Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu đơn Tờ khai đăng ký khai sinh

Mẫu Tờ khai đăng ký khai sinh được sử dụng để đăng ký giấy khai sinh cho tất cả các công dân đang sinh sống tại đất nước Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

4.0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Mẫu đơn Tờ khai đăng ký khai sinh Mẫu đơn Tờ khai đăng ký khai sinh Mẫu đơn Tờ khai đăng ký khai sinh, Tờ khai đăng ký khai sinh, Mẫu Tờ khai đăng ký khai sinh, Giấy đăng ký khai sinh, Đăng ký khai sinh
4.0 5 286
  • 5 - Rất hữu ích 11

  • 4 - Tốt 275

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

MẪU SỔ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Mẫu số09/STN SỔ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)


MẪU DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN LƯU KÝ (Thực hiện quyền trái phiếu chuyển đổi)

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán, Mẫu 24/THQ


Phiếu chi

Họ tên người nhận tiền:................................................................................................................... Địa chỉ: ............................................................................................................................................. Lý do chi: ......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Số tiền: .............................................................(Viết bằng chữ)........................................................


Mẫu quyết định khen thưởng

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC Về việc khen thưởng nhân viên có thành tích xuất sắc Căn cứ Quyết định số 544/QĐ-UB ngày 20/8/1998 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Công ty Du lịch B&T cùng chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm, và quyền hạn của Giám đốc Công ty; Căn cứ phiên họp của Hội đồng thi đua Công ty ngày 10.7.2005; Xét đề nghị của Ông Trưởng Phòng Nhân sự,...


MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO DỮ LIỆU ĐÃ THU THẬP

Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản bàn giao dữ liệu đã thu thập', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU THÔNG BÁO V/v đo đạc, kiểm định đất, nhà, công trình, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để lập hồ sơ bồi thường tại dự án …

Mẫu 02a/BT, HT và TĐC UBND QUẬN (HUYỆN) HỘI ĐỒNG BT, HT và TĐC DỰ ÁN……… Số: ………./TB-HĐBT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …….., ngày .... tháng … năm … THÔNG BÁO V/v đo đạc, kiểm định đất, nhà, công trình, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để lập hồ sơ bồi thường tại dự án


Lệnh chủ tịch

Biểu mẫu tham khảo do nhà nước quy định


Mẫu văn bản của nhà đầu tư đề nghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư

Mẫu văn bản của nhà đầu tư đề nghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư NHÀ ĐẦU TƯ V/v đề nghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …… ngày Kính gửi: UBND tỉnh Thừa


Mẫu tờ khai yêu cầu tra cứu kiểu dáng công nghiệp

Tài liệu tham khảo Mẫu tờ khai yêu cầu tra cứu kiểu dáng công nghiệp


09B/TC_Giá trị tài sản cố định của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước

Tham khảo đơn - biểu mẫu '09b/tc_giá trị tài sản cố định của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Mẫu công điện của....
  • 11/12/2009
  • 28.279
  • 153

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu