Tìm kiếm tài liệu miễn phí

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ MIỄN HỌC PHÍ

Mẫu số 06/GCN-MHP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ MIỄN HỌC PHÍ (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BCA-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công an – Bộ Tài chính)Đánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ MIỄN HỌC PHÍ MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ MIỄN HỌC PHÍ biểu mẫu hành chính, mẫu đề nghị, quyết định, văn bản mẫu, công văn mẫu
4.5 5 2290
  • 5 - Rất hữu ích 1.161

  • 4 - Tốt 1.129

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

  1. Mẫu số 06/GCN-MHP ……………………………..(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……………………………..(2) --------------- …………………ngày…… tháng…… năm 201….. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ MIỄN HỌC PHÍ (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BCA-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công an – Bộ Tài chính) Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường ........ ................................................ ......................... huyện (quận) ....................................... tỉnh (thành phố) ....................... ......................... (2) ....................................................... ................................... chứng nhận và giới thiệu: Cháu (chữ in hoa): ............................... ................................................ ......................... Sinh ngày:……………/…………/……….Nam, N ữ:…………… Học sinh lớp: ....................................... Trường: ................................... ......................... Xã (phường): ........................... huyện (quận) ...................... tỉnh (thành phố).................. Là con của đồng chí: .......................... Nhập ngũ tháng……….năm………….. Cấp bậc: .............................................. Đơn vị: ................................... .........................
  2. Căn cứ Thông tư liên t ịch số 05/2011/TTLT-BCA-BTC, ngày 02 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công an – Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2008/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, cháu ………………. đủ điều kiện hưởng chế độ miễn học phí. Kính đề nghị Ban Giám hiệu Trường thực hiện chế độ miễn học phí đối với cháu ……………… từ tháng ……. năm ……… đến tháng …….. năm ………… theo quy định./. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1) Đơn vị cấp trên của đơn vị có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối t ượng được hưởng chế độ miễn học phí. (2) Đơn vị có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối t ượng được hưởng chế độ miễn học phí (trung đoàn và tương đương t rở lên).

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

MẪU TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI HÀNG NĂM

Mẫu: 7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm TÊN ĐƠN VỊ -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------……., ngày tháng… năm 20… TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI HÀNG NĂM 1. Tên hoạt động phát sinh 2. Lý do phát sinh hoạt động 3. Mục đích 4. Quy mô 5. Thời gian 6. Thành phần tham gia: (nêu rõ thông tin về đối tác nước ngoài) 7. Kế hoạch triển khai 8. Kinh...


Biểu mẫu"Bảng theo dõi công tác phí"

Biểu mẫu về Bảng theo dõi công tác phí


Mẫu tờ tường trình về quan hệ nhân thân

"Tờ tường trình về quan hệ nhân thân" nhằm mục đích bổ túc hồ sơ khai di sản thừa kế cho cha mẹ và các con - kể cả con nuôi, con riêng, người ở nước ngoài và người đã chết (nếu có) của người để lại tài sản. Cuối bản tường trình có lời cam đoan của người tường trình và xác nhận của UBND Phường.


MẪU DANH MỤC SÁCH

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'mẫu danh mục sách', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tờ trình xin phép tổ chức họp báo

Tham khảo đơn - biểu mẫu bm.tttt.05 - tờ trình xin phép tổ chức họp báo, biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.


Mẫu tờ khai thuế môn bài

Tài liệu tham khảo Mẫu số: 01/MBAI (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc tờ khai thuế môn bài [01] Kỳ tính thuế: năm ........ [02] Người nộp thuế :..................................................................................... [03] Mã số thuế: ............................................................................................. [04] Địa chỉ: ................................................................................................... [05] Quận/huyện: ................... [06] Tỉnh/Thành phố: ..................................... [07] Điện thoại: ..................... [08] Fax: .................. [09] Email: ..................  [10] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có) CHỈ TIÊU [10] VỐN ĐĂNG KÝ BẬC MÔN BÀI MỨC...


MẪU DỰ ÁN XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

MẪU DỰ ÁN XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BTTTT ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông)


Mẫu thông báo chấp thuận huỷ đăng ký chứng khoán

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán – Quyết định số 23/QĐ-VSD ngày 22 tháng 04 năm 2011, Mẫu 12A/ĐKCK


MẪU TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI DẦU THÔ

Mẫu số: 02/TAIN-VSP (Ban hành kèm theo Thông tư số:155 /2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính)


Acme Consulting

Kế hoạch kinh doanh mẫu này đã được làm sẵn có cho người sử dụng của kế hoạch kinh doanh Pro (tm), kế hoạch kinh doanh phần mềm được xuất bản bằng phần mềm Palo Alto. Nó dựa trên một kế hoạch kinh doanh của một công ty hiện có. Tên và số điện thoại đã được thay đổi, và một phần đáng kể văn bản có thể đã được bỏ qua để bảo vệ thông tin bí mật.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển
  • 27/08/2009
  • 19.411
  • 690

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu