Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu Thông tư liên tịch

Mẫu Thông tư liên tịch (Kèm theo Quyết định số: 3024 /QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Mẫu Thông tư liên tịch Mẫu Thông tư liên tịch biểu mẫu hành chính, mẫu quyết định, văn bản mẫu, mẫu công văn, mẫu đề nghị
4.9 5 2342
 • 5 - Rất hữu ích 2.095

 • 4 - Tốt 247

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Mẫu Thông tư liên tịch * (Kèm theo Quyết định số: 3024 /QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT BỘ.......(1)......... NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày...tháng... năm 20..(3).. Số: .(2)../20..(3)../TTLT –BGDĐT - (1) THÔNG TƯ LIÊN TỊCH ......................... (4) ............................. Căn cứ .............................. (5) .................................. .................................. ....................; Điều 1. ......................... (6) ...................................... .................................. .................... Điều 2. ......................... .............................................. .................................. ................ .
 2. Điều …. ....................................................................... ......................... .............................. BỘ TRƯỞNG (7b) BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (7a) (Chữ ký, dấu) (Chữ ký, dấu) Nguyễn Văn B Nguyễn Văn A Nơi nhận: - ...............; - ................; - Lưu: VT, ...(8). A.XX(9). Ghi chú: (1) Tên cơ quan (tổ chức) khác tham gia ban hành Thông tư liên tịch. (2) Số văn bản (3) Năm ban hành. (4) Trích yếu nội dung Thông tư liên tịch.
 3. (5) Căn cứ pháp lý để ban hành; mục đích (nếu có) và phạm vi điều chỉnh của Thông tư liên tich. (6) Nội dung của Thông tư liên tịch (tuỳ theo phạm vi điều chỉnh và nội dung của thông tư có thể được bố cục theo phần, chương, mục, điều khoản, điểm hoặc điều, khoản, điểm). (7a), (7b) Chức vụ của người đứng đầu cơ quan tham gia soạn thảo Thông tư liên tịch; chức vụ của người ký Thông tư liên tịch phải ghi đầy đủ, bao gồm chức danh và tên cơ quan, ví dụ: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường hợp các cấp phó được giao ký thay người đứng đầu cơ quan thì ghi chữ viết tắt “KT” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký. (8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần). (9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần). * Mẫu Thông tư liên tịch do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì ban hành.

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Tổng kết chương trình đào tạo năm

Tài liệu tham khảo biểu mẫu văn bản về Tổng kết chương trình đào tạo năm


MẪU ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN Về việc chưa đăng ký thất nghiệp

MẪU SỐ 1a: Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN Về việc chưa đăng ký thất nghiệp Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố


MẪU BIÊN BẢN NIÊM PHONG GIẾNG DỰ PHÒNG

Biểu mẫu hành chính ban hành quyết định 69/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011 quy định về trình tự, thủ tục niêm phong và mở niêm phong giếng dự phòng, Mẫu số 02/BBNP


Mẫu văn bản đề nghị ủy quyền tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường tại ủy ban nhân dân cấp xã

Tài liệu tham khảo mẫu văn bản đề nghị ủy quyền tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường tại ủy ban nhân dân cấp xã (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)


Biểu mẫu " Chương trình luyện tập đoàn viên"

Biểu mẫu " Chương trình luyện tập đoàn viên"


Biểu mẫu " Đơn xin cấp giấy phép xây dựng"

Biểu mẫu " Đơn xin cấp giấy phép xây dựng" công trình thuộc sở hữu tư nhân


PHƯƠNG ÁN GIÁ (Đối với hàng hóa nhập khẩu)

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHƯƠNG ÁN GIÁ (Đối với hàng hóa nhập khẩu)


Phiếu xuất hàng

 Dưới đây là Phiếu xuất hàng. Mời các bạn tham khảo Phiếu xuất hàng để biết được những nội dung chính và cách trình bày của Phiếu xuất hàng này. Với các bạn chuyên soạn thảo các văn bản hành chính và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích.  


MẪU DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

MẪU DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


Bảng mô tả công việc tổng hợp

"Bảng mô tả công việc tổng hợp" sưu tầm và tổng hợp một số bảng mô tả công việc như: mô tả công việc kế toán trưởng; mô tả công việc nhân viên bán hàng; bảng mô tả công việc thẻ quỹ; bảng mô tả công việc; mô tả công việc vị trí nhân viên kinh doanh; mô tả công việc vị trí nhân viên marketng; mô tả công việc vị trí giám đốc kinh doanh... Để nắm rõ nội dung tài liệu mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.


Tài liệu mới download

AutoCAD 2007 For Dummies
 • 20/07/2009
 • 56.787
 • 684

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Mẫu văn bản thường dùng
 • 09/03/2013
 • 73.099
 • 450
Mẫu đơn xin thuê lại đất
 • 11/12/2009
 • 51.992
 • 619
Bản cam kết thu nhập cá nhân
 • 01/12/2015
 • 53.996
 • 408

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu