Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu hồ sơ mời thầu hàng hóa

"Hồ sơ mời thầu" có cấu trúc nội dung gồm có mô tả tóm tắt, từ ngữ viết tắt và nội dung. Trong nội dung gồm 3 phần. Phần 1: Thủ tục đấu thầu. Phần 2: Yêu cầu về phạm vi cung cấp. Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng. Phần 4: Phụ lục.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Bản cam kết và kế hoạch cá nhân Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết 02-NQ/TU Năm 2017

Bản cam kết và kế hoạch cá nhân Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết 02-NQ/TU Năm 2017. Hy vọng, đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn khi cần. Mời các bạn tham khảo!


MẪU TỜ TRÌNH V/v: Đề nghị phê duyệt chủ trương bổ nhiệm công chức lãnh đạo

MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG THỐNG NHẤT TRONG CÔNG TÁC BỔ NHIỆM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTP ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/BNCB Tên đơn vị ............ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------......., ngày .... tháng .... năm.... Số: ........... TỜ TRÌNH V/v: Đề nghị phê duyệt chủ trương bổ nhiệm công chức lãnh đạo Kính gửi: ........................ Các nội dung chủ yếu của Tờ trình: 1. Báo cáo về thực trạng lực lượng cán bộ lãnh đạo hiện...


MẪU PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP BỔ SUNG

Ban hành kèm theo thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp ; Mẫu số 02 /TT-LLTP


BÁO CÁO TỒN KHO

Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… BÁO CÁO TỒN KHO Tháng :........................................ Kho :............................................................................................................ Vật tư hàng hoá Mã Loại : Cộng theo loại Cộng theo kho Cộng các kho Tên SL Đầu kỳ TT SL Nhập kho TT SL Xuất kho TT SL Cuối kỳ TT Lập, ngày … tháng … năm … Người lập (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Phụ trách kế toán (Ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên, đóng dấu) ....


HƯỚNG DẪN CÁCH GHI NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng10 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)


Mẫu danh sách nghỉ việc của nhân viên

Tài liệu tham khảo biểu mẫu văn bản về Mẫu danh sách nghỉ việc của nhân viên


21B/TC-HQ_ Xuất khẩu hàng hoá (file dữ liệu)

Tham khảo đơn - biểu mẫu '21b/tc-hq_ xuất khẩu hàng hoá (file dữ liệu)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Biểu mẫu " Chi tiết báng hàng"

Biểu mẫu " Chi tiết báng hàng theo khách hàng"


MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN VÀ MẪU DẤU, CHỮ KÝ

Tham khảo tài liệu 'mẫu giấy đăng ký mở tài khoản và mẫu dấu, chữ ký', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu điều lệ hợp tác xã Công nghiệp và Xây dựng

ĐI Ề U L Ệ M Ẫ U H Ợ P T Á C X Ã C Ô N G N G H I Ệ P VÀ XÂ Y D Ự N G (Ban hành kèm theo Nghị định số 44/CP ngày 29 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ) CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Đi ề u 1.- Định nghĩa


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

MẪU CHO THUÊ LẠI
 • 18/12/2009
 • 33.927
 • 559
Đơn xin chuyển trường
 • 21/04/2010
 • 90.819
 • 691

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu