Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mô hình kinh tế tổng quát của Việt Nam đến năm 2020

Bài viết Mô hình kinh tế tổng quát của Việt Nam đến năm 2020 trình bày: Quá trình phát triển nhận thức và những vấn đề đặt ra đối với mô hình kinh tế tổng quát của Việt Nam hiện nay; đề xuất mô hình kinh tế tổng quát của Việt Nam đến năm 2020,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

m« h×nh kinh tÕ tæng qu¸t
cña ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020

NguyÔn v¨n nam*
NguyÔn ®øc hiÓn**

1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nhËn thøc vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra
®èi víi m« h×nh kinh tÕ tæng qu¸t cña ViÖt Nam hiÖn nay
§¹i hé VII (n¨m 1991) cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· th«ng qua C­¬ng
lÜnh x©y dùng ®Êt n­íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi (C­¬ng lÜnh
1991). Néi dung C­¬ng lÜnh 1991 ®· x¸c ®Þnh ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ cña
ViÖt Nam lµ “ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh h­íng x· héi chñ
nghÜa, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng c¬ sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc”. Theo thêi
gian, qua c¸c nhiÖm kú cña ®¹i héi, ®­êng lèi ph¸t triÓn trªn ®· chuyÓn sang
“ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa” vµ coi ®©y lµ
m« h×nh kinh tÕ tæng qu¸t cña ViÖt Nam trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa
x· héi (CNXH).
Qua c¸c nhiÖm kú ®¹i héi, néi hµm “®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa” cña nÒn
kinh tÕ thÞ tr­êng ViÖt Nam ®ang thùc hiÖn ®· dÇn dÇn ®­îc râ h¬n. Theo ®ã,
®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ®­îc thÓ hiÖn nh­ sau:
- Thùc hiÖn môc tiªu “d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh”;
- Gi¶i phãng m¹nh mÏ vµ kh«ng nh÷ng ph¸t triÓn søc s¶n xuÊt, n©ng cao ®êi
sèng nh©n d©n, ®Èy m¹nh xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo, khuyÕn khÝch mäi ng­êi v­¬n lªn
lµm giµu chÝnh ®¸ng, gióp ®ì ng­êi kh¸c tho¸t nghÌo vµ tõng b­íc kh¸ gi¶ h¬n;

*

GS.TS. Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n.
ThS. Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n.

**

24

T¹p chÝ Khoa häc x· héi ViÖt Nam - 6/2009

- Ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu h×nh thøc së h÷u, nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, trong
®ã kinh tÕ nhµ n­íc gi÷ vai trß chñ ®¹o, kinh tÕ nhµ n­íc cïng víi kinh tÕ tËp thÓ
ngµy cµng trë thµnh nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cña nÒn kinh tÕ quèc d©n;
- Thùc hiÖn tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi ngay trong tõng b­íc vµ tõng chÝnh
s¸ch ph¸t triÓn, t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®i ®«i víi ph¸t triÓn v¨n ho¸, y tÕ, gi¸o
dôc…, gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò x· héi v× môc tiªu ph¸t triÓn con ng­êi;
- Thùc hiÖn chÕ ®é ph©n phèi chñ yÕu theo kÕt qu¶ lao ®éng, hiÖu qu¶ kinh
tÕ, ®ång thêi theo møc ®é ®ãng gãp vèn cïng c¸c nguån lùc kh¸c, th«ng qua
phóc lîi x· héi;
- Ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, ®¶m b¶o vai trß qu¶n lý, ®iÒu tiÕt nÒn
kinh tÕ cña Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng.
Sau h¬n 22 n¨m ®æi míi, m« h×nh kinh tÕ tæng qu¸t “nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng
®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa” ®· tõng b­íc ®­îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn t¹i ViÖt
Nam, b­íc ®Çu huy ®éng ®­îc c¸c nguån lùc trong vµ ngoµi n­íc vµo ph¸t triÓn
kinh tÕ x· héi, mang l¹i tèc ®é t¨ng tr­ëng cao vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ
theo h­íng hîp lý vµ tèi ­u h¬n. Tuy nhiªn, hiÖn nay, m« h×nh kinh tÕ tæng qu¸t
nµy ®ang cã nhiÒu vÊn ®Ò ®Æt ra trªn c¶ hai ph­¬ng diÖn lý luËn vµ thùc tiÔn.
* VÒ lý luËn
- Néi hµm vµ ®Æc tr­ng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ
nghÜa, hÖ thèng lý luËn vÒ thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ
nghÜa ch­a thùc sù râ vµ ch­a t¹o ra ®­îc sù ®ång thuËn cao. ChØ riªng viÖc
luËn gi¶i vÒ CNXH trªn hÖ kinh tÕ thÞ tr­êng ®· cã 3 nhãm quan ®iÓm lý luËn
kh¸c nhau. Nhãm quan ®iÓm thø nhÊt cho r»ng, nÕu môc tiªu cña CNXH lµ
“d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh” nh­ trong ®Þnh
h­íng x· héi chñ nghÜa cña m« h×nh kinh tÕ tæng qu¸t, th× kh«ng kh¸c g× víi
môc tiªu cña c¸c n­íc t­ b¶n chñ nghÜa (TBCN) ®ang theo ®uæi nÒn kinh tÕ thÞ
tr­êng hiÖn ®¹i, v× ®ã lµ c¸c gi¸ trÞ h­íng ®Õn cña tiÕn tr×nh ph¸t triÓn x· héi
toµn cÇu. Tõ ®ã, quan ®iÓm nµy cho r»ng, kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN
chØ lµ mét m« h×nh kinh tÕ thÞ tr­êng ®Æc thï cña hÖ kinh tÕ thÞ tr­êng. Nhãm
quan ®iÓm th­ hai cho r»ng, b¶n th©n nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ “trung tÝnh”, v×
vËy, ®Æt trong quan hÖ tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña con ngwofi, kinh tÕ thÞ tr­êng
®­îc coi lµ ph­¬ng tiÖn vµ kh«ng ®ång nhÊt kinh tÕ thÞ tr­êng víi chñ nghÜa t­
b¶n hay víi chñ nghÜa x· héi. Nh­ vËy, kinh tÕ thÞ tr­êng ®­îc hiÓu lµ ph­¬ng
tiÖn ®Ó thùc hiÖn môc tiªu chÝnh trÞ. Nhãm quan ®iÓm thø ba, kh«ng nhÊt trÝ víi
quan ®iÓm cho r»ng kinh tÕ thÞ tr­êng chØ lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó thùc hiÖn môc tiªu
chÝnh trÞ hoÆc quan niÖm kinh tÕ thÞ tr­êng lµ cña riªng chñ nghÜa t­ b¶n hoÆc
t¸ch rêi gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng víi thÓ chÕ chÝnh trÞ. Theo nhãm nµy,

M« h×nh kinh tÕ tæng qu¸t…

25

b¶n chÊt cña kinh tÕ thÞ tr­êng lµ h­íng ®Õn x©y dùng mét x· héi mang b¶n chÊt
nh©n v¨n, x· héi cña sù ph¸t triÓn tù do vµ toµn diÖn cña c¸ nh©n mèi ng­êi, x·
héi ph¸t triÓn trong quan hÖ hµi hoµ gi÷a con ng­êi víi con ng­êi vµ gi÷a con
ng­êi víi tù nhiªn,
- Ch­a nhÊt qu¸n vÒ vÊn ®Ò së h÷u trong thùc hiÖn m« h×nh kinh tÕ tæng
qu¸t. C­¬ng lÜnh 19991 cña §¶ng vÉn x¸c ®Þnh dùa trªn “chÕ ®é c«ng h÷u vÒ t­
liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu” trong khi ®ã, §¹i héi IX vµ X ®· cã nh÷ng b­íc ®æi míi
kh¸ c¬ b¶n vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nh­: xo¸ bá mäi sù
ph©n biÖt ®èi xö theo h×nh thøc së h÷u. Nhµ n­íc chØ thùc hiÖn sù ­u ®·i hoÆc
hç trî ph¸t triÓn ®èi víi mét sè nghÌo, kh¾c phôc rñi ro; mét sè ®Þa bµn, c¸c
doanh nghiÖp nhá vµ võa (§¹i héi X); kh¼ng ®Þnh sù tån t¹i kh¾ch quan, l©u dµi
vµ khuyÕn khÝch sù ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c h×nh thøc së h÷u, c¸c lo¹i h×nh
doanh nghiÖp, ®¶m b¶o c¸c quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¸c chñ së h÷u, c¸c
lo¹i h×nh doanh nghiÖp, ®¶m b¶o c¸c quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¸c chñ së
h÷u kh¸c nhau trong nÒn kinh tÕ (Héi nghÞ TW 6 kho¸ X),
- VÒ vai trß “chñ ®¹o” cña nÒn kinh tÕ Nhµ n­íc1: cã quan ®iÓm cho r»ng,
kinh tÕ Nhµ n­íc cÇn ph¶i gi÷ vai trß chñ ®¹o ®Ó ®Þnh h­íng cho sù ph¸t triÓn cña
®Êt n­íc, ®¶m b¶o theo ®óng “®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa”. Quan ®iÓm kh¸c l¹i
cho r»ng, viÖc x¸c ®Þnh vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ Nhµ n­íc lµ kh«ng cÇn thiÕt,
®«i khi trë thµnh rµo c¶n sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ thÞ tr­êng.
* VÒ thùc tiÔn
Thùc tiÔn lµ tiªu chuÈn, th­íc ®o cña ch©n lý. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn m« h×nh kinh tÕ
tæng qu¸t cña ViÖt Nam trong thêi gian qua ®ang ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò:
- §Þnh h­íng XHCN trong qu¸ tr×nh ®æi míi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ lµ ch­a râ,
th©m chÝ ngµy cµng trë nªn mê nh¹t, yÕu tè kinh tÕ thÞ tr­êng ®¸ng lÊn ¸t yÕu tè
®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa do kho¶ng c¸ch giµu nghÌo lín vµ ph©n ho¸ giµu
nghÌo ngµy cµng do·ng ra2. Do néi hµm ®Þnh h­íng XHCN lµ ch­a râ, nªn dÉn
®Õn ch­a cã nh÷ng ®æi míi triÖt ®Ó trong t­ duy kinh tÕ vµ thÓ chÕ chÝnh trÞ.
Qu¸ tr×nh ®æi míi thÓ chÕ chÝnh trÞ ch­a dÉn d¾t vµ ®¸p øng yªu cÇu cña ®æi
míi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. VÉn cßn tån t¹i t­ duy t¸ch rêi hoÆc coi nhÑ sù g¾n
1

Kinh tÕ Nhµ n­íc bao gåm: doanh nghiÖp Nhµ n­íc, ng©n s¸ch hµ n­íc, c¸c quü cña nhµ
n­íc, dù tr÷ ngo¹i hèi, c¸c tµi nguyªn cña ®Êt n­íc.
2
§Õn hÕt n¨m 2008, cßn kho¶ng 1 triÖu hé cËn nghÌo víi kho¶ng 4,3 triÖu ng­êi, sè hé t¸i
nghÌo b»ng kho¶ng 7-10% tæng sè hé tho¸t nghÌo, cßn 62 huyÖn cã trªn 50% sè hé nghÌo.
HiÖn nay, theo chuÈn nghÌo quèc tÕ lµ 2USD/ngµy/ng­êi th× tû lÖ hé nghÌo cña ViÖt Nam cßn
kho¶ng 35-40%.
Theo sè liÖu cña Tæng côc Thèng kª, hÖ sè chªnh lÖch vÒ thu nhËp gi÷a nhãm giµu nhÊt (20%)
vµ nhãm nghÌo nhÊt (20%) trong tæng sè d©n c­ c¶ n­íc ë n¨m 1992 lµ 5,6 lÇn, t¨ng lªnh 8,1
lÇn n¨m 2002 vµ 8,36 lÇn n¨m 2006

26

T¹p chÝ Khoa häc x· héi ViÖt Nam - 6/2009

kÕt gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng víi ®æi míi thÓ chÕ chÝnh trÞ. C¬ chÕ,
chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ hiÖn nay ®ang kh«ng theo kÞp yªu cÇu cña thùc tiÔn
ph¸t triÓn.
- T­ duy míi vÒ chÕ ®é së h÷u ®· ®­îc kh¼ng ®Þnh nh­ng viÖc xö lý mét sè vÊn
®Ò cô thÓ vÒ chÝnh s¸ch ®Êt ®ai cßn nhiÒu lóng tóng vµ v­íng m¾c.
- Vai trß “chñ ®¹o” vµ ®¶m b¶o “®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa” cña kinh tÕ
Nhµ n­íc ch­a ®­îc thÓ hiÖn râ nÐt. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp
nhµ n­íc, ®Æc biÖt lµ c¸c tËp ®oµn kinh tÕ nhµ n­íc ch­a t­¬ng xøng víi c¸c
­u ®·i vÒ nhiÒu mÆt cña Nhµ n­íc, vÉn ch­a t¸ch b¹ch vµ cßn lÉn lén gi÷a ®éc
quyÒn nhµ n­íc vµ ®éc quyÒn doanh nghiÖp, ®«i khi lµm h¹n chÕ c¸c thµnh
phÇn kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn. Qu¸ tr×nh chuyÓn tõ c¬ chÕ giao vèn sang c¬ chÕ
nhµ n­íc ®Çu t­ vèn cho doanh nghiÖp ch­a ®­îc thùc hiÖn triÖt ®Ó vµ minh
b¹ch, cßn nhiÒu lóng tóng trong tæ chøc thùuc hiÖn. Kh¶ n¨ng c¸c doanh
nghiÖp t­ nh©n tiÕp cËn c¸c nguån lùc cßn nhiÒu h¹n chÕ. Kinh tÕ tËp thÓ cã
quy m« cßn nhá, hîp t¸c x· vµ kinh tÕ hîp t¸c ph¸t triÓn chËm, nhiÒu n¬i sù tån
t¹i chØ cßn lµ h×nh thøc. Kinh tÕ cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi cã c¬ cÊu ch­a hîp
lý, míi tËp trung ë ngµnh ViÖt Nam cã lîi thÕ vÒ lao ®éng, tµi nguyªn trong khi
c¸c ngµnh nghÒ cã s¶n phÈm c«ng nghÖ cao, hµm l­îng gi¸ trÞ gia t¨ng cao cßn
ch­a ®­îc chó träng ®Çu t­.
- Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn m« h×nh kinh tÕ tæng qu¸t, mÆc dï ®· ®¹t ®­îc
nhiÒu thµnh tùu trong chÝnh s¸ch x©y dùng con ng­êi, song, cßn cã biÓu hiÖn
xem nhÑ yÕu tè con ng­êi, ch­a ®Æt yÕu tè con ng­êi ë vÞ trÝ trung t©m vµ t¹o
®éng lùc cho sù ph¸t triÓn, ch­a thÓ chÕ ho¸ cô thÓ vµ ®Çy ®ñ vÒ quyÒn d©n chñ
cña nh©n d©n. An sinh - x· héi ch­a ®­îc quan t©m ®Çu t­ ®óng møc, ®iÒu kiÖn
®¶m b¶o ch¨m lo n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt cña con ng­êi cßn nhiÒu h¹n chÕ.
- T¨ng tr­ëng kinh tÕ cña ViÖt Nam mÆc dï kh¸ Ên t­îng vÒ con sè, song,
cßn nhiÒu vÊn ®Ò h¹n chÕ nh­: (1) T¨ng tr­ëng nhanh nh­ng hiÖu qu¶ thÊp.
Quan ®iÓm “t¨ng tr­ëng b»ng mäi gi¸” dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ®¸nh ®æi cho con sè
t¨ng tr­ëng nhanh lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ kinh tÕ – x· héi ph¶i bá ra qu¸ cao.
HiÖu qu¶ sö dông c¸c yÕu tè nguån lùc nh­ vèn, lao ®éng, tµi nguyªn th«ng
qua c¸c chØ sè n¨ng suÊt lao ®éng, suÊt ®Çu t­ t¨ng tr­ëng, hay tØ lÖ hao phÝ
n¨ng l­îng cña ViÖt Nam ®­îc xÕp vµo nhãm thÊp nhÊt thÕ giíi; (2) T¨ng
tr­ëng nhanh nh­ng cÊu tróc t¨ng tr­ëng thiÕu bÒn v÷ng. T¨ng tr­ëng kinh tÕ
cña ViÖt Nam chñ yÕu hiÖn nay vÉn dùa chñ yÕu vµo c¸c yÕu tè t¨ng tr­ëng
theo chiÒu réng, ®Æc biÖt lµ thùc tr¹ng dèc søc “b¬m” vèn ®Çu t­ ®Ó cã t¨ng
tr­ëng (trong khi ViÖt Nam l¹i kh«ng ph¶i lµ n­íc cã tiÒm n¨ng vÒ vèn). NÒn
kinh tÕ t¨ng tr­ëng trong nhiÒu n¨m vÉn chñ yÕu dùa vµo khai th¸c qu¸ møc
nguån vèn tµi nguyªn hoÆc “nhê vµo gia c«ng” mang tÝnh chÊt ch¹y ®ua ng¾n

M« h×nh kinh tÕ tæng qu¸t…

27

h¹n víi hiÖu qu¶ n¨ng lùc c¹nh tranh t¨ng tr­ëng cã biÓu hiÖn gi¶m sót vµ sù
mÊt c©n ®èi nghiªm träng gi÷a c¸c ngµnh “th­îng nguån” vµ c¸c ngµnh “h¹
nguån”. C¸n c©n th­¬ng m¹i quèc tÕ ngµy cµng mÊt c©n ®èi, b¶n th©n c¬ cÊu
xuÊt vµ c¬ cÊu nhËp khÈu ngµy cµng tá ra thiÕu bÒn v÷ng vµ kh«ng cã lîi cho
t¨ng tr­ëng kinh tÕ; (3) Sù lan to¶ cña t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®Õn c¸c ®èi t­îng
chÞu ¶nh h­ëng kh«ng m¹nh vµ khuynh h­íng ¶nh h­ëng tiªu cùc cã phÇn gia
t¨ng nhanh. §iÒu ®¸ng nãi ë ®©y lµ, thùc tÕ t¸c ®éng cña t¨ng tr­ëng tíi gi¶m
nghÌo ®ang cã xu h­íng gi¶m trong giai ®o¹n sau vµ bÊt b×nh ®¼ng l¹i t¨ng lªn
t­¬ng øng. §Õn n¨m 1990, sù c¸ch biÖt vÒ thu nhËp cña 20% sè hé giµu nhÊt vµ
20% sè hé nghÌo nhÊt lµ 4,1 lÇn, n¨m 1995 lµ 7,0 lÇn, n¨m 1999 lµ 7,6 lÇn, n¨m
2002 lµ 8,1 lÇn, n¨m 2004 lµ 8,34 lÇn vµ n¨m 2006 lµ 8,37 lÇn. Tû träng thu
nhËp cña 40% d©n sè cã thu nhËp thÊp nhÊt cã xu h­íng ngµy cµng thÊp ®i
trong tæng thu nhËp d©n c­: n¨m 1995 lµ 21,1%, n¨m 1999 lµ 17,98%, n¨m
2002 lµ 17,4%, n¨m 2004 lµ 17,4% vµ 2006 lµ 17,47%. Sù bÊt b×nh ®¼ng chung
cã xu h­íng gia t¨ng râ rµng: hÖ sè GINI n¨m 1995 lµ 0,357; n¨m 1999 lµ
0,390; n¨m 2002 lµ 0,418; n¨m 2004 lµ 0,423; n¨m 2006 lµ 0,43. §©y lµ mét
b»ng chøng vÒ sù gia t¨ng bÊt b×nh ®¼ng, hÖ qu¶ cña m« h×nh t¨ng tr­ëng
nhanh ë ViÖt Nam hiÖn nay; (4) M« h×nh t¨ng tr­ëng ®· ®¹t ®Õn “ng­ìng”,
dÉn ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña quèc gia cßn ë møc thÊp. D­íi t¸c ®éng cña
cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ giíi n¨m 2008, nh÷ng nh­îc ®iÓm trong m« h×nh
t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña ViÖt Nam hiÖn nay ®· béc lé hoµn toµn. Gi¸o s­
M.Porter, cha ®Î cña lý thuyÕt c¹nh tranh, ®· cho r»ng, m« h×nh t¨ng tr­ëng
cña ViÖt Nam ®· ®¹t ®Õn ®Ønh. Nõu cÇn thóc ®Èy t¨ng tr­ëng nhanh dùa vµo
®éng lùc më réng quy m« vèn, gi¸ trÞ gia t¨ng thÊp vµ sù khai th¸c th¸i qu¸
nguån lao ®éng rÎ, dÉn ®Õn kh«ng thÓ c¹nh tranh vµ cµng ngµy cµng khã kh¨n.
m« h×nh t¨ng tr­ëng mµ ViÖt Nam ®ang theo ®uæi chÝnh lµ c¸i bÉy cña sù ph¸t
triÓn thiÕu bÒn v÷ng.
2. §Ò xuÊt m« h×nh kinh tÕ tæng qu¸t cña ViÖt Nam ®Õn
n¨m 2020
Chóng t«i ®Ò xuÊt m« h×nh kinh tÕ tæng qu¸t cña ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020 lµ
“M« h×nh kinh tÕ thÞ tr­êng ViÖt Nam hiÖn ®¹i”
* C¬ së ®Ò xuÊt m« h×nh kinh tÕ tæng qu¸t
- Kinh tÕ thÞ tr­êng lµ hÖ kinh tÕ chung, do ®ã m« h×nh kinh tÕ tæng qu¸t cña ViÖt
Nam ph¶i ®­îc x©y dùng vµ vËn hµnh trªn hÖ kinh tÕ chung vµ kinh tÕ thÞ tr­êng;
- M« h×nh kinh tÕ thÞ tr­êng ViÖt Nam hiÖn ®¹i võa bao hµm c¸c môc tiªu, gia
trÞ c¨n b¶n cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, song vÉn ®¶m b¶o yÕu tè ®Æc thï, riªng cã –

Tài liệu cùng danh mục Luật học

Xây dựng một xã hội hài hòa - mục đích của việc bảo vệ chế độ nhà nước hay bảo vệ quyền con người

Bài viết trình bày về việc xây dựng một xã hội hài hòa. Ở phương Đông đề cập đến việc xây dựng một xã hội hài hòa với mục đích nhằm bảo vệ chế độ nói chung thể hiện qua các đức tính của người quân tử ở phương Tây việc xây dựng một xã hội hài hòa được biểu hiện cụ thể hơn là các quyền của con người và cơ cấu tổ chức nhà nước.


Bài giảng Luật Tố tụng Hình sự: Bài 8 - ThS. Võ Thị Kim Oanh

Bài giảng Luật Tố tụng Hình sự: Bài 8 - Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự có nội dung trình bày các vấn đề trong xét xử phúc thẩm vụ án hình sự như tính chất của phúc thẩm và quyền kháng cáo, kháng nghị; quyền hạn của tòa án cấp phúc thẩm.


Bài giảng Hiệu lực của hợp đồng

Bài giảng Hiệu lực của hợp đồng trình bày các nội dung chính như: nguyên tắc hiệu lực áp dụng bắt buộc của hợp đồng, các vấn đề xem xét trong hợp đồng và những trường hợp hợp đồng vô hiệu do vi phạm sự tự nguyện.


Bài giảng Pháp luật về đầu tư: Chương 7 - Đại học Mở TP HCM

Nội dung của bài giảng Pháp luật về đầu tư chương 7 Đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm tìm hiểu các qui định của pháp luật về việc đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư ở Việt Nam ra nước ngoài. Khái niệm và những nguyên tắc chung lĩnh vực khuyến khích và cấm đầu tư.


Tort Law and Human Rights

My interest in the relationship between tort law and the implementation of international human rights standards, particularly the European Convention on Human Rights, was prompted by a series of cases decided in the last decade that challenged the English courts to make public authorities accountable for their actions. Perhaps the most notable was the House of Lords’ decision in X v. Bedfordshire County Council, which held that no matter how gross a derelic- tion of duty occurred there could be no liability in the English tort of negligence where a public authority failed properly to perform its statutory obligations relating to children. This book is a development and...


Qui định về phá sản theo pháp luật hiện hành

Luật phá sản Việt Nam đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15/6/2004 và bắt đầu có hiệu lực ngày 15/10/2004, đã đưa ra tiêu chí xác định doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản tại


LUẬT QUY ĐỊNH QUYỀN TỰ DO HỘI HỌP

LUẬT QUY ĐỊNH QUYỀN TỰ DO HỘI HỌP Điều 1. Quyền tự do hội họp của nhân dân được tôn trọng và bảo đảm. Không ai được xâm phạm đến quyền tự do hội họp. Điều 2. Không phải xin phép trước: - Các cuộc hội họp có tính chất gia đình, giữa thân thuộc, bè bạn;


TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI, Chương 7

háng 8-1943, khi còn ở trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch, HCM đưa ra định nghĩa về văn hoá: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về ăn mặc ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hoá. Văn hoá là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng...


Bài giảng Luật và chính sách công - Phạm Duy Nghĩa

Bài giảng Luật và chính sách công với mục tiêu giúp người học hiểu biết về hệ thống pháp luật, các phương pháp nghiên cứu hệ thống pháp luật; thảo luận vai trò của pháp luật đối với phát triển; nhận biết quy trình lập pháp, thực hiện pháp luật, đảm bảo công lý;...


THUẾ NHÀ NƯỚC

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005; Luật Hải quan ngày 29/6/ 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005; Nghị định 40/2007/NĐCP ngày 16/3/2007 của Chính phủ Quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu


Tài liệu mới download

Quyết định số: 623/ĐVN/KTNĐ
 • 04/03/2016
 • 88.677
 • 904

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

FREEDOM OF EXPRESSION
 • 23/03/2013
 • 87.237
 • 982

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu