Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Năng lượng tái tạo (Phần 1) - Chương 2: Năng lượng mặt trời

Năng lượng mặt trời là năng lượng của dòng bức xạ điện từ xuất phát từ mặt trời , cộng với một phần nhỏ năng lượng từ các hạt nhân nguyên tử khác phóng ra từ mặt trời. Mời các bạn tham khảo để biết thêm.Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Năng lượng tái tạo (Phần 1) - Chương 2: Năng lượng mặt trời Năng lượng tái tạo (Phần 1) - Chương 2: Năng lượng mặt trời phân loại năng lượng, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, thủy điện, nhiệt điện
4.9 5 2238
 • 5 - Rất hữu ích 2.112

 • 4 - Tốt 126

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 11 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 2. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 1. Khái ni m: NLMT Là nă ng lư ng c a dòng b c xa i n t xu t phát t M t Tr i, c ng v i m t ph n nh nă ng lư ng t các h t nguyên t khá c phóng ra t m t tr i. 2. Các d ng năng lư ng m t tr i 2.1. Pin m t tr i: 12 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 3. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.1. Pin m t tr i 2.1.1. Các công o n ch t o pin m t tr i C u t o Module Quy trình t o Module 13 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 4. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.1.2. Các bư c thi t k h t h ng i n m t tr i a. L a ch n sơ kh i - Panel m t tr i: i n áp 12V, có nhi u lo i công su t: 30Wp, 40Wp, 45Wp, 50Wp, 75Wp, 100Wp, 125Wp, 150Wp. -B i u khi n: i u ti t s c c a acquy -B i i n AC-DC: chuy n dòng i n DC t acquy AC (110V, 220V) công su t t 0 ,3kVA – 10kVA. 14 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 5. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.1.2. Các bư c thi t k h t h ng i n m t tr i Tính toán dung lư ng dàn pin m t tr i 1- Tính ph t i i n theo yêu c u: tính theo hàng tháng ho c hàng năm - Gi s c n cung c p i n cho các t i T1 , T2 , T3 … có công su t tiêu th tươ ng ng - P1 , P2 , P3 …. ng v i th i gian làm vi c hàng ngày là τ1 , τ2 , τ3 ... t ng i n nă ng cung c p hàng ngày cho các t i: n Eng = P1τ 1 + P2τ 2 + P3τ 3 + ... = ∑ Piτ i (2.1) i =1 T Eng n u nhân v i s ngày trong tháng ho c trong năm ta s t ính ư c nhu c u i n nă ng trong các tháng ho c c năm. 15 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 6. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.1.2. Các bư c thi t k h t h ng i n m t tr i 2- Tính năng lư ng i n m t tr i c n thi t Ec p Năng lư ng i n hàng ngày dàn pin m t tr i c n ph i c p cho h , Ec p ư c xác nh theo công th c: E ng Ec = (2.2) η n Trong ó : η = η 1.η 2 .η 3 ...η n = Π η i i =1 Vi η1 = Hi u su t thành ph n th nh t , ví d : b bi n i i n η2 = Hi u su t thành ph n th hai, ví d : b i u khi n η3 = Hi u su t n p / phóng i n c a b Acquy… 16 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 7. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.1.2. Các bư c thi t k h t h ng i n m t tr i 3- Tính công su t dàn pin m t tr i Wp - Công su t dàn pin m t tr i thư ng ư c tính ra công su t nh hay c c i (Peak Watt, kí hi u là Wp) t c là công su t mà dàn pin phát ra i u ki n chu n: E0 = 1000 W/m 2 và nhi t chu n T0 =25oC - N u g i EβΣ là t ng cư ng b c x t rên m t ph ng nghiêng m t góc β so v i m t ph ng ngang ta có công su t dàn pin m t tr i là E câp . 1000Wh / m 2 , [W P ] (2.3) E (WP ) = E βΣ 17 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 8. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.1.2. Các bư c thi t k h t h ng i n m t tr i 3- Tính công su t dàn pin m t tr i Wp Trong ó EβΣ ư c tính như sau:  1 + Cos β   1 Cos β   (2.4) E βΣ = E b B b + E   + EΣRg  2 2     18 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 9. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.1.2. Các bư c thi t k h t h ng i n m t tr i 3- Tính công su t dàn pin m t tr i Wp EΣ : Là t ng x trên m t n m ngang T ng x : là t ng c a tr c x và tán x t rên m t b m t (ph bi n nh t là t ng x trên m t n m ngang, thư ng g i là b c x c u trên b m t ). Tr c xa: là b c x m t tr i nh n ư c khi không khí b u khí quy n phát tán. Tán x : là b c x m t tr i nh n ư c sau khi hư ng c a nó ã b thay i do s p hát tán c a b u khí quy n. (1+cosβ)/2 = Fcs là h s góc c a b m t so v i m t tr i cosβ)/2 = Fcs là h s góc c a b m t iv im t t Rg là h s b c x môi trư ng xung quanh 19 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 10. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.1.2. Các bư c thi t k h t h ng i n m t tr i 3- Tính công su t dàn pin m t tr i Wp Bb: là t s b c x c a b m t nghiêng góc β so v i b m t ngang E .Cosθ Cosθ En (2.5) Bb = =n = E b ng E n .Cos θ z Cosθ Eng : Cư ng b c x m t tr i t i theo phươ ng b t k ỳ Ebng : B c x m t tr i theo phươ ng vuông góc v i n m ngang Ebngh : B c x m t tr i theo phươ ng vuông góc v i m t ph ng nghiêng 20 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 11. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.1.2. Các bư c thi t k h t h ng i n m t tr i 3- Tính công su t dàn pin m t tr i Wp Cosθ và Cosθ z ư c xác nh như hình v . - Góc t i θ: Góc gi a tia b c x truy n t i b m t và pháp tuy n b m t ó - Góc thiên nh θz : Góc gi a phươ ng th ng ng (thiên nh) và tia b c x t i. Trong trư ng h p b m t n m ngang thì góc thiên nh là góc t i. 21 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 12. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.1.2. Các bư c thi t k h t h ng i n m t tr i 3- Tính công su t dàn pin m t tr i Wp Cư ng b c x t i m t t là hàm c a th i gian τ, tính t lúc m t tr i m c τ =0 n khi m t tr i l n τ = τn /2. v i τn = 24h = 24.3600s như sau: E(τ ) = E n sinϕ (τ ) (2.6) V i: φ(τ ) = ω . τ : là góc nghiêng tia n ng so v i m t t ω : là t c xoay c a trái t 2π 2π = 7,72 .10 5 rad / s ω= = τ n 24 .3600 En[w/m2] là cư ng c c i trong ngày, l y trung bình c năm theo s li u o lư ng th c t t i vĩ c n xét 22 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 13. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.1.2. Các bư c thi t k h t h ng i n m t tr i 3- Tính công su t dàn pin m t tr i Wp h t h ng làm vi c bình thư ng ta ph i tă ng dung lư ng t m pin lên. G i dung lư ng c a dàn pin có k n hi u ng nhi t là E (Wp , T) thì E (Wp) E (Wp,T ) = (Wp) (2.7) ηM (T ) EM (T) là hi u su t c a modun nhi t T 23 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 14. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.1.2. Các bư c thi t k h t h ng i n m t tr i 4- Tính s m odun m c song song và n i ti p Ch n lo i modun thích h p có các c trư ng cơ b n như sau: - i n th làm vi c t i ư u: Vlv - Dòng i n làm vi c t i ưu: Ilv - Công su t nh P nh S modun c n ph i dùng cho h t h ng E(Wp,T ) N= v i N = Nnt.Nss (2.8) P i nh V N nt = Nnt : là s modun m c n i ti p trong dãy (2.9) Vlv I Nss : là s modun m c song song trong dãy N ss = (2.10) I lv 24 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 15. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.1.2. Các bư c thi t k h t h ng i n m t tr i 5- Dung lư ng c a b acquy tính theo ampe-gi (Ah) Dung lư ng c a b acquy tính ra Ah: E out .D (2.11) C= V .ηb .DOS Vi V : hi u i n th làm vi c c a h t h ng ngu n D :s ngày c n d t r năng lư ng (s ngày không có n ng) ηb : hi u su t n p phóng i n c a acquy DOS : sâu phóng i n thích h p ( 0,6 – 0,7) 25 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 16. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.1.2. Các bư c thi t k h t h ng i n m t tr i 5- Dung lư ng c a b acquy tính theo ampe-gi (Ah) S bình m c n i ti p trong b V nnt = (2.12) v V i v là hi u i n th c a m i bình acquy S dãy bình m c song song: C (2.13) n ss = Cb Trong ó m i bình có dung lư ng Cb tính ra Ah T ng s b ình acquy ư c tính: VC (2.14) n= × v Cb 26 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 17. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.1.2. Các bư c thi t k h t h ng i n m t tr i b. Các b i u ph i nă ng lư ng - B i u khi n n p – phóng i n : ki m soát t ng các quá trình n p và phóng i n c a acquy. Các thông s k t hu t + Ngư ng i n th c t trên Vmax : V max = (14 ÷ 14,5)V + Ngư ng i n th c t dư i Vmin : V min = (10,5 ÷ 11) + i n th tr ∆V: ∆V = V max – V hay V min – V (∆V = (1 ÷ 2) V i V là giá tr i n th ó ng m c h tr l i c a b i u khi n + Công su t c a b i u khi n: 1,3PL ≤ P ≤ 2PL V i PL là t ng su t các t i có trong h ngu n, PL =ΣPi + Hi u su t c a b i u khi n ít nh t ph i t giá tr l n hơ n 85% 27 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 18. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.1.2. Các bư c thi t k h t h ng i n m t tr i b. Các b i u ph i nă ng lư ng - B bi n i i n DC-AC: Các thông s k t hu t chính: + Th vào Vin m t chi u + Th ra Vout xoay chi u + T n s và d ng dao ng i n + Công su t yêu c u ư c xác nh như i v i b i u khi n như ng â y ch t ính t i c a riêng b bi n i. + Hi u su t bi n i η ph i t yêu c u. + η ≥ 85% / v i trư ng h p sóng i n xoay chi u có d ng vuông góc hay bi n i u. + η ≥ 75% / v i b bi n i có sóng i n ra hình sin. - H p n i và dây n i i n 28 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 19. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.1.3. ng d ng pin m t tr i L p pin m t tr i nhà H th ng i n m t tr i Los Angeles Xe dùng pin m t tr i LCD dùng pin m t tr i Máy bay NLMT 29 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 20. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.2. Năng l ư ng m t tr i s d ng dư i d ng nhi t năng 30 Bài gi ng Năng lư ng tái t o

Tài liệu cùng danh mục Năng lượng

Cách sử dụng pin Laptop hiệu quả và lâu dài

Để cho dễ hiểu, tuổi thọ của 1 viên pin được tính bằng số cycle count. Khi đạt đến một con số nhất định nào đó thì dung lượng của 1 viên pin bắt đầu sụt giảm và sẽ trở nên không thể sử dụng được nữa vào 1 ngày xa hơn trong tương lai. Trung bình thì 1 viên pin truyền thống đạt khoảng 300 lần hoặc có thể lên tới 1000 với những dòng pin sử dụng trên Lenovo Thinkpad X1 hay Apple Macbook Pro mới....


Bạn biết gì về tiết kiệm năng lượng?

Nếu bây giờ có ai nhắc đến 4 từ “Tiết kiệm năng lượng”, chắc hẳn thế nào bạn cũng bảo rằng “Biết rồi khổ lắm nói mãi”. Nhưng có thật sự là bạn đang sử dụng năng lượng một cách hiệu quả? Mình đi dạo một vòng quanh nhà kiểm tra bạn nhé! *Hệ thống đèn:  Nhà bạn đã thay hết tất cả bóng đèn tròn bằng đèn huỳnh quang hoặc đèn compact chưa nhỉ? Nều chúng ta thay bóng dây tóc 75 watt bằng bóng compact 20 watt thì cường độ sáng tương đương không những vậy bạn còn giảm...


lò hơi - nhà máy nhiệt điện , chương 3

Tham khảo tài liệu 'lò hơi - nhà máy nhiệt điện , chương 3', kỹ thuật - công nghệ, năng lượng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


POWER QUALITY phần 6

Hài có thể ảnh hưởng đến biến áp chủ yếu theo hai cách. Sóng hài điện áp sản xuất thiệt hại bổ sung trong lõi biến áp điện áp tần số hài hòa cao hơn thiết lập vòng trễ, chồng lên trên tuyến cơ bản


Điện hạt nhân Việt Nam: Kết quả RD đã thành dự án

Với các cuộc gặp gỡ và ký kết các văn bản hợp tác giữa các nhà lãnh đạo cao nhất của Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Nga và Nhật Bản ở Hà Nội, sự nghiệp phát triển nền công nghiệp điện hạt nhân của Việt Nam đã bước vào một giai đoạn mới mang tính quyết định. Từ đề tài RD đến dự án NMĐHN Ý tưởng đưa Điện hạt nhân (ĐHN) vào Việt Nam đã bắt đầu xuất hiện trong phạm vi nghiên cứu phát triển RD từ 20 năm trước, với đề tài KC 09.17 “Nghiên cứu khả...


Giáo trình hình thành tín hiệu điều biên và quan hệ năng lượng trong tín hiệu điều biên p4

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành tín hiệu điều biên và quan hệ năng lượng trong tín hiệu điều biên p4', kỹ thuật - công nghệ, năng lượng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


CÁC VÍ DỤ VỀ CÁC BIỆN PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG ĐIỂN HÌNH TRONG CÔNG NGHIỆP

Tóm tắt về các biện pháp tiết kiệm năng lượng Lựa chọn biểu giá điện Đầu đốt dùng hơi nước tán sương Kiểm soát không khí thừa Lắp đặt bộ sấy gió Cách nhiệt các đường ống dẫn hơi Nối liên tầng phần hơi của nước ngưng Tắt máy biến áp


STEAM GENERATOR SYSTEMS: OPERATIONAL RELIABILITY AND EFFICIENCY_2

The book is intended for practical engineers, researchers, students and other people dealing with the reviewed problems. We hope that the presented book will be beneficial to all readers and initiate further inquiry and development with aspiration for better future. The authors from different countries all over the world (Germany, France, Italy, Japan, Slovenia, Indonesia, Belgium, Romania, Lithuania, Russia, Spain, Sweden, Korea and Ukraine) prepared chapters for this book. Such a broad geography indicates a high significance of considered subjects....


Thiết bị công nghệ nào ngốn điện?

Thử tính toán chi tiết xem các thiết bị công nghệ phổ biến trong gia đình làm tăng thêm tiền điện như thế nào và giải pháp hạn chế. Chắc chắn nhiều người trong chúng ta đã từng băn khoăn không hiểu sao tiền điện lại nhiều hơn so với ước đoán. Thủ phạm có khi chính là những thiết bị công nghệ được người dùng ưa thích và sử dụng hàng ngày trong mọi gia đình. Bạn chắc cũng đã có lúc “tặc lưỡi” khi không tắt hẳn các thiết bị điện như đầu DVD, modem hoặc hệ thống...


tính toán các hệ thống điều hòa không khí, Chương 5

Từ các hệ thống điều hòa không khí và từ phương án chọn thiết kế của em. Đối tượng nghiên cứu trong đồ án này của em là Hệ thống điều hòa không khí Trung tâm nước với máy làm lạnh nước giải nhiệt nước. 2.3.1. Hệ thống điều hòa không khí trung tâm nước. Hệ thống điều hòa không khí trung tâm nước là hệ thống điều hòa không khí gián tiếp lớn với bình bay hơi làm lạnh nước, rồi nước lạnh được dùng để làm lạnh phòng qua các dàn FCU và AHU hở hoặc kín, năng...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bảo toàn năng lượng
 • 27/09/2012
 • 24.040
 • 402

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu