Tìm kiếm tài liệu miễn phí

MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC

MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA, TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BTTTT ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông) BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ..........., ngày tháng năm BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ THẢO QCVN/TCVN 1. Tên dự thảo QCVN/TCVN: Cơ quan/ban kỹ thuật biên soạn: Mã số đề tài (nếu thực hiện theo đề tài): Chủ trì đề tài (nếu thực...Đánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC mẫu biên bản, biên bản họp hội đồng, bộ thông tin truyền thông, thương mại điện, biểu mẫu bộ thông tin, Thông tư số 03/2011/TT-BTTTT
4.6 5 2528
 • 5 - Rất hữu ích 1.548

 • 4 - Tốt 980

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA, TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BTTTT ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông) BỘ THÔNG TIN VÀ CỘNG HO À XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRUYỀN THÔNG NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ..........., ngày tháng năm BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ THẢO QCVN/TCVN 1 . Tên dự thảo QCVN/TCVN: Cơ quan/ban kỹ thuật biên soạn: Mã số đề tài (n ếu thực hiện theo đề tài): Chủ trì đ ề tài (n ếu thực hiện theo đề tài): 2 . Ngày h ọp Hội đồng: 3 . Địa điểm họp Hội đồng: 4 . Thành ph ần Hội đồng (Theo Quyết định số ....) - Số có mặt: 1
 2. - Số vắng mặt: - Chủ tịch Hội đồng: 5 . Thư ký Hội đồng giới thiệu đại biểu, tóm tắt quá trình xây dựng dự thảo QCVN/TCVN 6 . Chủ tịch Hội đồng đề xuất và thông qua nội dung chương trình làm việc 7 . Đại diện ban soạn thảo QCVN/TCVN báo cáo nội dung dự thảo QCVN/TCVN, việc tiếp thu các ý kiến đóng góp qua các lần trưng cầu ý kiến 8 . Ý kiến nhận xét của các phản biện 9 . Ý kiến của các thành viên Hội đồng và các đại biểu 10. Ch ủ tịch Hội đồng kết luận chung và kiến nghị: - Sự đáp ứng của dự thảo QCVN/TCVN đối với mục tiêu qu ản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông - Sở cứ khoa học của dự thảo QCVN/TCVN - Sự phù h ợp với điều kiện thực tế của dự thảo QCVN/TCVN - Kiến nghị các sửa đổi bổ sung cụ thể cần thực hiện (nếu có) - Kiến nghị về việc ban hành 11. Tổng hợp kết quả các Phiếu thẩm định - Đồng ý với kết luận của Chủ tịch Hội đồng: - Các ý kiến khác: - Đánh giá kết quả đề tài: - Kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt và ban hành dự thảo QCVN/TCVN: 2
 3. ............, ngày tháng năm Thư ký Hội đồng Chủ tịch Hội đồng 3

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc đình chỉ/tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên

Mẫu 06/DNUT BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ……../QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày … tháng … năm … QUYẾT ĐỊNH Về việc đình chỉ/tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Căn cứ Thông tư số .../…/TT-BTC ngày … tháng … năm … của Bộ Tài chính quy định áp dụng thí...


QUYẾT ĐỊNH Số: 98/2007/QĐ-BTC VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực Nhà nước và Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh;


MẪU BÁO CÁO Về kết quả rà soát vụ việc ..

Mẫu 1: Báo cáo về kết quả rà soát vụ việc khiếu nại/ tố cáo - Áp dụng cho các Tổ công tác rà soát của Thanh tra Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ (Ban hành kèm theo Quyết định số 2189/QĐ-TTCP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ) TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1) TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ(2) Số: /BC-...(2a) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (3) , ngày.........tháng..........năm............ BÁO CÁO Về kết quả rà soát vụ việc ...(4) Thực hiện Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày...


MẪUTHÔNG BÁO V/v sửa đổi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

MẪU THÔNG BÁO V/v sửa đổi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (kèm theo Quy chế ban hành theo Quyết định số: 14/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn) SỞ KH VÀ ĐT TỈNH LẠNG SƠN PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH THÔNG BÁO V/v sửa đổi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh: Tỉnh Lạng Sơn Địa chỉ trụ sở: Số 02, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. ...


Mức thu lệ phí về công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thủy sản (Ban

Tài liệu tham khảo Mức thu lệ phí về công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thủy sản (Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7 /2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) TT TÊN LỆ PHÍ ĐƠN VỊ MỨC THU (đ) 1 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn để sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản đ/ lần cấp 40.000 2 Giấy chứng nhận áp dụng chương trình quản lý chất lượng theo HACCP đ/lần cấp 40.000 3 Giấy chứng nhận chất lượng và chứng thư vệ sinh cho lô hàng thủy sản. đ/ lần cấp 40.000 4 Giấy chứng nhận kết quả...


Tham luận về vấn đề học tập

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài "Tham luận về vấn đề học tập". Tài liệu giúp các bạn nắm bắt được nội dung, kết cấu và cách viết bài tham luận học tập trong đại hội, phương pháp, phương hướng học tập. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.


Bảng kê 101 - Hồ sơ đăng ký BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc

Bảng kê 101 - Hồ sơ đăng ký BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....


MẪU THÔNG BÁO V/v tiếp nhận lại tài sản là cây trồng, vật nuôi

CÁC MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 09 /2012/QĐ-UBND Ngày 06 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh An Giang) Mẫu số 17


MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI BẢO HIỂM

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI BẢO HIỂM Mẫu số 1 - MGBH (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) - Tên doanh nghiệp: Số hợp đồng bảo hiểm thu xếp Trong kỳ Sản phẩm bảo hiểm Trong nước (1) I. Bảo hiểm sức khỏe 1. Bảo hiểm tai nạn con người 2. Bảo hiểm y tế 3. Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ II. Bảo hiểm phi nhân thọ 1. Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại 2. Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển 3. Bảo hiểm hàng không 4. Bảo hiểm xe...


Resume Kết Hợp - Mẫu 1

Đây là biểu mẫu tóm tắt lý lịch về bản thân, mẫu kết hợp. (Mẫu 1)


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

MẪU BẢN THÔNG BÁO QUYÊN GÓP
 • 14/06/2011
 • 80.536
 • 288

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu