Tìm kiếm tài liệu miễn phí

MẪU LỆNH SẢN XUẤT

Tài liệu tham khảo về biễu mẫu lệnh trong sản xuất kinh doanh gồm các nội dung như sau: đơn vị, đơn hàng, ngày sảng xuất, số lượng, tên hàng, quy cách... mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

4.3 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


MẪU LỆNH SẢN XUẤT MẪU LỆNH SẢN XUẤT biểu mẫu lệnh sản xuất, lệnh sản xuất trong kinh doanh, mẫu lệnh sản xuất, mẫu phiếu dùng trong sản xuất, quản lý sản xuất
4.3 5 2683
 • 5 - Rất hữu ích 748

 • 4 - Tốt 1.935

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. LỆNH SẢN XUẤT Máy: Đơn vi: Đơn hàng: Ngày sản xuất: Số lượng: Tên hàng Quy Cách Yêu cầu của đơn hàng LỆNH SẢN XUẤT Máy: Đơn vi: Đơn hàng: Ngày sản xuất: Số lượng: Tên hàng Quy Cách Yêu cầu của đơn hàng

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Phiếu đề nghị khen thưởng

Tài liệu tham khảo về Phiếu đề nghị khen thưởng


Giấy đề nghị tăng lương

Giấy đề nghị tăng lương sau đây giúp các bạn biết được cách trình bày một tờ giấy đề nghị tăng lương theo đúng quy định của Nhà nước. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên làm công tác hành chính văn phòng và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.


BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Đơn vị báo cáo... Mẫu số B 16 - H BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI TRẢ Năm.................... STT Tên khách hàng Diễn giải Đơn vị tính 4 Số lượng Số tiền 1 .................. .................. 2 1. Phải trả trong nội bộ 3 5 6 2. Phải trả ngoài đơn vị .................. .................. Cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu (Chữ ký, họ tên) Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) ....


Thư mời phỏng vấn

Tài liệu tham khảo về Thư mời phỏng vấn


Mẫu bản công bố sản phẩm sản xuất theo vietgap

Tài liệu tham khảo mẫu bản công bố sản phẩm sản xuất theo vietgap (Ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


Mẫu danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ rủi ro

Phụ lục 8 (Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008)


MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ

19/ Báo cáo tình hình sử dụng BL thu phí, lệ phí Mẫu BC7/AC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ Quý.... năm.... Tên đơn vị: ………………………………………………


Số: 2232/SGD&ĐT-VP

Số: 2232/SGD&ĐT-VP V/v Hướng dẫn thủ tục hồ sơ và quy trình đăng ký, triển khai thực hiện Đề tài SKKN ngành Giáo dục và Đào tạo 2014.


MẪU XÁC NHẬN Về việc chưa đăng ký thất nghiệp

MẪU SỐ 1b: Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH. SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ ... TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM ------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Mẫu quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung

Mẫu quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)


Tài liệu mới download

Quản lí rừng cộng đồng
 • 06/05/2011
 • 80.707
 • 782
Cẩm nang về ngành lâm nghiệp
 • 06/12/2012
 • 75.022
 • 692

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tờ trình luân chuyển
 • 17/04/2010
 • 34.535
 • 201
Tờ khai xin việc
 • 19/01/2010
 • 40.204
 • 800

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu