Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Những điểm mới cơ bản của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13

Bài viết Những điểm mới cơ bản của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 trình bày Quốc hội khoá XIII đã thông qua Luật Ngân sách nhà nước số 832015QH13//. Đây là một bước ngoặt mới trong quản lý ngân sách nhà nước theo hành lang pháp lý mới đầy đủ và đồng bộ hơn, phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng vào tiến trình cải cách tài chính công Việt Nam theo hướng hiện đại,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN

NHÛÄNG ÀIÏÍM MÚÁI CÚ BAÃN CUÃ
LUÊÅ
T NGÊN SAÁCH NHAÂ NÛÚÁC SÖË 83/2
(Coá hiïåu lûåc tûâ nùm ngên saách 2017)

Ngaây nhêån: 16/01/2017
Ngaây phaãn biïån: 20/03/2017
Ngaây duyïåt àùng: 12/04/2017

ÀINH THÕ HOÂA*

Toám tùæt:
Ngaây 25/6/2015, taåi Kyâ hoåp thûá 9, Quöëc höåi khoaá XIII àaä thöng qua Luêåt Ngên
83/2015/QH13. Àêy laâ möåt bûúác ngoùåt múái trong quaãn lyá ngên saách nhaâ nûúác theo haânh lang phaá
phuâ húåp vúái xu hûúáng höåi nhêåp quöëc tïë, goáp phêìn quan troång vaâo tiïën trònh caãi caách taâi chñn
Tûâ khoáa:
Luêåt Ngên saách Nhaâ nûúác, cú baãn
New Basic Points of State Budget Law No. 83/2015 / QH13

Abstract
: On June 25, 2015, at ththe
session,
9
the 13th National Assembly adopted the State Budget Law
83/2015 / QH13. This is a new turning point in the management of the state budget under a new legal framew
complete and consistent with international integration trends, contributing significantly to the process of pu
Vietnam towards modernization.
Keywords
: State Budget Law, basic

L

uêåt Ngên saách Nhaâ nûúác söë 83/2015/QH13 caâng cao, àïí chi àêìu tû phaát triïín, tiïën túái cên bùçng
àûúåc Quöëc höåi thöng qua ngaây 25/6/2015, coá thu, chi ngên saách, Luêåt Ngên saách Nhaâ nûúác 2015
hiïåu lûåc tûâ nùm ngên saách 2017 (goåi tùæt laâ quy àõnh roä:
Luêåt Ngên saách Nhaâ nûúác nùm 2015), thay thïë Luêåt
- Caác khoaãn thu tûâ thuïë, phñ, lïå phñ vaâ caác khoaãn
Ngên saách Nhaâ nûúác söë 01/2002/QH11 (goåi tùæt laâ thu khaác theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt àûúåc töíng
Luêåt Ngên saách Nhaâ nûúác nùm 2002). Luêåt Ngên húåp àêìy àuã vaâo cên àöëi Ngên saách Nhaâ nûúác theo
saách Nhaâ nûúác nùm 2015 tiïëp tuåc kïë thûâa caác quy nguyïn tùæc  khöng gùæn vúái nhiïåm  vuå chi cuå thïí.
àõnh cuãa Luêåt Ngên saách Nhaâ nûúác nùm 2002 hiïån Trûúâng húåp coá caác khoaãn thu cêìn gùæn liïìn vúái nhiïåm
haânh, baão àaãm tñnh thöëng nhêët cuãa Ngên saách Nhaâ vuå chi cuå thïí theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt thò àûúåc
nûúác vaâ vai troâ chuã àaåo cuãa ngên saách Trung ûúng; böë trñ tûúng ûáng tûâ caác khoaãn thu naây trong dûå
phaát huy tñnh chuã àöång cuãa ngên saách caác cêëp chñnh toaán chi àïí thûåc hiïån.
quyïìn àõa phûúng. Àöìng thúâi, Luêåt Ngên saách Nhaâ
 - Böí sung thêím quyïìn cuãa Quöëc höåi trong viïåc
nûúác nùm 2015 àaä khùæc phuåc àûúåc möåt söë haån chïë xem xeát, quyïët àõnh caác trûúâng húåp àùåc biïåt trong
cuãa Luêåt Ngên saách Nhaâ nûúác nùm 2002. So vúái cên àöëi Ngên saách Nhaâ nûúác, cuäng nhû quy àõnh roä
Luêåt Ngên saách Nhaâ nûúác nùm 2002, Luêåt Ngên nöåi dung  sûã duång  böåi thu  Ngên saách  Nhaâ nûúác:
saách Nhaâ nûúác nùm 2015 coá möåt söë àiïím múái cú “Trûúâng húåp böåi thu Ngên saách Nhaâ nûúác thò àûúåc
baãn nhû sau:
sû ã duång àïí traã núå göëc vaâ laäi caác khoaãn vay cuãa Ngên
Thûá nhêët, vïì nguyïn tùæc cên àöëi Ngên saách
saách Nhaâ nûúác”.
Nhaâ nûúác
- Vïì quaãn lyá böåi chi Ngên saách àõa phûúng: Luêåt
 Ngoaâi viïåc kïë thûâa nguyïn tùæc àaä quy àõnh trong sûãa àöíi àaä quy àõnh böåi chi Ngên saách àõa phûúng
Luêåt 2002 laâ töíng thu tûâ thuïë, phñ, lïå phñ phaãi lúán
hún söë chi thûúâng xuyïn vaâ goáp phêìn tñch luäy ngaây * Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân

63 cöng àoaâ
Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
Söë 7 thaáng 4/2017

KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN
phaãi àûúåc töíng húåp vaâo böåi chi Ngên saách Nhaâ nûúác nhiïåm vuå, quyïìn haån cuãa caác cú quan nhaâ nûúác caác
vaâ do Quöëc höåi quyïët àõnh (Luêåt Ngên saách Nhaâ cêëp vïì Ngên saách Nhaâ nûúác; Luêåt sûãa àöíi coá möåt söë
nûúác 2002 cho pheáp ngên saách cêëp tónh àûúåc pheáp àiïìu chónh, böí sung quan troång sau:
- Quöëc höåi quyïët àõnh tyã lïå phêìn trùm (%) phên
huy àöång, baãn chêët laâ vay nhûng khöng quy àõnh laâ
chia giûäa ngên saách Trung ûúng  (NSTW) vaâ ngên
böåi chi).
Nïëu Luêåt 2002 quy àõnh mûác dû núå tûâ nguöìn saách tûâng àõa phûúng (NSÀP) (Luêåt Ngên saách Nhaâ
vöën huy àöång khöng vûúåt quaá 30% vöën àêìu tû xêy nûúác 2002 quy àõnh nhiïåm vuå, quyïìn haån naây thuöåc
dûång cú baãn trong nûúác haâng nùm cuãa ngên saách UÃy ban thûúâng vuå Quöëc höåi).
- Böí sung möåt söë nhiïåm vuå, quyïìn haån cho UÃy
cêëp tónh thò Luêåt Ngên saách Nhaâ nûúác 2015 coá sûå
ban thûúâng vuå Quöëc höåi: Ban haânh Quy chïë lêåp,
thay àöíi theo hûúáng phên biïåt phuâ húåp vúái àùåc
thêím tra, quyïët àõnh dûå toaán Ngên saách Nhaâ nûúác,
àiïím cuãa caác àõa phûúng. Cuå thïí, tùng mûác dû
núå àûúåc pheáp cho caác Thaânh phöë lúán: Thaânh phöëphûúng aán phên böí NSTW vaâ phï duyïåt quyïët toaán
Ngên saách Nhaâ nûúác; cho yá kiïën vïì caác chïë àöå chi
Haâ Nöåi vaâ 
thaânh phöë Höì Chñ Minh dûå núå khöng
quan troång, phaåm vi aãnh hûúãng röång, liïn quan àïën
quaá 60% söë thu Ngên saách àõa phûúng àûúåc hûúãng
viïåc thûåc hiïån nhiïåm vuå kinh tïë - xaä höåi cuãa àêët nûúác
theo phên cêëp; caác àõa phûúng coá thu Ngên saách
do Chñnh phuã trònh; Quyïët àõnh nguyïn tùæc, tiïu chñ
àõa phûúng àûúåc hûúãng theo phên cêëp lúán hún
vaâ àõnh mûác phên böí Ngên saách Nhaâ nûúác; böí sung
chi thûúâng xuyïn cuãa Ngên saách àõa phûúng dû
dûå toaán söë tùng thu Ngên saách Nhaâ nûúác; phên böí,
núå khöng quaá 30% söë thu ngên saách àûúåc hûúãng
sûã duång söë tùng thu, söë tiïët kiïåm chi cuãa NSTW.
theo phên cêëp; caác àõa phûúng coân laåi mûác dû núå
- Khoaãn thuïë thu nhêåp doanh nghiïåp àún võ haåch
khöng quaá 20% thu Ngên saách àõa phûúng àûúåc
toaán toaân ngaânh laâ khoaãn thu phên chia giûäa NSTW
hûúãng theo phên cêëp.
vaâ NSÀP (theo àiïìu 30 Luêåt NSNN 2002 àêy laâ khoaãn
Thûá hai,  Vïì nguyïn tùæc quaãn lyá Ngên saách
thu NSTW hûúãng 100%);
Nhaâ nûúác
- Quy àõnh toaân böå tiïìn thu tûâ xûã phaåt vi phaåm
Taåi àiïìu 8 Luêåt Ngên saách Nhaâ nûúác 2015 àaä böí haânh chñnh, phaåt, tõch thu khaác phaãi nöåp vaâo NSNN
sung nhûäng nguyïn tùæc quan troång nhû:
vaâ phên cêëp roä do cú quan nhaâ nûúác thuöåc cêëp naâo
- Ngên saách Nhaâ nûúác àûúåc quaãn lyá thöëng nhêët, thu thò ngên saách cêëp àoá hûúãng.
têåp trung dên chuã, hiïåu quaã, tiïët kiïåm, cöng khai,
- Phên àõnh cuå thïí vaâ roä raâng àöëi vúái caác khoaãn
cöng bùçng;
thu höìi vöën cuãa Nhaâ nûúác àêìu tû taåi caác töí chûác
- Toaân böå caác khoaãn thu, chi Ngên saách Nhaâ nûúác kinh tïë; thu cöí tûác, lúåi nhuêån àûúåc chia taåi cöng ty
phaãi àûúåc dûå toaán, töíng húåp àêìy àuã vaâo Ngên saách cöí phêìn, cöng ty traách nhiïåm hûäu haån hai thaânh
Nhaâ nûúác; Thu Ngên saách Nhaâ nûúác phaãi thûå
c hiïån viïn trúã lïn coá vöën goáp cuãa Nhaâ nûúác do cú quan
theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt;
nhaâ nûúác àaåi diïån chuã súã hûäu; thu phêìn lúåi nhuêån
- Chi Ngên saách Nhaâ nûúác chó àûúåc thûåc hiïån khi sau thuïë coân laåi sau khi trñch lêåp caác quyä cuãa doanh
coá dûå toaán àûúåc cêëp coá thêím quyïìn giao vaâ phaãinghiïåp nhaâ nûúác do cú quan nhaâ nûúác àaåi diïån chuã
àaãm baão àuáng chïë àöå, tiïu chuêín, àõnh mûác chi do súã hûäu.
cú quan nhaâ nûúác coá thêím quyïìn quy àõnh; Baão
- Thu tûâ hoaåt àöång xöí söë kiïën thiïët laâ nguöìn thu
àaãm ûu tiïn trong böë trñ Ngên saách Nhaâ nûúác; àaãm NSÀP àûúåc hûúãng 100%; àöìng thúâi, Luêåt Ngên saách
baão chi traã caác khoaãn núå laäi àïën haån thuöåc nhiïåm vuå
nhaâ nûúác 2015 quy àõnh nguöìn thu xöí söë kiïën thiïët
chi cuãa Ngên saách Nhaâ nûúác; Ngên saách nhaâ nûúác khöng sûã duång àïí xaác àõnh tyã lïå phêìn trùm (%) phên
khöng höî trúå kinh phñ cho caác quyä taâi chñnh ngoaâi chia nguöìn thu giûäa NSTW vaâ NSÀP hoùåc xaác àõnh
ngên saách .
söë böí sung cên àöëi tûâ NSTW cho NSÀP, àïí cên àöëi
Thûá  ba,  Vïì  phên  cêëp  quaãn  lyá  Ngên  saách
tûúng ûáng trúã laåi cho àõa phûúng àêìu tû caác cöng
Nhaâ nûúác
trònh phuác lúåi xaä höåi.
Vïì cú baãn Luêåt sûãa àöíi àaä quy àõnh nhiïåm vuå,
- Luêåt quy àõnh (taåi àiïìu 39) nguyïn tùæc phên cêëp
quyïìn haån cuãa caác cú quan nhaâ nûúác vïì Ngên saách nguöìn thu, nhiïåm vuå chi giûäa ngên saách caác cêëp úã
Nhaâ nûúác trïn cú súã caác quy àõnh cuãa Luêåt Ngên àõa phûúng theo hûúáng giao Höåi àöìng nhên dên cêëp
saách Nhaâ nûúác 2002. Bïn caånh viïåc cuå thïí hoáa caác tónh quyïët àõnh. Trong àoá khöng quy àõnh nhû luêåt
64 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân
Söë 7 thaáng 4/2017

KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN
2002 vïì mûác töëi thiïíu àûúåc hûúãng cuãa ngên saách thõ, vïå sinh àö thõ vaâ caác cöng trònh phuác lúåi cöng
xaä, thõ trêën (70%) àöëi vúái caác khoaãn thu thuïë chuyïín cöång khaác.
quyïìn sûã duång àêët, thuïë nhaâ, àêët, thuïë mön baâi thu
Thûá saáu, Vïì dûå phoâng Ngên saách Nhaâ nûúác
tûâ caá nhên, höå kinh doanh; thuïë sûã duång àêët nöng vaâ Quyä dûå trûä taâi chñnh
nghiïåp thu tûâ höå gia àònh, lïå phñ trûúác baå nhaâ, àêët;
Luêåt sûãa àöíi giaãm tyã lïå dûå phoâng ngên saách trong
khöng quy àõnh mûác töëi thiïíu àûúåc hûúãng cuãa ngên dûå toaán chi coân 2% àïën 4% töíng chi ngên saách möîi
saách thõ xaä, thaânh phöë thuöåc tónh vïì khoaãn thu lïå phñ cêëp (theo Luêåt Ngên saách Nhaâ nûúác 2002, tyã lïå dûå
trûúác baå, khöng kïí lïå phñ trûúác baå nhaâ, àêët
phoâng trong dûå toaán chi laâ 2%-5%);
Thûá tû, Luêåt ngên saách nhaâ nûúác 2015 quy
Luêåt sûãa àöíi cuäng quy àõnh roä quy mö quyä dûå trûä
àõnh vïì quaãn lyá ngên saách theo kïët quaã àêìu ra
taâi chñnh maâ Chñnh phuã, UBND cêëp tónh lêåp laâ khöng
Àïí quaãn lyá hiïåu quaã viïåc sûã duång ngên saách, quaá 25% chi ngên saách haâng nùm cuãa cêëp àoá (Luêåt
Luêåt Ngên saách Nhaâ nûúác múái àaä giao Chñnh phuã 2002 giao Chñnh phuã quy àõnh mûác khöëng chïë töëi àa
quy àõnh viïåc thûåc hiïån quaãn lyá ngên saách theo kïët quyä dûå trûä taâi chñnh möîi cêëp); mûác àûúåc pheáp sûã
quaã thûåc hiïån nhiïåm vuå (khoaãn 15 Àiïìu 25); àöìng duång quyä àûúåc nêng lïn töëi àa khöng quaá 70% söë
thúâi, taåi khoaãn 1 àiïìu 61 quy àõnh: “Thuã trûúãng àún dû àêìu nùm cuãa Quyä (Luêåt Ngên saách Nhaâ nûúác
võ sûã duång ngên saách chõu traách nhiïåm vïì viïåc quaãn 2002 quy àõnh chó àûúåc sûã duång töëi àa 30% söë dû
lyá, sûã duång ngên saách theo dûå toaán àûúåc giao, àaánh cuãa Quyä).
giaá kïët quaã thûåc hiïån nhiïåm vuå, baão àaãm hiïåu quaã, Thûá baãy, Vïì cöng khai vaâ giaám saát ngên saách
tiïët kiïåm, àuáng chñnh saách, chïë àöå, tiïu chuêín, àõnh nhaâ nûúác
mûác chi ngên saách”.
Luêåt sûãa àöíi àaä daânh  möåt àiïìu (Àiïìu 15) quy
Ngoaâi nhûäng nöåi dung nïu trïn, Luêåt Ngên saách
àõnh cuå thïí hún so vúái Luêåt 2002, bao göìm: Cöng
Nhaâ nûúác múái àaä sûã duång thuêåt ngûä “Kïë hoaåch taâi
khai söë liïåu vïì Ngên saách Nhaâ nûúác tûâ khêu dûå toaán,
chñnh 5 nùm” cho phuâ húåp vúái Kïë hoaåch phaát triïín tònh hònh thûåc hiïån dûå toaán vaâ quyïët toaán Ngên saách
kinh tïë - xaä höåi 5 nùm. Àöìng thúâi, böí sung laâm roä vïì Nhaâ nûúác caác cêëp maâ coân caã thuã tuåc cöng khai Ngên
nöåi dung, yá nghôa, thuã tuåc lêåp Kïë hoaåch taâi chñnh 5saách Nhaâ nûúác. Möåt trong nhûäng quy àõnh múái cuãa
nùm (Àiïìu 17). Quy àõnh phûúng phaáp xêy dûång kïë
Luêåt sûãa àöíi laâ vïì giaám saát NSNN cuãa cöång àöìng,
hoaåch taâi chñnh - Ngên saách Nhaâ nûúác 3 nùm theo vúái vai troâ chuã trò thûåc hiïån cuãa Mùåt trêån töí quöëc
phûúng thûác cuöën chiïëu, àûúåc lêåp cho nùm dûå toaán Viïåt Nam caác cêëp.
vaâ 2 nùm dûå baáo (Àiïìu 43). Luêåt NSNN múái àaä daânh
Thûá taám, Vïì lêåp, chêëp haânh vaâ kïë toaán, kiïím
2 Àiïìu (Àiïìu 15 vaâ Àiïìu 16) àïí quy àõnh vïì cöng
toaán, quyïët toaán ngên saách nhaâ nûúác .
khai ngên saách vaâ giaám saát ngên saách cuãa cöång àöìng.
Luêåt sûãa àöíi coá nhûäng nöåi dung múái, nhû: Vïì lêåp
Luêåt Ngên saách Nhaâ nûúác múái cuäng àaä quy àõnh kïë hoaåch taâi chñnh - ngên saách 3 nùm (Àiïìu 43);
viïåc kïë toaán, quyïët toaán thu, chi Ngên saách Nhaâ nûúác quy àõnh roä thúâi haån
taåi àiïìu 13, quy àõnh vïì quaãn lyá ngên quyä nhaâ nûúác
- Vïì lêåp dûå toaán ngên saách:
taåi àiïìu 62... Bïn caånh  àoá, theo Luêåt Ngên saách
 Luêåt sûãa àöíi quy àõnh cuå thïí hún vïì thúâi gian
Nhaâ nûúác múái, thúâi kyâ öín àõnh ngên saách àûúåc quy lêåp ngên saách taåi Àiïìu 44,  bùæt àêìu tûâ viïåc trûúác
àõnh vúái thúâi gian 5 nùm, truâng vúái kyâ kïë hoaåch phaátngaây 15 thaáng 5, Thuã tûúáng Chñnh phuã ban haânh
triïín kinh tïë - xaä höåi 5 nùm. Luêåt Ngên saách Nhaâ quy àõnh viïåc xêy dûång kïë hoaåch phaát triïín KT-XH,
nûúác múái coá hiïåu lûåc tûâ nùm ngên saách 2017.
dûå toaán Ngên saách Nhaâ nûúác nùm sau àïí trûúác ngaây
Thûá nùm, Vïì phên cêëp nhiïåm vuå chi giûäa ngên
15 thaáng 11 Quyïët àõnh dûå toaán Ngên saách Nhaâ
saách trung ûúng vaâ ngên saách àõa phûúng:
nûúác, phûúng aán phên böí NSTW nùm sau vaâ caác cú
+ Chó phên cêëp nhiïåm vuå nghiïn cûáu khoa hoåc quan phaãi hoaân thaânh viïåc giao dûå toaán cho caác cú
cho cêëp tónh, coân caác cêëp huyïån, xaä khöng coá nhiïåm quan, àún võ trûåc thuöåc trûúác 31/12 (Thúâi haån naây
vuå chi cho nghiïn cûáu khoa hoåc.
nhû Luêåt 2002).
+ Trong phên cêëp nhiïåm vuå chi àöëi vúái thõ xaä,
Möåt nöåi dung múái cuãa Luêåt sûãa àöíi laâ quy àõnh
thaânh phöë thuöåc tónh phaãi coá nhiïåm vuå chi àêìu tû viïåc lêåp laåi dûå toaán NSNN, phûúng aán phên böí NSTW
xêy dûång caác trûúâng phöí thöng cöng lêåp caác cêëp, trong trûúâng  húåp dûå toaán  Ngên saách  Nhaâ nûúác,
àiïån chiïëu saáng, cêëp thoaát nûúác, giao thöng àö phûúng aán phên böí NSTW chûa àûúåc quöëc höåi quyïët

65 cöng àoaâ
Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
Söë 7 thaáng 4/2017

KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN
àõnh; tûúng tûå, UBND caác cêëp phaãi lêåp laåi dûå toaángian tûâ khi Quöëc höåi thöng qua Luêåt àïën thúâi àiïím
NS cêëp mònh trong trûúâng húåp chûa dûå toaán àaä àïì lêåp dûå toaán Ngên saách Nhaâ nûúác nùm 2016, caác cú
nghõ, chûa àûúåc HÀND cuâng cêëp quyïët àõnh.
quan coá thêím quyïìn cêìn tiïëp tuåc ban haânh caác vùn
- Vïì chêëp haânh NSNN:
baãn hûúáng dêîn vaâ triïín khai thûåc hiïån. 

Luêåt sûãa àöíi quy àõnh cuå thïí 5 nöåi dung chi àûúåc Taâi liïåu tham khaão
taåm cêëp ngên saách trong trûúâng húåp àêìu nùm dûå 1. Luêåt Ngên saách Nhaâ nûúác söë 83/2015/QH 13 ngaây
25 thaáng 06 nùm 2015.
toaán ngên saách vaâ phûúng aán phên böí ngên saách
2.
Luêåt Ngên saách Nhaâ nûúác söë 01/2002/QH11 ngaây
chûa àûúåc quöëc höåi vaâ HÀND caác cêëp quyïët àõnh.
16 thaáng 12 nùm 2002.
Luêåt cuäng quy àõnh viïåc taåm ûáng dûå toaán ngên saách
nùm sau chó thûåc hiïån àöëi vúái NSTW, ngên saách cêëp
tónh vaâ NS cêëp huyïån vaâ xûã lyá thiïëu huåt taåm thúâi quyä
Ngên saách Nhaâ nûúác caác cêëp, àöëi vúái NSTW ûáng tûâ
(Tiïëp theo trang 62)
quyä dûå trûä taâi chñnh Trung ûúng, nïëu khöng àaáp ûáng
àuã thò NHNN taåm ûáng theo QÀ cuãa Thuã tûúáng Chñnh laänh àaåo cuãa Àaãng àöëi vúái cöng taác BHXH, baão hiïím
phuã vaâ phaãi hoaân traã trong nùm ngên saách; ngên y tïë giai àoaån 2012-2020 cuäng àùåt ra muåc tiïu: “Thûåc
saách caác cêëp úã àõa phûúng xûã lyá thiïëu huåt taåm thúâi
hiïån coá hiïåu quaã caác chñnh saách, chïë àöå BHXH, baão
tûâ viïåc taåm ûáng quyä dûå trûä taâi chñnh cuâng cêëp vaâ
hiïím y tïë; tùng nhanh diïån bao phuã àöëi tûúång tham
phaãi hoaân traã trong nùm ngên saách.
gia BHXH, nhêët laâ BHXH tûå nguyïån...”. Nhû vêåy,
- Khêu quyïët toaán Ngên saách Nhaâ nûúác: Luêåt múã röång àöëi tûúång tham gia BHXH tûå nguyïån nhùçm
sûãa àöíi quy àõnh roä caác quy àõnh vïì xûã lyá thu, chi
thûåc hiïån muåc tiïu ASXH cuãa quöëc gia. Chñnh vò leä
Ngên saách Nhaâ nûúác cuöëi nùm, thúâi gian chónh lyá
àoá, àïí àaåt àûúåc muåc tiïu Nghõ quyïët àùåt ra àoâi hoãi
quyïët toaán laâ àïën 31/1 nùm sau (trûúác àêy khöng coá
khöng chó riïng sûå nöî lûåc cuãa Ngaânh BHXH Viïåt
thúâi gian cuå thïí). So vúái Luêåt 2002, Luêåt Ngên saách
Nam maâ cêìn coá sûå vaâo cuöåc cuãa têët caã caác cêëp, caác
Nhaâ nûúác sûãa àöíi àaä quy àõnh chi tiïët nhiïìu nöåi dung
ngaânh vaâ caã hïå thöëng chñnh trõ. 

liïn quan àïën quy àõnh roä caác khoaãn chi àûúåc chuyïín
nguöìn sang nùm sau; yïu cêìu quyïët toaán Ngên saách
Taâi liïåu tham khaão
Nhaâ nûúác; duyïåt quyïët toaán Ngên saách Nhaâ nûúác;  1. Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng khoáa XI (2012),
thêím àõnh quyïët toaán Ngên saách Nhaâ nûúác; lêåp quyïët
Nghõ  quyïët  söë  15-NQ/TW  cuãa  Höåi  nghõ  lêìn  thûá  nùm
vïì viïåc ban haânh Möåt söë vêën àïì vïì chñnhsaách xaä höåi
toaán Ngên saách Nhaâ nûúác cuãa àún võ dûå toaán ngên
saách vaâ chuã àêìu tû; thúâi haån vaâ trònh quyïët toaán giai  àoaån  2012-2020 , ngaây 01/6/2012.
2. Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng khoáa XI (2012),
Ngên saách Nhaâ nûúác; Baáo caáo quyïët toaán Ngên saách
Nghõ quyïët söë 21-NQ/TW vïì tùng cûúâng sûå laänh àaåo
Nhaâ nûúác vaâ baáo caáo quyïët toaán ngên saách  àõa cuãa Àaãng àöëi vúái cöng taác BHXH, baão hiïím y tïë giai
phûúng thûåc hiïån kiïím toaán  trûúác khi Quöëc höåi,
àoaån  2012-2020 , ngaây 22/11/2012.
3. Baão hiïím xaä höåi Viïåt Nam (2008, 2009, 2010, 2011,
HÀND cêëp tónh phï chuêín.
Baáo  caáo  cuãa  Baão
Àöëi vúái xûã lyá kïët dû NSTW vaâ ngên saách cêëp 2012, 2013, 2014, 2015, 2016),
hiïím  xaä  höåi  Viïåt Nam  nùm  2008,  2009,  2010, 2011,
tónh, Luêåt sûãa àöíi quy àõnh àûúåc sûã duång àïí chi traã 2012,  2013,  2014,  2015,  2016 , Haâ Nöåi.
núå göëc vaâ laäi caác khoaãn vay cuãa Ngên saách Nhaâ nûúác;4. Chñnh phuã nûúác Cöång hoâa xaä höåi chuã nghôa Viïåt
Luêåt khöëng chïë khi quyä dûå trûä taâi chñnh cuãa NSTW Nam (2007), Nghõ  àõnh  söë  190/2007/NÀ-CP  vïì  viïåc
vaâ ngên saách cêëp tónh khi àaä àuã mûác 25% dûå toaán ban haânh  Hûúáng  dêîn möåt  söë  Àiïìu  trong  LuêåtBHXH
chi ngên saách haâng nùm thò söë kïët dû coân laåi haåch vïì  BHXH  tûå  nguyïån, ngaây 28/12/2007.
5. Quöëc höåi nûúác Cöång hoâa xaä höåi chuã nghôa Viïåt Nam
toaán vaâo thu ngên saách nùm sau.
(2006), Luêåt söë71/2006/QH11 vïì viïåc ban haânh Luêåt
Coá thïí noái Luêåt Ngên saách Nhaâ nûúác 2015 coá BHXH, ngaây 29/6/2006.
6. Quöëc höåi nûúác Cöång hoâa xaä höåi chuã nghôa Viïåt Nam
nhiïìu nöåi dung múái, quan troång liïn quan àïën thêím
quyïìn, nguyïn tùæc quaãn lyá, phên cêëp quaãn lyá,... vaâ (2014), Luêåt söë58/2014/QH13 vïì viïåc ban haânh Luêåt
àaä àûúåc cuå thïí hoáa rêët nhiïìu nöåi dung, cêìn àûúåc BHXH, ngaây 20/11/2014.
7. Töíng cuåc Thöëng kï (2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
nghiïn cûáu kyä àïí thûåc hiïån àuáng quy àõnh. Tuy vêåy,
2013, 2014, 2015, 2016),
Baáo  caáo  cuãa  Töíng  cuåc
vêîn coân möåt söë àiïìu khoaãn Chñnh phuã coá nhiïåm vuå Thöëng  kï  nùm  2008,  2009,  2010,  2011,  2012,
2013,
quy àõnh chi tiïët vaâ hûúáng dêîn thi haânh, do àoá thúâi 2014,  2015,  2016 , Haâ Nöåi.

GIAÃI PHAÁP MÚÃ RÖÅNG ÀÖ

66 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân
Söë 7 thaáng 4/2017

Tài liệu cùng danh mục Luật học

Ebook Luật Tài nguyên nước: Phần 2 – NXB Chính trị Quốc gia

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của cuốn sách “Luật Tài nguyên nước” trình bày các nội dung: Quan hệ quốc tế về tài nguyên nước, quản lý nhà nước về nguồn tài nguyên nước, thanh tra chuyên ngành về tài nguyên nước, khen thưởng và xử lý vi phạm… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.  


Ebook Tìm hiểu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự: Phần 2

Pháp luật hình sự góp phần tích cực loại bỏ những yếu tố gây cản trờ cho tiến trình đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Bộ luật Hình sự này được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy những nguyên tắc, chế định pháp luật hình sự của nước ta, nhất là của Bộ luật Hình sự năm 1985, cũng như những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm trong nhiều thập kỷ qua của quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng tham khảo cuốn sách "Tìm hiểu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự" qua phần 2 sau đây.


GIÁO ÁN _BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT_CHƯƠNG 2_CHẾ ĐỊNH PHÁP LÝ CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

CHƯƠNG 2: CHẾ ĐỊNH PHÁP LÝ CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 2.1.1. Khái niệm doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức cụng ty nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. Doanh nghiệp nhà nước bao gồm: - Công ty nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, thành lập, tổ chức quản lý, đăng...


Bài giảng Luật Hình sự: Chương 5 - Trần Ngọc Lan Trang

Mời các bạn cùng nắm bắt những kiến thức về khách thể của tội phạm; đối tượng tác động của tội phạm thông qua bài giảng Luật Hình sự: Chương 5 của Trần Ngọc Lan Trang sau đây. Với các bạn chuyên ngành Luật thì đây là tài liệu hữu ích.


Tư pháp quốc tế

Khái niệm về tư pháp quốc tế và nguồn của tư pháp quốc tế. Câu 1: Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế a. Đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế Là quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài ( theo nghĩa rộng là bao gồm cả tố tụng dân sự). Bao gồm các quan hệ: hôn nhân gia đình, thừa kế, lao động, về hợp đồng kinh tế ngoại thương… ...


Đề môn Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Lý thuyết : 1. Anh chị hãu trả lời Đúng/Sai và giải thích ngắn gọn (không quá 6 dòng) các nhận định sau: a) Người có hành vi trái PL gây thiệt hại cho người khác thì trong mọi trường hợp đều phải chịu trách nhiệm BT cho người bị thiệt hại b) Trách nhiệm BTTH do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra là trách nhiệm ngoại trừ yếu tố lỗi c) Trách nhiệm BTTH của cha mẹ đối với thiệt hại do con chưa thành niên gây ra là trách nhiệm của ngừoi giám hộ đương nhiên ...


Chủ thể trong luật dân sự 3

Tại Việt Nam một hành vi được xem là tội phạm khi nó có đầy đủ các yếu tố sau: hành vi đó phải được quy định (có thể mô tả hành vi) trong bộ luật hình sự năm 1999, người thực hiện hành vi phạm tội phải là người có năng lực trách nhiệm hình sự, hành vi đó xâm phạm đến khách thể được pháp luật bảo vệ, lỗi của người thực hiện hành vi phạm tội có thể là lỗi cố ý (cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp) hoặc vô ý (vô ý do...


Bộ câu hỏi thi vấn đáp môn luật tài chính

Câu 1: Chi ngân sách nhà nước cho hoạt động của Hội liên hiệp phụ nữ thành phố được cấp phát theo phương thức chi nào?Tại sao? Thủ tục chi trong trường hợp này? Câu 2: Trong quá trình sử dụng và phân phối vốn ngân sách nhà nước phải đảm bảo các nguyên tắc nào?


Bài giảng Giới thiệu về xuất xứ hàng hóa

Xuất xứ hàng hóa là nước hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với hàng hóa trong trường hợp có nhiều nước hoặc vùng lãnh thổ tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa đó. Cùng tham khảo bài giảng dưới đây để tìm hiểu rõ hơn kiến thức và các vấn đề liên quan đến xuẩt xứ hàng hóa.


Đề cương chi tiết môn học: Luật đất đai

Đề cương chi tiết môn học: Luật đất đai trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản mang tính lý luận về luật đất đai, giúp sinh viên nhận thức được chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai ở Việt Nam mang tính đặc biệt và sự chi phối của nó đếnviệc quản lý và sử dụng đất đai, thể hiện cụ thể của nó trong các quy phạm pháp luật đất đai; giúp sinh viên hiểu và đánh giá các khái niệm về Luật Đất đai, đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai, các nguyên tắc cơ bản của Luật Đất đai; trang bị cho sinh viên kĩ năng tìm kiếm văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, kĩ năng lựa chọn văn bản để áp dụng trong từng lĩnh vực cụ thể.


Tài liệu mới download

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6958:2001
 • 01/08/2016
 • 73.054
 • 1.001

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bài giảng Luật đầu tư
 • 21/04/2014
 • 63.460
 • 193
PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
 • 12/01/2010
 • 73.119
 • 747

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu