Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Tài liệu tham khảo mẫu quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)Đánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Mẫu quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Mẫu quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường biểu mẫu, văn bản, thủ tục hành chính, đơn từ, mẫu quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
4.5 5 2709
 • 5 - Rất hữu ích 1.421

 • 4 - Tốt 1.288

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. mẫu quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường) … (1) … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:... (Địa danh), ngày… tháng … năm … QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “ … (2) … ” … (3) … Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Căn cứ Thông tư số … /2008/TT-BTNMT ngày … tháng … năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; Căn cứ … (4) … quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của … (1) …; Căn cứ Văn bản … (*) … về việc ủy quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường …; Theo đề nghị của … (5) … (hoặc Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “ … (2) … ” họp ngày … tháng … năm … tại …); Xét nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “ … (2) … ” đã được chỉnh sửa bổ sung kèm theo Văn bản giải trình số … ngày … tháng … năm … của … (6) …; Theo đề nghị của Ông (Bà) … (7) …, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “ … (2) … ” của ... (6) … (sau đây gọi là Chủ dự án). Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dung đã được nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và những yêu cầu bắt buộc sau đây: 1. … 2. … 3. … Điều 3. Chủ dự án phải tuân thủ nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về việc thực hiện nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và các yêu cầu của Quyết định này theo quy định tại Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư …/200…/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.
 2. Điều 4. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án và những yêu cầu bắt buộc tại Điều 2 và Điều 3 của Quyết định này là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm soát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của Dự án. Điều 5. Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, nếu có những thay đổi về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, Chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những nội dung thay đổi đó sau khi có văn bản chấp thuận của … (1) … Điều 6. Ủy nhiệm … (8) … thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và các yêu cầu nêu tại Điều 2 của Quyết định này. Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. … (3) … Nơi nhận: (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) - Chủ dự án; - - Lưu … Ghi chú: (1) Tên cơ quan cấp quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án; (2) Tên đầy đủ của dự án; (3) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu tư cơ quan cấp quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án; (4) Tên đầy đủ của văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của … (1) …; (5) Tên tổ chức dịch vụ thẩm định (nếu có); (6) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; (7) Thủ trưởng cơ quan thường trực hội đồng thẩm định; (8) Cơ quan được giao trách nhiệm kiểm tra, giám sát sau khi phê duyệt; (*) Tên đầy đủ của văn bản của cấp có thẩm quyền ủy quyền cho … (1) … thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất.

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 06 /2011/TT-BTP ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tư pháp, Mẫu số 9


MẪU QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Tài liệu tham khảo mẫu biên bản và quyết định sử dụng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa ban hành kèm theo Nghị định số 60/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ ; Mẫu quyết định số 01


MẪU TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ (Dùng trong hội nghị tập huấn, đối thoại)

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo quyết định số 601/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Mẫu số 02c/TTHT-TH MẪU TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ (Dùng trong hội nghị tập huấn, đối thoại)


Mẫu STP/HT-2006-KT: Tờ khai đăng ký lại việc tử

Mẫu STP.HT-2006-KT: Tờ khai đăng ký lại việc tử. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....Mẫu Đăng ký tham gia thực hiện thí điểm thủ tục biên phòng điện tử cảng biển

Tham khảo tài liệu 'mẫu đăng ký tham gia thực hiện thí điểm thủ tục biên phòng điện tử cảng biển', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU SỔ THỐNG KÊ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐƯỢC TIẾP NHẬN

MẪU SỔ THỐNG KÊ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐƯỢC TIẾP NHẬN; Mẫu VC20 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2012/TT-BCA ngày 12/6/2012


Bảng theo dõi tình trạng xử lý NC/CAR

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả, mời các bạn cùng tham khảo nội dung "Bảng theo dõi tình trạng xử lý NC/CAR" dưới đây. Với các bạn chuyên ngành Kế toán thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.


08B/VHTTDL Số huy chương trong các kỳ thi

Tham khảo đơn - biểu mẫu '08b/vhttdl số huy chương trong các kỳ thi', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU BÊN GIAO HỒ SƠ CCVC

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (Ban hành kèm theo Quyết định số 1237/QĐ-BHXH ngày 18/9/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Mã số hồ sơ CCVC: ………….. ……….., ngày…..tháng…..năm….. I. BÊN GIAO HỒ SƠ CCVC 1. Tên cơ quan, đơn vị giao hồ sơ:


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Mẫu giấy phép quá cảnh
 • 09/08/2010
 • 33.558
 • 663
06B/TC_Nợ của Nhà nước
 • 22/07/2010
 • 10.875
 • 138

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu