Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp kinh doanh của 166 sinh viên trường Đại học Kỹ thuật-Công nghệ Cần Thơ. Mở rộng lý thuyết hành vi kế hoạch (TPB) của Ajzen (1991) kết hợp với đặc điểm nhân khẩu học, tính cách, và giáo dục khởi nghiệp kinh doanh, kết quả nghiên cứu nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy bằng phương pháp bình phương bé nhất (OLS) cho thấy có 7 nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến hành vi khởi nghiệp của sinh viên.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ

Tập 48, Phần D (2017): 96-103

DOI:10.22144/jvn.2017.634

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP KINH DOANH
CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
Phan Anh Tú1 và Trần Quốc Huy2
1
2

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ
Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Thông tin chung:
Ngày nhận: 06/06/2016
Ngày chấp nhận: 28/02/2017

Title:
Analysis of factors
influencing entrepreneurial
intention among students of
Can Tho University of
Technology
Từ khóa:
Sinh viên, Ý định khởi nghiệp
kinh doanh
Keywords:
Behaviour theory, EFA,
entrepreneurial intention,
students

ABSTRACT
The study is aimed to investigate factors influencing entrepreneurial
intention of 166 students in Can Tho University of Technology. Expanding
the theory of planned behavior developed by Ajzen (1991) combined with
demographic profiles, personality traits, and entrepreneurial education,
the exploratory factor analysis (EFA) and ordinary least square (OLS)
results showed that there are 7 factors impacting on entrepreneurial
intention including personality traits, attitude, behavioral awareness and
attitude, entrepreneurial education, behavioral awareness of control,
norms and attitude, subjective norms, and entrepreneurial intention. The
results of this study provide more evidence on the one hand, and offer
some recommendations for policy makers, researchers and educators on
the other hand.
TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định
khởi nghiệp kinh doanh của 166 sinh viên trường Đại học Kỹ thuật-Công
nghệ Cần Thơ. Mở rộng lý thuyết hành vi kế hoạch (TPB) của Ajzen
(1991) kết hợp với đặc điểm nhân khẩu học, tính cách, và giáo dục khởi
nghiệp kinh doanh, kết quả nghiên cứu nhân tố khám phá (EFA) và hồi
quy bằng phương pháp bình phương bé nhất (OLS) cho thấy có 7 nhóm
nhân tố chính ảnh hưởng đến hành vi khởi nghiệp của sinh viên bao gồm
đặc điểm tính cách, thái độ cá nhân, nhận thức và thái độ, giáo dục khởi
nghiệp, nhận thức điều khiển hành vi, quy chuẩn và thái độ, quy chuẩn chủ
quan. Kết quả nghiên cứu một mặt cung cấp thêm dữ liệu thực chứng mặt
khác là đưa ra khuyến nghị cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà
nghiên cứu và các chuyên gia giáo dục.

Trích dẫn: Phan Anh Tú và Trần Quốc Huy, 2017. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp
kinh doanh của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ. Tạp chí Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ. 48d: 96-103.
thương binh và xã hội năm 2014, số lượng thất
nghiệp trong nhóm lao động có bằng đại học trở
lên là 162.000 người (chưa kể số người trong độ
tuổi lao động không có việc làm). Có nhiều nguyên
nhân dẫn đến tình trạng này như chất lượng đào tạo
không đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, làm việc trong
môi trường trái ngành hay lương chưa như mong

1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Khởi nghiệp kinh doanh được xem là một trong
những định hướng chiến lược của các quốc gia trên
thế giới không chỉ riêng Việt Nam trong thế kỷ này
nhằm tạo ra nhiều cơ hội và sự đa dạng nguồn nhân
lực tăng cả về chất lượng, số lượng và cuối cùng là
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo Bộ Lao động96

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ

Tập 48, Phần D (2017): 96-103

muốn. Sinh viên tốt nghiệp hiện nay thường có tâm
lý đi làm thuê thay vì làm chủ cũng là vì chưa
muốn bắt đầu khởi nghiệp độc lập mà dành nhiều
thời gian để đi làm ở những công ty, doanh nghiệp
để tích lũy kinh nghiệm và tích lũy tiền trước khi
nghĩ đến vấn đề khởi nghiệp. Do đó, trong bối cảnh
việc làm là khan hiếm so với với số lượng sinh
viên tốt nghiệp thì giải pháp cấp thiết hiện nay để
giảm lượng sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp, đó là
khơi dậy tinh thần doanh nhân và khởi nghiệp kinh
doanh. Thật vậy, thúc đẩy tinh thần doanh nhân và
ý định khởi nghiệp là việc làm cấp bách hiện nay
nhằm giảm áp lực việc làm cho xã hội (Phan Anh
Tú và Giang Thị Cẩm Tiên, 2015).

mục tiêu và đóng góp đầu tiên về mặt lý thuyết của
bài báo này là bổ sung thêm yếu tố hoàn cảnh (giáo
dục) với cách tiếp cận theo phương pháp nghiên
cứu khám phá (hay còn gọi là phương pháp quy
nạp) nhằm xây dựng một mô hình lý thuyết về ý
định khởi nghiệp của sinh viên. Thứ hai, là bổ sung
thêm cơ sở dữ liệu thực chứng cho mô hình nghiên
cứu khám phá về ý định khởi nghiệp bằng cách
đánh giá có hay hay không và làm thế nào các nhân
tố như thái độ, quy chuẩn chủ quan, kiểm soát hành
vi, đặc điểm cá nhân, tính cách, và giáo dục có ảnh
hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên.
2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊNCỨU
2.1 Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu

Nghiên cứu về khởi nghiệp đã nhận được nhiều
sự quan tâm không chỉ các nhà hoạch định chính
sách vĩ mô mà kể cả những nhà nghiên cứu hàn
lâm trên thế giới (Ali et al., 2012). Chẳng hạn,
Lüthje và Franke (2003) đã tìm thấy bằng chứng
cho thấy có mối tương quan giữa ý định khởi
nghiệp của sinh viên trường MIT và đặc điểm cá
nhân, những rào cản cùng các yếu tố hỗ trợ. Ali et
al. (2012) còn cung cấp thêm bằng chứng cho thấy
đặc điểm cá nhân gồm các yếu tố niềm đam mê,
tính mạo hiểm, đầu óc tổ chức và quản lý, tính
quyết đoán, bên cạnh yếu tố kinh nghiệm làm việc
và cảm nhận tính khả thi có tác động đến ý định
khởi nghiệp. Ngoài ra, các yếu tố thuộc về tâm lý
con người như thái độ, nhận thức điều khiển hành
vi, quy chuẩn chủ quan cũng được tìm thấy là có
ảnh hưởng tích cực đến ý định sinh viên khởi
nghiệp (Zhang et al., 2015).

Theo lý thuyết hành vi kế hoạch (TPB) của
Ajzen (1991), ý định khởi nghiệp kinh doanh
chịu tác động bởi ba yếu tố chính bao gồm thái độ
cá nhân, quy chuẩn chủ quan và nhận thức điều
khiển hành vi. Mô hình này cũng được nhiều tác
giả khác ứng dụng và mở rộng để xem xét sự tác
động lên ý định khởi nghiệp kinh doanh trong đó
có xét đến các yếu tố về hoàn cảnh giáo dục và
chính sách hỗ trợ khởi nghiệp như ở Việt Nam
(Phan Anh Tú và Giang Thị Cẩm Tiên, 2015),
Nam Phi (Nieuwenhuizen và Swanepoel, 2015),
Malaysia (Kadir et al., 2012), Scandinavia và Mỹ
(Autio et al., 2001), và Na Uy (Kolvereid, 1996b).
Kế thừa và mở rộng thêm từ lý thuyết hành vi
kế hoạch của Ajzen (1991) cũng như các nghiên
cứu trước đây, chúng tôi bàn cãi rằng nền tảng giáo
dục là quan trọng và cần được xem xét bổ sung
nhằm gia tăng khả năng tiên lượng khi ứng dụng
mô hình lý thuyết hành vi kế hoạch của Ajzen
(Phan Anh Tú và Giang Thị Cẩm Tiên, 2015).
Điều này là do giáo dục khởi nghiệp kinh doanh sẽ
giúp thay đổi nhận thức và khơi dậy tiềm năng trở
thành doanh nhân. Do vậy, nghiên cứu này đề xuất
6 yếu tố bao gồm thái độ, quy chuẩn chủ quan,
nhận thức điều khiển hành vi, nhân khẩu học, đặc
điểm tính cách và giáo dục (Hình 1).

Mặc dù kết quả từ các nghiên cứu thực chứng ở
trên có khả năng giải thích được từ 30% đến 50%
sự khác biệt trong ý định khởi nghiệp, thế nhưng
50% sự khác biệt còn lại vẫn chưa được luận giải
đầy đủ. Nguyên nhân có thể là do mối quan hệ giữa
các nhân tố ảnh hưởng về mặt nhận thức và ý định
biến đổi khác nhau tùy theo đặc điểm cá nhân, đặc
điểm gia đình, yếu tố ngữ cảnh, cũng như địa bàn
nghiên cứu (Fishbein và Ajzen, 2010). Do vậy,

Hình 1: Mô hình nghiên cứu mở rộng từ mô hình của Ajzen (1991)

97

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ

Tập 48, Phần D (2017): 96-103

quan nhà nước, công ty tư nhân, về hưu, nghề
nghiê ̣p khác và mô ̣t phầ n nhỏ không có viê ̣c làm
chiế m 84,9%. Trong số 25 sinh viên có cha hoă ̣c
me ̣ đang kinh doanh có 17 sinh viên quyế t đinh
̣ sẽ
khởi nghiê ̣p kinh doanh ngay khi ho ̣c xong đa ̣i ho ̣c
(chiế m 10,2% trong 166 sinh viên đươ ̣c khảo sát).
Tỷ lê ̣ này tuy không lớn nhưng cũng cho thấ y rằ ng
yế u tố cha hoă ̣c me ̣ tự kinh doanh cũng có tác đô ̣ng
đế n ý đinh
̣ khởi nghiê ̣p kinh doanh của sinh viên.
Số liê ̣u điề u tra còn cho thấy chı̉ có 12% sinh viên
đưa ra ý kiế n đã tham gia khóa ho ̣c khởi nghiê ̣p
kinh doanh.
2.3 Phương pháp phân tích

2.2 Phương pháp chọn mẫu
Hair et al. (2013) cho rằng dựa vào số lượng
các biến đo lường để xác định được kích thước
mẫu. Kích thước mẫu tối thiểu cần phải từ 50 trở
lên và tỉ lệ quan sát/biến đo lường là 5:1. Điều này
có nghĩa là cần tối thiểu 5 quan sát đối với 1 biến
đo lường. Nghiên cứu này bao gồm 33 biến quan
sát, do đó số quan sát tối thiểu cần thiết của nghiên
cứu phải là 165. Phương pháp lấy mẫu theo
phương pháp chọn mẫu phi xác suất theo kiểu
thuận tiện. Nguồn số liệu sơ cấp được thu thập
thông qua bảng câu hỏi phỏng vấn trực tiếp với 166
sinh viên thuộc khối ngành Điện - Điện tử - Viễn
thông, Quản lý - Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ
thông tin, Kỹ thuật - Quản lý công nghiệp, Công
nghệ thực phẩm và Kinh tế.

Dựa trên lược khảo tài liệu và cơ sở lý thuyết,
bộ tiêu chí đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến ý
định khởi nghiệp kinh doanh được đề xuất gồm 33
biến quan sát, bao gồm các nhận định về đặc điểm
tính cách (9 câu hỏi), giáo dục khởi nghiệp kinh
doanh (5 câu hỏi), thái độ cá nhân (6 câu hỏi), quy
chuẩn chủ quan (3 câu hỏi), nhận thức điều khiển
hành vi (6 câu hỏi) và ý định khởi nghiệp kinh
doanh (4 câu hỏi). Thang đo Likert 5 mức độ được
sử dụng để đánh giá với 1 là “Hoàn toàn không
đồng ý” cho đến 5 là “Hoàn toàn đồng ý”. Nhằm
làm tăng độ tin cậy của mô hình, nghiên cứu sử
dụng các thang đo đã được kiểm định qua những
công trình nghiên cứu trước đó. Thang đo yếu tố
đặc điểm tính cách (DDTC) được sử dụng từ thang
đo của Venesaar et al. (2006), thang đo yếu tố giáo
dục khởi nghiệp kinh doanh (GDKNKD) được sử
dụng từ bảng câu hỏi khảo sát của Linan et al.
(2011), thang đo các yếu tố thái độ cá nhân
(TDCN), quy chuẩn chủ quan (QCCQ), nhận thức
kiểm soát hành vi (NTKSHV) và biến phụ thuộc –
ý định khởi nghiệp kinh doanh (YDKNKD) từ
bảng câu hỏi khảo sát của Linan và Chen (2009).

Về giới tính, trong tổng số 166 sinh viên được
khảo sát, số sinh viên Nam là 94 (chiếm 56,6%),
trong khi đó số sinh viên nữ là 72, chiếm tỷ lệ
43,4%. Tỷ lệ sinh viên Nam và Nữ gầ n bằ ng nhau
nên cơ cấu mẫu là không bất đối xứng và mang
tính đại diện. Phầ n lớn sinh viên có đô ̣ tuổ i từ 18
đến 21 tuổi (chiế m khoảng 95% tổng số sinh viên
khảo sát), gần 5% còn lại thuộc nhóm tuổi 22-25.
Số sinh viên được khảo sát đang theo học Khóa 1,
2, và 3 tại trường (trường đươ ̣c thành lâ ̣p từ năm
2015) có tỷ lệ phân bố gần bằng nhau theo thứ tự
33,7%, 32,5% và 33,7%. Yếu tố kinh nghiệm bản
thân phần nào ảnh hưởng đế n ý đinh
̣ khởi nghiê ̣p
kinh doanh của sinh viên. Trong 166 sinh viên
đươ ̣c hỏi đã từng có kinh nghiệm đi làm việc, 49
sinh viên trả lời “Có” và 117 đáp viên có câu trả lời
“Không” lầ n lươ ̣t chiế m tỷ lê ̣ 29,5% và 70,5%
(Bảng 1). Sinh viên nam có kinh nghiê ̣m đi làm
trước là 32, hơn gầ n gấ p đôi so với nữ chỉ có 17
(19,3% so với 10,2%). Trong khi đó, số lươ ̣ng sinh
viên nam và nữ trả lời chưa đi làm chênh lệch
không lớn (62 nam và 55 nữ lầ n lươ ̣t tương ứng với
37,3% và 33,1%). Loại ngành nghề làm việc cũng
khá đa dạng như nhân viên phục vụ quán nước, nhà
hàng, bán hàng hay thu ngân với số năm kinh
nghiê ̣m chiế m phầ n lớn nhỏ hơn 1 năm.

Kế tiếp là bước kiểm tra mức độ phù hợp của
mô hình và mức độ tương quan giữa các biến. Đầu
tiên là kiểm tra giá trị KMO có nằm trong khoảng
cho phép từ 0,5 đến 1,0 và kiểm định Bartlett về sự
tương quan của các biến quan sát phải chỉ ra giá trị
mức ý nghĩa thống kê luôn thấp hơn 5% (Sig. =
0,000 < 0,05). Hệ số độ tin cậy Cronbach’s Alpha
được áp dụng để đánh giá có hay không thang đo
lường là tốt khi nằm trong khoảng 0,8 đến 1, sử
dụng được khi lớn hơn 0,7 hoặc trong nghiên cứu
khám phá hệ số Cronbach’s Alpha cho phép lớn
hơn 0,6 (Hair et al., 2013). Cuối cùng là thực hiện
phân tı́ch nhân tố khám phá (EFA). Sau khi thực
hiện phân tích nhân tố khám phá EFA, các biến này
tiếp tục được đưa vào mô hình phân tích hồi quy
tuyến tính nhằm xác định mối quan hệ nhân quả
giữa các biến phụ thuộc và biến độc lập.

Điể m đáng chú ý là trong 49 sinh viên có kinh
nghiê ̣m làm viê ̣c trước, có 19 sinh viên đã từng phu ̣
trách người cấ p dưới, có nghıã là các sinh viên này
có thể có khả năng lañ h đa ̣o và quản lý, chiế m tỷ lê ̣
11,4%; trong khi đó, 30 sinh viên còn la ̣i (18,1%)
chưa từng phu ̣ trách người cấ p dưới. Từ kế t quả
khảo sát nghề nghiê ̣p của cha và me ̣ đáp viên cho
thấy trong 166 sinh viên đươ ̣c khảo sát có 25 sinh
viên có cha hoă ̣c me ̣ đang tự kinh doanh điề u hành
công ty, doanh nghiê ̣p chiế m tỷ lê ̣ 15,1%, phầ n còn
la ̣i là sinh viên có cha hoă ̣c me ̣ đang làm ta ̣i các cơ

98

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ

Tập 48, Phần D (2017): 96-103

biến quan sát đều đạt yêu cầu > 0,30. Tuy nhiên, hệ
số tương quan biến - tổng của 02 biến gdkn1 và
qccq3 bị loại bỏ do có chỉ số thấp hơn 0,3 (0,288
và 0,258). Tiến hành kiểm định hệ số tin cậy
Cronbach’s Alpha lần 2 với 27 biến còn lại cho kết
quả hệ số Cronbach’ Alpha tăng lên 0,897 và hệ số
tương quan biến - tổng của tất cả 27 biến đều lớn
hơn 0,3 nên không có biến nào bị loại, chứng tỏ
thang đo này tốt. Do đó, các biến còn lại được đề
nghị đưa vào mô hình phân tích nhân tố khám phá
là hoàn toàn phù hợp.

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Kết quả kiểm định Cronbach’sAlpha
Kết quả kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s
Alpha cho các biến thành phần của thang đo
YDKNKD cho thấy hệ số Cronbach’s Alpha được
chấp nhận về mặt tin cậy do lớn hơn mức tối thiểu
0,6. Trong đó, hệ số Cronbach’s Alpha của 5 thành
phần gồm: DDTC (0,883), GDKNKD (0,801),
TDCN (0,801), QCCQ (0,646), NTDKHV (0,780)
và biến phụ thuộc YDKNKD (0,835). Xét hệ số
tương quan biến - tổng được hiệu chỉnh của các

Bảng 1: Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo lần cuối
Tiêu chí
1.ddtc1
2.ddtc2
3.ddtc3
4.ddtc4
5.ddtc5
6.ddtc6
7.ddtc7
8.ddtc8
9.ddtc9
10.gdkn2
11.gdkn3
12.gdkn4
13.gdkn5
14.tdcn1
15.tdcn2
16.tdcn3
17.tdcn4
18.tdcn5
19.tdcn6
20.qccq1
21.qccq2
22.ntdkhv1
23.ntdkhv2
24.ntdkhv3
25.ntdkhv4
26.ntdkhv5
27.ntdkhv6

Trung bình thang đo
nếu loại biến

Phương sai thang
đo nếu loại biến

95,71
95,33
95,96
96,23
95,78
96,01
95,89
95,81
96,21
96,27
96,19
95,92
96,20
96,63
96,10
96,46
97,42
96,55
96,51
95,97
96,43
96,93
96,25
97,10
96,34
96,97
96,68

197,710
204,900
195,665
194,363
199,374
196,964
198,066
197,526
194,689
199,702
197,817
201,903
197,267
197,943
193,506
194,638
196,911
195,631
193,027
201,411
201,120
195,165
200,930
201,445
198,031
193,435
193,916

Hệ số tương quan Cronbach’s Alpha nếu
biến – tổng
loại biến
0,506
0,338
0,581
0,617
0,500
0,511
0,515
0,582
0,565
0,423
0,424
0,358
0,451
0,401
0,577
0,493
0,370
0,544
0,590
0,309
0,340
0,511
0,371
0,323
0,433
0,525
0,538

0,892
0,895
0,891
0,890
0,893
0,892
0,892
0,891
0,891
0,894
0,894
0,895
0,893
0,895
0,891
0,893
0,896
0,892
0,890
0,897
0,896
0,892
0,895
0,896
0,894
0,892
0,892

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu khảo sát, 2015

tương quan của các biến quan sát có ý nghĩa (Sig. <
0,05) chứng tỏ các biến có liên quan chặt chẽ với
nhau, 7 nhóm nhân tố được trích với tổng phương
sai trích giải thích được 68,23% độ biến thiên của
dữ liệu.

3.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA)
Phân tích nhân tố khám phá với việc sử dụng
phương pháp trích Principal Axis Factoring và
phép xoay Varimax cho 27 biến của mô hình. Kết
quả phân tích EFA thể hiện ở Bảng 3 được dừng lại
ở lần phân tích thứ 3 sau khi đã loại bỏ 01 biến
“ddtc2” ở lần 1 và loại bỏ 01 biến “ntdkhv4” ở lần
2 vì có hệ số truyền tải

Tài liệu cùng danh mục Kế hoạch kinh doanh

Bí quyết thành công Tác giả : Lý Quý Trung

Tham khảo tài liệu 'bí quyết thành công tác giả : lý quý trung', kinh doanh - tiếp thị, kế hoạch kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Nghệ thuật kinh doanh mới từ những khách hàng cũ

Nghệ thuật kinh doanh mới từ những khách hàng cũ Đã có bao giờ bạn chợt nhận thấy điện thoại không đổ chuông, các đơn đặt hàng sụt giảm, khách hàng không ghé thăm nhiều như trước chưa?


Bộ nhận diện thương hiệu trong chiến lược sáp nhập

Đồng thời mối quan hệ giữa bản sắc nhận diện của thương hiệu đi mua và thương hiệu bị mua không được khai thác cho đến khi việc sáp nhập được công bố rộng rãi. Cơ hội, cũng giống như ngọn nến, bừng sáng ngay khi thương thảo xong việc M&A, tuy nhiên, ngọn nến ấy thường cháy hết trước khi có người trông thấy. Nếu một hệ thống nhận diện mới đã sẵn sàng ra mắt trong suốt thời gian này, nhân viên của cả hai công ty sẽ dễ dàng cởi mở khi hoạt động bằng những phương...


Chiến lược sản phẩm và dịch vụ 2

Quyết định đa hiệu Đây là quyết định triển khai nhiều nhãn hiệu trong cùng một loại sản phẩm. Ví dụ: hãng P&G sản xuất được 10 loại bột giặt với tên hiệu khác nhau. Do đó, công ty tăng nhanh được doanh số, lợi nhuận, chiếm được nhiều chỗ trên kệ bày hàng. Quyết định, tái định vị tên hiệu Dù một tên hiệu được định vị tốt thế nào trong thị trường thì sau đó nhà sản xuất cũng phải tái định vị cho nó. Việc tái định vị có thể...


Nhãn hiệu - Trademark

Theo Charles Brymer, CEO of Interbrand Scheter, nhãn hiệu “trademark”, mà đối với khách hàng nó đại diện cho một sự cuốn hút, tổng thể giá trị hay những thuộc tính nhất định.


Nguyên tắc mới cho việc xây dựng thương hiệu điện tử

Bạn đã từng xem xét những sự khác biệt giữa việc mở thương hiệu “trực tiếp”, truyền thống với việc mở thương hiệu trên Internet chưa? Nhiều chiến lược mở thương hiệu truyền thống không còn thể hiện được thành công như trực tuyến.


Muhammad Ayub Understanding Islamic Finance phần 4

sự suy giảm của sự thịnh vượng kinh tế. Đối với, theo ông, quyền lực tuyệt đối phải được bảo quản bằng cách mở rộng quan liêu, quân đội và cảnh sát, đã được hỗ trợ bởi thuế tăng, tịch thu và, vẫn còn tồi tệ nhất, bằng cách can thiệp trực tiếp của Nhà nước trong hoạt động kinh tế bằng cách tham gia trong thương mại và công nghiệp.


Xài tiền khó hơn kiếm tiền?

Nếu như kiếm tiền là việc rất khó, thì xài tiền, lại càng khó hơn. Nếu không, thì doanh nhân vĩ đại trong thế kỷ trước, vua thép Andrew Carnegie, đã chẳng phải thốt lên: "Chết trong sự giàu có là một cái chết đáng hổ thẹn". Hội nhập toàn cầu, liệu ta có nên hội nhập cả cái văn hóa nhà giàu đáng nể trọng và cái cách xài tiền đầy trí tuệ của những người giàu thế giới?


“Làm giàu không khó”

- Bạn cứ mãi than thở về việc ra trường lâu rồi mà kiếm không được việc làm. Thật ra công việc rất nhiều, nếu chịu khó để ý một chút, có khả năng và có đầu óc kinh doanh, bạn sẽ thấy “làm giàu không khó” (*) đâu.


Cẩm nang đầu tư chứng khoán

Cẩm nang cho nhà đầu tư mới vào nghề. 2 Cổ phiếu - Các chỉ số đánh giá giá tri công ty. 3 ̣ Xây dư ̣ng danh mu ̣c đầu tư chưng ́ khoán. 6 Quản lý danh mu ̣c đầu tư chưng ́ khoán. 8 Giới thiêu danh mu ̣c đầu tư. 9 ̣ 10 điều cần biết về đầu tư chưng ́ khoán. 11 Hướng dẫn mua bán chưng khoán. ́ 12 Quy trình đăṭ mô ̣t lênh cua nhà đầu ̣ ̉ tư. 14 Đầu tư vào cổ phiếu: Năm yếu tố....


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tài liệu Kế hoạch Marketing
 • 26/11/2011
 • 75.567
 • 718
Kinh doanh an toàn theo luật
 • 30/09/2012
 • 34.950
 • 703

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu