Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam

Bài viết Nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam trình bày lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam đang được các nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt quan tâm. Bên cạnh những tác động tích cực như góp phần gia tăng nguồn vốn, cải thiện cơ sở hạ tầng, vốn đầu tư nước ngoài vào bất động sản ở Việt Nam cũng góp phần gia tăng lạm phát, bất ổn tỷ giá, cán cân thanh toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

TÀI CHÍNH - Tháng 3/2017

NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
VÀO LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
ThS. NGUYỄN THỊ THỦY NGÂN, TS. MAI CÔNG QUYỀN

Lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam đang được các nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt quan tâm. Bên
cạnh những tác động tích cực như góp phần gia tăng nguồn vốn, cải thiện cơ sở hạ tầng, vốn đầu
tư nước ngoài vào bất động sản ở Việt Nam cũng góp phần gia tăng lạm phát, bất ổn tỷ giá, cán
cân thanh toán... Thực tế đó đòi hỏi cần thực hiện những giải pháp tăng cường kiểm soát để sử
dụng có hiệu quả dòng vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này.
Từ khóa: Nguồn vốn đầu tư nước ngoài, thị trường, bất động sản, kinh tế

Real estate in Vietnam has been paid proper
attention from foreign investors. In addition to
positive impacts such as increasing capital and
improving infrastructure, foreign investment
in real estate also causes inflation, exchange
rate and balance of payment instability, etc.,.
These facts require consolidated solutions to
control and use effectively those currency flow
into this sector.
Keywords: Foreign investment, market, real
estate, economics

Thực trạng nguồn vốn đầu tư
nước ngoài vào thị trường bất động sản
Trong những năm qua, nguồn vốn đầu tư
nước ngoài (ĐTNN) đã có đóng góp quan trọng
cho sự phát triển của thị trường bất động sản
(BĐS) Việt Nam. Trong giai đoạn 2013 - 2015,
lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào
Việt Nam có xu hướng tăng nhẹ, trong đó, FDI
vào BĐS chiếm tỷ trọng khoảng trên 10% trong 2
năm gần đây và luôn ở vị trí thứ 2 - 3 về thu hút
FDI so với các lĩnh vực khác trong nền kinh tế
quốc dân. Năm 2015, FDI đăng ký vào BĐS đạt
khoảng 2,39 tỷ USD (tương đương 10,5%). Năm
2016, nguồn vốn FDI đầu tư vào BĐS đạt khoảng
1,3 tỷ USD, giảm 44% so với cùng kỳ 2015. Doanh
nghiệp (DN) FDI khá nhanh nhạy với thị trường
BĐS Việt Nam.
Cùng với nguồn vốn FDI, thị trường BĐS
cũng thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư gián

tiếp (FPI). FPI trong lĩnh vực BĐS được nhìn qua
hai khía cạnh, đó là: Thông qua hoạt động của
các quỹ đầu tư BĐS và thông qua các hoạt động
giao dịch chứng khoán liên quan đến cổ phiếu
ngành BĐS. Ở Việt Nam, từ cuối năm 2010, đã
xuất hiện một số lượng các quỹ BĐS của đối tác
ngoài nước đóng góp vào nguồn cấp vốn cho thị
trường BĐS Việt Nam thông qua hoạt động mua
bán và sáp nhập (M&A) có liên quan đến chuyển
nhượng cổ phần/hợp tác đầu tư hoặc sáp nhập
BĐS như: Các quỹ Dragon Capitals Vietnam
Resource Investments, VinaCapitals Vietnam
Infrastructure Limited, Indochina Capitals
Indochina Land Holdings...
Phần lớn trong các thương vụ, vai trò quỹ nước
ngoài là các bên mua cổ phần (cung ứng vốn). Tuy
nhiên, trong hai năm trở lại đây, vai trò của các DN
trong nước dần thay đổi, đã có sự xuất hiện nhà
đầu nước trong nước mua lại các BĐS/cổ phần BĐS
của nhà ĐTNN hoặc của các quỹ ĐTNN.
Ngoài FDI và FPI còn có nguồn kiều hối vào
lĩnh vực BĐS, là một luồng tiền lớn, tăng trưởng ổn
định cho thị trường BĐS Việt Nam. Từ năm 1991
- 2013, tổng lượng kiều hối đạt mức khoảng 80,4
tỷ USD. Việt Nam trở thành quốc gia trong nhóm
10 nước đứng đầu về tiếp nhận kiều hối với tốc
độ tăng trưởng khoảng 10%. Theo Ngân hàng Thế
giới (2013), lượng kiều hối vào Việt Nam tăng gấp
10 lần, từ 1,1 tỷ USD năm 2001 tăng lên hơn 11 tỷ
USD vào cuối năm 2013. Trong năm 2014 và 2015
Việt Nam nhận được khoảng 12 tỷ và 12,3 tỷ USD,
trong đó, lĩnh vực BĐS là lĩnh vực thu hút kiều hối
nhiều nhất với tỷ lệ trung bình khoảng 20,7%. Từ
ngày 01/7/2015, Luật Kinh doanh BĐS và Luật Nhà
ở bắt đầu có hiệu lực. Với những điểm mới đáng
95

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC

chú ý như việc mở cửa cho người nước ngoài, tổ
chức nước ngoài tại Việt Nam được mua và sở hữu
nhà; các quy định về tài chính, quy định bảo lãnh
dự án... giúp người mua nhà cũng như các nhà đầu
tư yên tâm hơn khi đầu tư vào thị trường, tác động
tích cực tới toàn bộ thị trường, cũng như các cá
nhân, tổ chức tham gia thị trường BĐS.
Bên cạnh những kết quả đạt được, nguồn vốn
ĐTNN vào thị trường BĐS Việt Nam nổi lên những
vấn đề đáng quan tâm, đó là:
- Quy mô thị trường BĐS Việt Nam chưa phải
là lớn so với các nước khác trong khu vực nhưng
đáng chú ý là có tới hơn 70% vốn đầu tư kinh
doanh BĐS là vốn vay ngân hàng, 65% tài sản đảm
bảo vốn vay là BĐS.
- Việc thu hút FDI vào lĩnh vực BĐS cần thận
trọng, chủ động lựa chọn dự án bởi trước đây đã
từng xảy ra tình trạng dồn dập các dự án FDI đổ
vào xây dựng các khu du lịch ven biển, trong đó
có khá nhiều dự án “treo” chỉ để giữ đất, chờ lên
giá hoặc bán lại kiếm lời. Thậm chí, nhiều dự án
FDI quy mô lớn trong lĩnh vực BĐS tuy vốn đăng
ký hàng tỷ USD nhưng thực tế vốn nước ngoài
đưa vào Việt Nam rất ít, còn lại là huy động vốn
trong nước…
- Đối với lượng vốn FPI cũng tiềm ẩn những
rủi ro cần phải được lường trước, gồm: Khả năng
gây áp lực lên lạm phát, tỷ giá khi dòng vốn FPI
vào nhiều; Nguồn vốn FPI có thể tạo nên bong
bóng giá không chỉ trên thị trường chứng khoán
mà còn trên những thị trường tài sản khác như:
bất động sản, gây rủi ro tín dụng do lượng vốn dư
thừa trong hệ thống…;
- Chính sách điều tiết kiều hồi từ kênh phi
chính thức cũng như để công khai hóa luồng tiền
kiều hối chưa phù hợp. Vướng mắc hiện nay của
nhà ĐTNN vào thị trường BĐS Việt Nam là chưa
có cơ chế đem tiền lợi nhuận do đầu tư thành công
ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Việc thế chấp BĐS tại
Việt Nam vào ngân hàng nước ngoài để huy động
vốn đầu tư dài hạn về nguyên tắc không khó thực
hiện nhưng trong trường hợp nhà ĐTNN không
trả được nợ, ngân hàng nước ngoài sẽ tiến hành
phát mại, bán tài sản đảm bảo trong nước thì họ
đem tiền về như thế nào hiện chưa có cơ chế giải
quyết rõ ràng.
- Chính sách phát triển về công cụ tài chính đầu
tư BĐS và sản phẩm tài chính phái sinh liên quan
đến BĐS ở Việt Nam chưa rõ, mới trong quá trình
manh nha.
96

Một số đề xuất, kiến nghị
Để phát triển nguồn vốn cho thị trường BĐS
Việt Nam, cần thực sự quan tâm, chú ý đến một số
vấn đề sau:
Một là, nguồn vốn phải được cấu trúc lại. Nghị
định 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/6/2010
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
đã có quy định về quỹ tiết kiệm nhà ở, Luật Chứng
khoán cũng có quy định về Quỹ đầu tư BĐS, Chiến
lược phát triển nhà ở quốc gia cũng đã đề cập tới
Quỹ tín thác BĐS REITs…. nhưng thực tế, các Quỹ
này chưa có nhiều hoạt động. Cần thiết phải thay
đổi lại cấu trúc nguồn vốn cho BĐS mạnh mẽ, bằng
việc hình thành hệ thống và tạo điều kiện cho các
định chế tài chính, sản phẩm tài chính BĐS phát
triển, chứng khoán hóa dự án BĐS, cải thiện môi
trường đầu tư, phát triển thị trường vốn…
Hai là, sửa đổi cơ chế, chính sách để thu hẹp,
tiến tới xóa bỏ dần sự khác biệt giữa các chủ thể
đầu tư kinh doanh BĐS trong nước và nước ngoài.
Nên chăng thúc đẩy việc nghiên cứu cơ chế, chính
sách, tạo điều kiện và cho phép thế chấp BĐS là tài
sản trên đất tại các ngân hàng nước ngoài đối với
các chủ thể kinh doanh BĐS ở Việt Nam.
Ba là, đa dạng hóa nguồn vốn FPI bằng cách tăng
cường và tận dụng nguồn vốn từ thị trường chứng
khoán sang lĩnh vực BĐS thông qua vai trò của các
quỹ đầu tư và sản phẩm tài chính BĐS. Cần nhanh
chóng hình thành và đẩy mạnh phát triển mô hình
Quỹ Tín thác BĐS, hoàn thiện khung chính sách để
phát triển hoạt động M&A trong lĩnh vực BĐS.
Bốn là, nâng cao chất lượng FDI và tiến độ thực
hiện giải ngân các dự án, chú trọng “nắn dòng” vốn
FDI vào nhiều phân khúc và loại hình BĐS như: hạ
tầng khu công nghiệp, hệ thống kho bãi, hậu cần
phục vụ cho phát triển hoạt động logistics…
Năm là, chú trọng thúc đẩy kiều hối vào BĐS
bằng việc duy trì ưu đãi cho người nhận kiều hối.
Trong dài hạn, cần có chính sách điều chỉnh cân
đối, hạn chế chuyển dịch kiều hối ở kênh phi chính
thức, hướng tới việc công khai hóa và tận dụng tối
đa nguồn vốn này để phát triển kinh tế - xã hội.
Tài liệu tham khảo:
1. Bộ Xây dựng (2015, 2016), Báo cáo thị trường BĐS, Hà Nội;
2. Đinh Văn Ân (2010), Báo cáo đề tài KX.01.13/06-10 Chính sách phát triển thị
trường BĐS ở Việt Nam, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Hà Nội;
3. Nguyễn Thanh Lân (2014), Nguồn vốn trong thị trường BĐS Việt Nam
hiện nay: Vấn đề và giải pháp, Kỷ yếu hội thảo: Khơi thông nguồn vốn cho
phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Hà Nội.

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Bất động sản

Thông tin tổng quan chi tiết về thủ tục đánh thuế bất động sản?

Định Giá Viên ước tính giá trị thị trường của bất động sản dựa trên các đặc điểm có ảnh hưởng tới giá trị thị trường như kích thước, tuổi, và tình trạng hoàn thiện của tầng hầm, cùng với các tiện nghi đặc biệt khác như lò sưởi, phòng tắm thêm, bao lơn và các yếu tố khác


Chân dung trùm bất động sản Trung Quốc

Châu Tấn, nhà môi giới bất động sản giàu bậc nhất Trung Quốc, không tin vào nguy cơ đổ vỡ bong bóng nhà đất ở nước này. Tình hình ngành bất động sản Trung Quốc từ tháng tư trở lại đây vẫn hết sức ảm đạm. Chính quyền trung ương cố gắng hạn chế giá nhà ở leo thang bằng cách kết hợp hạn chế cả cho vay và đi vay thông qua hệ thống ngân hàng do nhà nước kiểm soát.


Đền bù giải phóng mặt bằng

Quy trình thực hiện đền bù giải phógn mặt bằng


USING QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) IN THE DESIGN PHASE OF AN APARTMENT CONSTRUCTION PROJECT

There is little empirical evidence existing on Villa-Lobos’s career and activities between 1905 and 1912. His biographers state that he travelled widely throughout Brazil during this period. However, there are few positive facts available concerning these trips. Just two written records, belonging to the archives of the Villa-Lobos Museum, provide evidence of the journeys he undertook: the first mentions a concert in Paranaguá, a port town in Paraná where Villa-Lobos lived and worked between 1907 and 1908s as an attendant at a local business firm, playing music in his free time (Lino n.d.:87); the second refers to a concert in Manaus, where Villa-Lobos went with an...


Chi tiết định giá nhà ở và công trình - Phần 2

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình là chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tổng hợp quan trọng trong công tác quản lý, là công cụ trợ giúp cho các cơ quan quản lý


Phương pháp nghiên cứu thị trường bất động sản phần 3

Bảng 2.3: Tình hình phát triển nhà ở đô thị Việt Nam giai đoạn 1991 – 2000 Đơ n vị tính: 1000m2 Năm 1991 – 1995 1991 1992 1993 1994 1995 1996 – 1999 1996 1997 1998 1999 Toàn quốc 26.000 1.488 2.292 5.373 6.021 10.866 25.000 5.122 5.921 6.252 7.705 Hà Nội 2.347 327 395 514 523 587 2.438 522 509 719 688 Tp. Hồ Chí Minh 8.800 450 560 2.791 2.380 2.698,5 8.378 1.720 2.279 2.383 1.996


Giá nhà ở: “Khó nói thế nào là phù hợp”

Hiện tại, thị trường bất động sản, đặc biệt là phân khúc nhà ở chung cư đang trong thời kỳ ảm đạm, thậm chí giá bán ở một số dự án còn thấp hơn giá thành. Doanh nghiệp bất động sản đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn kép khi thời gian đáo hạn ngân hàng đã đến. Theo Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) Nguyễn Mạnh Hà thì khó nói giá nhà ở thế nào là phù hợp, song chính sách tín dụng cho bất động sản cần phải thực...


Real assets: A sought-after investment class in times of crisis

Diversification of the portfolio can only reduce the so-called non-systematic risk, however. The systematic risk, i.e. the interdependence of returns on changes in the overall market and/or shocks cannot be eliminated. For instance, the returns on equities and investments in specific real assets are necessarily positively correlated by the underlying economic determinants. The return on an invest- ment in equities depends e.g. on company profits and therefore also on growth. The return on investments in ships is dependent on inter alia, global economic growth and the increase in world trade. Depending on the target market of the investment, a positive correlation...


Guide to investing - Guide to Investing What the Rich Invest In, That the Poor and Middle Class Do Not!

Contents this book "Guide to investing" including the introduction and the following posts: what should I invest in? pouring a foundation of wealth, the choice, what kind of world do you see?, why investing is confusing, investing is a plan, not a product or procedure, are you planning to be rich, or are you planning to be poor?...


VILLA NURTAN BOZBURUN PENINSULA, TURKEY

A number of recent studies have used GIS analysis to measure the ecological factors contributing to the provision of certain services (Naidoo and Ricketts 2006; Beier, Patterson et al. 2008; Nelson, Mendoza et al. 2009). These studies explore how the provision of ecosystem services varies across the landscape. However, far fewer studies have explicitly identified the demand side, or human beneficiaries (Hein et al. 2006) or mapped these beneficiaries (Beier et al. 2008). Yet the need for such mapping is becoming increasingly recognized (Naidoo, Balmford et al. 2008). Supply and demand side mapping are complex, since ecosystem services provision and...


Tài liệu mới download

Quản lí rừng cộng đồng
 • 06/05/2011
 • 80.707
 • 782
Cẩm nang về ngành lâm nghiệp
 • 06/12/2012
 • 75.022
 • 692

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Phương pháp chi phí Phần 3
 • 16/07/2010
 • 48.404
 • 113
Luật Đất đai
 • 19/03/2009
 • 74.367
 • 457

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu