Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Oxfam và phương pháp tiếp cận có sự tham gia

Oxfam và phương pháp tiếp cận có sự tham gia trình bày nội dung về giới thiệu tổ chức Oxfam; Chương trình quản trị nhà nước; phương pháp tiếp cận dựa trên quyền; sự tham gia trong quản lý dự án của Oxfam; các can thiệp để thúc đẩy sự tham gia trong quản trị nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Oxfam và Ph ng pháp
ti p c n có s tham gia
Nguy n Lê Hoa – Oxfam
ng H i 28- 29/3/2012

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Gi i thi u t ch c Oxfam
ch c Phi Chính Ph ,
u d án t i Vi t Nam t 1955
c tiêu: Nh m thúc y bình ng, phát tri n
a con ng i và an sinh kinh t .
Nguyên t c làm vi c: H p tác v i chính ph và
các ch c xã h i dân s
5 ch ng trình: Sinh k , Gi m thi u r i ro thiên
tai, Bình ng và a d ng, Qu n tr giáo d c, và
Qu n tr nhà n c.
u tiên m c tiêu bình ng gi i.

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Ch

ng trình Qu n tr Nhà n

c

c ích: Nâng cao trách nhi m gi i trình xã h i
thông qua thúc y s tham gia c a ng i dân, các
ch c xã h i dân s , và các c quan liên quan
trong quá trình xây d ng, th c hi n, giám sát và
ánh giá các ch ng trình, chính sách gi m nghèo

-

Hai c p
c a s tham gia:
Tham gia vào qu n lý d án
Tham gia vào Qu n tr Nhà n c

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Ph

ng pháp ti p cân d a trên quy n
Yêu c u
các quy n
Nhà n

c

(Ng i có
trách nhi m)

Công c QT /
Khung PL
a VN
Hoàn thành
trách nhi m

Ng
(Ng

i dân
i có quy n)

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

tham gia trong Qu n lý d án c a Oxfam
Thi t k DA:
ánh giá th c tr ng và nhu c u có s tham gia
– Tham v n v i a ph ng v các l nh v c u tiên
– H i th o LKH và l p ngân sách có s tham gia c a các bên
liên quan
xu t DA

Tri n khai d án:
i tác qu n lý d án – Oxfam h tr v k thu t
i tác a ph ng ch
ng LKH ho t ng và ngân sách
i tác và các nhóm h ng l i tri n khai các ho t ng DA

Giám sát – ánh giá DA:
– Xây d ng khung GS- G: i tác + OGB
– H th ng giám sát n i b : BQL i tác + OGB

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u -tr a c k

.c

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Tiểu luận Chính sách xóa đói giảm nghèo: Chính sách, giải pháp chủ yếu phát triển tạo cơ hội cho người nghèo tăng thêm thu nhập

Tiểu luận Chính sách xóa đói giảm nghèo: Chính sách, giải pháp chủ yếu phát triển tạo cơ hội cho người nghèo tăng thêm thu nhập trình bày về phát triển ngành, lĩnh vực tạo cơ hội cho người nghèo tăng thu nhập, phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn để xóa đói giảm nghèo trên diện rộng.


Tiểu luận: Công ty cổ phần và vai trò của nó trong phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay

Tiểu luận với đề tài "Công ty cổ phần và vai trò của nó trong phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay" có nội dung gồm 3 chương: chương 1 lý luận chung về công ty cổ phần, chương 2 vai trò của công ty cổ phần đối với phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay, chương 3 một số giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình hình thành và cổ phần hoá doanh nghiệp.


Nghiên cứu quy luật phân phối và áp dụng vào chính sách đất thổ cư ở Việt Nam - 1

A. Lời mở đầu Trong bất kỳ nền sản xuất xã hội nào thì phân phối cũng là khâu không thể thiếu. Nếu có hình thức phân phối phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội sẽ góp phần thúc đẩy xã hội phát triển. Do đó với mỗi xã hội khác nhau, có một phương thức phân phối khác nhau. Mỗi xã hội đều luôn vận động phát triển do đó sau một thời gian khi lực lượng sản xuất phát triển đưa xã hội chuyển lên một hình thái kinh tế - xã hội...


Thảo luận Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thảo luận Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin với đề tài "Phân tích định nghĩa vật chất của Lênin và ý nghĩa khoa học của định nghĩa đó" nhằm giúp bạn đọc hiểu được định nghĩa vật chất của Lênin cũng như ý nghĩa khoa học và thực tiễn của nó.


Tiểu luận KTCT: NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA LỢI NHUẬN

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận ktct: nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Luận văn Lý Luận chung về Đầu tư và Công bằng xã hội

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn lý luận chung về đầu tư và công bằng xã hội', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề tài : “Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức trên địa bàn quận 12 – Thực trạng và giải pháp”.

www.HanhChinhvn.com MỤC LỤCaTrong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta, đội ngũ những người cốt cán, cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng. Vai trò to lớn đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Cán bộ là gốc của mọi vấn đề, gốc có tốt thì ngọn mới tốt. Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương lần thứ 3 khóa VIII cũng đã nêu “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”. Thực vậy, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước nói chung, của hệ thống các...


Tiểu luận: Ngữ học đối chiếu

“Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, đó là phép nói lịch sự mà đòi hỏi những người nói cần phải chú ý đến đối tượng mà mình giao tiếp. Tương tự vậy, lời từ chối như một cách khước từ lời mời của người nào đó một cách gián tiếp, lịch sự và tránh được việc


Đề tài triết học " TỰ DO VÀ TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN TRONG “TỒN TẠI VÀ HƯ VÔ” CỦA J.-P.SARTRE "

“Tồn tại và hư vô” của J.-P.Sartre được công bố lần đầu tiên vào năm 1943 tại Paris. Đây là tác phẩm không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong dòng chảy của triết học hiện sinh, mà còn cho thấy rõ tư tưởng triết học hiện sinh độc đáo của J.-P.Sartre. Trong bài viết này, tác giả tập trung luận giải quan niệm của J.-P.Sartre về tự do với tư cách phương thức hiện hữu của tồn tại người và duy nhất phù hợp với tồn tại người trong mối quan hệ không thể tách rời với trách...


TIỂU LUẬN Tìm hiểu về Tây Nam Bộ

  • 4,39/5 (1797)

Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những đồng bằng lớn, phì nhiều nhất Đông Nam Á và thế giới, là vùng sản xuất, xuất khẩu lương thực, vùng cây ăn trái nhiệt đới lớn nhất Việt Nam. ĐBSCL cũng là vùng đất quan trọng đối với Nam Bộ và cả nước trong phát triển kinh tế, hợp tác đầu tư và giao thương với các nước trong khu vực và thế giới.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tiểu luận: Trò chơi dân gian
  • 05/06/2011
  • 30.781
  • 823

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu