Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Oxfam và phương pháp tiếp cận có sự tham gia

Oxfam và phương pháp tiếp cận có sự tham gia trình bày nội dung về giới thiệu tổ chức Oxfam; Chương trình quản trị nhà nước; phương pháp tiếp cận dựa trên quyền; sự tham gia trong quản lý dự án của Oxfam; các can thiệp để thúc đẩy sự tham gia trong quản trị nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Oxfam và Ph ng pháp
ti p c n có s tham gia
Nguy n Lê Hoa – Oxfam
ng H i 28- 29/3/2012

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Gi i thi u t ch c Oxfam
ch c Phi Chính Ph ,
u d án t i Vi t Nam t 1955
c tiêu: Nh m thúc y bình ng, phát tri n
a con ng i và an sinh kinh t .
Nguyên t c làm vi c: H p tác v i chính ph và
các ch c xã h i dân s
5 ch ng trình: Sinh k , Gi m thi u r i ro thiên
tai, Bình ng và a d ng, Qu n tr giáo d c, và
Qu n tr nhà n c.
u tiên m c tiêu bình ng gi i.

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Ch

ng trình Qu n tr Nhà n

c

c ích: Nâng cao trách nhi m gi i trình xã h i
thông qua thúc y s tham gia c a ng i dân, các
ch c xã h i dân s , và các c quan liên quan
trong quá trình xây d ng, th c hi n, giám sát và
ánh giá các ch ng trình, chính sách gi m nghèo

-

Hai c p
c a s tham gia:
Tham gia vào qu n lý d án
Tham gia vào Qu n tr Nhà n c

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Ph

ng pháp ti p cân d a trên quy n
Yêu c u
các quy n
Nhà n

c

(Ng i có
trách nhi m)

Công c QT /
Khung PL
a VN
Hoàn thành
trách nhi m

Ng
(Ng

i dân
i có quy n)

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

tham gia trong Qu n lý d án c a Oxfam
Thi t k DA:
ánh giá th c tr ng và nhu c u có s tham gia
– Tham v n v i a ph ng v các l nh v c u tiên
– H i th o LKH và l p ngân sách có s tham gia c a các bên
liên quan
xu t DA

Tri n khai d án:
i tác qu n lý d án – Oxfam h tr v k thu t
i tác a ph ng ch
ng LKH ho t ng và ngân sách
i tác và các nhóm h ng l i tri n khai các ho t ng DA

Giám sát – ánh giá DA:
– Xây d ng khung GS- G: i tác + OGB
– H th ng giám sát n i b : BQL i tác + OGB

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u -tr a c k

.c

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Đề tài: " TOÀN CẦU HOÁ HIỆN NAY VÀ QUÁ TRÌNH DÂN CHỦ HOÁ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI "

Toàn cầu hoá hiện nay đang diễn ra với những nét khác biệt hết sức lớn so với các giai đoạn trước mà nhân loại đã từng chứng kiến. Nó phản ánh xu thế khách quan, tiến lên của lịch sử nhân loại, xu thế hợp tác để cùng phát triển giữa các quốc gia dân tộc. Nó diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ kinh tế, văn hoá đến chính trị. Nó là kết quả của sự phát triển mang tính đột biến của khoa học và công nghệ cao, trước hết...


Đề tài: Vai trò của Nhà Nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Đất nước ta đang trong quá trình đi lên XHCN, nền kinh tế còn đang ở trong giai đoạn sơ khai. Để có thể tạo lập được một nền kinh tế thị trường vững chắc thì Nhà Nước ta phải xây dựng một nền kinh tế cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại với trình độ kỹ thuật tiên tiến. Trong lịch sử phát triển của mình, con người đã trải qua nhiều hình thái kinh tế xã hội, nổi bật là: công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa, và cuối cùng là: xã hội chủ nghĩa....


Đề tài " Thực trạng lối sống sinh viên hiện nay "

Trong những năm gần đây xã hội đang thay đổi từng ngày với một tốc độ chóng mặt. Nó bị ảnh hưởng bởi những luồng tư tưởng từ khắp nơi xâm nhập vào. Vì thế mà xã hội ngày càng phát triển nhưng bên cạnh đó nó cũng làm thay đổi về tư tưởng về lối sống của nhiều người. Đặc biệt ở đây , một vấn đề rất được quan tâm là lối sống của sinh viên ngày nay. Nói đến sinh viên tức là nói đến thế hệ đang nắm trong tay tri thức cùng với những hiểu biết về tiến bộ xã hội...


Chuyên đề thực tập : Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Ninh Bình thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự

Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp là chức năng hiến định của ngành kiểm sát nhân dân. Qua đó góp phần bảo vệ pháp chế Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể và các quyền lợi ích hợp pháp của công dân.


Đề tài: Tìm hiểu pháp luật về huy động vốn của công ty cổ phần

Trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam hiện nay, công ty cổ phần (CTCP) là loại hình doanh nghiệp ngày càng có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, góp phần hoàn thiện cơ chế thị trường phong phú về loại hình cũng như ngành nghề kinh doanh ở nước ta. Giống như tất cả các loại hình doanh nghiệp khác, vốn của CTCP là một yếu tố cực kỳ quan trọng không thể thiếu khi thành lập cũng như trong quá trình hoạt động của công ty. Nếu không có đủ số vốn điều lệ, đối với một số...


Thảo luận kinh tế môi trường : Du lịch biển Việt Nam

Việt Nam có đủ các yếu tố để phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Với tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú, đất nước này đang là điểm đến nổi tiếng của thế giới. Năm 2008, Việt Nam đã đón 4,218 triệu lượt khách quốc tế, con số này năm 2009 là 3,8 triệu lượt, giảm 11% so với năm trước. Tổng cục Du lịch Việt Nam dự báo con số lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2010 là 4,5-4,6 triệu lượt, số lượt khách du lịch nội...


ĐỀ tài “Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay”

Trên cơ sở nhận thức đúng đắn hơn và đầy đủ hơn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam(tháng 12 – 1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước nhằm thực hiện có hiệu quả hơn công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đại hội VI là một cuộc đánh dấu bước chuyển quan trọng nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã...


Bài tập lớn Luật Hình sự

Thông qua việc đưa ra tình huống cụ thể bài tập lớn Luật Hình sự đưa ra những hướng nhận định về phân loại tội phạm và định tội danh đối với trường hợp cụ thể, những tình huống này xuất phát từ thực tiễn cuộc sống nên sẽ giúp các bạn hiểu và ứng dụng vào thực tế tốt hơn về bộ luật Hình sự. 


Tiểu luận: Quan điểm Mác - Ănghen về vật chất

Tiểu luận với đề tài "Quan điểm Mác - Ănghen về vật chất" trình bày về vật chất và các hình thức tồn tại của nó, quan niệm về vật chất trong triết học Mác - lênin cho rằng vật chất không bị tiêu tan.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Thực trạng kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty TNHH Du lịch Khoa Việt

Mục đích nghiên cứu của khóa luận phân tích thực trạng, dự đoán định hướng phát triển của doanh nghiệp để tìm ra những mặt đáng ghi nhận và học tập, tìm ra những mặt còn hạn chế, yếu kém để khắc phục nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mình.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu