
Từ khóa:
Hiệu quả tài chính, nông hộ,
ớt
Keywords:
Chili, farmer, financial
efficiency

ABSTRACT
The study is aimed to analyze financial efficiency of chili farming in the
Mekong Delta based on an interview of 122 farmers in Dong Thap and
Tien Giang provinces. Analysis methods of descriptive statistics, financial
performance indicators, and multivariate linear regression were applied.
Research results indicated that the financial performance of chili farmers
was high as the ratio of return on cost was 135%. In addition, there were 5
factors affecting the financial performance of the chili farmers, of which
three positive factors include productivity, participation in
cooperative/collaborative group, technical training, and two factors (input
cost and added cost) are negative. To increase the financial efficiency for
farmers, some solutions are proposed, such as improving chili's
productivity and reducing input costs; consolidating activities of the
cooperative/collaborative group; and technical training.
TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích hiệu quả tài chính của hộ
trồng ớt vùng Đồng bằng sông Cửu Long trên cơ sở khảo sát 122 nông
dân trồng ớt ở tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang. Phương pháp phân tích
được sử dụng là thống kê mô tả, phân tích tỷ số tài chính, phân tích mô
hình hồi quy đa biến. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả tài chính của
hoạt động trồng ớt là khá cao với tỷ suất lợi nhuận trên tổng chi phí là
135%. Có 5 yếu tố liên quan đến khâu sản xuất ảnh hưởng đến hiệu quả
tài chính của nông dân trồng ớt, trong đó có 3 yếu tố tác động tích cực đó
là năng suất, tham gia Hợp tác xã/Tổ hợp tác, tập huấn kỹ thuật và hai yếu
tố tác động tiêu cực bao gồm chi phí đầu vào và chi phí tăng thêm. Để
nâng cao hiệu quả tài chính của hộ trồng ớt cần cải thiện năng suất ớt và
giảm chi phí đầu vào; củng cố hoạt động của các Hợp tác xã/Tổ hợp tác;
và duy trì hoạt động tập huấn kỹ thuật trồng ớt cho nông dân.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Thu An và Võ Thị Thanh Lộc, 2017. Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng
ớt vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 48d: 87-95.
(Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh,
2015). Những giống ớt được trồng của vùng là ớt
chỉ thiên, sừng trâu, ớt búng, ớt hiểm, trong đó ớt
chỉ thiên được trồng rất phổ biến và được xuất
khẩu. Ớt là cây trồng được đánh giá mang lại hiệu
quả kinh tế cao và được nhiều tỉnh chọn làm cây

1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có 6 tỉnh
trồng ớt với diện tích lớn đó là Đồng Tháp, An
Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long và Trà
Vinh. Tổng diện tích trồng ớt của 6 tỉnh này năm
2015 khoảng 7.079 ha, sản lượng đạt 97.951 tấn
87

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ

Tập 48, Phần D (2017): 87-95

trồng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo.
Nhưng nông dân trồng ớt cũng gặp nhiều rủi ro do
thời tiết, sâu bệnh, giá bán không ổn định dẫn đến
thua lỗ. Mặc dù có một số nghiên cứu về chuỗi giá
trị ớt được thực hiện ở tỉnh Đồng Tháp (2014), Trà
Vinh (2015) và nghiên cứu để xây dựng quy trình
trồng ớt theo tiêu chuẩn VietGap tại tỉnh Đồng
Tháp (2013-2016) nhưng chưa có nghiên cứu nào
phân tích hiệu quả tài chính của hộ trồng ớt. Vì
vậy, bài viết này sẽ phân tích hiệu quả tài chính
cũng như những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài
chính của hộ trồng ớt, từ đó đề xuất những giải
pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính cho nông
hộ.

xuất là những đặc tính đặc trưng của yếu tố nhân
lực. Nông dân có trình độ học vấn cao và nhiều
kinh nghiệm sẽ đạt hiệu quả sản xuất cao hơn
những nông dân khác (M. Serajul Islam và ctv.,
2011). Trình độ học vấn càng cao giúp người lao
động nhanh chóng tiếp cận thông tin, nắm bắt kỹ
thuật sản xuất để có thể sử dụng hợp lý các loại yếu
tố đầu vào và sẽ góp phần tích cực vào hiệu quả
sản xuất của nông hộ (Abdulai và Huffman, 1998;
Abdulai và Huffman, 2000). Bên cạnh đó, nếu
người lao động có nhiều kinh nghiệm trong sản
xuất thì việc lựa chọn kỹ thuật canh tác, sử dụng
giống, phân bón và thuốc hóa học sẽ hiệu quả,
năng suất sản xuất sẽ càng cao (Abdulai và ctv.,
2000; Simar và Wilson, 2007).

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Dữ liệu nghiên cứu

Sản xuất và tiêu dùng nông sản đạt các tiêu
chuẩn chất lượng đặc biệt là tiêu chuẩn VietGap là
nhu cầu của xã hội Việt Nam hiện nay do đó việc
ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất là điều
cần thiết. Nghiên cứu của Balcombe và ctv. (2008)
đã đề xuất nông hộ áp dụng kỹ thuật mới vào sản
xuất để đạt được năng suất, chất lượng và qua đó
nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất cho nông
hộ. Kết quả nghiên cứu của Hà Vũ Sơn, Dương
Ngọc Thành (2014) và Dương Ngọc Thành,
Nguyễn Vũ Phong (2014) cho thấy hiệu quả tài
chính của các mô hình sản xuất lúa, xoài cát có ứng
dụng tiến bộ kỹ thuật cao hơn mô hình không ứng
dụng tiến bộ kỹ thuật. Để giúp nông hộ tiếp cận
khoa học kỹ thuật cần triển khai các hoạt động tập
huấn kỹ thuật cho nông dân. Bên cạnh đó, để dễ
dàng cho việc triển khai các mô hình sản xuất đạt
tiêu chuẩn chất lượng cũng như giúp nông dân tiêu
thụ sản phẩm đầu ra cần phải khuyến khích nông
dân tham gia tổ nhóm sản xuất (Dương Ngọc
Thành và Nguyễn Vũ Phong, 2014).

Dữ liệu sơ cấp được thu thập tại tỉnh Đồng
Tháp và Tiền Giang, đây là hai tỉnh có diện tích và
sản lượng ớt lớn (chiếm 53% diện tích, 50% sản
lượng ớt vùng ĐBSCL năm 2015) và có truyền
thống trồng ớt lâu đời. Phương pháp thu thập dữ
liệu gồm:
 Phỏng vấn trực tiếp 92 nông dân trồng ớt
với phương pháp chọn mẫu phi ngẫu nhiên có điều
kiện là hộ trồng ớt từ 5 năm trở lên. Số liệu được
khảo sát là thời vụ sản xuất trong năm 2015 của
nông dân.
 Phỏng vấn 2 nhóm nông dân với 30 nông
dân tham gia.
Dữ liệu thứ cấp liên quan đến diện tích, năng
suất và sản lượng ớt giai đoạn 2013 – 2015 của Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh và
những nghiên cứu có liên quan.
2.2 Phương pháp phân tích

Diện tích đất canh tác ít có thể dẫn đến sự dư
thừa các yếu tố đầu vào dẫn đến hiệu quả sản xuất
thấp (Yu và ctv., 2011) và do đó sự gia tăng quy
mô diện tích sẽ làm tăng hiệu quả sản xuất (S. Tan,
and et al., 2010; M. Serajul Islam et al., 2011).
Nghiên cứu của Huỳnh Trường Huy và ctv. (2008)
cũng ghi nhận năng suất biên của các yếu tố đầu
vào như phân bón và nông dược có tác động âm
đối với hiệu quả kỹ thuật sản xuất lúa. Một số
nghiên cứu khác cũng đề xuất cần giảm chi phí sản
xuất để tăng hiệu sản xuất cho nông hộ (Jung và
Ho, 2007; Jacob Asravor, 2016). Theo cách tiếp
cận chuỗi giá trị của GTZ (2009) có thể phân loại
chi phí gồm trung gian hay chi phí đầu vào (giống,
phân bón, thuốc nông dược) và chi phí tăng thêm
(chi phí thuê lao động, chi phí vận chuyển, bảo
quản,…). Trong nghiên cứu này, cũng phân loại
chi phí thành chi phí trung gian và chi phí tăng
thêm để làm cơ sở đề xuất giải pháp giảm chi phí.

Phương pháp phân tích được sử dụng bao gồm:
 Thống kê mô tả để mô tả đặc điểm của hộ
trồng ớt, những yếu tố liên quan đến sản xuất, tiêu
thụ.
 Phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận trên
đơn vị diện tích để đo lường kết quả sản xuất của
hộ trồng ớt.
 Phân tích các tỷ số tài chính nhằm phản ánh
hiệu quả tài chính của nông hộ trồng ớt như tỷ suất
lợi nhuận trên doanh thu, tỷ suất lợi nhuận trên
tổng chi phí.
 Phân tích hồi quy đa biến những yếu tố ảnh
hưởng đến tỷ suất lợi nhuận trên tổng chi phí của
hộ trồng ớt.
Nhân lực là một trong những yếu tố đầu vào
quan trọng trong sản xuất nông nghiệp (Brown,
1995). Trong đó, trình độ học vấn, kinh nghiệm sản
88

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ

Tập 48, Phần D (2017): 87-95

Vốn có ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của hộ
(Brazdik, 2006). Do chu kỳ sản xuất dài và không
có vốn tích lũy nên nông hộ không thể tự tài trợ
cho sản xuất mà phải tìm nguồn vốn vay (Simar và
Wilson 2007). Nghiên cứu của Jacob Asravor and
et al. (2016) đã chỉ ra những hộ trồng ớt tiếp cận
được nguồn vốn tín dụng sẽ đạt hiệu quả phân phối
các yếu tố đầu vào cao hơn.

ro thị trường của yếu tố đầu vào và đầu ra. Những
rủi ro liên quan đến thời tiết, thiên tai sẽ ảnh hưởng
trực tiếp làm giảm năng suất cây trồng, vật nuôi và
từ đó sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất. Những
rủi ro về thị trường như giá đầu vào tăng cao, chất
lượng đầu vào thấp hoặc giá bán sản phẩm đầu ra
không ổn định sẽ ảnh hưởng đến thu nhập cũng
như hiệu quả tài chính của nông hộ.

Mỗi chuỗi cung ứng có thể có nhiều rủi ro khác
nhau trong cùng một khâu hoặc giữa các khâu
(Steve và ctv., 2008). Steven đưa ra 8 loại rủi ro
đối với một chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, liên quan
đến khâu sản xuất của nông dân thì có hai loại rủi
ro lớn là: i) rủi ro liên quan đến thời tiết (lượng
mưa, nhiệt độ), thiên tai (lũ lụt, hạn hán) và ii) rủi
Bảng 1: Các biến của mô hình hồi quy đa biến

Hiện nay, gần như chưa có những nghiên cứu
về hiệu quả tài chính cũng như những yếu tố ảnh
hưởng đến hiệu quả tài chính của nông hộ trồng ớt.
Qua lược khảo một số tài liệu trên, nghiên cứu đề
xuất những biến độc lập trong mô hình hồi quy đa
biến ở Bảng 1.

Tên biến
Hiệu quả tài chính
Trình độ học vấn
Kinh nghiệm
Tham gia
HTX/THT
Trồng ớt theo tiêu
chuẩn chất lượng
Tập huấn kỹ thuật
Tiếp cận tín dụng
Diện tích sản xuất
Năng suất
Chi phí đầu vào
Chi phí tăng thêm
Rủi ro thời tiết,
thiên tai
Rủi ro giá sản
phẩm đầu ra

Ký hiệu Diễn giải
Kỳ vọng
Hiệu quả tài chính của hộ trồng ớt được đo lường bằng tỷ số lợi
Y
nhuận/tổng chi phí (%)
Nhận giá trị 1 nếu trình độ học vấn của lao động chính ở mức cao
X1
+
(từ lớp 10 trở lên) và giá trị 0 nếu ngược lại
X2
Số năm kinh nghiệm của lao động chính của hộ tham gia trồng ớt
+
Nhận giá trị 1 nếu hộ có tham gia Hợp tác xã (HTX) hoặc Tổ hợp
X3
+
tác (THT) trồng ớt và giá trị 0 nếu ngược lại
Nhận giá trị 1 nếu hộ trồng ớt theo tiêu chuẩn VietGap và giá trị 0
X4
+
nếu ngược lại
Nhận giá trị 1 nếu hộ có tham gia tập huấn kỹ thuật trồng ớt và giá
X5
+
trị 0 nếu ngược lại
Nhận giá trị 1 nếu hộ có tiếp cận được vốn vay phục vụ cho hoạt
X6
+
động trồng ớt và giá trị 0 nếu ngược lại
X7
Diện tích đất trồng ớt trong vụ sản xuất được khảo sát (1.000m2)
+
X8
Năng suất ớt đạt được trong vụ khảo sát (kg/1.000m2)
+
Gồm chi phí giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong vụ sản
X9
xuất được khảo sát (đồng/1.000m2/vụ)
Gồm chi phí thuê lao động và các chi phí khác trong vụ sản xuất
X10
được khảo sát (đồng/1.000m2/vụ)
Nhận giá trị 1 nếu nông dân gặp rủi ro thời tiết, thiên tai trong vụ
X11
sản xuất được khảo sát và giá trị 0 nếu ngược lại
Nhận giá trị 1 nếu nông dân gặp rủi ro giá bán ớt thấp trong vụ sản
X12
xuất được khảo sát và giá trị 0 nếu ngược lại

Nguồn: Kết quả từ lược khảo tài liệu và nghiên cứu sơ bộ, 2015

của người trồng ớt khá cao, 25% học từ lớp 10 trở
lên (22% học cấp III, 3% có trình độ trung cấp
hoặc đại học) vì vậy nông dân sẽ có nhiều thuận lợi
trong việc tiếp cận và áp dụng khoa học kỹ thuật
vào sản xuất. Đồng Tháp và Tiền Giang là địa bàn
có truyền thống trồng ớt, tuy nhiên giai đoạn 2004
- 2009 có nhiều nông dân bắt đầu tham gia hoạt
động trồng ớt (chiếm 53% số hộ) bằng cách chuyển
đổi mô hình sản xuất từ cây trồng vật nuôi khác
sang ớt hoặc người dân mới tham gia sản xuất nông
nghiệp. Nông dân được khảo sát có trung bình 10
năm kinh nghiệm trồng ớt (từ 5 đến 44 năm). Kinh
nghiệm sản xuất giúp nông dân ứng phó tốt với

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Thực trạng sản xuất và tiêu thụ ớt của
nông hộ
3.1.1 Thông tin chung của nông hộ
Nghiên cứu khảo sát 92 nông dân (92% nam,
8% nữ) có trồng ớt chỉ thiên trong năm 2015 ở tỉnh
Đồng Tháp và Tiền Giang và những nông dân này
có trồng ớt từ 5 năm trở lên. Độ tuổi trung bình của
nông dân được khảo sát là 46 tuổi (từ 25 đến 67
tuổi). Hoạt động trồng ớt khá đơn giản nên lao
động lớn tuổi có thể tham gia. Trình độ học vấn
89

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ

Tập 48, Phần D (2017): 87-95

tình hình dịch bệnh trên ớt, chăm sóc cây tốt và
điều này ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất ớt và
ảnh hưởng đến lợi nhuận của nông hộ.

tiêu chuẩn VietGap. Trồng ớt theo tiêu chuẩn
VietGap giúp nông dân sản xuất sản phẩm có chất
lượng cũng như đảm bảo sức khỏe cho chính
những lao động tham gia sản xuất, có cơ hội tiêu
thụ được giá cao. Tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang
đã xây dựng được những HTX/THT trồng ớt theo
tiêu chuẩn VietGap.

Bảng 2: Thông tin chung của hộ trồng ớt
Chỉ tiêu
Tuổi
Kinh nghiệm (năm)
Trình độ học vấn
Từ lớp 9 trở lại (%)
Từ lớp 10 trở lên (%)

Thấp Cao Trung Độ lệch
nhất nhất bình chuẩn
25 67
46
10
5 44
10
8

Tập huấn kỹ thuật: Tiếp cận kỹ thuật trồng,
phòng và điều trị sâu bệnh trên ớt sẽ góp phần nâng
cao năng suất cũng như lợi nhuận cho nông dân. Ớt
là cây trồng được đánh giá mang lại hiệu quả kinh
tế cao và các địa phương có vùng chuyên canh ớt
quan tâm trong việc chuyển giao công nghệ sản
xuất cho nông dân thông qua tập huấn kỹ thuật và
triển khai các mô hình trồng ớt theo tiêu chuẩn
VietGap. Kết quả khảo sát cho thấy có 50,5% được
tập huấn kỹ thuật trồng ớt.

75%
25%

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2015

3.1.2 Thực trạng sản xuất ớt của nông dân
Tham gia Hợp tác xã/Tổ hợp tác: Qua khảo
sát có 12% nông dân tham gia HTX/THT trồng ớt.
Hoạt động hợp tác của HTX/THT chủ yếu là chia
sẻ thông tin với nhau trong khâu mua, bán và chưa
thực hiện liên kết trong sản xuất, thu mua nguyên
vật liệu đầu vào và cũng chưa liên kết để tiêu thụ
ớt.

Tiếp cận tín dụng: Có 29,3% người trồng ớt
được khảo sát tiếp cận được vốn vay từ ngân hàng
hoặc tư nhân để trồng ớt cho thấy việc tiếp cận vốn
của người trồng ớt khá tốt. Ngoài ra, người trồng ớt
còn được cấp tín dụng thông qua việc mua chịu
giống, vật tư nông nghiệp từ các đại lý hoặc thương
lái/chủ vựa.

Trồng ớt theo tiêu chuẩn chất lượng: Kết quả
khảo sát cho thấy có 15,2% nông dân trồng ớt theo

Hình 1: Những đặc điểm trong khâu trồng ớt của nông dân
Nguồn: Kết quả khảo sát, 2015

2015 khoảng 7.090 tấn, sản lượng đạt 97.951 tấn.
Diện tích trồng ớt trung bình của những hộ được
khảo sát là 3.900 m2/hộ (từ 1.000 đến 13.000 m2).
Trong đó, có 21% số hộ tăng diện tích trồng ớt so
với 4 năm trước do lợi nhuận của trồng ớt cao hơn
những loại cây màu khác. Hoạt động trồng ớt
không yêu cầu diện tích lớn, nông dân có khoảng
500 m2 đất có thể tham gia vào ngành này. Tuy

Diện tích: Hiện nay, chưa có số liệu thống kê
nào được công bố về diện tích và sản lượng của ớt
của toàn vùng ĐBSCL cũng như cả nước. Qua
đánh giá những thông tin thứ cấp, nghiên cứu xác
định có 6 tỉnh trồng ớt phổ biến bao gồm Đồng
Tháp, An Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng, Vĩnh
Long, Trà Vinh với tổng diện tích trồng ớt năm
90

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ

Tập 48, Phần D (2017): 87-95

nhiên, diện tích trồng ớt lớn là điều kiện tốt để ứng
dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất như các mô
hình tưới tự động, quy trình trồng ớt đạt tiêu chuẩn
chất lượng.

19%/năm trong giai đoạn 2009 – 2013 (Võ Thị
Thanh Lộc và ctv., 2015) do nhiều nguyên nhân
như nông dân lạm dụng phân bón vô cơ, đê bao
khép kín làm đất bị giảm độ màu mỡ. Do đó, để
nâng cao năng suất nông dân cần tăng cường sử
dụng phân bón hữu cơ, giảm lượng phân bón vô
cơ.

Năng suất: Ớt chỉ thiên được trồng rất phổ biến
ở những tỉnh có vùng chuyên canh ớt ở ĐBSCL và
loại ớt này được xuất khẩu dưới hình thức ớt tươi
hoặc ớt khô. Kết quả khảo sát cho thấy, những
Chi phí đầu vào và chi phí tăng thêm: Tổng
giống ớt chỉ thiên được nông dân ĐBSCL trồng
chi phí bình quân 13,7 triệu đồng/1.000m2 (±4,9
phổ biến là Tên lửa 106, Chánh Phong, Hai mũi tên
triệu đồng/1.000m2). Trong đó, chi phí đầu vào bao
đỏ Indo, Sen Hồng, Trang nông, Đồng tiền vàng,…
gồm chi phí giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
Sản lượng ớt bình quân năm 2015 của hộ trồng ớt
trung bình là 7,5 triệu đồng/1.000m2 (±2,8 triệu
là trên 5 tấn/hộ, năng suất bình quân 1,13
đồng/1.000m2). Chi phí tăng thêm bao gồm chi phí
2
tấn/1.000m /vụ. Năng suất là yếu tố quan trọng
thuê lao động (chiếm 80% chi phí tăng thêm) và
trong việc xác định kết quả cũng như hiệu quả
các chi phí khác trung bình 6,2 triệu đồng/1.000m2
trồng ớt của nông dân. Những năm gần đây, năng
(±3,5 triệu đồng/1.000m2).
suất ớt của tỉnh Đồng Tháp giảm bình quân
Bảng 3: Diện tích, năng suất, sản lượng ớt của nông dân năm 2015
Chỉ tiêu 
Diện tích 
Năng suất 
Sản lượng 
Chi phí đầu vào 
Chi phí tăng thêm 
Tổng chi phí 

Đơn vị tính 
1.000m2 
kg/1.000m2 
kg/năm 
triệu đồng/1.000m2 
triệu đồng/1.000m2 
triệu đồng/1.000m2 

Thấp nhất 
1,0  
200,0  
600,0  
2,0  
0,6 
6,0  

Cao nhất  Trung bình  Độ lệch chuẩn 
13,0  
3,9  
2,6  
3.100,0  
1.131,0 
671,0  
26.250,0  
5.007,0  
4.688,0  
20,0  
7,5  
2,8  
18,0  
6,2  
3,5  
30,0  
13,7  
4,9  

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2015

Rủi ro trong sản xuất: Hoạt động sản xuất
nông nghiệp của nông dân chịu nhiều rủi ro, trong
đó rủi ro thời tiết, thiên tai là phổ biến nhất. Kết
quả khảo sát cho thấy, có đến 63% nông dân trồng
ớt gặp rủi ro này trong thời vụ sản xuất được khảo
sát. Mưa nhiều, nhiệt độ những năm gần đây ngày
càng tăng dẫn đến chết cây, hư trái, sâu bệnh phát
triển,… Có đến 76% nông dân gặp rủi ro này ứng
phó được rủi ro ở mức thấp do thiếu kỹ thuật và do
đặc điểm của cây ớt.
3.1.3 Thực trạng tiêu thụ ớt của nông dân

Ớt tươi thu hoạch sẽ được bán trong ngày còn ớt
khô sẽ được bán trong thời gian tối đa 23 ngày.
Khâu phơi ớt của nông dân gặp khó khăn do không
có sân phơi, phơi không đủ nắng sẽ không bảo
quản ớt khô được lâu.

Nông dân phân loại ớt trước khi bán sẽ được
giá cao hơn nhưng chỉ có 5,4% nông dân phân loại
ớt khi bán do thiếu lao động. Phần lớn nông dân
bán ớt tươi ngay sau khi thu hoạch. Chỉ có 8,7%
nông dân phơi ớt để bán hoặc để dự trữ khi giá ớt
tươi trên thị trường giảm mạnh với tỷ trọng ớt phơi
khô trung bình khoảng 35% sản lượng thu hoạch.

Trong tiêu thụ, có 49% nông dân gặp rủi ro do
biến động giá đầu ra theo xu hướng giảm và phần
lớn nông dân (87%) gặp rủi ro này không có khả
năng kiểm soát rủi ro do giá bán ớt phụ thuộc vào
người mua, giá ớt thường xuyên biến động và đặc
biệt là không thể bảo quản ớt tươi.

Kết quả khảo sát cho thấy, có 85% nông dân
bán ớt cho thương lái, 15% bán ớt cho chủ vựa.
Phần lớn người mua sẽ định giá thu mua ớt, chỉ có
37,1% trường hợp nông dân được quyết định giá
hoặc thỏa thuận giá khi bán vào những thời điểm ớt
khan hiếm lúc đầu vụ hoặc cuối vụ thu hoạch.

91

Tài liệu cùng danh mục Quy hoạch - Đô thị

QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Huấn luyện về ATLĐ và MTXD cho người sử dụng lao động. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động.Quyền và nghĩa vụ của người lao động.Trách nhiệm của người sử dụng lao động.


An alternative approach for choice models in transportation: Use of possibility theory for comparison of utilities

This paper proposes a modeling framework that attempts to account for the decision maker’s uncertainty by possibility theory and then the analyst's uncertainty by probability theory. The possibility to probability transformation is performed using the principle of uncertainty invariance. The proposed approach accounts for the quality of information on the changes in choice probability. The paper discusses the thought process, mathematics of possibility theory and probability transformation, and examples.


Giáo trình quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi - Chương 13

BIệN PHáP thuỷ lợi vùng đất mặn 13.1. Khái niệm chung Đất mặn là những loại đất có chứa một l-ợng muối dễ hoà tan nhất định. Muối trong thiên nhiên có thể hình thành từ các axit do việc thay thế các ion H+ bằng các ion kim loại hoặc đ-ợc hình thành bằng cách trung hoà các axit bằng bazơ nào đấy. Muối có rất nhiều loại, nh-ng không phải tất các loại muối ở trong đất đều có hại cho cây trồng, nhiều tr-ờng hợp th-ờng gặp do 3 axit H2CO3, H2SO4, HCl và các bazơ NaOH, Ca(OH)2,...


NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH PHÂN ĐỊNH KHÔNG GIAN ĐIỂM ĐỖ XE Ô TÔ TRONG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

Tóm tắt: Trong bài báo này trình bày việc nghiên cứu mô hình tính toán và phân định các cơ sở hạ tầng điểm đỗ ô tô trong đô thị thành các khu vực khác nhau cho người sử dụng trong các khu vực dân cư, khu vực giao thông công cộng mà điển hình là trong các trường Đại học.


Spatial infrastructure and productivity in Sweden

These approaches are applied to a cross-section data set of regions in Sweden. These approaches show that metropolitan regions have relatively low road efficiencies in comparison with other regions in Sweden. On the other hand the northern regions are more efficient than the southern regions.


A decision support system for farm regional planning

This paper presents a Decision Support System (DSS) for planning of farm regions in Greece. The DSS is based on the development possibilities of the agricultural sector in relation with the agricultural processing industries of the region and aims at the development of farm regions through a better utilization of available agricultural recourses and agricultural industries.


Best-PerFOrming Cities 2012

Cities are the engines of economic growth and they will be critical to our economic recovery. However, to create the new businesses, jobs and development that the country needs, local leaders need a step change in the way in which they support economic growth on the ground. The Government will be working with different cities over the coming months to make a series of deals that will transform the way in which local leaders drive economic development.


Bài giảng: Quản lý đô thị - Mở đầu (TS Võ Kim Cương)

1. Tiếp cận môn học: Quản lý đô thị là gì? Đô thị là gi? Quản lý là gì? Vì sao phải quản lý đô thị? Ai quản lý đô thị? Công cụ để QLĐT là gi? ; 2. Học về QLĐT để làm gì? Trình độ = kiến thức + kỹ năng. Năng lực = ? ; 3. Đối tượng nghiên cứu của môn học: CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ.


GIẢI PHÁP NÀO ỨNG PHÓ VỚI HIỆN TƯỢNG NƯỚC BIỂN DÂNG TRONG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CÁC ĐÔ THỊ VEN BIỂN VIỆT NAM

Khu vực ven biển và hải đảo nước ta tập trung phần lớn các đô thị, điểm dân cư nong thôn, khoảng 130 đô thị các loại trong tổng số 750 đô thị, hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế, kỹ thuật với khoảng 90 cảng biển, 2/3 tổng số sân bay..của cả nước. Biến đổi khí hậu (BĐKH), với các biểu hiện chính là sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng kèm theo nhiều hiện tượng thiên nhiên khác ảnh hưởng đến cuộc sống con người ở mọi quốc gia trên thế giới, đặc biệt đối...


Dự án đầu tư xây dựng khu chung cư – văn phòng – Thương mại

Dự án đầu tư xây dựng khu chung cư – văn phòng – Thương mại


Tài liệu mới download

22 TCN 273-01 - Chương 9
 • 06/06/2011
 • 54.075
 • 359

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Project Background - Vietnamese
 • 10/06/2009
 • 81.571
 • 812

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu