Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu Thông tư liên tịch

Mẫu Thông tư liên tịch (Kèm theo Quyết định số: 3024 /QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Mẫu Thông tư liên tịch Mẫu Thông tư liên tịch biểu mẫu hành chính, mẫu quyết định, văn bản mẫu, mẫu công văn, mẫu đề nghị
4.9 5 2342
 • 5 - Rất hữu ích 2.095

 • 4 - Tốt 247

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Mẫu Thông tư liên tịch * (Kèm theo Quyết định số: 3024 /QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT BỘ.......(1)......... NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày...tháng... năm 20..(3).. Số: .(2)../20..(3)../TTLT –BGDĐT - (1) THÔNG TƯ LIÊN TỊCH ......................... (4) ............................. Căn cứ .............................. (5) .................................. .................................. ....................; Điều 1. ......................... (6) ...................................... .................................. .................... Điều 2. ......................... .............................................. .................................. ................ .
 2. Điều …. ....................................................................... ......................... .............................. BỘ TRƯỞNG (7b) BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (7a) (Chữ ký, dấu) (Chữ ký, dấu) Nguyễn Văn B Nguyễn Văn A Nơi nhận: - ...............; - ................; - Lưu: VT, ...(8). A.XX(9). Ghi chú: (1) Tên cơ quan (tổ chức) khác tham gia ban hành Thông tư liên tịch. (2) Số văn bản (3) Năm ban hành. (4) Trích yếu nội dung Thông tư liên tịch.
 3. (5) Căn cứ pháp lý để ban hành; mục đích (nếu có) và phạm vi điều chỉnh của Thông tư liên tich. (6) Nội dung của Thông tư liên tịch (tuỳ theo phạm vi điều chỉnh và nội dung của thông tư có thể được bố cục theo phần, chương, mục, điều khoản, điểm hoặc điều, khoản, điểm). (7a), (7b) Chức vụ của người đứng đầu cơ quan tham gia soạn thảo Thông tư liên tịch; chức vụ của người ký Thông tư liên tịch phải ghi đầy đủ, bao gồm chức danh và tên cơ quan, ví dụ: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường hợp các cấp phó được giao ký thay người đứng đầu cơ quan thì ghi chữ viết tắt “KT” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký. (8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần). (9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần). * Mẫu Thông tư liên tịch do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì ban hành.

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT

MẪU SỐ 03 (Ban hành kèm theo Quy định trình tự, thủ tục khi Nhà nước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang)


Mẫu thẩm định, phê duyệt phương án Tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án

Mẫu 01a/BT, HT VÀ TĐC UBND QUẬN (HUYỆN) HỘI ĐỒNG BT, HT VÀ TĐC DỰ ÁN……… Số: ………./TTr-HĐBT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …….., ngày .... tháng … năm … TỜ TRÌNH V/v thẩm định, phê duyệt phương án Tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án , qua đó góp phần vào việc thúc đẩy sự phát triển của thành phố Cần Thơ nói riêng, khu vực ĐBSCL nói chung và để bắt kịp đà phát triển chung của cả nước. ...


MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG ; Mẫu VC7 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2012/TT-BCA ngày 12/6/2012


Mẫu công văn thông báo

Mẫu công văn thông báo được Ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-KSTT ngày 31 tháng 7 năm 2011 của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính. Mời bạn kham khảo tài liệu để nắm rõ mẫu công văn hơn.


MẪU TỜ TRÌNH Thẩm định công tác khảo sát lập bản đồ địa hình

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 10 tháng 08 năm 2011 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của sở xây dựng tỉnh thừa thiên huế


BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ giải quyết hưu trí và điều chỉnh nhân thân đối với người đã bảo lưu sổ BHXH "

Mẫu bảng kê hồ sơ giải quyết hưu trí và điều chỉnh nhân thân đối với người đã bảo lưu sổ BHXH


Mẫu văn bản đề nghị nhận thừa kế

Tài liệu tham khảo Mẫu văn bản đề nghị nhận thừa kế


MẪU SỐ VĂN BẢN TỰ KIỂM TRA, XỬ LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (6 tháng, năm)

Biểu số: 03c Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày ……. Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 17 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 17 tháng 10 hàng năm. Số văn bản (VB) đã tự kiểm tra (ĐV tính: Văn bản) Chia ra SỐ VĂN BẢN TỰ KIỂM TRA, XỬ LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (6 tháng, năm) Đơn vị báo cáo: Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) Số VB phát hiện trái pháp luật (ĐV tính: Văn bản) Chia ra VB không...


Mẫu tờ khai cấp xác nhận tình trạng hôn nhân (Công dân VN cư trú nước ngoài)

Tham khảo tài liệu 'mẫu tờ khai cấp xác nhận tình trạng hôn nhân (công dân vn cư trú nước ngoài)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU M4 BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ (đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)

MẪU M4 BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ (đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - -BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Kính gửi: UBND TỈNH BẮC GIANG Nhà đầu tư: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số…..do..….cấp ngày


Tài liệu mới download

TCVN 7801:2008
 • 02/05/2018
 • 12.021
 • 248

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Biễu mẫu đăng ký môn học
 • 08/07/2010
 • 97.411
 • 116

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu