Tìm kiếm tài liệu miễn phí

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ MIỄN HỌC PHÍ

Mẫu số 06/GCN-MHP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ MIỄN HỌC PHÍ (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BCA-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công an – Bộ Tài chính)Đánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ MIỄN HỌC PHÍ MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ MIỄN HỌC PHÍ biểu mẫu hành chính, mẫu đề nghị, quyết định, văn bản mẫu, công văn mẫu
4.5 5 2290
 • 5 - Rất hữu ích 1.161

 • 4 - Tốt 1.129

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Mẫu số 06/GCN-MHP ……………………………..(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……………………………..(2) --------------- …………………ngày…… tháng…… năm 201….. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ MIỄN HỌC PHÍ (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BCA-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công an – Bộ Tài chính) Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường ........ ................................................ ......................... huyện (quận) ....................................... tỉnh (thành phố) ....................... ......................... (2) ....................................................... ................................... chứng nhận và giới thiệu: Cháu (chữ in hoa): ............................... ................................................ ......................... Sinh ngày:……………/…………/……….Nam, N ữ:…………… Học sinh lớp: ....................................... Trường: ................................... ......................... Xã (phường): ........................... huyện (quận) ...................... tỉnh (thành phố).................. Là con của đồng chí: .......................... Nhập ngũ tháng……….năm………….. Cấp bậc: .............................................. Đơn vị: ................................... .........................
 2. Căn cứ Thông tư liên t ịch số 05/2011/TTLT-BCA-BTC, ngày 02 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công an – Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2008/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, cháu ………………. đủ điều kiện hưởng chế độ miễn học phí. Kính đề nghị Ban Giám hiệu Trường thực hiện chế độ miễn học phí đối với cháu ……………… từ tháng ……. năm ……… đến tháng …….. năm ………… theo quy định./. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1) Đơn vị cấp trên của đơn vị có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối t ượng được hưởng chế độ miễn học phí. (2) Đơn vị có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối t ượng được hưởng chế độ miễn học phí (trung đoàn và tương đương t rở lên).

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu xác nhận hoàn tất công tác thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân

"Mẫu xác nhận hoàn tất công tác thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân" nhằm đề nghị Sở tài nguyên và môi trường lập thủ tục giao đất cho chủ đầu tư để thực hiện dự án theo quy định sau khi đã hoàn tất công tác thu hồi đất thông qua các quyết định đã được ban hành. Để nắm rõ nội dung tài liệu mời các bạn cùng tham khảo.


Mẫu STP.HT-2006-CMC.2: TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ (Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha/mẹ)

Mẫu STP.HT-2006-CMC.2: TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ (Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha/mẹ). Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành...


MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

MẪU QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ Thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3789/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


Chi tiết thuế được khấu trừ

CHI TIẾT THUẾ ĐƯỢC KHẤU TRỪ Từ ngày...............Đến ngày................ Loại thuế :..........................Tài khoản :................................. Ngày Số Loại Diễn giải Thuế đầu vào Đã khấu trừ Đã hoàn lại Hàng mua trả lại Không được khấu trừ Số dư nợ phải nộp đầu kỳ: Cộng : Số còn phải nộp : .


Mẫu Văn bản ủy thác tư pháp về dân sự

Mẫu Văn bản ủy thác tư pháp về dân sự là văn bản ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 15/2011/TTLT/BTP-BNG-TANDTC ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Bộ Tư Pháp, Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao hợp đồng áp dụng một số quy định về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của Luật tương trợ tư pháp. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.


MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT (Đính kèm theo quyêt định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2011 Quy định về khai thác, sử dụng nước dưới đất quy mô nhỏ trong phạm vi gia đình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang)


BM.DKKD.19 - Thông báo bán doanh nghiệp tư nhân

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.dkkd.19 - thông báo bán doanh nghiệp tư nhân', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU DỰ TOÁN CHI QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 201...

UBND xã, huyện:…. DỰ TOÁN CHI QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 201... (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 08 / 3 / 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh) ST T Tổng số (đồng ) Xã …. (đồng ) Xã …. (đồng ) Xã …. (đồng ) Xã …. (đồng ) Xã …. (đồn g) Nội dung chi Tổng số 1 2 Trích 10% trên tổng số thu chi cho công tác quản lý thu ( mua biên lai, ấn chỉ, và bồi dưỡng cho cán bộ trực tiếp đi thu) Chi hỗ trợ cho công tác...


Thông báo không tuyển dụng

Tài liệu tham khảo về Thông báo không tuyển dụng


Mẫu 6: Báo cáo tóm tắt thành tích

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT-NHNN ngày 12 tháng 12 năm 2011, Mẫu 6: Báo cáo tóm tắt thành tích (Áp dụng đối với đề nghị Chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng, Tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước, Bằng khen của Thống đốc)


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Mẫu Thẻ xông hơi khử trùng
 • 16/02/2012
 • 81.980
 • 207
Mẫu Đơn xin thôi việc
 • 29/11/2015
 • 32.917
 • 297

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu