Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Nội dung ôn thi tốt nghiệp Y học Cổ truyền

"Nội dung ôn thi tốt nghiệp Y học Cổ truyền" cung cấp cho các bạn tài liệu để tham khảo giúp hệ thống lại kiến thức đã học, chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Qk9ynoihoituysytaiducwertyuio
pasdfghjklzxcvbnmwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
NỘI DUNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh
jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl
zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv
bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
k9ynoihoituysitaioducqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop
asdfgk9ynoihoituysitaiduchjklz
xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb
nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
ertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop
TRƯỜNG TRUNG CẤP Y – DƯỢC LÊ HỮU TRÁC
NĂM 2015 - 2017

I. PHẦN LÝ LUẬN
1. Ứng dụng của học thuyết Âm – Dƣơng trong YHCT, cho ví dụ minh họa ?
1.1 Về cấu tạo cơ thể và sinh lý.
- Âm: Tạng , huyết, bụng, trong , dƣới
- Dƣơng: Phủ, khí , lƣng, ngoài , trên
- Vật chất dinh dƣỡng thuộc âm, cơ năng hoạt động thuộc dƣơng.
1.2 Về quá trình phát sinh và phát triển bệnh tật.
- Thiên thắng: Dƣơng thắng, hoặc Âm thắng (là bệnh thực chứng, điều trị phải
dùng phép TẢ )
- Thiên suy: là các bệnh hƣ chứng khi điều trị phải dùng phép BỔ.
Ngoài ra mất thăng bằng âm dƣơng còn gây ra các chứng bệnh nhiều vị trí khác nhau
(Dƣơng thịnh sinh ngoại nhiệt, Âm thịnh sinh nội hàn. Âm hƣ sinh nội nhiệt, Dƣơng hƣ
sinh ngoại hàn).
1.3 Về chẩn đoán bệnh tật.
- Dựa vào tứ chẩn , bát cƣơng , để xác định bệnh ở biểu hay ở lý, bệnh thực hay là
hƣ, bệnh hàn hay nhiệt.
1.4 Về chữa bệnh và các phƣơng pháp chữa bệnh.
 Lập lại cân bằng âm dƣơng trong cơ thể.
 Về thuốc , thuốc hàn lƣơng thuộc âm chữa bệnh nhiệt thuộc dƣơng.
 Thuốc ôn nhiệt thuộc dƣơng để chữa bệnh hàn thuộc âm.
 Bệnh nhiệt thì dùng châm, bệnh hàn dùng cứu, bệnh hƣ thì bổ , bệnh thực thì tả.
Bệnh ở tạng (thuộc âm) dùng các du huyệt ở sau lƣng (thuộc dƣơng). Bệnh ở phủ
(thuộc dƣơng) dùng các huyệt mộ ở ngực (thuộc âm).
2. Ứng dụng của học thuyết Ngũ - Hành trong YHCT, cho ví dụ minh họa ?
Ngũ hành tƣơng sinh: Lẽ thiên nhiên
- Nhờ nƣớc cây xanh mọc lớn lên (Thủy sinh Mộc)
- Cây cỏ làm mồi nhen lửa đỏ (Mộc sinh Hỏa)
- Tro tàn tích lại đất vàng thêm (Hỏa sinh Thổ)
- Lòng đất tạo nên kim loại trắng (Thổ sinh Kim)
- Kim loại vào lò chảy nƣớc đen (Kim sinh Thủy)
Ngũ hành tƣơng khắc: Lẽ xƣa nay
- Rễ cây đâm xuyên lớp đất dày ( Mộc khắc Thổ)
- Đất đắp đê cao ngăn nƣớc lũ (Thổ khắc Thủy)
- Nƣớc dội nhanh nhiều dập lửa ngay (Thủy khắc Hỏa)
- Lửa lò nung chảy đồng sắt thép (Hỏa khắc Kim)
- Thép cứng rèn dao chặt cỏ cây ( Kim khắc Mộc)
2.1 Về quan hệ sinh lý.
* Sắp xếp tạng phủ theo ngũ hành và liên quan của chúng đến ngũ vị , ngũ sắc, …
2.2 Về quan hệ bệnh lý (giúp ngƣời thầy thuốc , xác định đƣợc tạng phủ gây bệnh và
tạng phủ bị bệnh để đề ra phƣơng pháp chữa cho phù hợp).

2.3 Về chẩn đoán học.
*Căn cứ vào triệu chứng về ngũ sắc, ngũ vị, ngũ quan để tìm ra bệnh thuộc tạng phủ
nào.
2.4 Về điều trị học: đề ra nguyên tắc “Hƣ thì bổ mẹ , Thực thì tả con” .
Vd:Về chữa bệnh: Phế hƣ , cơn tăng huyết áp.
Tìm ra huyệt Ngũ Du.
Loại huyệt ngũ du
Kinh
Tỉnh

Huỳnh

Du

Kinh

Hợp

Dƣơng

Kim

Thủy

Mộc

Hỏa

Thổ

Âm

Mộc

Hỏa

Thổ

Kim

Thủy

2.5 Về tìm kiếm và bào chế thuốc YHCT.
Một số ứng dụng của học thuyết Âm - Dƣơng , Ngũ hành trong cuộc sống.
1. Bánh trƣng bánh dày thời Hùng Vƣơng.
2. Chống gậy đi đƣa tang cha (tre) . Chống gậy đƣa tang mẹ (vông vuông).
3. Bát cơm quả trứng trong đám ma.
4. Vái ngƣời chết sỗ chẵn , vái ngƣời sống số lẻ.
5. Làm nhà chọn hƣớng Đông Nam.
6. Trồng cau trƣớc cửa , chuối sau nhà.
7. Tiễn đƣa cha đi sau quan tài, tiễn đƣa mẹ đi giật lùi.
8. Bát nƣớc mắm mặn (Âm) thêm ớt cay (Dƣơng).
9. Số bậc thang nhà phải là số lẻ.
10.Hoa tặng ngƣời sống phải là số lẻ, Hoa viếng ngƣời chết phải là số chẵn.
11.Bánh su sê (phu thê) hình tròn , để vào khay vuông. (Âm Dƣơng khăng khít).

Ruột dừa trắng (Phế) , nhân đậu Vàng (Tỳ), rắc vừng đen (Thận) . Khuôn lá xanh (Can)
, buộc lạt đỏ (Tâm).
Tục lễ hợp cẩn vợ chồng mới cƣới nhau về nhà chồng cùng ngồi ăn chung một đĩa cơm
nếp, uống chung 1 chén rƣợu.
Ý nghĩa: gắn bó dính nhau nhƣ cơm nếp , say nhau nhƣ say rƣợu.
3. Chức năng sinh lý của Ngũ tạng ?
3.1.Tạng Tâm: Nằm ở Thƣợng tiêu
1. Tâm chủ thần trí: Chủ về các hoạt động tinh thần, tƣ duy nếu tâm khí và tâm
huyết đầy đủ thì tinh thần sáng suốt tỉnh táo.
2. Tâm chủ huyết mạch, biểu hiện ra mặt: Nếu tâm khí, tâm huyết đầy đủ toàn
thân đƣợc nuôi dƣỡng tốt biểu hiện nét mặt hồng hào, tƣơi nhuận.
3. Tâm khai khiếu ra lƣỡi.
4. Tâm bào lạc: là tổ chức bảo vệ bên ngoài của tạng Tâm không cho tà khí xâm
nhập.
5. Tâm hỏa do Can mộc sinh ra, Tâm hỏa sinh ra Tỳ thổ, Tâm hỏa khắc Phế
kim, Tâm hỏa bị Thận thủy khắc, Tâm hỏa liên quan biểu lý với Tiểu trƣờng.
3.2 . Tạng Can: Nằm ở Hạ tiêu
1. Can chủ tàng huyết: tàng trữ và điều tiết lƣợng huyết trong cơ thể.
2. Can chủ sơ tiết: Can khí chủ sơ tiết giúp cho sự vận hành của khí đến các Tạng
phủ đƣợc dễ dàng thông suốt, nếu can khí bình thƣờng thì khí huyết vận hành điều hòa
tinh thần thoải mái.
3. Can chủ cân, vinh nhuận ra móng tay, móng chân: Can huyết nuôi dƣỡng các
cân, nếu Can huyết đầy đủ thì cân mạch vận động tốt. Can huyết đầy đủ thì móng chân
móng tay hồng nhuận không bị biến dạng.
4. Can khai khiếu ra mắt.
5. Can mộc sinh Tâm hỏa, khắc Tỳ thổ, do Thận thủy sinh ra, bị Phế kim khắc,
liên quan biểu lý với Đởm.
3.3. Tạng Tỳ: Nằm ở Trung tiêu
1. Tỳ chủ vận hóa đồ ăn và thủy thấp: Nếu chức năng này hoạt động tốt thì Tỳ
kiện vận hấp thu tốt các chất dinh dƣỡng trong thức ăn nƣớc uống. Nếu Tỳ hoạt động kém
thì khả năng hấp thu thức ăn kém và thủy thấp hay đọng lại gây bệnh.
2. Tỳ chủ về thống, nhiếp huyết: Tỳ có quan hệ chặt chẽ với huyết, huyết là tinh
khí của đồ ăn uống hóa ra. Tỳ chẳng những sinh ra huyết mà còn có tắc dụng quản lý
huyết dịch, Tỳ khỏe mạnh thì duy trì đƣợc sự vận hành của huyết mà không bị tràn ra
ngoài mạch.
3. Tỳ chủ về cơ nhục, chủ tứ chi:Thức ăn uống vào do Tỳ hấp thu vận hóa để
nuôi dƣỡng cơ nhục, nếu công năng của Tỳ khỏe mạnh, cơ nhục đƣợc nuôi dƣỡng đầy đủ,
thì ngƣời béo đẫy đà khỏe mạnh. Tứ chi hoạt động linh hoạt.
4. Tỳ khai khiếu ra miệng, vinh nhuận ra môi: Tỳ khỏe mạnh thì ăn ngon miệng,
môi hồng nhuận. Nếu Tỳ hƣ thì môi nhợt nhạt, hoặc vàng úa, chán ăn.
5. Tâm hỏa sinh ra Tỳ thổ, Tỳ thổ khắc Thận thủy, bị Can mộc khắc liên quan
biểu lý với Vị.

3.4. Tạng Phế: Nằm ở Thƣợng tiêu:
1. Phế chủ khí, chủ hô hấp: Phế bình thƣờng đƣờng hô hấp thông, hơi thở điều
hòa.
2. Phế chủ về tuyên phát túc giáng: Túc giáng là thúc đẩy khí huyết tân dịch phân
bố toàn thân. Túc giáng là Phế đƣa khí đi xuống.
3. Phế chủ bì mao, thông điều Thủy đạo.
4. Phế khai khiếu ra mũi, chủ về tiếng nói.
5. Tỳ thổ sinh Phế kim, Phế kim khắc Can mộc, bị Tâm hỏa khắc, liên quan biểu
lý với Đại trƣờng.
3.5. Tạng Thận: Nằm ở Hạ tiêu.
1. Thận chủ về tàng tinh, chủ về sinh dục, phát dục của cơ thể.
Nếu thận tinh và thận khí đầy đủ, khỏe mạnh thì cơ thể phát triển bình thƣờng, sinh con
cái khỏe mạnh.
2. Thận chủ về khí hóa nƣớc: là đem nƣớc do đồ ăn, uống vào Tỳ. Đƣợc Tỳ vận
hóa hấp thu đƣa Thận tàng trữ. Thận có chức năng đem tới các cơ quan, tổ chức và bài tiết
ra ngoài.
3. Thận chủ về nạp khí: Khí do Phế hít vào, do Tỳ vận hóa sinh ra đều đƣợc thu
giữ ở Thận, Thận làm nhiệm vụ phân phối khí cho các cơ quan tổ chức trong cơ thể để
hoạt động bình thƣờng.
4. Thận chủ về cốt tủy thông với não vinh nhuận ra tóc: Tinh của Thận sinh ra
tủy, tủy nằm trong xƣơng, nuôi dƣỡng xƣơng, thông lên não. Tinh sinh ra huyết, tóc là sản
phẩm của huyết, Thận khỏe thì tóc xanh tốt, thận yếu thì tóc bạc sớm.
5. Thận khai khiếu ra tai, tiền âm hậu âm: Đƣợc tinh của thận nuôi dƣỡng, nếu
thận tinh khỏe, thì tai nghe tốt, tiền âm hậu âm bài tiết thuận lợi.
6. Phế kim sinh ra Thận thủy, Thận thủy khắc Tâm hỏa, bị Tỳ thổ khắc, liên quan
biểu lý với bàng quang.
4. Nguyên nhân gây bệnh
4.1 Bên ngoài (lục dâm, lục tà).
4.1.1. Phong: có Ngoại phong và Nội phong.
 Ngoại phong: Gió ngoài trời
Nêu các đặc tính: Là dƣơng tà hay đi lên trên và ra ngoài, hay di động và biến
hóa, dễ gây ngứa…
Các chứng bệnh hay xuất hiện do Ngoại phong (Phong hàn, phong nhiệt, phong
thấp).
 Nội phong: Hay còn gọi là Can phong: Có 3 nguyên nhân (Can huyết hƣ, sốt cao co
giật, Can thận âm hƣ).
4.1.2. Hàn: có Ngoại hàn và Nội hàn:
 Ngoại hàn: là lạnh ở ngoài trời
Nêu các đặc tính: là âm tà, hay làm tổn thƣơng dƣơng khí, hay gây ngƣng trệ,
gây đau tại một chỗ cố định, hay gây co rút, làm bế tắc.
Các chứng bệnh hay xuất hiện do Ngoại hàn (Phong hàn, Hàn thấp).
 Nội hàn: Do Dƣơng hƣ (Tâm phế dƣơng hƣ, Tỳ vị hƣ hàn, Thận dƣơng hƣ).

Tài liệu cùng danh mục Y khoa - Dược

Nghiên cứu các yếu tố liên quan đến sự hài lòng trong công việc của điều dưỡng, hộ sinh hệ điều trị tại các bệnh viện công lập tỉnh Quảng Trị năm 2015

Bài viết xác định tỷ lệ hài lòng và các yếu tố liên quan đến sự hài lòng trong công việc của ĐD, HS hệ điều trị tại các bệnh viện công lập tỉnh Quảng Trị năm 2015. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện thông qua khảo sát 433 ĐD, HS công tác tại các khoa lâm sàng của 12 bệnh viện công lập tại tỉnh Quảng Trị trong tháng 12 năm 2015. Kết quả từ các phiếu tự điền bởi đối tượng nghiên cứu được nhập và xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS Version 20.0.


Bài giảng điều trị HIV : Tiếp cận các hội chứng tiêu hoá hay gặp: Nuốt đau và đau bụng part 1

Mục tiêu học tập Kết thúc bài giảng học viên có thể: • Biết cách khám phát hiện các dấu hiệu liên quan đến nuốt đau và đau bụng • Biết các chẩn đoán phân biệt nguyên nhân gây nuốt đau và đau bụng. Chỉ định xét nghiệm để giúp cho chẩn đoán. • Biết cách điều trị theo nguyên nhân gây nuốt đau phổ biến nhất là nấm họng • Hiểu rõ đau bụngở bệnh nhân HIV ngoài nguyên nhân do các bệnh nhiễm trùng còn có nguyên nhân do dùng thuốc ARV. Cầ n điều trị theo nguyên nhân...


Ebook Ten Cate's oral histology - Development, structure and function (8th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Ten Cate's oral histology - Development, structure and function" presents the following contents: Structure of the oral tissues, general embryology; embryology of the head, face and oral cavity; cytoskeleton, cell junctions, fibroblasts, and extracellular matrix; development of the tooth and its supporting tissues; bone; enamel - composition, formation, and structure.


Bất thường nhiễm sắc thể ở tế bào máu dây rốn trẻ sơ sinh phơi nhiễm asen trước sinh

Bài viết này nghiên cứu tiến hành trên 58 mẫu máu cuống rốn trẻ sơ sinh được xác định phơi nhiễm asen trước sinh. Mẫu máu được nuôi cấy bạch cầu lympho trong 72 giờ, làm tiêu bản nhiễm sắc thể (NST) và vi nhân, nhuộm Giemsa và phân tích.


Bài giảng Chẩn đoán, xử trí suy hô hấp cấp

Mời các bạn tham khảo bài giảng Chẩn đoán, xử trí suy hô hấp cấp sau đây để hiểu rõ hơn về đại cương, nguyên nhân, triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán và cách điều trị đối với bệnh nhân bị suy hô hấp cấp. Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Y nhất là những bạn thuộc chuyên khoa Hô hấp.


Bệnh học thực hành - Dạ dày viêm mạn tính (Chronic Stomachache)

Dạ dày viêm mạn tính là một loại bệnh tiêu hóa thường gặp mà nguyên nhân chưa rõ ràng, bệnh lý lại khá phức tạp. Triệu chứng lâm sàng đa dạng nhưng chủ yếu là khó chịu hoặc đau vùng thượng vị, đau âm ỉ, đau nhói hoặc cảm giác rát bỏng, kèm theo các triệu chứng ăn không ngon, ợ hơi, buồn nôn, nôn, mệt mỏi...


MỨC ĐỘ ĐIẾC NGHỀ NGHIỆP DO TIẾNG ỒN Ở MỘT SỐ NHÀ MÁY

Đặt vấn đề: Điếc nghề nghiệp là bệnh nghề nghiệp rất thường gặp đứng thứ hai sau bệnh bụi phổi trong môi trường lao động tại Việt nam và đang có xu hướng gia tăng. Do vậy cần có sự quan tâm đầy đủ, đúng mức và có các biện pháp phòng chống hiệu quả hơn. Mục tiêu: Đánh giá mức độ ô nhiễm tiếng ồn và điếc nghề nghiệp và việc chấp hành các nội quy về Vệ sinh an toàn lao động trong 2 năm 2006 - 2007 Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu, tiêu chí chọn...


Phương pháp điều trị sản khoa - Tình huống số 1

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành y khoa chuyên khoa sản - Các tình huống, trường hợp bệnh phụ khoa, sản khoa và cách giải quyết.


Ebook Robbins basic pathology (9th edition): Part 2

(BQ) Part 1 book "Robbins basic pathology" presentation of content: Oral cavity and gastrointestinal tract, male genital system and lower urinary tract, female genital system and breast, endocrine system, peripheral nerves and muscles, central nervous system,...and other contents.


CHƯƠNG 6XỬ TRÍ ĐƯỜNG KHÍ VÀ SỰ THÔNG KHÍ PHỔI PHẦN 2

Thiết đặt mặt nạ thanh quản và những thiết bị trên thanh môn khác trong Hồi sinh tim phổi. I/ NHẬP ĐỀ. Sự sử dụng hiệu quả bóng và mặt nạ cần một mức độ rất cao về năng lực và kinh nghiệm. Sự sử dụng bởi nhân viên thiếu kinh nghiệm sẽ có thể dẫn đến sự cung cấp một thể tích lưu thông (volume tidal) không có hiệu quả và một sự trướng dạ dày, với nguy cơ trào ngược (régurgitation) và hít dịch vào phổi (aspiration pulmonaire). ...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tăng natri huyết tương
 • 10/06/2011
 • 63.420
 • 519
Bài giảng Hội chứng kẽ
 • 03/11/2015
 • 70.518
 • 389
Chẩn đoán XQ vỡ tạng đặc
 • 16/11/2009
 • 86.570
 • 535

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu