Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Những vấn đề lý luận về chủ thể định giá tài sản góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014

Bài viết Những vấn đề lý luận về chủ thể định giá tài sản góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014 trình bày các quy định pháp luật, cụ thể là quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 về chủ thể định giá tài sản góp vốn vào doanh nghiệp đối với các loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Tập 54, Số 1D (2018): 265-271

DOI:10.22144/ctu.jvn.2018.031

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHỦ THỂ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN VÀO
DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014
Ngô Thị Phương Thảo* và Đỗ Thị Mai Thư
Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Trà Vinh
*Người chịu trách nhiệm về bài viết: Ngô Thị Phương Thảo (thaongotvu@gmail.com)
Thông tin chung:
Ngày nhận bài: 04/07/2017
Ngày nhận bài sửa: 09/10/2017
Ngày duyệt đăng: 28/02/2018

Title:
Theoretical issues regarding
the subject of assets valuation
contributed capital to business
under the provisions of
business law in 20
Từ khóa:
Chủ thể định giá, doanh
nghiệp, định giá, tài sản góp
vốn
Keywords:
The subject of valuation,
business, value, contributed
ass

ABSTRACT
The article refers to the legal provisions, specifically the provisions of
Business Law in 2014 on the subject of assets valuation contributed capital
to business for various types of businesses: limited liability company,
partnership, joint-stock company. The article does not mention to the
businesses with foreign elements and State businesses. From the analysis
of legal provisions, the article has pointed out the limitations of the law on
the subject of assets valuation contributed capital to business, and
proposed some ways to improve the law on this issue. The article only stops
at the analysis of the words in the provisions of the law, so the article only
proposed the direction to improve the words of the provisions of the law
on the subject of assets valuation contributed capital to business in
Business Law in 2014. This article will contribute a small part to the
completion of Business Law in 2014 on the subject of assets valuation
contributed capital to business - activities that greatly affect the capital
size of business and the State management for business.
TÓM TẮT
Bài viết đề cập đến các quy định pháp luật, cụ thể là quy định của Luật
Doanh nghiệp năm 2014 về chủ thể định giá tài sản góp vốn vào doanh
nghiệp đối với các loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn,
công ty hợp danh, công ty cổ phần. Bài viết không đề cập đến các doanh
nghiệp có yếu tố nước ngoài và doanh nghiệp nhà nước. Từ việc phân tích
các quy định pháp luật, bài viết chỉ ra các hạn chế của pháp luật về chủ
thể định giá tài sản góp vốn vào doanh nghiệp, đồng thời đề xuất một số
phương hướng nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. Bài viết chỉ dừng
lại ở việc phân tích câu chữ trong các qui định của pháp luật, do đó, bài
viết chỉ đề xuất phương hướng nhằm hoàn thiện về mặt câu chữ các quy
định cảu pháp luật về chủ thể định giá tài sản góp vốn vào doanh nghiệp
trong Luật Doanh nghiệp năm 2014. Bài viết này sẽ góp một phần nhỏ vào
việc hoàn thiện Luật Doanh nghiệp năm 2014 về chủ thể định giá tài sản
góp vốn vào doanh nghiệp – hoạt động có ảnh hưởng rất lớn đến quy mô
vốn của doanh nghiệp và công tác quản lý của Nhà nước đối với doanh
nghiệp.

Trích dẫn: Ngô Thị Phương Thảo và Đỗ Thị Mai Thư, 2018. Những vấn đề lý luận về chủ thể định giá tài sản
góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014. Tạp chí Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ. 54(1D): 265-271.

265

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Tập 54, Số 1D (2018): 265-271

định về vấn đề định giá tài sản góp vốn, Khoản 2
Điều 37 Luật Doanh nghiệp năm 2014 cũng quy
định: Ở giai đoạn góp vốn thành lập doanh nghiệp,
tài sản góp vốn có thể được định giá bởi các thành
viên, cổ đông sáng lập theo nguyên tắc nhất trí
(Quốc hội, 2014).

1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định ở mỗi
giai đoạn góp vốn (góp vốn thành lập doanh nghiệp
và góp vốn để tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp)
thì chủ thể định giá tài sản góp vốn là khác nhau. Có
thể thấy, pháp luật về doanh nghiệp ở Việt Nam đã
ngày càng mở rộng quyền và nâng cao trách nhiệm
của doanh nghiệp đối với vấn đề định giá tài sản góp
vốn vào doanh nghiệp. Do đó, ở giai đoạn nào của
quá trình góp vốn, Luật Doanh nghiệp hiện hành
cũng cho phép doanh nghiệp tự định giá hoặc có thể
thuê tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp (Quốc
hội, 2014). Đây có thể được xem là quyền của doanh
nghiệp. Trên cơ sở quy định đó của pháp luật hiện
hành, chúng ta có thể phân chia chủ thể định giá tài
sản góp vốn vào doanh nghiệp thành hai nhóm sau:
Nhóm chủ thể định giá trên cơ sở tự thỏa thuận và
Nhóm chủ thể định giá là tổ chức thẩm định giá
chuyên nghiệp.

Đối với công ty cổ phần: Cổ đông sáng lập theo
quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 “là cổ
đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên
trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần”
(Quốc hội, 2014. Luật số: 68/2014/QH13, ngày
26/11/2014 về “Doanh nghiệp”). Bên cạnh đó, Luật
Doanh nghiệp hiện hành cũng tiếp tục quy định điều
kiện về số lượng cổ đông sáng lập để được thành lập
công ty cổ phần là “…phải có ít nhất 03 cổ đông
sáng lập…” (Quốc hội, 2014. Luật số:
68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 về “Doanh
nghiệp”). Đồng thời, cổ đông của công ty cổ phần
có thể là cá nhân hoặc là tổ chức (Quốc hội, 2014.
Luật số: 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 về
“Doanh nghiệp”). Như vậy, Luật Doanh nghiệp năm
2014 quy định hai điều kiện cần và đủ để một cổ
đông trở thành cổ đông sáng lập của công ty đó là
cổ đông đó phải sở hữu ít nhất một cổ phần phổ
thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập
công ty cổ phần. Những cổ đông này sẽ là chủ thể
có quyền tham gia hoạt động định giá đối với tài sản
góp vốn vào doanh nghiệp. Có thể thấy chủ thể định
giá tài sản góp vốn vào công ty cổ phần lúc thành
lập phải có ít nhất là ba cá nhân hoặc tổ chức. Nói
cách khác, muốn định giá tài sản góp vốn vào công
ty cổ phần thì phải có sự thống nhất ý chí của ít nhất
là ba cổ đông sáng lập.

2 NỘI DUNG
2.1 Chủ thể định giá trên cơ sở tự thỏa
thuận
Đối với nhóm chủ thể định giá trên cơ sở tự thỏa
thuận, pháp luật cho phép các chủ thể tự định đoạt,
quyết định giá trị của tài sản góp vốn sao cho hợp lý
nhất. Giá trị của tài sản góp vốn do các chủ thể này
xác định sẽ trở thành vốn của công ty và được ghi
vào Điều lệ công ty. Như đã đề cập ở trên, theo quy
định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, góp vốn bao
gồm góp vốn khi thành lập doanh nghiệp và góp vốn
trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp (tức là
góp vốn để tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp). Theo
đó, nhóm chủ thể định giá tài sản góp vốn trên cơ sở
tự thỏa thuận cũng được quy định cụ thể trong từng
trường hợp góp vốn. Những chủ thể này bao gồm:
Các thành viên, cổ đông sáng lập đối với trường hợp
góp vốn thành lập doanh nghiệp; Chủ sở hữu, Hội
đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn
và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công
ty cổ phần và người góp vốn vào doanh nghiệp đối
với trường hợp góp vốn để tăng vốn điều lệ cho
doanh nghiệp. Cụ thể tại Điều 37 Luật Doanh nghiệp
năm 2014 quy định như sau:

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty
hợp danh: Luật Doanh nghiệp năm 2014 không trực
tiếp định nghĩa về thành viên sáng lập mà chỉ đưa ra
định nghĩa về người thành lập doanh nghiệp và
thành viên công ty. Theo đó: “Người thành lập
doanh nghiệp là tổ chức, cá nhân thành lập hoặc
góp vốn để thành lập doanh nghiệp” (Quốc hội,
2014. Luật số: 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 về
“Doanh nghiệp”) và “thành viên công ty là cá nhân,
tổ chức sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ
của công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty hợp
danh” (Quốc hội, 2014. Luật số: 68/2014/QH13,
ngày 26/11/2014 về “Doanh nghiệp”). Hơn nữa,
theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Doanh
nghiệp năm 2014 thì Điều lệ công ty phải có chữ ký
của: Các thành viên hợp danh đối với công ty hợp
danh; Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại
diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức
đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp
luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành
viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn

Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải
được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo
nguyên tắc nhất trí […].
Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ
sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách
nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản
trị đối với công ty cổ phần và người góp vốn thỏa
thuận định giá […].
Tiếp tục ghi nhận nguyên tắc “nhất trí” tại Khoản
2 Điều 30 Luật Doanh nghiệp năm 2005 khi quy
266

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Tập 54, Số 1D (2018): 265-271

Hai là, ở giai đoạn góp vốn để tăng thêm vốn
điều lệ cho doanh nghiệp thì chủ thể định giá tài sản
góp vốn trên cơ sở tự thỏa thuận là Hội đồng thành
viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty
hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần
và người góp vốn. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là
đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp
danh, Hội đồng thành viên bao gồm tất cả các thành
viên của công ty, là cơ quan đại diện cho tất cả các
thành viên của công ty cùng với người góp vốn tiến
hành hoạt động định giá tài sản góp vốn, nhưng đối
với công ty cổ phần, cơ quan đại diện cho công ty
để tiến hành hoạt động định giá tài sản góp vốn cùng
với người góp vốn là Hội đồng quản trị. Trong khi
đó, Hội đồng quản trị lại không phải là cơ quan đại
diện cho tất cả các cổ đông trong công ty cổ phần
mà chỉ là “cơ quan quản lý công ty” (Quốc hội,
2014). Hơn nữa, thành viên Hội đồng quản trị
“không nhất thiết phải là cổ đông của công ty”
(Quốc hội, 2014), những thành viên này khi tham
gia hoạt động định giá tài sản góp vốn có thể thỏa
thuận với người góp vốn trong việc xác định giá trị
của tài sản góp vốn.

hai thành viên trở lên. Như vậy, có thể hiểu thành
viên sáng lập là cá nhân, tổ chức sở hữu một phần
hoặc toàn bộ vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp
và có ký tên vào Điều lệ công ty. Trừ trường hợp
công ty hợp danh, khi thành lập công ty hợp danh
thành viên sáng lập bao gồm thành viên hợp danh và
có thể có thành viên góp vốn nhưng điều lệ công ty
chỉ cần có chữ ký của thành viên hợp danh (Quốc
hội, 2014. Luật số: 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014
về “Doanh nghiệp”).
Các chủ thể là thành viên, cổ đông sáng lập tiến
hành hoạt động định giá tài góp vốn thành lập doanh
nghiệp theo nguyên tắc “nhất trí”. Nguyên tắc “nhất
trí” này đòi hỏi tất cả các thành viên, cổ đông sáng
lập phải có một tiếng nói chung về giá trị của tài sản
góp vốn. Nguyên tắc này cũng đã được Luật Doanh
nghiệp năm 2005 ghi nhận. Có thể thấy khi Luật
Doanh nghiệp năm 2014 tiếp tục ghi nhận nguyên
tắc “nhất trí” điều đó có nghĩa đây là một nguyên tắc
tiến bộ và hợp lý. Nguyên tắc “nhất trí” sẽ hạn chế
đến mức thấp nhất những tranh chấp có thể xảy về
giá trị tài sản góp vốn (căn cứ để phân chia lợi nhuận
cũng như nghĩa vụ đối với doanh nghiệp) giữa các
thành viên, cổ đông sáng lập hoặc trong trường hợp
có xảy ra tranh chấp thì căn cứ vào kết quả định giá
đã được nhất trí, cơ quan tài phán có cơ sở để đưa ra
quyết định xử lý vụ tranh chấp một cách nhanh
chóng, công bằng, hợp lý.

Ba là, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên, việc tăng vốn điều lệ có thể được thực
hiện bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc
huy động thêm vốn của người khác (Quốc hội,
2014). Nếu tăng vốn điều lệ bằng hình thức huy
động thêm phần vốn góp của người khác thì công ty
phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công
ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc
công ty cổ phần. Theo đó, chủ thể định giá tài sản
góp vốn sẽ là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên cũ (lúc này được xem là
thành viên hoặc cổ đông của công ty trách nhiệm
hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần)
và người góp vốn mới (thành viên mới). Nếu tăng
vốn điều lệ bằng hình thức chính chủ sở hữu công ty
tự đầu thêm vốn thì công ty không phải chuyển đổi
loại hình doanh nghiệp, tức là vẫn là công ty trách
nhiệm hữu hạn một thành viên. Theo đó, chủ thể tự
định giá tài sản góp vốn ở đây cũng chỉ là chủ sở
hữu công ty mà không có người góp vốn bởi người
góp vốn cũng chính là chủ sở hữu công ty. Do đó,
chủ sở hữu cũng không cần phải có sự “thỏa thuận”
với bất kỳ ai trong trường hợp này. Có thể thấy, việc
quy định chung chung tại Khoản 3 Điều 37 Luật
Doanh nghiệp năm 2014 là chưa phù hợp với tất cả
các loại hình doanh nghiệp.

Ở giai đoạn góp vốn để tăng vốn điều lệ cho
doanh nghiệp, chủ thể định giá trong trường hợp này
là chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty
trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng
quản trị đối với công ty cổ phần và người góp vốn.
Có thể thấy, mặc dù đã có sự tiến bộ trong quy định
về chủ thể định giá tài sản góp vốn vào doanh
nghiệp, Luật Doanh nghiệp năm 2014 vẫn bộc lộ
những hạn chế như sau:
Một là, ở giai đoạn góp vốn thành lập doanh
nghiệp thì chủ thể định giá tài sản góp vốn trên cơ
sở tự thỏa thuận là tất cả các thành viên, cổ đông
sáng lập, tức là các chủ thể trên đều được thể hiện ý
chí đối với việc xác định giá trị của tài sản góp vốn.
Tuy nhiên, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên, thành viên sáng lập chính là chủ sở hữu.
Do đó, các thành viên sáng lập tham gia định giá tài
sản góp vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp
cũng chính là chủ sở hữu. Như vậy, đối với công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên sẽ không tồn tại
nguyên tắc “nhất trí” như theo quy định của Luật
Doanh nghiệp. Rõ ràng, nguyên tắc này chỉ đặt ra
đối với thành viên, cổ đông sáng lập công ty trách
nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp
danh và công ty cổ phần.

Đề xuất
Từ những hạn chế trên, pháp luật hiện hành cần
hoàn thiện một số điểm sau:
Thứ nhất, đối với bất cập về hoạt động định giá
tài sản góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu
267

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Tập 54, Số 1D (2018): 265-271

đều không đề cập đến vấn đề vốn pháp định. Quy
định này của Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã tạo
được sự thông thoáng cho doanh nghiệp, mở rộng
quyền tự do của doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu
của nền kinh tế thị trường và tinh thần của Hiến
pháp. Ngoài ra, Nghị quyết 25/NQ-CP ngày
02/6/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa 258
thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ,
Ngành cũng đề nghị: “Bãi bỏ yêu cầu doanh nghiệp
nộp bản xác nhận vốn pháp định, chứng chỉ hành
nghề trong thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục đăng
ký kinh doanh”.

hạn một thành viên, Khoản 2 Điều 37 Luật Doanh
nghiệp năm 2014 cần bổ sung chủ thể định giá đối
với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là
chủ sở hữu. Theo đó, Luật Doanh nghiệp hiện hành
nên sửa đổi Khoản 2 Điều 37 như sau: “Tài sản góp
vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được chủ sở
hữu định giá hoặc các thành viên, cổ đông sáng lập
định giá theo nguyên tắc nhất trí”.
Thứ hai, đối với bất cập về hoạt động định giá
tài sản góp vốn để tăng thêm vốn điều lệ của công ty
cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
viên (trường hợp chủ sở hữu đầu tư thêm vốn) nên
sửa đổi đoạn 1 Khoản 3 Điều 37 Luật Doanh nghiệp
năm 2014 như sau: “Tài sản góp vốn trong quá trình
hoạt động do chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên định giá, Hội đồng thành
viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành
viên trở lên và công ty hợp danh, Đại hội đồng cổ
đông hoặc Hội đồng quản trị nếu Điều lệ công ty có
quy định đối với công ty cổ phần và người góp vốn
thỏa thuận định giá [...]”. Bởi vì đối với công ty cổ
phần thì Đại hội đồng cổ đông “gồm tất cả cổ đông
có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất
của công ty cổ phần” (Quốc hội, 2014) hoặc nếu
Điều lệ công ty có quy định thì xem như các cổ đông
đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị.
2.2 Chủ thể định giá là tổ chức thẩm định
giá chuyên nghiệp

Từ thực tế trên, dù đã có những quy định tiến bộ
vượt bậc, phù hợp với nền kinh tế thị trường nhưng
Luật Doanh nghiệp hiện hành và một số văn bản
pháp luật chuyên ngành vẫn còn tồn tại một số bất
cập khi quy định về chủ thể định giá tài sản góp vốn
là tổ chức thẩm định giá:
Thứ nhất, mặc dù Luật Doanh nghiệp hiện hành
không quy định về vấn đề vốn pháp định và xác nhận
mức vốn pháp định trong hồ sơ đăng ký thành lập
doanh nghiệp. Song song đó, đối với những doanh
nghiệp kinh doanh những ngành, nghề theo quy định
của pháp luật chuyên ngành có điều kiện về vốn thì
doanh nghiệp kinh doanh những ngành, nghề này
phải có đủ điều kiện theo quy định của luật chuyên
ngành mới được kinh doanh (Chính phủ, 2015).
Nghĩa là pháp luật hiện hành đã hạn chế đi “rào cản”
về vốn để thành lập doanh nghiệp, nhưng để kinh
doanh một số ngành, nghề đặc thù doanh nghiệp
phải đảm đủ vốn điều lệ tối thiểu bằng với mức vốn
theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Do
không đặt ra vấn đề vốn pháp định và xác nhận mức
vốn pháp định nên Luật Doanh nghiệp cũng không
bắt buộc doanh nghiệp phải thuê tổ chức thẩm định
giá chuyên nghiệp định giá trong bất cứ giai đoạn
nào của quá trình góp vốn (trừ khi cơ quan hậu kiểm
có yêu cầu). Việc thuê tổ chức thẩm định giá chuyên
nghiệp tiến hành hoạt động định giá tài sản góp vốn
trong giai đoạn thành lập doanh nghiệp hoàn toàn
xuất phát từ ý chí chủ quan, từ quyền tự do lựa chọn
của nhà đầu tư. Tuy nhiên, thực tế hiện nay tồn tại
song song với Luật Doanh nghiệp vẫn còn một số
văn bản pháp luật chuyên ngành có quy định điều
kiện về vốn pháp định và bắt buộc trong hồ sơ đăng
ký thành lập doanh nghiệp phải có xác nhận mức
vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền hoặc phải
có chứng thư thẩm định giá của tổ chức thẩm định
giá chuyên nghiệp khi tài sản góp vốn không phải là
tiền. Chẳng hạn như Nghị định 104/2007/NĐ-CP
ngày 14/6/2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch
vụ đòi nợ tại Điều 13 quy định: “Mức vốn pháp định
đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ là
2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng)”, đồng thời Điểm
c Khoản 1 Điều 16 Nghị định này lại tiếp tục quy

Nhằm đảm bảo cho kết quả định giá được khách
quan, bên cạnh những chủ thể có thẩm quyền định
giá tài sản góp vốn trên cơ sở tự thỏa thuận với nhau
thì pháp luật còn cho phép doanh nghiệp thuê một
cơ quan, tổ chức với tư cách là bên thứ ba đứng ra
thực hiện hoạt động định giá đối với tài sản góp vốn
vào doanh nghiệp (Quốc hội, 2014).
Luật Doanh nghiệp năm 2014 cho phép doanh
nghiệp có thể “nhờ” sự “trợ giúp” của tổ chức thẩm
định giá chuyên nghiệp trong cả hai giai đoạn góp
vốn: góp vốn thành lập doanh nghiệp và góp vốn để
tăng vốn điều lệ. Cụ thể tại Khoản 2 và Khoản 3
Điều 37 LDN năm 2014 quy định:
Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp […]
do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định
giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên
nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được
đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.
Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động […]
do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định
giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên
nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được
người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận.
Cho đến thời điểm hiện tại, cả Luật Doanh
nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành
268

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Tập 54, Số 1D (2018): 265-271

đối với tài sản góp vốn của mình nhưng mức giá này
được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập khác
chấp thuận thì đó là mức giá cuối cùng đối với tài
sản góp vốn. Quy định này đã phần nào hạn chế đi
quyền của chủ sở hữu đối với tài sản góp vốn. Nếu
đây là tài sản họ góp vốn lúc mới thành lập doanh
nghiệp thì khi họ không đồng ý với mức giá được
“đa số” các thành viên, cổ đông khác chấp thuận thì
họ có thể không góp vốn vào doanh nghiệp đó nữa.
Nhưng nếu trong trường hợp đó là tài sản họ góp vào
doanh nghiệp để đảm bảo phần vốn góp đã cam kết
khi đăng ký thành lập doanh nghiệp thì trong thời
hạn 90 ngày kể từ doanh nghiệp được thành lập, họ
không chấp thuận mức giá do tổ chức thẩm định giá
chuyên nghiệp cung cấp đã được đa số các thành
viên, cổ đông sáng lập khác chấp thuận và cũng
không góp vốn bằng tài sản khác, họ sẽ không còn
là thành viên của công ty nếu chưa góp vốn hoặc
giảm quyền lợi trong công ty nếu chưa góp đủ vốn
và phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn
góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của
công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty
đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của
thành viên (Quốc hội, 2014). Trong khi đó, tài sản
góp vốn trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp
nếu được tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định
giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp
vốn và doanh nghiệp chấp thuận (Quốc hội, 2014).
Giai đoạn góp vốn để tăng vốn điều lệ thì luật đã có
sự ghi nhận quyền của người góp vốn đối với tài sản
thuộc quyền sở hữu của mình. Còn giai đoạn góp
vốn thành lập doanh nghiệp thì trong một số trường
hợp lại không có được quyền này.

định: “Đối với số vốn góp bằng tài sản, phải có
chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt
Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp
vốn […]” đến nay vẫn còn hiệu lực thi hành và nhiều
văn bản pháp luật khác cũng quy định về vấn đề này.
Như vậy, đối với những doanh nghiệp kinh doanh
ngành, nghề có điều kiện về vốn pháp định thì bắt
buộc trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp
phải có xác nhận mức vốn pháp định của cơ quan có
thẩm quyền hoặc phải có chứng thư của tổ chức định
giá chuyên nghiệp nếu tài sản góp vốn không phải
là tiền. Trong khi đó, Luật Kinh doanh bất động sản
năm 2014 tại Khoản 1 Điều 10 cũng đề cập về vốn
pháp định như sau: “Tổ chức, cá nhân kinh doanh
bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp
tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có
vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng
[…]” nhưng lại quy định “doanh nghiệp, hợp tác xã
không phải làm thủ tục đăng ký xác nhận về mức vốn
pháp định” mà mức vốn pháp định này sẽ được xác
định căn cứ vào vốn điều lệ của doanh nghiệp đã
đăng ký (Chính phủ, 2015). Nghĩa là ở đây, pháp
luật không yêu cầu trong hồ sơ đăng ký thành lập
doanh nghiệp phải có xác nhận mức vốn pháp định
của cơ quan có thẩm quyền cũng như không cần phải
có chứng thư của tổ chức thẩm định giá chuyên
nghiệp. Quy định này của Luật Kinh doanh bất động
sản và văn bản hướng dẫn thi hành thì lại phù hợp
với tinh thần của Luật Doanh nghiệp năm 2014. Có
thể thấy cùng quy định về vấn đề vốn pháp định
nhưng các văn bản pháp luật chuyên ngành vẫn chưa
có sự thống nhất với Luật Doanh nghiệp năm 2014
cũng như với đề nghị “Bãi bỏ yêu cầu doanh nghiệp
nộp bản xác nhận vốn pháp định, chứng chỉ hành
nghề trong thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục đăng
ký kinh doanh” theo tinh thần Nghị quyết 25/NQCP ngày 02/6/2010 của Chính phủ về việc đơn giản
hóa 258 thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý
của Bộ, Ngành. Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã có
hiệu lực thi hành hơn hai năm nhưng đến nay các
văn bản pháp luật chuyên ngành vẫn chưa kịp thời
sửa đổi cho phù hợp nhằm đảm bảo tính thống nhất
của hệ thống pháp luật ở nước ta nói chung, pháp
luật về doanh nghiệp nói riêng.

Hơn nữa, từ “đa số” mà luật sử dụng trong quy
định trên mang tính định tính mà không phải định
lượng. “Đa số” ở đây có phải là quá nửa tổng số
thành viên, cổ đông sáng lập hay một số lượng cụ
thể nào khác? Chẳng hạn, nếu một công ty trách
nhiệm hữu hạn khi thành lập có năm (05) thành viên,
công ty này thuê tổ chức thẩm định giá chuyên
nghiệp định giá tài sản góp vốn, khi tổ chức thẩm
định giá cung cấp kết quả định giá tài sản góp vốn
thì mức giá này phải được ba (03) hay bốn (04)
thành viên trong tổng số năm (05) thành viên sáng
lập chấp thuận mới được gọi là “đa số”.

Thứ hai, cũng theo quy định trên, khi góp vốn
thành lập doanh nghiệp, nếu tài sản góp vốn được
định giá bởi tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp
thì giá trị tài sản góp vốn phải được “đa số” các
thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận. Điều này
có nghĩa một tài sản góp vốn nếu được định giá bởi
tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp thì chỉ cần
được “đa số” các thành viên, cổ đông sáng lập chấp
thuận mà không cần xác định tài sản đó của thành
viên, cổ đông nào. Nói cách khác nếu thành viên, cổ
đông có tài sản góp vốn không chấp thuận về mức
giá mà tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp đã định

Thứ ba, đối với tài sản góp vốn trong quá trình
hoạt động của doanh nghiệp, nếu được định giá bởi
tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp thì giá trị tài
sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh
nghiệp chấp thuận. Tuy nhiên “doanh nghiệp” theo
quy định này của luật là ai? Là chủ sở hữu, Hội đồng
thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và
công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty
cổ phần hay là người đại diện theo pháp luật của
doanh nghiệp? Quy định này của Luật Doanh nghiệp
269

Tài liệu cùng danh mục Luật học

LUẬT QUY ĐỊNH QUYỀN TỰ DO HỘI HỌP

LUẬT QUY ĐỊNH QUYỀN TỰ DO HỘI HỌP Điều 1. Quyền tự do hội họp của nhân dân được tôn trọng và bảo đảm. Không ai được xâm phạm đến quyền tự do hội họp. Điều 2. Không phải xin phép trước: - Các cuộc hội họp có tính chất gia đình, giữa thân thuộc, bè bạn;


Bài giảng Chương 3: Kinh doanh dịch vụ bất động sản

Bài giảng "Chương 3: Kinh doanh dịch vụ bất động sản" cung cấp cho người học các kiến thức: Chủ thể kinh doanh dịch vụ bất động sản, điều kiện kinh doanh dịch vụ BĐS, kinh doanh dịch vụ sàn GDBĐS, kinh doanh dịch vụ quản lý BĐS,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Chương II: Thuế xuất nhập khẩu

Thuế xuất nhập khẩu là loại thuế gián thu đánh vào các mặt hàng được phép xuất, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam. Hàng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan. Để tìm hiểu sâu hơn về loại thuế này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Chương II: Thuế xuất nhập khẩu".


Chuyên đề giao dịch dân sự

Tham khảo tài liệu 'chuyên đề giao dịch dân sự', khoa học xã hội, hành chính - pháp luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng về Luật dân sự

niệm - Là quan hệ giữa người và người thông qua một tài sản nhất định. Quan hệ này bao giờ cũng gắn với một tài sản hoặc một quyền tài sản nhất định. - Tài sản theo quy định của Điều 163 BLDS bao gồm: + Vật: Bao gồm vật có thực và vật hình thành trong tương lai Vật hình thành trong tương lai là quy định mới của BLDS 2005 so với BLDS năm 1995. Đây là quy định hòan toàn phù hợp vì việc ghi nhận này hòan toàn thích hợp với nhu cầu của xã hội. Hiện nay việc trao đổi, mua...


Bài giảng Luật Tố tụng Hình sự: Bài 5 - ThS. Võ Thị Kim Oanh

Bài giảng Luật Tố tụng Hình sự: Bài 5 - Khởi tố vụ án hình sự trình bày các nội dung như khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa của việc khởi tố vụ án hình sự, thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự, khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại, cơ sở và căn cứ khởi tố vụ án hình sự, những căn cứ không được khởi tố vụ án hình sự.


Ebook Xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay: Phần 2

Sách chuyên khảo "Xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay" do PGS. TS. Nguyễn Văn Động (chủ biên) có nội dung phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng và hoàn thiện pháp luật theo hướng đảm bảo phát triển bền vững của nước ta trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế, tài chính - ngân hàng, đất đai, môi trường, lao động - việc làm, an sinh xã hội, chăm sóc sức khoẻ, bình đẳng giới, văn hoá, giáo dục, khoa học, an ninh - quốc phòng, đối ngoại. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 2.


Bài giảng Luật chứng khoán (11 chương)

Bài giảng Luật chứng khoán trình bày về cơ cấu của luật chứng khoán Việt Nam, trong đó gồm 11 chương, 136 điều bao gồm: những quy định chung, chào bán chứng khoán ra công chúng, công ty đại chúng, thị trường giao dịch chứng khoán, đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư CK quỹ đầu tư CK, công ty đầu tư CK và ngân hàng giám sát, công bố thông tin, thanh tra và xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo và bồi thường thiệt hại, điều khoản thi hành.


Giáo án luật so sánh - Bài 5

HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ANH Là hệ thống pháp luật gốc của án lệ United Kingdom bao gồm England, Wales, Scotland, North Ireland Anh chỉ bao gồm luật áp dụng ở England và xứ Wales


Luật Hàng Hải part 3

Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý và khai thác những cơ sở hạ tầng mạng viễn thông quan trọng của ngành giao thông vận tải Việt nam (Đài Vệ tinh Mặt đất Inmarsat Hải Phòng, Hệ thống Đài TTDH Việt nam, Đài LUT/MCC Việt nam, dịch vụ VoIP 175 và mạng thông tin hàng hải). Công ty có khả năng đáp ứng yêu cầu của nhà nước, các tổ chức phi chính phủ (NGO), các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước qua các dịch vụ, sản phẩm viễn thông...


Tài liệu mới download

Mẫu giấy ra cổng
  • 09/01/2010
  • 52.063
  • 444

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu