Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu đăng kí đề nghị xét sáng kiến cấp huyện

Mẫu đăng kí đề nghị xét sáng kiến cấp huyện trình bày: Căn cứ Quyết định số: 6473/QĐ-UBND, ngày 26/12/2014 của Chủ tịch UBND huyện Tam Bình về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung mẫu sáng kiến.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

MẪU 2: BÁO CÁO PHÂN TÍCH SỰ CỐ ĐIỆN

ngày … tháng … năm 200… (Mẫu 2 Báo cáo phân tích sự cố) Thời điểm xuất hiện sự cố: …. ngày… tháng… năm 200... Phần tử sự cố: 1. Chế độ vận hành trước khi sự cố: Thời điểm, vị trí sự cố; Mô tả các thông tin liên quan đến phần hệ thống có sự cố: đường dây, trạm hay một phần hoặc toàn bộ lưới điện • Cấu hình lưới điện ; • Chế độ vận hành, thông số vận hành của thiết bị trước sự cố (trào lưu công suất, điện áp, dòng điện, góc pha...); • Các công tác, thao tác trước sự cố; • Điều kiện thời...


MẪU BỔ SUNG VỀ CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP

Mẫu số 07/BSCB (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, cổ phần

Tên DN: Số:…………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do-Hạnh phúc THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN Kính gửi : Phòng Đăng ký Kinh doanh .................................................................. 1.Tên Doanh nghiệp : (ghi bằng chữ in hoa) ............................................................... - Giấy ĐKKD số : ......................................................................................................... - Do :.........................................................................Cấp ngày : ................................. - Địa chỉ trụ sở chính : ................................................................................................. - Điện thoại :.............................. Fax : ........................................................................ - Email...


Mẫu số 3: Biên bản họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng

Mẫu số 3: Biên bản họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng , Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2011/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)


MẪU KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT KT-XH NÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2013-2015

Mẫu số 01A/BC-KH UBND xã (huyện)………… KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT KT-XH NÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2013-2015 ĐVT: Triệu đồng STT 1 Danh mục công trình 2 Tổng cộng: Địa điểm xây dựng 3 Quy mô 4 Tgian dự kiến KC-HT 5 Tổng mức ĐT/Dự toán 6 Nguồn vốn đề nghị hỗ trợ theo QĐ số ……….của UBND tỉnh Tổng số 7 Năm 2013 8 Năm 2014 9 Năm 2015 10


Mẫu Giấy bán, cho tặng xe

Mẫu "Giấy bán, cho tặng xe" sẽ giúp các bạn có cách trình bày chính xác, nội dung thật đầy đủ và xúc tích cho một Giấy bán, cho tặng xe giúp các bạn đỡ tốn thời gian hơn trong việc tìm biểu mãu.


MẪU THÔNG BÁO V/v: Điều chỉnh số liệu trên hồ sơ khai thuế

Tham khảo tài liệu 'mẫu thông báo v/v: điều chỉnh số liệu trên hồ sơ khai thuế', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


04B/GTVT Khối lượng hàng hoá thông qua cảng

Tham khảo đơn - biểu mẫu '04b/gtvt khối lượng hàng hoá thông qua cảng', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Phụ lục 2. Mẫu giấy xác nhận (Ban hành kèm theo Thông tư số ......../2013/TT-BYT ngày ưởng Bộ Y tế) (Tên cơ quan xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm) tháng năm 2013 của Bộ tr- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Tên tỉnh/thành phố, ngày tháng năm 20... GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO Số: /20... /XNQC-ký hiệu viết tắt của cơ quan xác nhận nội dung Tên tổ chức, cá nhân: Số giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc số giấy xác nhận công bố phù hợp...


Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Cà Mau ( số 4/2012/QĐ-UBND)

Căn cứ vào luật tổ chức hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Mẫu "Sơ yếu lý lịch"
  • 10/01/2010
  • 87.575
  • 529

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu