Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu tóm tắt thành tích cá nhân

Mẫu tóm tắt thành tích cá nhân được trình bày rõ ràng, chi tiết các mục. Mời các bạn tham khảo để biết viết một bảng tóm tắt thành tích cá nhân hoàn chỉnh.Đánh giá tài liệu

4.2 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Mẫu tóm tắt thành tích cá nhân Mẫu tóm tắt thành tích cá nhân Mẫu tóm tắt thành tích cá nhân, Mẫu tóm tắt cá nhân, Hướng dẫn tóm tắt thành tích cá nhân, Mẫu tóm tắt thành tích, Mẫu thành tích cá nhân
4.2 5 231
 • 5 - Rất hữu ích 37

 • 4 - Tốt 194

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

BIỂU MẪU "THÔNG BÁO NỘP THUẾ "

Mẫu thông báo nộp thuế (Áp dụng với hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoản) theo Mẫu số: 03/THKH (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)


Mẫu mô tả công việc nhân viên bảo vệ

Tài liệu tham khảo Mẫu mô tả công việc nhân viên bảo vệ


Mẫu báo cáo tổng hợp thu 2% bảo hiểm xã hội để lại đơn vị

Tài liệu tham khảo mẫu báo cáo tổng hợp thu 2% bảo hiểm xã hội để lại đơn vị


MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI CẶP KHÓA

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-NHNN ngày 17/5/2011, Mẫu số 6


MẪU TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI CÁC CHẾ ĐỘ BHXH TẠI ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Mẫu số 7-CBH MẪU TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI CÁC CHẾ ĐỘ BHXH TẠI ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Quý … Năm …. QUYẾT TOÁN CHI CÁC CHẾ ĐỘ BHXH TRONG KỲ Chênh lệch kinh phí 2% giữ lại đơn vị và số QT THANH TOÁN GIỮA CƠ QUAN BHXH VỚI ĐƠN VỊ SDLĐ Số chi được quyết toán trong kỳ Tên cơ quan STT (đơn vị) Mã đơn vị Tổng quỹ lương phải đóng BHXH trong kỳ Tổng số Kinh phí tiền phải BHXH đóng được giữ BHXH lại theo trong kỳ quy định ...


MẪU QUYẾT ĐỊNH Yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, tài sản, đồ vật

Mẫu số 01 /QĐ-YCCCTT Ban hành kèm theo TT số 56/2012/TT-BCA ngày 18/9/2012 của Bộ trưởng BCA …………………………… (1) …………………………… (2) -------Số: /QĐ-YCCCTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------…........,ngày........ tháng........ năm........ QUYẾT ĐỊNH Yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, tài sản, đồ vật Căn cứ Nghị định số 72/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường; Căn cứ Điều . ...


Giấy biên nhận các tài liệu người khiếu nại - tố cáo cung cấp

Giấy biên nhận các tài liệu người khiếu nại - tố cáo cung cấp


MẪU GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ

Tham khảo tài liệu 'mẫu giấy phép hoạt động báo chí điện tử', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đơn đề nghị mua nhà thuộc sở hữu nhà nước

Mẫu số: 06/MBNSHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NH NƯỚC 1 Kính gửi: ....................................................................2 Tôi tên : ..................................................sinh năm: ................................................. Chứng minh nhân dân số: ... …………do ................... ………. cấp ngày............................... tháng……..năm…………… Địa chỉ thường trú tại: ............................đường: ..................................................... Phường (Xã): ..........................................Quận (hyện): ........................................... Và Vợ (Chồng) là: ..................................sinh năm: ................................................. Chứng minh nhân dân số: ………………………..do:………….....


Biểu mẫu "Tờ khai thuế TNDN_Mẫu số 02/TNDN"

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp dùng cho tổ chức kinh doanh khai thuế TNDN từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Sổ chỉnh lý biến động
 • 09/06/2010
 • 68.843
 • 453
Biểu mẫu "Ghi chép tạm ứng"
 • 06/07/2009
 • 85.499
 • 171

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu