Tìm kiếm tài liệu miễn phí

MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC

MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA, TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BTTTT ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông) BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ..........., ngày tháng năm BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ THẢO QCVN/TCVN 1. Tên dự thảo QCVN/TCVN: Cơ quan/ban kỹ thuật biên soạn: Mã số đề tài (nếu thực hiện theo đề tài): Chủ trì đề tài (nếu thực...Đánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC mẫu biên bản, biên bản họp hội đồng, bộ thông tin truyền thông, thương mại điện, biểu mẫu bộ thông tin, Thông tư số 03/2011/TT-BTTTT
4.6 5 2528
  • 5 - Rất hữu ích 1.548

  • 4 - Tốt 980

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

  1. MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA, TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BTTTT ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông) BỘ THÔNG TIN VÀ CỘNG HO À XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRUYỀN THÔNG NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ..........., ngày tháng năm BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ THẢO QCVN/TCVN 1 . Tên dự thảo QCVN/TCVN: Cơ quan/ban kỹ thuật biên soạn: Mã số đề tài (n ếu thực hiện theo đề tài): Chủ trì đ ề tài (n ếu thực hiện theo đề tài): 2 . Ngày h ọp Hội đồng: 3 . Địa điểm họp Hội đồng: 4 . Thành ph ần Hội đồng (Theo Quyết định số ....) - Số có mặt: 1
  2. - Số vắng mặt: - Chủ tịch Hội đồng: 5 . Thư ký Hội đồng giới thiệu đại biểu, tóm tắt quá trình xây dựng dự thảo QCVN/TCVN 6 . Chủ tịch Hội đồng đề xuất và thông qua nội dung chương trình làm việc 7 . Đại diện ban soạn thảo QCVN/TCVN báo cáo nội dung dự thảo QCVN/TCVN, việc tiếp thu các ý kiến đóng góp qua các lần trưng cầu ý kiến 8 . Ý kiến nhận xét của các phản biện 9 . Ý kiến của các thành viên Hội đồng và các đại biểu 10. Ch ủ tịch Hội đồng kết luận chung và kiến nghị: - Sự đáp ứng của dự thảo QCVN/TCVN đối với mục tiêu qu ản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông - Sở cứ khoa học của dự thảo QCVN/TCVN - Sự phù h ợp với điều kiện thực tế của dự thảo QCVN/TCVN - Kiến nghị các sửa đổi bổ sung cụ thể cần thực hiện (nếu có) - Kiến nghị về việc ban hành 11. Tổng hợp kết quả các Phiếu thẩm định - Đồng ý với kết luận của Chủ tịch Hội đồng: - Các ý kiến khác: - Đánh giá kết quả đề tài: - Kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt và ban hành dự thảo QCVN/TCVN: 2
  3. ............, ngày tháng năm Thư ký Hội đồng Chủ tịch Hội đồng 3

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu Bản đăng ký xét thưởng công trình khoa học

Dưới đây là Mẫu Bản đăng ký xét thưởng công trình khoa học. Mời các bạn tham khảo báo cáo để biết được những nội dung chính và cách trình bày của Bản đăng ký xét thưởng công trình khoa học này. Với các bạn chuyên soạn thảo các văn bản hành chính và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích.


Biên bản kiểm tra công trình hoàn thành

Tham khảo tài liệu 'biên bản kiểm tra công trình hoàn thành', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu 5- Thông tư của Bộ trưởng/Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ (quy định trực tiếp )

MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN (Kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp) Mẫu 5- Thông tư của Bộ trưởng/Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ (quy định trực tiếp)


02B/GDĐT Giáo dục mầm non chia theo tỉnh/thành phố

Tham khảo đơn - biểu mẫu '02b/gdđt giáo dục mầm non chia theo tỉnh/thành phố', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Dùng cho công dân Việt Nam đang cư trú ở nước)

Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân dành cho những công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài. Mời các bạn cùng xem qua tài liệu để nắm bắt các thông tin chính cần được trình bày trong mẫu giấy xác nhận căn cứ theo nghị định số 158/2005/NĐ - CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.


Phụ lục I-3 Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ (Đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)


MẪU BẢNG KIỂM KÊ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

Tham khảo tài liệu 'mẫu bảng kiểm kê các khoản đầu tư tài chính của doanh nghiệp', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP, CẤP LẠI, GIA HẠN, BỔ SUNG, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC

Mẫu số 8b/BC-ĐKKD Danh sách các cơ sở được cấp, cấp lại, gia hạn, bổ sung, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ............1.......... Số: / -....2..... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......3......., ngày tháng năm 20.... DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP, CẤP LẠI, GIA HẠN, BỔ SUNG, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC TT Họ tên cá Chứng chỉ hành Chứng minh nhân nghề nhân dân/Hộ đăng ký chiếu quản lý chuyên môn Họ Tên Số Ngày Nơi Số Ngày Nơi...


MẪU DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN LƯU KÝ (Thực hiện quyền thanh toán cổ phiếu thưởng)

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán, Mẫu 27/THQ


Đơn xin chuyển công tác

Mời các bạn cùng tham khảo mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác, dành cho giáo viên chuyển công tác của mình để soạn được một đơn xin chuyển công tác các bạn cũng mất thời gian.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu