Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Những sửa đổi, bổ sung trong thi hành Luật Giá

Bài viết Những sửa đổi, bổ sung trong thi hành luật giá trình bày: Nghị định mới không chỉ khắc phục được những tồn tại hiện hữu mà còn đưa ra quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá và Điều 24 Luật Phí và lệ phí về bình ổn giá; định giá của Nhà nước; hiệp thương giá; kiểm tra yếu tố hình thành giá; kê khai giá; niêm yết giá; thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá và cơ sở dữ liệu quốc gia về giá…Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

PHÂN TÍCH, BÌNH LUẬN CHÍNH SÁCH

NHỮNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG THI HÀNH LUẬT GIÁ
TS. NGUYỄN THỊ KIM LÝ

Ngày 11/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 149/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật Giá. Nghị định mới không chỉ khắc phục được những tồn tại
hiện hữu mà còn đưa ra quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá và Điều
24 Luật Phí và lệ phí về bình ổn giá; định giá của Nhà nước; hiệp thương giá; kiểm tra yếu tố hình
thành giá; kê khai giá; niêm yết giá; thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá và cơ sở dữ
liệu quốc gia về giá…
Từ khóa: Luật Giá, quản lý, điều hành giá, thị trường

Sửa đổi theo yêu cầu thực tiễn
Ngày 14/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định
số 177/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số điều của Luật Giá. Có hiệu lực từ
01/01/2014, đến nay sau hơn 2 năm thực hiện, những
quy định của Nghị định này đã đem lại nhiều kết
quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác quản lý, điều
hành giá ở Trung ương và địa phương theo cơ chế
thị trường có sự điều tiết của Nhà nước.
Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính và UBND các tỉnh đã
ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật hướng
dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP theo
thẩm quyền. Nhờ hệ thống văn bản quy phạm pháp
luật về giá này được ban hành kịp thời, công tác quản
lý và điều hành giá đã được thực hiện xuyên suốt,
thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Công tác
quản lý, bình ổn giá được thực hiện hiệu quả, đảm
bảo mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ
mô, đảm bảo an sinh xã hội; nhất là trong những
thời điểm thị trường có nhiều biến động về giá (như
dịp lễ, tết Nguyên đán); giá một số mặt hàng thiết
yếu như xăng dầu, cước vận tải hành khách tuyến
cố định, sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi... đã được
thực hiện có hiệu quả và đồng bộ.
Bên cạnh đó, công tác định giá của Nhà nước đã
được phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm định
giá các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước
định giá cho các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh. Việc
mua, bán hàng hóa, dịch vụ theo giá do Nhà nước
quy định đã góp phần chống lãng phí và tiết kiệm
chi cho ngân sách nhà nước, ngăn ngừa tình trạng
độc quyền, tăng giá không hợp lý, gây thiệt hại cho
người tiêu dùng và giảm trừ tình trạng cạnh tranh
không lành mạnh về giá...
Công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy
định của pháp luật về giá, thuế, phí đã được tăng
36

cường triển khai, hàng năm; qua đó đã phát hiện và
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về
quản lý thị trường, pháp luật về quản lý giá, thuế,
phí và công bố công khai trên các phương tiện thông
tin đại chúng, góp phần ổn định thị trường giá cả.
Các nội dung quản lý, điều hành giá khác như
hiệp thương giá, cơ sở dữ liệu về giá cũng đã được
triển khai có hiệu quả. Công tác hiệp thương giá từ
khi Nghị định có hiệu lực, chủ yếu được thực hiện tại
địa phương theo phân cấp và được Sở Tài chính chủ
trì, tổ chức hiệp thương theo đúng trình tự quy định,
chưa có đề nghị hiệp thương giá ở cấp Trung ương.
Về cơ sở dữ liệu về giá, đây là cơ sở dữ liệu quốc gia
quan trọng giúp phục vụ kịp thời công tác quản lý
nhà nước về giá, điều hành kinh tế vĩ mô, điều tiết
giá... Thực hiện thẩm quyền được giao tại Nghị định
177/2013/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã ban hành Thông
tư số 142/2015/TT-BTC ngày 04/9/2015 quy định về
cơ sở dữ liệu quốc gia về giá nhằm hướng dẫn thống
nhất về nguyên tắc xây dựng, kết nối, quản lý và
sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá và cơ sở dữ
liệu về giá với sự tham gia của các bộ, ngành, địa
phương, tổ chức và cá nhân có liên quan.
Tuy nhiên, cuối năm 2015, Quốc hội đã thông qua
Luật Phí, lệ phí và có hiệu lực kể từ 01/01/2017, trong
đó quy định 17 khoản phí trong Danh mục phí và lệ
phí kèm theo Pháp lệnh Phí và lệ phí chuyển sang
thực hiện theo cơ chế giá do Nhà nước định giá và
giao Chính phủ quy định cụ thể cơ quan có thẩm
quyền quy định giá và hình thức định giá. Quy định
này đặt ra yêu cầu cần ban hành Nghị định quy định
thẩm quyền và hình thức định giá đối với các sản
phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do
Nhà nước định giá.
Nội dung quy định về thẩm quyền định giá của
Nhà nước và hình thức định giá vốn là một trong

TÀI CHÍNH - Tháng 12/2016
những nội dung đã được quy định tại Nghị định
177/2013/NĐ-CP, nếu cùng nội dung này được quy
định tại 2 Nghị định sẽ dẫn đến không tập trung và
các cấp, các ngành, địa phương khó theo dõi, triển
khai thực hiện. Mặt khác, Nghị định 177/2013/NĐ-CP
còn bộc lộ một số bất cập về thẩm quyền, trách nhiệm
của các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp trong việc
hướng dẫn và tổ chức thực hiện biện pháp bình ổn giá,
định giá, kê khai giá...
Nhìn chung, sau hơn 02 năm có hiệu lực thi hành,
Nghị định 177/2013/NĐ-CP đã đáp ứng kịp thời yêu
cầu công tác quản lý, điều hành giá tại ở Trung ương
và địa phương theo cơ chế thị trường có sự điều tiết
của nhà nước. Tuy nhiên, thực tế triển khai Nghị
định cũng phát sinh một số bất cập về thẩm quyền,
trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước các
cấp trong việc hướng dẫn và tổ chức thực hiện biện
pháp bình ổn giá, định giá, kê khai giá... nên cần
nghiên cứu sửa đổi.

Nâng cao hiệu quả quản lý, bám sát thị trường
Theo Nghị định 149/2016/NĐ-CP, trong thời gian
Nhà nước áp dụng biện pháp đăng ký giá để bình
ổn giá đối với mặt hàng cụ thể thuộc danh mục
hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, tổ chức,
cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký giá
bắt đầu từ ngày cơ quan có thẩm quyền quyết định
áp dụng biện pháp đăng ký giá có hiệu lực và trước
khi định giá, điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ bằng
việc lập Biểu mẫu đăng ký giá gửi cơ quan nhà nước
có thẩm quyền.
Các trường hợp thực hiện đăng ký giá gồm: Tổ
chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chỉ thực hiện bán
buôn thì đăng ký giá bán buôn; Tổ chức, cá nhân sản
xuất, kinh doanh vừa thực hiện bán buôn, vừa thực
hiện bán lẻ thì đăng ký cả giá bán buôn và giá bán
lẻ; Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh là đơn vị
nhập khẩu, đồng thời là nhà phân phối độc quyền thì
đăng ký giá bán buôn và giá bán lẻ dự kiến; Tổ chức,
cá nhân sản xuất, kinh doanh là nhà phân phối độc
quyền thì đăng ký giá bán buôn, giá bán lẻ hoặc giá
bán lẻ dự kiến; tổng đại lý có quyền quyết định giá
và điều chỉnh giá thì đăng ký giá bán buôn, giá bán
lẻ hoặc giá bán lẻ dự kiến; đại lý có quyền quyết định
giá và điều chỉnh giá thì thực hiện đăng ký giá bán
lẻ; Việc đăng ký giá bán đối với mặt hàng muối ăn,
thóc, gạo tẻ thường do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh
doanh mặt hàng muối ăn, thóc, gạo tẻ thường (không
bao gồm nông dân và diêm dân) thực hiện. Trường
hợp tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mua trực
tiếp muối ăn của diêm dân; thóc, gạo tẻ thường của
nông dân thì phải đăng ký giá mua muối ăn của diêm

dân; giá mua thóc, gạo tẻ thường của nông dân.
Bên cạnh đó, công tác quản lý điều hành giá sữa
cũng được đề cao tại Nghị định mới. Theo Nghị định
149/2016/NĐ-CP, việc theo dõi và giám sát thực hiện
bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 06 tuổi không còn
thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính. Thay vào đó,
Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương hướng
dẫn chi tiết danh mục mặt hàng sữa cho trẻ em dưới
06 tuổi. Việc đăng ký giá sữa này ở cấp trung ương
sẽ do Bộ Công thương tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu
đăng ký giá; Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với
các bộ, ngành trình Chính phủ quyết định về đăng
ký giá; định giá cụ thể, giá tối đa, giá tối thiểu, khung
giá đối với mặt hàng sữa cho trẻ dưới 06 tuổi nhằm
thực hiện bình ổn giá.

Cơ quan quản lý nhà nước về giá ở Trung ương
gồm Bộ Tài chính và bộ quản lý ngành, lĩnh
vực; ở địa phương là Sở Tài chính các tỉnh có
trách nhiệm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu
về giá phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực
ngành, địa phương. Bộ Tài chính chịu trách
nhiệm xây dựng trung tâm cơ sở dữ liệu quốc
gia về giá.
Mặt khác, Nghị định còn bổ sung về quyền quy
định giá thuộc phạm vi quản lý địa phương của Hội
đồng nhân dân cấp tỉnh gồm: Dịch vụ khám bệnh,
chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của
Nhà nước (trừ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo
hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm
y tế) và gửi quyết định giá về Bộ Y tế, Bộ Tài chính
để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước; dịch vụ
giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập
(học phí).
Ngoài ra, quy định mới còn trao quyền cho
UBND cấp tỉnh quyết định: Giá các loại đất; Giá cho
thuê đất, thuê mặt nước; Giá rừng bao gồm rừng
sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng thuộc
sở hữu toàn dân do Nhà nước làm đại diện chủ sở
hữu; Giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở
công vụ được đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà
nước; giá bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu
nhà nước theo quy định của pháp luật về nhà ở; Giá
nước sạch sinh hoạt; Giá cho thuê tài sản nhà nước
là công trình kết cấu hạ tầng đầu tư từ nguồn ngân
sách địa phương; Giá sản phẩm, dịch vụ công ích,
dịch vụ sự nghiệp công và hàng hóa, dịch vụ được
địa phương đặt hàng, giao kế hoạch sản xuất, kinh
doanh sử dụng ngân sách địa phương theo quy định
của pháp luật.
Cùng với đó, UBND cấp tỉnh cũng quy định mức
37

PHÂN TÍCH, BÌNH LUẬN CHÍNH SÁCH

giá cụ thể đối với: Sản phẩm, dịch vụ công ích thủy
lợi do địa phương quản lý; Dịch vụ đo đạc, lập bản
đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước
có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho
phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở
những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ; Dịch
vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, dịch vụ trông
giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà
nước. Đồng thời, quy định giá tối đa đối với: Dịch
vụ sử dụng đường bộ do địa phương quản lý các
dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh;
dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn
vốn ngoài ngân sách nhà nước, do địa phương quản
lý; dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, dịch
vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài
ngân sách nhà nước; dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh
hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; dịch
vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng
nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Các khung giá đối với dịch vụ sử dụng đò, phà
được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước,
do địa phương quản lý; dịch vụ sử dụng cảng, nhà
ga (bao gồm dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo,
dịch vụ bốc dỡ container, dịch vụ lai dắt thuộc khu
vực cảng biển) do địa phương quản lý; dịch vụ sử
dụng cảng, nhà ga (bao gồm cảng, bến thủy nội địa;
cảng cá) được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà
nước, do địa phương quản lý. Mức trợ giá, trợ cước
vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục được trợ giá,
trợ cước vận chuyển chi từ ngân sách địa phương
và Trung ương; mức giá hoặc khung giá bán lẻ hàng
hóa được trợ giá, trợ cước vận chuyển; giá cước vận
chuyển cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc
danh mục được trợ giá phục vụ đồng bào miền núi,
vùng sâu, vùng xa và hải đảo; Giá hàng hóa, dịch
vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành
cũng được trao cho UBND cấp tỉnh, thành ban hành.
Ngoài ra, Nghị định quy định, cơ quan quản lý
nhà nước về giá ở Trung ương bao gồm Bộ Tài chính
và bộ quản lý ngành, lĩnh vực; ở địa phương là Sở
Tài chính các tỉnh có trách nhiệm xây dựng hệ thống
cơ sở dữ liệu về giá phục vụ quản lý nhà nước trong
lĩnh vực ngành, địa phương. Bộ Tài chính chịu trách
nhiệm xây dựng trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia về
giá. Trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia về giá là đầu
mối kết nối các hệ thống cơ sở dữ liệu về giá của
các bộ, ngành và địa phương; cung cấp thông tin
về giá phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước và theo
yêu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định của
pháp luật.
Nội dung cơ sở dữ liệu quốc gia về giá bao gồm:
Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; Giá
38

hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký giá, kê
khai giá; Giá thị trường hàng hóa, dịch vụ thuộc
danh mục báo cáo giá thị trường theo quy định của
Bộ Tài chính; Giá thị trường hàng hóa, dịch vụ cần
thiết khác phục vụ công tác dự báo và quản lý nhà
nước về giá; Các thông tin liên quan đến lĩnh vực
thẩm định giá: Doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm
định viên về giá, thi và quản lý cấp thẻ thẩm định
viên về giá, thông tin về giá trị các tài sản được thẩm
định và các thông tin khác theo quy định của pháp
luật về giá và thẩm định giá; Văn bản quản lý nhà
nước về giá và các báo cáo tổng hợp; Các thông tin
khác phục vụ công tác quản lý giá theo quy định của
pháp luật.
Bộ Tài chính có trách nhiệm xây dựng, khai thác
và quản lý vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá
đảm bảo tính tương thích và kết nối được với các
hệ thống cơ sở dữ liệu về giá của các bộ ngành, địa
phương và các tổ chức, cá nhân khác; Hướng dẫn
việc thu thập, cập nhật, cung cấp thông tin về giá và
thẩm định giá phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc
gia về giá đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và theo
yêu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định của
pháp luật; thực hiện chế độ bảo mật thông tin trong
Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo quy định của pháp
luật; Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và đơn
vị liên quan kết nối, chia sẻ, cung cấp thông tin thuộc
Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; Chủ trì hướng dẫn cụ
thể về xây dựng, khai thác, quản lý Cơ sở dữ liệu
quốc gia về giá.
Đối với một số hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước
định giá có tính chất đặc thù, đặc tính kỹ thuật
chuyên sâu do bộ quản lý ngành chủ trì định giá và
Bộ Tài chính phối hợp, giám sát để đảm bảo chức
năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá của Bộ Tài
chính theo quy định tại Luật Giá. Thẩm quyền và
trách nhiệm định giá của Bộ trưởng các bộ được quy
định đảm bảo hiệu quả và phù hợp thực tiễn hoạt
động quản lý lĩnh vực của các bộ, ngành; đảm bảo
không trái với quy định tại các Luật chuyên ngành.
Nghị định 149/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành
từ ngày 01/01/2017, bãi bỏ khoản 3 Điều 3, điểm e
khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP
ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá. 
Tài liệu tham khảo:
1. Quốc hội, Luật Giá số 11/2012/QH13; Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13;
2. Bộ Tài chính: Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/
NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
3. Bộ Tài chính: Báo cáo đánh giá tác động Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung
Nghị định số 177/2013/NĐ-CP.

Tài liệu cùng danh mục Luật học

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 2 quan hệ pháp luật dân sự

BÀI 2 QUAN HỆ PHÁP LUẬT DÂN SỰ 1. I. KHÁI NIỆM 2. 1. Khái niệm QHPLDS là quan hệ xã hội do các QPPL DS điều chỉnh, tức là QHXH phát sinh trong lĩnh vực dân sự, các quan hệ liên quan đến yếu tố nhân thân và tài sản trong các lĩnh vực dân sự, HN-GĐ, lao động, thương mại…à Các QHXH này rất đa dạng và rất rộng.


Ebook Những nội dung cơ bản của Bộ Luật dân sự năm 2005: Phần 1

Bộ Luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự). Cuốn sách sau đây sẽ trình bày những nội dung cơ bản của Bộ Luật dân sự năm 2005. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1. Mời bạn đọc tham khảo.


Ebook Sổ tay pháp luật của chủ nhiệm hợp tác xã: Phần 1 - NXB Tư pháp

Ebook "Sổ tay pháp luật của chủ nhiệm hợp tác xã" được biên soạn nhằm góp phần phổ biến các quy định của Luật hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thi hành cho chủ nhiệm hợp tác xã. Phần 1 trình bày quan điểm của Đảng và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã, những quy định chung về chủ nhiệm hợp tác xã. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung.


Đề kiểm tra môn pháp luật đại cương

Đề thi trắc nghiệm tham khảo dành cho học sinh và sinh viên ôn tập, củng cố lại kiến thức môn pháp luật đại cương để hoàn thành việc học tập một các tốt nhất.


Intellectual Property in the Food Technology Industry

Creativity can create economic value. This maxim holds true equally for the food industry as for other industries. Such value may come from a new innovation, edging out competitors in a market, creating a revenue stream where there was none, or increasing market reputation. This book provides an introduction to intellectual property law, as applied to the food technology industry. This area of law provides the legal framework for bridging creativ- ity and the value that may come from it. Through the proper use of intellec- tual property law, one has a much better chance of transforming creativity into economic value....


Spanish Yearbook of International Law

Introduction. II. Background to reform Act 36/2002 on Spanish nationality. III. Main modifications regarding acquisition and loss of Spanish nationality. A) Relating to the right of option. B) Relating to acquisition through residence. C) Relating to loss of nationality: 1. Exception to loss of Spanish nationality through the “declaration of conservation”. 2. Exception to loss of foreign nationality through non-renunciation. D) Other modifications deriving from Act 36/2002. IV. Conclusions...


Chuyên đề 1 MÔN PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ

Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới kinh tế và xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam, kết quả phát triển hệ thống doanh nghiệp và vai trò của hệ thống này đối với nền kinh tế Việt Nam được đánh giá hết sức khả quan. Số lượng doanh nghiệp dân doanh thành lập mới không ngừng gia tăng qua các năm, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội chung của đất...


Electromagnetic Waves and Antennas combined - Chapter 1

Maxwell’s Equations Đầu tiên là định luật cảm ứng Faraday, thứ hai là Amp ​​`ere của pháp luật như sửa đổi, bổ sung một số điều của Maxwell bao gồm hiện tại chuyển ∂ D / ∂ t, thứ ba và thứ tư là pháp luật Gauss ' cho điện trường và từ trường. Thời hạn chuyển ∂ D / ∂ t trong pháp luật `ere của Amp là điều cần thiết trong việc dự đoán sự tồn tại của tuyên truyền sóng điện từ...


Bài giảng Tư vấn hợp đồng - TS. Ngô Huy Cương

Bài giảng Tư vấn hợp đồng do TS. Ngô Huy Cương biên soạn bao gồm những nội dung về cách ký kết hợp đồng; đàm phán và ký kết hợp đồng; soạn thảo hợp đồng; hợp đồng mua bán hàng hoá; bản chất và đối tượng của hợp đồng và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo.


Ebook Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân: Phần 1 - NXB Hồng Đức

Ebook Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân: Phần 1 trình bày những quy định chung; hành nghề y, dược tư nhân (điều kiện chung về hành nghề y, dược tư nhân; hành nghề y tư nhân; hành nghề y dược học cổ truyền tư nhân; hành nghề dược tư nhân,...).


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Đề cương pháp luật kinh tế
 • 11/08/2011
 • 81.616
 • 701
Guide to the Family Law Act 1996
 • 22/03/2013
 • 48.587
 • 343
Tìm hiểu Luật kinh tế
 • 02/10/2012
 • 48.048
 • 750

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu