Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Tài liệu tham khảo mẫu quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)Đánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Mẫu quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Mẫu quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường biểu mẫu, văn bản, thủ tục hành chính, đơn từ, mẫu quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
4.5 5 2709
 • 5 - Rất hữu ích 1.421

 • 4 - Tốt 1.288

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. mẫu quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường) … (1) … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:... (Địa danh), ngày… tháng … năm … QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “ … (2) … ” … (3) … Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Căn cứ Thông tư số … /2008/TT-BTNMT ngày … tháng … năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; Căn cứ … (4) … quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của … (1) …; Căn cứ Văn bản … (*) … về việc ủy quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường …; Theo đề nghị của … (5) … (hoặc Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “ … (2) … ” họp ngày … tháng … năm … tại …); Xét nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “ … (2) … ” đã được chỉnh sửa bổ sung kèm theo Văn bản giải trình số … ngày … tháng … năm … của … (6) …; Theo đề nghị của Ông (Bà) … (7) …, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “ … (2) … ” của ... (6) … (sau đây gọi là Chủ dự án). Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dung đã được nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và những yêu cầu bắt buộc sau đây: 1. … 2. … 3. … Điều 3. Chủ dự án phải tuân thủ nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về việc thực hiện nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và các yêu cầu của Quyết định này theo quy định tại Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư …/200…/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.
 2. Điều 4. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án và những yêu cầu bắt buộc tại Điều 2 và Điều 3 của Quyết định này là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm soát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của Dự án. Điều 5. Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, nếu có những thay đổi về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, Chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những nội dung thay đổi đó sau khi có văn bản chấp thuận của … (1) … Điều 6. Ủy nhiệm … (8) … thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và các yêu cầu nêu tại Điều 2 của Quyết định này. Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. … (3) … Nơi nhận: (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) - Chủ dự án; - - Lưu … Ghi chú: (1) Tên cơ quan cấp quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án; (2) Tên đầy đủ của dự án; (3) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu tư cơ quan cấp quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án; (4) Tên đầy đủ của văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của … (1) …; (5) Tên tổ chức dịch vụ thẩm định (nếu có); (6) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; (7) Thủ trưởng cơ quan thường trực hội đồng thẩm định; (8) Cơ quan được giao trách nhiệm kiểm tra, giám sát sau khi phê duyệt; (*) Tên đầy đủ của văn bản của cấp có thẩm quyền ủy quyền cho … (1) … thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất.

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Biểu mẫu "Tờ khai thuế TNDN_Mẫu số 02/TNDN"

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp dùng cho tổ chức kinh doanh khai thuế TNDN từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất.


MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP “GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI THIẾT BỊ HÀNG KHÔNG, PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY ĐƯỢC THIẾT KẾ, CHẾ TẠO, THỬ NGHIỆM, SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM” CHO SẢN PHẨM “…………………” CỦA ………………… CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

BM01 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM -------Số: /QĐ-CHK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Hà Nội, ngày tháng năm 20… QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP “GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI THIẾT BỊ HÀNG KHÔNG, PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY ĐƯỢC THIẾT KẾ, CHẾ TẠO, THỬ NGHIỆM, SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM” CHO SẢN PHẨM “…………………” CỦA ………………… CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM ...


Báo cáo số: 18/BC-NT

Báo cáo số: 18/BC-NT về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016; thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016, Trường TH Tân Việt báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ năm học với các nội dung sau: Nhiệm vụ trọng tâm và kết quả đạt được; những điểm mới trong năm học 2015-2016;...


Mẫu đơn xin thuê lại đất

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn xin thuê lại đất', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Chương trình đào tạo

Tài liệu tham khảo về Chương trình đào tạo


Mẫu báo cáo Thu nộp đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước của người lao động

Tài liệu tham khảo Mẫu báo cáo Thu nộp đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước của người lao động (Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008)


Mẫu biên bản giám định bệnh tật

Tài liệu tham khảo Mẫu biên bản giám định bệnh tật, mẫu số 7-HH6 kèm theo thông tư 166/2006/TT-BQP của Bộ quốc phòng


MẪU QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA

Mẫu số 03 /QĐ-KT Ban hành kèm theo TT số 56/2012/TT-BCA ngày 18/9/2012 của Bộ trưởng BCA …………………………… (1) …………………………… (2) -------Số: /QĐ-KT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------…..(3)......,ngày........ tháng........ năm........ QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA (4)……………………………………………… (5)…………………………………………………. Căn cứ Nghị định số 72/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường; Căn cứ Điều ....... Thông tư số ....../2012/TT-BCA ngày .....tháng ..... năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định...


Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cao ốc

Mẫu báo cáo nghiên cứu khả thi cao ốc


Văn bản " Nội quy đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh"

Văn bản " Nội quy đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh"


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Mẫu danh mục loại vật tư
 • 12/11/2010
 • 13.491
 • 848
Mẫu giấy đăng ký lập quỹ
 • 13/02/2012
 • 24.162
 • 671
MẪU PHIẾU NHẬP ẤN CHỈ
 • 29/06/2013
 • 38.908
 • 886

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu