Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam

Bài viết Nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam trình bày lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam đang được các nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt quan tâm. Bên cạnh những tác động tích cực như góp phần gia tăng nguồn vốn, cải thiện cơ sở hạ tầng, vốn đầu tư nước ngoài vào bất động sản ở Việt Nam cũng góp phần gia tăng lạm phát, bất ổn tỷ giá, cán cân thanh toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

TÀI CHÍNH - Tháng 3/2017

NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
VÀO LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
ThS. NGUYỄN THỊ THỦY NGÂN, TS. MAI CÔNG QUYỀN

Lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam đang được các nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt quan tâm. Bên
cạnh những tác động tích cực như góp phần gia tăng nguồn vốn, cải thiện cơ sở hạ tầng, vốn đầu
tư nước ngoài vào bất động sản ở Việt Nam cũng góp phần gia tăng lạm phát, bất ổn tỷ giá, cán
cân thanh toán... Thực tế đó đòi hỏi cần thực hiện những giải pháp tăng cường kiểm soát để sử
dụng có hiệu quả dòng vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này.
Từ khóa: Nguồn vốn đầu tư nước ngoài, thị trường, bất động sản, kinh tế

Real estate in Vietnam has been paid proper
attention from foreign investors. In addition to
positive impacts such as increasing capital and
improving infrastructure, foreign investment
in real estate also causes inflation, exchange
rate and balance of payment instability, etc.,.
These facts require consolidated solutions to
control and use effectively those currency flow
into this sector.
Keywords: Foreign investment, market, real
estate, economics

Thực trạng nguồn vốn đầu tư
nước ngoài vào thị trường bất động sản
Trong những năm qua, nguồn vốn đầu tư
nước ngoài (ĐTNN) đã có đóng góp quan trọng
cho sự phát triển của thị trường bất động sản
(BĐS) Việt Nam. Trong giai đoạn 2013 - 2015,
lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào
Việt Nam có xu hướng tăng nhẹ, trong đó, FDI
vào BĐS chiếm tỷ trọng khoảng trên 10% trong 2
năm gần đây và luôn ở vị trí thứ 2 - 3 về thu hút
FDI so với các lĩnh vực khác trong nền kinh tế
quốc dân. Năm 2015, FDI đăng ký vào BĐS đạt
khoảng 2,39 tỷ USD (tương đương 10,5%). Năm
2016, nguồn vốn FDI đầu tư vào BĐS đạt khoảng
1,3 tỷ USD, giảm 44% so với cùng kỳ 2015. Doanh
nghiệp (DN) FDI khá nhanh nhạy với thị trường
BĐS Việt Nam.
Cùng với nguồn vốn FDI, thị trường BĐS
cũng thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư gián

tiếp (FPI). FPI trong lĩnh vực BĐS được nhìn qua
hai khía cạnh, đó là: Thông qua hoạt động của
các quỹ đầu tư BĐS và thông qua các hoạt động
giao dịch chứng khoán liên quan đến cổ phiếu
ngành BĐS. Ở Việt Nam, từ cuối năm 2010, đã
xuất hiện một số lượng các quỹ BĐS của đối tác
ngoài nước đóng góp vào nguồn cấp vốn cho thị
trường BĐS Việt Nam thông qua hoạt động mua
bán và sáp nhập (M&A) có liên quan đến chuyển
nhượng cổ phần/hợp tác đầu tư hoặc sáp nhập
BĐS như: Các quỹ Dragon Capitals Vietnam
Resource Investments, VinaCapitals Vietnam
Infrastructure Limited, Indochina Capitals
Indochina Land Holdings...
Phần lớn trong các thương vụ, vai trò quỹ nước
ngoài là các bên mua cổ phần (cung ứng vốn). Tuy
nhiên, trong hai năm trở lại đây, vai trò của các DN
trong nước dần thay đổi, đã có sự xuất hiện nhà
đầu nước trong nước mua lại các BĐS/cổ phần BĐS
của nhà ĐTNN hoặc của các quỹ ĐTNN.
Ngoài FDI và FPI còn có nguồn kiều hối vào
lĩnh vực BĐS, là một luồng tiền lớn, tăng trưởng ổn
định cho thị trường BĐS Việt Nam. Từ năm 1991
- 2013, tổng lượng kiều hối đạt mức khoảng 80,4
tỷ USD. Việt Nam trở thành quốc gia trong nhóm
10 nước đứng đầu về tiếp nhận kiều hối với tốc
độ tăng trưởng khoảng 10%. Theo Ngân hàng Thế
giới (2013), lượng kiều hối vào Việt Nam tăng gấp
10 lần, từ 1,1 tỷ USD năm 2001 tăng lên hơn 11 tỷ
USD vào cuối năm 2013. Trong năm 2014 và 2015
Việt Nam nhận được khoảng 12 tỷ và 12,3 tỷ USD,
trong đó, lĩnh vực BĐS là lĩnh vực thu hút kiều hối
nhiều nhất với tỷ lệ trung bình khoảng 20,7%. Từ
ngày 01/7/2015, Luật Kinh doanh BĐS và Luật Nhà
ở bắt đầu có hiệu lực. Với những điểm mới đáng
95

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC

chú ý như việc mở cửa cho người nước ngoài, tổ
chức nước ngoài tại Việt Nam được mua và sở hữu
nhà; các quy định về tài chính, quy định bảo lãnh
dự án... giúp người mua nhà cũng như các nhà đầu
tư yên tâm hơn khi đầu tư vào thị trường, tác động
tích cực tới toàn bộ thị trường, cũng như các cá
nhân, tổ chức tham gia thị trường BĐS.
Bên cạnh những kết quả đạt được, nguồn vốn
ĐTNN vào thị trường BĐS Việt Nam nổi lên những
vấn đề đáng quan tâm, đó là:
- Quy mô thị trường BĐS Việt Nam chưa phải
là lớn so với các nước khác trong khu vực nhưng
đáng chú ý là có tới hơn 70% vốn đầu tư kinh
doanh BĐS là vốn vay ngân hàng, 65% tài sản đảm
bảo vốn vay là BĐS.
- Việc thu hút FDI vào lĩnh vực BĐS cần thận
trọng, chủ động lựa chọn dự án bởi trước đây đã
từng xảy ra tình trạng dồn dập các dự án FDI đổ
vào xây dựng các khu du lịch ven biển, trong đó
có khá nhiều dự án “treo” chỉ để giữ đất, chờ lên
giá hoặc bán lại kiếm lời. Thậm chí, nhiều dự án
FDI quy mô lớn trong lĩnh vực BĐS tuy vốn đăng
ký hàng tỷ USD nhưng thực tế vốn nước ngoài
đưa vào Việt Nam rất ít, còn lại là huy động vốn
trong nước…
- Đối với lượng vốn FPI cũng tiềm ẩn những
rủi ro cần phải được lường trước, gồm: Khả năng
gây áp lực lên lạm phát, tỷ giá khi dòng vốn FPI
vào nhiều; Nguồn vốn FPI có thể tạo nên bong
bóng giá không chỉ trên thị trường chứng khoán
mà còn trên những thị trường tài sản khác như:
bất động sản, gây rủi ro tín dụng do lượng vốn dư
thừa trong hệ thống…;
- Chính sách điều tiết kiều hồi từ kênh phi
chính thức cũng như để công khai hóa luồng tiền
kiều hối chưa phù hợp. Vướng mắc hiện nay của
nhà ĐTNN vào thị trường BĐS Việt Nam là chưa
có cơ chế đem tiền lợi nhuận do đầu tư thành công
ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Việc thế chấp BĐS tại
Việt Nam vào ngân hàng nước ngoài để huy động
vốn đầu tư dài hạn về nguyên tắc không khó thực
hiện nhưng trong trường hợp nhà ĐTNN không
trả được nợ, ngân hàng nước ngoài sẽ tiến hành
phát mại, bán tài sản đảm bảo trong nước thì họ
đem tiền về như thế nào hiện chưa có cơ chế giải
quyết rõ ràng.
- Chính sách phát triển về công cụ tài chính đầu
tư BĐS và sản phẩm tài chính phái sinh liên quan
đến BĐS ở Việt Nam chưa rõ, mới trong quá trình
manh nha.
96

Một số đề xuất, kiến nghị
Để phát triển nguồn vốn cho thị trường BĐS
Việt Nam, cần thực sự quan tâm, chú ý đến một số
vấn đề sau:
Một là, nguồn vốn phải được cấu trúc lại. Nghị
định 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/6/2010
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
đã có quy định về quỹ tiết kiệm nhà ở, Luật Chứng
khoán cũng có quy định về Quỹ đầu tư BĐS, Chiến
lược phát triển nhà ở quốc gia cũng đã đề cập tới
Quỹ tín thác BĐS REITs…. nhưng thực tế, các Quỹ
này chưa có nhiều hoạt động. Cần thiết phải thay
đổi lại cấu trúc nguồn vốn cho BĐS mạnh mẽ, bằng
việc hình thành hệ thống và tạo điều kiện cho các
định chế tài chính, sản phẩm tài chính BĐS phát
triển, chứng khoán hóa dự án BĐS, cải thiện môi
trường đầu tư, phát triển thị trường vốn…
Hai là, sửa đổi cơ chế, chính sách để thu hẹp,
tiến tới xóa bỏ dần sự khác biệt giữa các chủ thể
đầu tư kinh doanh BĐS trong nước và nước ngoài.
Nên chăng thúc đẩy việc nghiên cứu cơ chế, chính
sách, tạo điều kiện và cho phép thế chấp BĐS là tài
sản trên đất tại các ngân hàng nước ngoài đối với
các chủ thể kinh doanh BĐS ở Việt Nam.
Ba là, đa dạng hóa nguồn vốn FPI bằng cách tăng
cường và tận dụng nguồn vốn từ thị trường chứng
khoán sang lĩnh vực BĐS thông qua vai trò của các
quỹ đầu tư và sản phẩm tài chính BĐS. Cần nhanh
chóng hình thành và đẩy mạnh phát triển mô hình
Quỹ Tín thác BĐS, hoàn thiện khung chính sách để
phát triển hoạt động M&A trong lĩnh vực BĐS.
Bốn là, nâng cao chất lượng FDI và tiến độ thực
hiện giải ngân các dự án, chú trọng “nắn dòng” vốn
FDI vào nhiều phân khúc và loại hình BĐS như: hạ
tầng khu công nghiệp, hệ thống kho bãi, hậu cần
phục vụ cho phát triển hoạt động logistics…
Năm là, chú trọng thúc đẩy kiều hối vào BĐS
bằng việc duy trì ưu đãi cho người nhận kiều hối.
Trong dài hạn, cần có chính sách điều chỉnh cân
đối, hạn chế chuyển dịch kiều hối ở kênh phi chính
thức, hướng tới việc công khai hóa và tận dụng tối
đa nguồn vốn này để phát triển kinh tế - xã hội.
Tài liệu tham khảo:
1. Bộ Xây dựng (2015, 2016), Báo cáo thị trường BĐS, Hà Nội;
2. Đinh Văn Ân (2010), Báo cáo đề tài KX.01.13/06-10 Chính sách phát triển thị
trường BĐS ở Việt Nam, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Hà Nội;
3. Nguyễn Thanh Lân (2014), Nguồn vốn trong thị trường BĐS Việt Nam
hiện nay: Vấn đề và giải pháp, Kỷ yếu hội thảo: Khơi thông nguồn vốn cho
phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Hà Nội.

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Bất động sản

Những yếu tố cần cân nhắc khi mua BĐS hiện nay

Với những kinh nghiệm rút ra từ thực tế thị trường BĐS, những người có nhu cầu muốn mua bất động sản tại thời điểm này cần cân nhắc hai yếu tố về tính pháp lý của một dự án và năng lực của chủ đầu tư. Theo đánh giá của ông Vũ Xuân Thiện, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng). Trong năm 2011 và những tháng đầu năm 2012 thị trường bất động sản tiếp tục gặp rất nhiều bất ổn, giá cả sụt giảm ở tất cả...


SHANTI MAURICE A NIRA RESORT

At the front of your villa create a grand entrance with an open veranda held up with pillars. How many pillars you will need will depend on the size of your villa, but you’ll probably want around four to six, divided on either side of a wider opening. You can make these from toilet or kitchen roll tubes or by rolling a piece of card into a tube and securing with sticky tape. The pillars should be a couple of centimetres shorter than buildings 1 and 3. Paint your pillars brown to look like wood. Use tabs of sticky tape to secure your columns to the base of...


Lấy lại niềm tin thị trường bất động sản có dễ?

Làm thế nào để huy động được vốn từ các tổ chức tín dụng lẫn vốn nhàn rỗi trong dân, qua đó tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ dự án đang là bài toán cần được hóa giải đối với các chủ đầu tư bất động sản hiện nay. Câu chuyện tưởng chừng như bất khả thi này xem ra cũng không phải là quá khó nếu như các chủ đầu tư kịp nhìn lại mình trước khi chưa quá muộn. Thị trường quá nhiều “bệnh” Tại hội thảo về “Cơ hội tiếp cận vốn của doanh nghiệp bất động...


Đầu tư bất động sản – Sai phạm chết người

Lỗi thứ nhất - Chi rất nhiều tiền cho việc mua sách vở, băng đĩa và tham dự nhiều khoá học về bất động sản nhưng sau đó bỏ hết chúng vào tủ sách và chẳng bao giờ ngó ngàng đến chúng nữa. khi nghe nhiều người muốn trở thành nhà đầu tư bất động sản đã chi rất nhiều thời gian cũng như tiền bạc để tham dự các khoá học, đầu tư kiến thức nhưng họ chẵng bao giờ dùng đến chúng.để khởi đầu việc đầu tư. Điều này không những gây lãng phí tiền của mà nó...


Những rủi ro trên thị trường BĐS

Cứ sau mỗi đợt giá vàng thay đổi, giá đất lập tức thay đổi theo. Diễn biến thị trường bất động sản (BĐS) những năm qua cho thấy, nếu giá vàng giảm, giá đất không thay đổi, nhưng một khi giá vàng tăng thì giá đất lập tức cũng hình thành một mặt bằng mới, bất kể có giao dịch hay không. .Giá đất lấy chuẩn giá vàng Bất động sản có độ trễ nhất định so với những biến động trên thị trường vàng và đô la. Thế nhưng, khi phản ứng, thì đó là những phản ứng khá...


Thực trạng và một số biện pháp thúc đẩy thị trường bất động sản nhà đất ở Hà Nội

Tham khảo tài liệu 'thực trạng và một số biện pháp thúc đẩy thị trường bất động sản nhà đất ở hà nội', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Fund Spotlight Fidelity® Real Estate Investment Portfolio

If you know the present value of a future cash flow, you can determine what a good purchase price should be for that investment. You would not want to pay more than its present value, and would like to pay less than its present value. If you know the key variables, you can use them in a meaningful risk assessment and in negotiations with other parties (buyers, sellers, lenders, investors, landlords, tenants). However, this is where uncertainty enters the picture. Reasonable people will disagree on the projected income from an asset, the projected expenses required...


Chris Brooks Real Estate Modelling and Forecasting_4

Tham khảo tài liệu 'chris brooks real estate modelling and forecasting_4', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu thẩm định dự án đầu tư - Phần 1

Để đánh giá năng lực pháp lý của khách hàng vay vốn điều quan trọng là phải biết khách hàng thuộc loại hình doanh nghiệp nào...


LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Bỏ qua những khái niệm hàn lâm và những định nghĩa chứa đựng biết bao ngôn từ hoa mỹ, gây tranh cãi và tốn kém nhiều giấy mực, bản chất đích thực của dự án đầu tư suy cho cùng chỉ đơn giản là việc bỏ ra những đồng tiền ngày hôm nay để kỳ vọng sẽ thu được chúng về trong tương lai. Dòng tiền chi ra hôm nay là thực nhưng dòng tiền sẽ thu về trong tương lai mới chỉ là dự đoán, hãy còn là những con số vô hồn, đôi khi được gọt giũa rất...


Tài liệu mới download

TCVN 7801:2008
  • 02/05/2018
  • 12.240
  • 254

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu