Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mô hình quy hoạch sử dụng đất và giao đất có sự tham gia của cộng đồng

Nội dung của tài liệu trình bày về cơ sở quy hoạch sử dụng đất và giao đất, nội dung và trình tự các bước tiến hành quy hoạch sử dụng đất và giao đất có sự tham gia của cộng đồng cũng như kinh phí và kế hoạch thực hiện quy hoạch sử dụng đất và giao đất có sự tham gia của cộng đồng.Đánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Mô hình quy hoạch sử dụng đất và giao đất có sự tham gia của cộng đồng Mô hình quy hoạch sử dụng đất và giao đất có sự tham gia của cộng đồng Tài liệu Quy hoạch, Mô hình quy hoạch đất, Sử dụng đất, Quy hoạch sử dụng đất, Hiện trạng sử dụng đất
4.4 5 78
  • 5 - Rất hữu ích 29

  • 4 - Tốt 49

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngân hàng Phát triển Châu á

Dự án hỗ trợ kỹ thuật
Tăng cường năng lực giảm nghèo miền trung
ADB TA 3772 - VIE

Mô hình quy hoạch sử
dụng đất và giao đất
có sự tham gia của cộng đồng

Tháng 11 năm 2003

Mục lục

Các chữ viết tắt ________________________________________________________________ 3
Giới thiệu chung ______________________________________________________________ 4
Phần 1. Cơ sở quy hoạch sử dụng đất và giao đất________________________ 5
1.1. Hiện trạng quy hoạch và giao đất tại 8 xã thí điểm __________________________________ 5
1.2. Cơ sở của quy hoạch sử dụng đất và giao đất _______________________________________ 6
1. 3. Nguyên tắc của Quy hoạch sử dụng đất và giao đất có sự tham gia của cộng đồng ________ 6

Phần 2. Nội dung và trình tự các bước tiến hành QHSDĐ và GĐ có
sự tham gia của cộng đồng __________________________________________________ 7
2.1. Các bước trong quy hoạch và giao đất có sự tham gia của cộng đồng ___________________ 7
Bước 1. Công tác chuẩn bị _________________________________________________________ 7
1 Chuẩn bị về tổ chức ___________________________________________________________ 7
2. Chuẩn bị về chuyên môn và kỹ thuật _____________________________________________ 8
Bước 2. Điều tra ngoại nghiệp xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất _____________________ 10
1. Họp dân lần 1 ______________________________________________________________ 10
2. Tổ chức điều tra xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ____________________________ 10
Bước 3: Lập quy hoạch sử dụng đất và dự kiến phương án giao đất________________________ 11
1. Dự thảo quy hoạch sử dụng đất ________________________________________________ 11
2. Dự thảo phương án giao đất ___________________________________________________ 11
3. Thảo luận phương án QHSDĐ và GĐ ___________________________________________ 12
4. Thông qua phương án QHSDĐ và GĐ tại cấp xã___________________________________ 12
5. Xét duyệt tại cấp huyện_______________________________________________________ 12
6. Sản phẩm của bước 3 ________________________________________________________ 13
Bước 4: Giao đất cho hộ gia đình, cá nhân trên thực địa _________________________________ 13
Bước 5: Đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_________ 13
1. Đăng ký QSDĐ, lập hồ sơ xét cấp giấy chứng nhận QSDĐ tại cấp xã __________________ 13
2. Thẩm định và phê duyệt tại UBND cấp huyện _____________________________________ 13
3. Sản phẩm của bước 5 ________________________________________________________ 14
2.2. Giám sát và đánh giá __________________________________________________________ 14

Phần thứ ba: Kinh phí và kế hoạch thực hiện ___________________________ 15
1. Dự kiến kinh phí cho QHSDĐ và GĐ ______________________________________________ 15
2. Kế hoạch thực hiện _____________________________________________________________ 16
2.1. Kế hoạch đào tào cán bộ nguồn (TOT) ___________________________________________ 16
2.2. Kế hoạch quy hoạch sử dụng đất và giao đất có sự tham gia của cộng đồng ______________ 16

Phần thứ 4: Phụ lục _________________________________________________________ 18
Phụ lục 1. Những nguyên tắc chỉ đạo trong quy hoạch sử dụng đất và giao đất _____________ 18
Phụ lục 2. Đề cương lập phương án quy hoạch sử dụng đất______________________________ 20
Phụ lục 3. Biện pháp kỹ thuật điều tra xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đai và tài nguyên
rừng ___________________________________________________________________________ 28
Phụ lục 4. Tham gia của người dân trong quá trình QHSDĐ và GĐ ______________________ 31
Phụ lục 5. Dự kiến kinh phí cho đào tạo cán bộ nguồn (TOT) ____________________________ 34

model_land_use_allocation_vn.doc

2

Các chữ viết tắt

ADB
CT
ĐKĐĐ
CACERP
ĐLN

GĐLN
GTZ
HĐBT
HĐND
MARD

NNPTNT
PTNT
QHSDĐ
QSDĐ
SNV
TCĐC
TTLT
UBND

Ngân hàng Phát triển Châu á
Chỉ Thị
Đăng ký đất đai
Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật
Đất lâm nghiệp
Giao đất
Giao đất lâm nghiệp
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Đức
Hội đồng Bộ trưởng
Hội đồng Nhân dân
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Nghi định
Nông nghiệp Phát triển Nông thôn
Phát triển Nông thôn
Quy hoạch sử dụng đất
Quyền sử dụng đất
Tổ chức Phát triển của Hà Lan
Tổng cục Địa chính
Thông tư liên tịch
Uỷ ban Nhân dân

model_land_use_allocation_vn.doc

3

Giới thiệu chung
Hướng dẫn “Quy hoạch sử dụng đất và giao đất có sự tham gia của cộng đồng” được xây dựng dựa trên
kết quả điều tra và phân tích hiện trạng sử dựng đất ở 8 xã thí điểm của 8 huyện thuộc 4 tỉnh của Dự án
“Nâng Cao Năng Lực Giảm Nghèo Miền Trung” ADB-Việt Nam”. Tài liệu hướng này đã được xây dựng
dựa trên căn cứ các Qui định của Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường), của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD) về quy hoạch sư dụng đất (QHSDĐ) và về giao đất lâm
nghiệp (GĐLN), về đăng ký quyền sử dụng đất (QSDĐ) và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tài
liệu hướng dẫn này cũng đã tham khảo các kinh nghiệm thành công về QHSDĐ và GĐ của các dự án
khác, ví dụ (i) Dự án Lĩnh vực Lâm nghiệp (ADB/MARD), (ii) Dự án nâng cao năng lực quản lý Lâm
nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (SNV/Huê), và (iii) Dự án phát triển Lâm nghiệp xã hội Sông Đà
(GTZ/MARD). Khi nói đến QHSDĐ và GĐ ở 8 xã thí điểm, phải hiểu là đất lâm nghiệp, vì các xã này
đều là xã vùng sâu, vùng xa và thuộc vùng núi.
Tài liệu hướng dẫn được chia làm bốn phần:
Phần thứ nhất: “Cơ sở quy hoạch sử dụng đất và giao đất”. Phần này trình bày những nét chính về bất
cập trong quản lý, sử dụng, quy hoạch và giao đất hiện nay ở 8 xã thí điểm của 8 huyện thuộc 4 tỉnh vùng
Dự án. Những bất cập đó sẽ là cơ sở cho việc xây dựng một quy trình quy hoạch và giao đất khả thi, phù
hợp với điều kiện cụ thể của từng xã, và ổn định lâu dài để người dân yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất
trên mảnh đất mà họ đang sinh sống. Quy trình quy hoạch sử dụng đất và giao đất cải tiến ở đây chính là:
quy hoạch sử dụng đất và giao đất có sự tham gia của cộng đồng. Phân này còn trình bày những
nguyên tắc QHSDĐ và GĐ có sự tham gia của cộng đồng
Phần thứ hai: “Quy hoạch sử dụng đất và giao đất có sự tham gia của cộng đồng”. Phần này trình bày
trình tự thủ tục các bước thực hiện QHSDĐ và GĐ có sự tham gia của cộng đồng
Phần thứ ba: Kinh phí và kế hoạch thực hiện.
Phần thứ tư: “Phụ lục”. Phần này bao gồm một số tài liệu hướng dẫn chi tiết, hệ thống tài liệu bản đồ,
biểu mẫu hồ sơ phải lập trong quá trình quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) và giao đất (GĐ). Đó là những
tài liệu, biểu mẫu không thể thiếu được trong QHSDĐ và GĐ.

model_land_use_allocation_vn.doc

4

Phần 1. Cơ sở quy hoạch sử dụng đất và giao đất
1.1. Hiện trạng quy hoạch và giao đất tại 8 xã thí điểm
Kết quả phân tích thực trạng các vấn đề liên quan đến Đất và Môi trường ở 8 xã thí điểm thuộc 4 tỉnh
vùng Dự án, có thể đưa ra một số nhận xét chính nhất sau đây:
Việc quy hoạch sử dụng đất vẫn còn theo phương thức mệnh lệnh từ trên xuống, chủ yếu dựa vào định
hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh hoặc của huyện, Sở Địa chính và phòng Địa chính Huyện lập
phương án quy hoạch đất theo định hướng chính trị và chỉ tiêu đã có sẵn.
Quy hoạch sử dụng đất không có sự tham gia của người dân và các bên có liên quan, không dựa vào tiềm
năng của từng loại đất, điều kiện cụ thể của xã và của thôn/bản sở tại. Quy hoạch sử dụng đất chủ yếu
được xây dựng trong văn phòng và trên bản đồ của các cơ quan Địa chính tỉnh và huyện. Chính vì vậy,
quy hoạch sử dụng đất mặc dù đã được xây dựng, song không ổn định, không khả thi và không áp dụng
được ở cấp xã.
Diện tích đất quy hoạch sử dụng vào mục đích lâm nghiệp (đất có rừng và đất trống đồi trọc quy hoạch
sử dụng vào mục đích lâm nghiệp) vẫn chưa được UBND tỉnh phê duyệt chính thức để làm cơ sở pháp lý
cho việc quy hoạch theo 3 loại rừng và quy hoạch sử dụng đất chi tiết.
Chưa lồng ghép việc phân loại 3 loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất) trong quy
hoạch sử dụng đất. Vì vậy, dẫn đến việc phân loại đất không chính xác. Cũng vì vậy, chưa xây dựng
được cơ sở cho việc áp dụng chính sách hưởng lợi cho các hộ và cộng đồng trong bảo vệ rừng hiện tại và
tương lai.
Vẫn còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước về lâm nghiệp ở cấp
tỉnh, cấp huyện nên đã ảnh hưởng đến hiệu quả của quản lý Nhà nước. Hiện tại, thiếu sự phối hợp và điều
phối giữa các ban ngành có liên quan trong lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp và Địa chính trong quy hoạch và
giao đất, chia xẻ thông tin. Đặc biệt vẫn còn có sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan
và ban ngành có liên quan đến đất: Địa chính, Kiểm lâm, nông nghiệp...
Quy hoạch sử dụng đất chưa gắn liền với việc giao đất cho các hộ gia đình và cá nhân. Giao đất chủ yếu
trên bản đồ, chưa giao đất trên thực địa, không có sự tham gia của người dân. Do vậy, vẫn còn tranh chấp
về danh giới, và đôi chỗ vẫn còn xung đột về đất đai (tuy không lớn). Người dân chưa được cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, vì vậy họ chưa yên tâm đầu tư và không có điều kiện tiếp cập với các
nguồn vốn cho phát triển sản xuất. Điều đó dẫn đến hiệu suất sử dụng đất thấp, năng suất cây trồng thấp
và người dân vẫn là những người nghèo và đói.
Chưa xác định được cơ cấu cây trồng cho từng vùng lập địa, đặc biệt là chưa xác định được tập đoàn cây
bản địa để phục vụ trồng rừng phòng hộ. Chưa ứng dụng công nghệ mới và giống mới trong sản xuất
nông nghiệp và phục hồi rừng, do đó năng suất cây trồng và năng suất rừng trồng thấp.
Năng lực quản lý Nhà nước và thực thi pháp luật về Đất và Lâm nghiệp của cán bộ, đặc biệt cán bộ cấp
huyện và xã rất yếu. Cán bộ địa chính và lâm nghiệp xã phần lớn chưa được đào tạo và chưa có bằng cấp
chuyên môn và nghiệp vụ.
Năng lực cán bộ địa chính vừa yếu lại thiếu kỹ năng, trình độ và phương tiện làm việc thiết yếu: hệ thống
quản lý hồ sơ địa chính hầu như không có ở cấp xã, thậm trí cả ở cấp huyện.
Các văn bản pháp quy liên quan đến đất, rừng, và hưởng lợi trong quản lý và bảo vệ rừng chưa áp dụng ở
cấp xã và thôn. Chính vì vậy, cán bộ và người dân chưa hiểu đâu là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi
của họ. Quy chế quản lý 3 loại rừng chưa triển khai đến cơ sở, do đó người dân chưa ý thức được việc
quản lý, sử dụng của từng loại rừng, dẫn đến sử dụng sai mục đích.

model_land_use_allocation_vn.doc

5

Tài liệu cùng danh mục Quy hoạch - Đô thị

35 năm ngành xây dựng – Một chặng đường nhìn lại

Kiến trúc TP.HCM được thành lập theo Quyết định số 168/2002/QĐ – TTg ngày 27/11/2002 của Thủ tướng Chính Phủ, trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn bộ máy và hoạt động của cơ quan Kiến trúc sư Trưởng TP.HCM giai đoạn 1993-2002. Tuy mới thành lập được hơn 7 năm, nhưng nhiều cán bộ, công chức của Sở Quy hoạch – Kiến trúc hiện nay đã gắn bó với quy hoạch và phát triển đô thị TP.HCM trong suốt quá trình trăn trở, chuyển mình vươn lên cùng cả nước. * Trong chặng đường 35 năm qua (1975 -...


Bài giảng phân hạng đất đai - Phan Văn Tự

Các môn học cơ sở (khoa học đất, đánh giá đất đai, kinh tế đất,hệ thống nông nghiệp,GIS,… Các môn học chuyên ngành (quy họach liên ngành, quy họach ngành, đăng ký thống kê đất đai, quản lý hành chính về đất đai,...Phương pháp học: Sinh viên tài liệu trước & sau khi đến lớp. Sinh viên tham gia thảo luận. Kết hợp lý thuyết & thực hành thực tập.


Bài giảng Quy hoạch và quản lý vận tải công cộng: Chương 4 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

Bài giảng Quy hoạch và quản lý vận tải công cộng do TS. Đinh Thị Thanh Bình biên soạn, trong chương 3 của bài giảng trình bày về các nội dung: chương trình vận hành vận tải công cộng, tổ chức vận tải xe bus và taxi thành phố, tổ chức vận tải khách du lịch và đường dài, tổ chức vận tải đường sắt đô thị và tổ chức trung chuyển vận tải công cộng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Hướng dẫn quốc tế về quy hoạch đô thị và vùng lãnh thổ

Tài liệu Hướng dẫn quốc tế về quy hoạch đô thị và vùng lãnh thổ bao gồm những nội dung về chính sách và quản trị đô thị, quy hoạch đô thị và vùng lãnh thổ hướng tới phát triển bền vững, các cấu phần trong quy hoạch đô thị và vùng lãnh thổ và một số nội dung khác.


Sổ tay cán bộ địa chính part 9

Tham khảo tài liệu 'sổ tay cán bộ địa chính part 9', kinh tế - quản lý, quy hoạch - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Quy hoạch đô thị bền vững: Chương III

Bài giảng Quy hoạch đô thị bền vững - Chương III: Đô thị hóa - các vấn nạn đô thị, giới thiệu những khái niệm về đô thị hóa, quá trình phát triển của đô thị hóa, yếu tố gia tăng dân số trong Đô thị hóa, sự thay đổi cơ cấu lao động, các hình thức phân bổ dân cư đô thị. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Quy hoạch đô thị, Kiến trúc - xây dựng.


Thiết kế quy hoạch tổng thể đô thị

Một đô thị có qui mô hợp lí khi các điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội và thiên nhiên cho phép đảm bảo tốt nhất về các mặt tổ chức sản xuất, tổ chức đời sống, tổ chức không gian đô thị, cảnh quan và môi trường đô thị với những chi phí xây dựng và quản lí đô thị ít tốn kém nhất.


Quy hoạch thuỷ lợi Hệ thống Bắc Hưng Hải

Phê duyệt “Quy hoạch thuỷ lợi Hệ thống Bắc Hưng Hải ” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN. Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ các Công văn số 289/CV-BHH ngày 30/11/2007 của Công ty khai thác CTTL Bắc Hưng Hải, số 1024CV/TL ngày 11/12/2007 của Sở Nông...


Đô thị Việt Nam: Toàn cầu hóa hay phát triển bền vững - Nguyễn Hữu Thái

Tài liệu "Đô thị Việt Nam Toàn cầu hóa hay phát triển bền vững" trình bày những nội chính như sau: Cảnh báo về mạng lưới đô thị toàn cầu, bài học phát triển đô thị từ các nền kinh tế phát triển nhanh ở châu Á, hướng phát triển bền vững cho đô thị Việt Nam.


NHẬN DẠNG NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Trong lịch sử, nông nghiệp thường gắn với nông thôn vùng nông thôn rộng lớn. Nói đến nông nghiệp là nói đến nông thôn và ngược lại. Các đô thị ra đời đã kéo theo sự hình thành loại hình nông nghiệp mới của nhân loại - nông nghiệp đô thị. Các đô thị ở nhiều quốc gia trên thế giới đã chú ý đến nông nghiệp đô thị rất sớm và họ cũng đã đạt được nhiều thành công trong việc phát triển loại hình nông nghiệp mới này. Trong các thập niên 60,70, Việt Nam cũng đã đạt...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu