Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Một số vấn đề về huy động vốn của Ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Ngân hàng thương mại vừa có chức năng là trung gian tài chính, trung gian thanh toán đồng thời ngân hàng thương mại cũng có chức năng cung ứng các dịch vụ ngân hàng. Với chức năng cơ bản này trong những năm gần đây Ngân hàng Thương mại ngày càng đạt kết quả tốt hơn, tuy nhiên trong thời gian tới Ngân hàng Thương mại cần giải quyết tốt một số vấn đề sau: Ban hành lãi suất trần huy động; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao cả về lý thuyết lẫn thực tế nghiệp vụ kinh doanh; phát triển thêm nhiều sản phẩm huy động mới nhằm thu hút khách hàng; áp dụng nhiều công nghệ hiện đại… tất cả các hoạt động trên hướng tới một hệ thống ngân hàng lành mạnh và có hiệu quả hơn.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Ngô Xuân Hoàng

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

104(04): 169 - 175

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HUY ĐỘNG VỐN
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM
Ngô Xuân Hoàng*
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật – ĐH Thái Nguyên

TÓM TẮT
Ngân hàng thương mại vừa có chức năng là trung gian tài chính, trung gian thanh toán đồng thời
ngân hàng thương mại cũng có chức năng cung ứng các dịch vụ ngân hàng. Với chức năng cơ bản
này trong những năm gần đây Ngân hàng Thương mại ngày càng đạt kết quả tốt hơn, tuy nhiên
trong thời gian tới Ngân hàng Thương mại cần giải quyết tốt một số vấn đề sau: Ban hành lãi suất
trần huy động; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi
dưỡng nâng cao cả về lý thuyết lẫn thực tế nghiệp vụ kinh doanh; phát triển thêm nhiều sản phẩm
huy động mới nhằm thu hút khách hàng; áp dụng nhiều công nghệ hiện đại… tất cả các hoạt động
trên hướng tới một hệ thống ngân hàng lành mạnh và có hiệu quả hơn.
Từ khóa: Huy động vốn, ngân hàng thương mại, Việt Nam

VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI*
Ngân hàng là tổ chức tài chính trung gian
quan trọng, không thể thiếu với nền kinh tế
của bất kì một quốc gia nào. Ngày nay, trong
nền kinh tế hiện đại, ngân hàng đóng một vai
trò đặc biệt quan trọng và không thể thiếu
trong đời sống kinh tế xã hội. Ngân hàng là tổ
chức cung cấp tín dụng chủ yếu phục vụ cho
hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp
và với hầu hết các thành phần kinh tế khác
nhau. Ngân hàng cũng là tổ chức cho vay chủ
yếu đối với các cá thể và hộ gia đình. Khi
doanh nghiệp và người tiêu dùng phải thanh
toán các khoản mua hàng hoá, dịch vụ, họ có
thể thay thế việc dùng tiền mặt bằng việc sử
dụng séc, thẻ tín dụng hay tài khoản của hệ
thống ngân hàng. Ngân hàng thương mại vừa
có chức năng là trung gian tài chính, trung
gian thanh toán đồng thời ngân hàng thương
mại cũng có chức năng cung ứng các dịch vụ
ngân hàng. Ngân hàng thương mại có vai trò:
là trung gian cung cấp vốn cho nền kinh tế,
góp phần quản lý nâng cao hiệu quả hoạt
động của các doanh nghiệp trong nền kinh tế,
là trung gian tài chính giúp chính phủ thực
thi chính sách tiền tệ, là cầu nối giữa nền tài
chính quốc gia với nền tài chính quốc tế trong
bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.
Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt
Nam đã có những bước phát triển vượt bậc.
*

Tel: 0912 140868

Kể từ khi Việt Nam ra nhập WTO ngày
7/11/2006, tốc độ hội nhập kinh tế quốc tế của
nền kinh tế Việt Nam càng diễn ra nhanh
chóng vừa là cơ hội, vừa là thách thức lớn đối
với hoạt động của hệ thống các NHTM Việt
Nam. Bên cạnh việc học hỏi được kinh
nghiệm quản lý, kinh nghiệm kinh doanh….
các NHTM trong nước luôn phải đối mặt với
áp lực phải tìm kiếm nguồn vốn có chất lượng
cao phục vụ cho nền kinh tế trong môi trường
cạnh tranh khốc liệt với các ngân hàng thương
mại (NHTM) trong và ngoài nước. Để hệ
thống các NHTM, một trong những kênh
phân phối vốn lớn của nền kinh tế có thể tồn
tại, phát triển, hoạt động thông suốt, điều hòa,
cần phải nâng cao chất lượng huy động vốn
nhằm tạo nguồn vốn dồi dào, đa dạng phục vụ
đầu tư tăng trưởng kinh tế, ổn định giá trị
đồng tiền và tạo công ăn việc làm cho toàn xã
hội. Trong bài viết này chúng tôi muốn đề cập
một số vấn đề về huy động vốn của Ngân
hàng thương mại, những kết quả đạt được,
những khó khăn thách thức trong thời gian tới
và định hướng cho tương lai.
THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Hệ thống NHTM trong quá trình hội nhập
Thập kỷ qua, cùng với quá trình đổi mới và
hội nhập, hệ thống ngân hàng thương mại
Việt Nam (NHTM) đã có nhiều thay đổi quan
trọng. Sự xuất hiện của các ngân hàng (NH)
100% vốn nước ngoài và việc loại bỏ dần các
169

170Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn

Ngô Xuân Hoàng

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

hạn chế đối với hoạt động của chi nhánh NH
đã khiến mức độ cạnh tranh ngày càng trở nên
gay gắt, buộc các NH Việt Nam (VN) phải tái
cấu trúc để tiếp tục phát triển. 2 trong số 5
NHTM Nhà nước (NN) đã thực hiện cổ phần
hóa và chính thức hoạt động theo mô hình đa
sở hữu được gần hai năm. Các NHTM cổ
phần (CP) một mặt đang cấu trúc lại, có sự
tham gia của các nhà đầu tư chiến lược nước
ngoài cùng lộ trình tăng vốn điều lệ lên mức
tối thiểu là 3.000 tỉ VND. Tất cả các động thái
này nhằm hướng tới sự phát triển bền vững
trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Về vốn và tài sản: Những đóng góp của hệ
thống NHTM VN vào quá trình đổi mới và
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh quá
trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá là rất lớn.
Các NHTM không chỉ tiếp tục khẳng định là
một kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế,
mà còn góp phần ổn định sức mua đồng tiền.
Đến nay, vốn cho sản xuất kinh doanh chủ
yếu vẫn do các NHTM đáp ứng, với tổng tài
sản của hệ thống lên tới khoảng 140% GDP.
Cùng với quá trình cải cách và đổi mới, số
lượng các NHTM VN đã tăng nhanh, đã và
đang từng bước chuyển dần hướng tới một hệ
thống tương thích của các nền kinh tế đang
nổi và mới phát triển. Sự lớn mạnh của hệ
thống NHTM VN thể hiện ở sự tăng lên của
vốn chủ sở hữu, tổng tài sản, mức độ đa dạng
hóa các dịch vụ cung cấp và sự đóng góp của
ngành vào GDP hàng năm: về tổng vốn đăng
ký đã tăng gấp 12 lần, tổng tài sản và tiền gửi
tăng hơn 16 lần và các khoản vay tăng khoảng
14 lần.

104(04): 169 - 175

Về huy động vốn và phát triển sản phẩm
dịch vụ: Các NHTM NN vẫn tiếp tục đóng
vai trò quan trọng trong việc đáp ứng vốn, đặc
biệt trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế,
của các doanh nghiệp. Chính họ là kênh
chuyển tải nhanh nhất các cơ chế chính sách
hỗ trợ của Chính phủ cho các thành phần kinh
tế, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phục hồi và
phát triển. Vì vậy, GDP của sáu tháng đầu
năm 2010 đã đạt khoảng 6,4%, mức tăng cao
nhất kể từ quí 4 năm 2008 đến nay. Song thị
phần của các nhóm NH này từng bước giảm
và nhóm NHTM CP, NH nước ngoài tăng,
nhờ các cam kết mở cửa thị trường.
Năm 2009, lợi nhuận của các NH có mức
tăng trưởng khá, tỉ suất lợi nhuận trên tài sản
(ROA) của 6 NH lớn nhất lên mức 1,9%. Tỉ
suất này năm 2008 là 1,5%. Tuy nhiên, trong
năm 2010, những khó khăn từ nền kinh tế đã
ảnh hưởng đến khách hàng có quan hệ tiền
gửi và tiền vay tại các NH, ảnh hưởng đến
tăng trưởng tài sản, 6 tháng đầu năm 2010,
nhiều NH chưa đạt được tốc độ như năm
2009. Hệ thống NHTM VN đã phát triển khá
nhanh các sản phẩm dịch vụ và số lượng
các NH và số lượng chi nhánh/phòng giao
dịch, cùng với quá trình hoàn thiện các sản
phẩm dịch vụ truyền thống và phát triển các
dịch vụ mới, nên doanh số và tỷ trọng dịch vụ
tăng lên qua các năm. Cụ thể: Dịch vụ huy
động vốn và cho vay: Đây vẫn là dịch vụ
mang lại nguồn thu chủ yếu cho các NHTM
hiện nay và có mức tăng trưởng khá.

Bảng 01. Tỷ trọng tổng tài sản của các NHTM so với toàn hệ thống
ĐVT: (%)
2008
2009
2010
2011
53,3
51,48
49,4
48,2
31,5
32,45
33,2
34,7
9,6
10,26
11,43
11,89
1,2
1,25
1,36
1,38
Nguồn: NH Nhà nước và tính toán của tác giả.
Bảng 02. Thị phần tiền gửi của các NHTM
ĐVT: (%)
Loại hình TCTD
2008
2009
2010
2011
1. NHTM Nhà nước
65,1
53,4
56,91
51,7
2. NHTM cổ phần
21,3
31,5
31,23
33,2
3. Chi nhánh NH nước ngoài
9,6
9,9
13,22
14,3
4. NH liên doanh
1,1
1,2
1,43
1,67
Nguồn: NH Nhà nước.
Loại hình TCTD
1. NHTM Nhà nước
2. NHTM cổ phần
3. Chi nhánh NHNN
4. NH liên doanh

2007
62,3
22,8
9,8
1,1

170

171Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn

Ngô Xuân Hoàng

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

104(04): 169 - 175

Sơ đồ 1. Tăng trưởng huy động vốn và tăng trưởng tín dụng ở VN
Nguồn: Báo cáo hàng năm của NHNN (SBV, 2004-2009)

Về các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng:
Trong 3 năm trở lại đây, dịch vụ thanh toán
đã có bước phát triển quan trọng. Nhiều dịch
vụ thanh toán mới đã ra đời, đáp ứng nhu cầu
ngày càng đa dạng của người sử dụng. Trung
tâm chuyển mạch thẻ thống nhất được triển
khai tích cực, việc kết nối hệ thống ATM,
POS thành một hệ thống thống nhất trên toàn
quốc đạt kết quả khích lệ. Tính đến cuối tháng
7/2010, đã có trên 24 triệu thẻ với 48 tổ chức
phát hành thẻ và hơn 190 thương hiệu thẻ,
gần 11.000 ATM phát hành trên phạm vi cả
nước và 37.000 thiết bị chấp nhận thẻ POS.
Các dịch vụ tiện ích đi kèm ngày càng được
đa dạng hóa như thẻ mua xăng dầu, thẻ mua
hàng qua mạng, thanh toán tiền điện nước…;
việc triển khai thí điểm cung ứng phương tiện
thanh toán “ví điện tử” của các tổ chức không
phải tổ chức tín dụng cũng có bước phát triển
nhanh, trong đó số lượng phát hành đạt gần
84.500 “ví điện tử” của 17 NH tham gia triển
khai dịch vụ và được chấp nhận thanh toán tại
119 đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ. Điều
này đã góp phần phát triển mạnh mẽ thanh
toán điện tử trong thời gian tới, tạo thói quen
thanh toán không dùng tiền mặt cho người
dân. Tỷ lệ tiền mặt trong tổng thanh toán có
xu hướng giảm, từ 20,3% năm 2004 xuống
còn 14,6% năm 2008 và 14,5% năm 2009. Số
lượng các tài khoản cá nhân đã tăng từ
135.000 năm 2000 lên khoảng 5 triệu vào
năm 2005, trên 8 triệu vào năm 2007 và 14
triệu vào cuối năm 2010.

Kết quả huy động vốn của các ngân hàng
thương mại
Các hình thức huy động vốn trong các ngân
hang thương mại
Nguồn vốn huy động là số vốn chủ yếu trong
tổng nguồn vốn của các Ngân hàng thương
mại, các NHTM Việt Nam đã xây dựng chiến
lược huy động vốn bằng nhiều hình thức:
Nhận tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm, ngoài ra còn
có các hình thức huy động khác như phát
hành kỳ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ tiền
gửi có kì hạn. Khi nguồn vốn huy động và
nguồn vốn tự có không đủ cho nhu cầu sử
dụng vốn của mình thì các NHTM còn được
phép huy động phát hành kì phiếu, trái phiếu
và các chứng chỉ tiền gửi có kì hạn để bổ sung
nguồn vốn huy động. Trong một số năm trở
lại đây thì huy động vốn trong nước của các
NHTM có vai trò quyết định và bằng các hình
thức huy động truyền thống như nhận tiền gửi
còn có thêm các loại hình huy động mới đó là
huy động bằng ngoại tệ, phát hành kỳ phiếu,
trái phiếu...
Kết quả huy động nguồn vốn của các NHTM
Bằng các hình thức huy động vốn của mình,
các NHTM nước ta đã huy động được một số
lượng vốn lớn để đáp ứng cho các nhu cầu
hoạt động kinh doanh của mình. Số lượng vốn
huy động ngày một tăng lên chiếm 60% tổng
nguồn vốn. Đây là một số kết quả huy động
vốn là của các Ngân hàng thương mại. Huy
động vốn của các NHTM có tăng trưởng khá
qua các năm (trừ năm 2008, có giảm sút, do
171

172Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn

Ngô Xuân Hoàng

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn
cầu) do việc đa dạng hóa sản phẩm huy động
và phát triển mạng lưới chi nhánh, phòng giao
dịch. Măc dù có mạng lưới rộng và thương
hiệu mạnh, được người dân biết đến, nhưng
tốc độ tăng trưởng về huy động vốn của các
NHTM CP có sự bứt phá mạnh, thị phần đã
tăng lên 31,23% so với 21,3% năm 2006,
khiến cho thị phần của các NHTM NN giảm.
Hoạt động cho vay cũng có tốc độ tăng
trưởng cao, thậm chí còn tăng nóng trong năm
2007 và năm 2008, một số NHTM CP có tốc
độ tăng từ 60% trở lên. Nhưng 6 tháng đầu
năm 2010, tăng trưởng tín dụng đạt 10,8%,
nhưng đến cuối tháng 7, tốc độ tăng trưởng đã
khá hơn, với mức tăng gần 13,0% cho 7
tháng đầu năm 2010. So với tốc độ tăng
trưởng kinh tế, thì tốc độ tăng trưởng tín dụng
gấp 5 đến 6 lần được cho là tăng trưởng nóng,
nhưng nhìn nhận một cách sâu sắc có thể
thấy, nếu không có sự tăng trưởng cao của tín
dụng trong vài năm qua, thì không có được
tốc độ tăng GDP như ngày hôm nay. Cho vay
theo lĩnh vực kinh tế không thay đổi nhiều
qua các năm. Trong tổng số dư nợ cho vay
của NH, nông lâm thủy sản vẫn chiếm tỷ
trọng lớn nhất, khoảng trên dưới 30%, tiếp
theo là công nghiệp, thương mại và xây dựng.
Một số nguyên nhân của ảnh hưởng đến việc
huy động vốn
Nền kinh tế tài chính chưa thật sự ổn định
vững chắc sự mất giá của đồng tiền trong
những năm trước còn ám ảnh, do đó một bộ
phận đáng kể trong dân chúng chưa yên tâm
gửi tiền.
Các Ngân hàng thương mại còn thiếu những
hình thức huy động vốn hấp dẫn để thu hút
khách hàng tham gia. Khối lượng tiền nhàn
rỗi, chờ đợi để đưa vào hoạt động kinh doanh
hoá được nên khách hàng có thể gửi vào loại

104(04): 169 - 175

không kỳ hạn nhưng lãi suất tiền gửi lại rất
thấp chưa theo kịp chỉ số trước giá nên không
có tác dụng kích thích.
Tiền gửi của các tổ chức kinh tế gửi tại các
Ngân hàng còn phát triển chậm và có xu thế
giảm sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.
MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG PHÁT TRIỂN
HỆ THỐNG NHTM
Trong bối cảnh kinh tế Châu Âu đang từng
bước phục hồi sau những khủng hoảng về nợ
công tại một số quốc gia, việc phục hồi kinh
tế Mỹ gặp nhiều khó khăn, CPI tháng 6 năm
2010 giảm 0,1% thể hiện tiêu dùng của người
dân giảm xuống. Trước diễn biến này, Fed đã
dự báo, GDP của Mỹ năm 2010 chỉ tăng 3,0
đến 3,2% thấp hơn dự báo đầu năm, tỷ lệ thất
nghiệp 9,2% đến 9,5% cao hơn mức dự báo
trước đó. Kinh tế Trung Quốc đã có dấu hiệu
tăng trưởng chậm lại trong quí II/2010, với
mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm là 11,1%...
Vấn đề này cho thấy diễn biến kinh tế thế giới
vẫn khó lường, sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến vấn
đề tăng trưởng kinh tế, lạm phát, xuất nhập
khẩu của VN. Như vậy, hoạt động của các
NHTM VN sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng không
chỉ của nền kinh tế VN, mà còn chịu tác động
từ các nhân tố từ bên ngoài. Điều này đặt ra
một số vấn đề mà các NHTM phải quan tâm.
Thứ nhất, về năng lực cạnh tranh: Một hệ
thống NH không thể phát triển bền vững,
năng lực cạnh tranh cao trong bối cảnh năng
lực cạnh tranh của nền kinh tế thấp. Về các
chỉ số phát triển tài chính, Báo cáo phát triển
tài chính 2009 của Diễn đàn kinh tế thế giới
(WEF) xếp hạng VN đứng thứ 49 trên 52
nước được đánh giá. Hầu hết các chỉ số được
xếp hạng cạnh tranh thấp, chỉ có chỉ số ổn
định tài chính, chỉ số về quy mô và hiệu quả
của lĩnh vực NH được xếp hạng cao.

Bảng 03. Thị phần tín dụng của các NHTM
Loại hình TCTD
NHTM Nhà nước
NHTM CP
Chi nhánh NHNN
NH liên doanh

2006
67,1
19,6
8,3
1,39

2007
59,7
27,5
8,56
1,2

2008
58,2
26,54
10,27
1,3

ĐVT: %
2009
49,93
30,4
12,8
1,48
Nguồn: NH Nhà nước

172

173Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn

Ngô Xuân Hoàng

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

104(04): 169 - 175

Bảng 04: Chỉ số phát triển tài chính năm 2009 của một số nước
(xếp hạng trên 52)
1.
2.
3.
4.
5.

Tên nước
Hoa Kỳ
Nhật Bản
Singapore
Malaysia
Trung Quốc

Xếp hạng
1
4
10
20
24

Tên nước
10. Thái Lan
12. Indonesia
13. Philippine
14. Việt nam

Xếp hạng
29
38
48
49

Nguồn: WEF, 2009, Báo cáo phát triển tài chính
Bảng 05: So sánh lĩnh vực NH VN với các nước trong khu vực
Chỉ tiêu
Tổng tài sản (tỷ USD)
Tổng dư nợ tín dụng (tỷ USD)
ROE (%)
ROA (%)
NPLs (%)

VN
Malaysia
Indonesia
Philippines
127,66
386,25
213,98
119,52
73,10
208,85
119,42
61,59
9,7
18,5
21,94*
6,91
1,0
1,5
2,08*
0,77
3,5
2,2
3,8
4,51
Nguồn: Chiến lược tổng thể phát triển ngành dịch vụ VN đến năm 2020

So với các nước khác trong khu vực, qui mô
của các NH VN còn nhỏ, tổng tài sản ở mức
thấp, các chỉ số ROA, ROE cuối năm 2009
vẫn ở mức khiêm tốn nếu dựa trên tiêu chí
đánh giá theo thông lệ quốc tế.
Xét trong nội bộ ngành NH, sự có mặt của
các NH nước ngoài đã làm tăng sức ép cạnh
tranh trong lĩnh vực NH. Các NH nước ngoài
không chỉ cạnh tranh với các NH trong nước
trong việc cung cấp các dịch vụ NH hiện đại,
mà còn cạnh tranh ngay cả về các sản phẩm
truyền thống như tín dụng, thanh toán, nhận
tiền gửi v.v.. Mặc dù các NH VN có lợi thế so
sánh về mạng lưới, về khách hàng truyền
thống nhờ vai trò lịch sử nhưng kém hơn so
về năng lực cạnh tranh với các NH nước
ngoài về mức độ hiện đại hóa công nghệ NH,
về nguồn nhân lực, về trình độ quản trị hoạt
động và vấn đề quản lý rủi ro.
Một số công trình nghiên cứu cho rằng: một
tổ chức tín dụng có khả năng cạnh tranh cần
có các đặc điểm sau: (i) Năng lực sáng tạo;
(ii) Năng lực phân bổ và tái phân bổ danh
mục tài sản và nợ; (iii) năng lực cải thiện
năng suất và quản lý nguồn lực; (iv) khả năng
thanh toán, vốn và thanh khoản; và (v) Chủ sở
hữu mạnh. Điều đó có nghĩa là, để nâng cao
năng lực cạnh tranh, việc tăng vốn là rất cần
nhưng chưa đủ mà cần phải tạo năng lực và
động lực để cạnh tranh.
Thứ hai, về chất lượng dịch vụ: Các dịch vụ
NH hiện đại chưa phát triển hoặc phát triển

nhưng chưa đồng bộ. Rất nhiều dịch vụ phát
triển chưa xứng với tiềm năng, đặc biệt là các
dịch vụ bán lẻ, dịch vụ dành cho khách hàng
thượng lưu, dịch vụ quản lý tài sản, tư vấn và
hỗ trợ tài chính, trung gian tiền tệ, trao đổi
công cụ tài chính, cung cấp thông tin tài chính
và dịch vụ chuyển đổi. Hoạt động NH đầu tư
và kênh phân phối điện tử đã tăng trưởng
nhanh chóng nhưng tính tiện tích và hiệu quả
kinh tế chưa cao. Các hoạt động tiền tệ, lãi
suất, công cụ tỷ giá, công cụ phát sinh ngoại
hối, đầu tư vẫn trong giai đoạn đầu. Thị
trường dịch vụ NH vẫn phát triển dưới mức
tiềm năng, các mô hình cạnh tranh còn đơn
giản. Mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội đối với
dịch vụ NH chưa cao do những hạn chế về số
lượng, chất lượng và khả năng tiếp cận. Cạnh
tranh bằng chất lượng dịch vụ, công nghệ và
thương hiệu chưa phổ biến, nên dễ dẫn tới sự
bất ổn của thị trường dịch vụ, do đó dễ tạo ra
sự cạnh tranh về giá (lãi suất) để lôi kéo
khách hàng của nhau. Lợi thế về truyền thống
và mạng lưới sẽ khó giúp các NH trong nước
phát triển các dịch vụ mới và các dịch vụ phi
tín dụng - những dịch vụ cần công nghệ và kỹ
năng khai thác của các cán bộ NH. Thời điểm
tự do hóa hoàn toàn thị trường dịch vụ NH
của VN đã đang đến rất gần, nhưng so với các
phương thức cung cấp dịch vụ trong GATS,
các dịch vụ NH VN chủ yếu được cung cấp ở
trong nước. Việc cung cấp dịch vụ qua biên
giới, hiện diện thương mại và hiện diện của
thể nhân còn hạn chế. Tổng doanh thu từ xuất
173

174Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn

Tài liệu cùng danh mục Ngân hàng - Tín dụng

Mathematical Economics and Finance

Why are we interested in solving simultaneous equations? We often have to find a point which satisfies more than one equation simultaneously, for example when finding equilibrium price and quantity given supply and demand functions. To be an equilibrium, the point (Q; P) must lie on both the supply and demand curves. Now both supply and demand curves can be plotted on the same diagram and the point(s) of intersection will be the equilibrium (equilibria)


Types of Atomic & Molecular Bonds

Greek philosopher Empedocles (500 BC) suggested that chemical changes are caused by an emotional likes and dislikes. The love between two substances will make them unite and form a third substance. On the other hand, if the substances start to had each other they will decompose.


Đề thi tuyển công chức tổng cục thuế năm 2012 môn tiếng Anh

Đề thi tuyển công chức tổng cục thuế năm 2012 môn tiếng Anh là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nào muốn thi công chức nhà nước làm trong các lĩnh vực thuế và tài chính, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai quan tâm đến tiếng Anh chuyên ngành Thuế và Tài chính.


Đề cương môn học: Tín dụng ngân hàng

Khái quát hoạt động tín dụng và giới thiệu quy trình tín dụng, kỹ thuật cho vay tiêu dung, các loại cho vay tiêu dùng,... là những nội dung chính trong đề cương môn học "Tín dụng ngân hàng". Mời các bạn cùng tham khảo  


Nghiệp vụ thanh toán thẻ tín dụng và những rủi ro

Điều kiện để một ngân hàng tham gia vào quá trình thanh toán thẻ cũng tương tự như ngân hàng phát hành, một ngân hàng muốn tham gia vào quá trình thanh toán thẻ thì nó phải đáp ứng được các yêu cầu về pháp lý cũng như các yêu cầu về tài chính.


Tác động của lãi suất cho vay tới hoạt động sản xuất -kinh doanh

Trong quan hệ tín dụng giữa DN và Ngân hàng, lãi suất cho vay phản ánh giá cả của đồng vốn mà người sử dụng vốn là các DN phải trả cho người cho vay là các NHTM. Đối với các DN, lãi suất cho vay hình thành nên chi phí vốn và là chi phí đầu vào của quá trình SXKD.


Phát triển dịch vụ ngân hàng: Giải pháp nào cho Việt Nam?

Bài viết Phát triển dịch vụ ngân hàng: Giải pháp nào cho Việt Nam? giới thiệu tới các bạn về thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng tại VN, các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng và một số nội dung khác.


BONDS AND CLIMATE CHANGE THE STATE OF THE MARKET IN 2012

Bonds will play a crucial role in financing the transition to a low-carbon, climate-resilient economy. Investor interest in the asset class is growing, but what is the current investment opportunity already out there? This report, commissioned by the HSBC Climate Change Centre of Excellence and prepared by the Climate Bonds Initiative, presents a first estimate of the outstanding global bond market size linked to key climate change themes, and examines future drivers and trends in the short term. In spite of the financial crisis, institutional investor commitment to action on climate change has grown not fallen. Back in 2009 at the Copenhagen...


Bài giảng: Thanh toán quốc tế - TS. Phan Thị Minh Lý

Bài giảng: Thanh toán quốc tế - TS. Phan Thị Minh Lý gồm 5 chương với các nội dung chính: Giới thiệu tổng quát về môn học Thanh toán quốc tế, hối đoái, các phương tiện thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế, các điều kiện thanh toán quốc tế.


Giới thiệu về các dịch vụ tài chính quản lý rủi ro

Dịch vụ tài chính quản lý rủi ro Định nghĩa: là dịch vụ tài chính cho phép các hộ gia đình đối phó tốt hơn với rủi ro hoặc các áp lực kinh tế


Tài liệu mới download

Tài liệu học autocad plant 3d
 • 02/07/2013
 • 86.649
 • 559

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thị trường trái phiếu
 • 01/04/2010
 • 34.013
 • 502
Nợ đồng lần
 • 14/12/2012
 • 63.419
 • 502
Quản trị ngân hàng_ Chương 4
 • 25/12/2009
 • 15.780
 • 706

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu