Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu bảng cam kết Đảng viên - Chi bộ trường tiểu học

Mẫu bảng cam kết Đảng viên có phần nội dung trình bày về tư tưởng chính trị, về tư cách đạo đức lối sống, về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, về tổ chức kỹ luật, về khắc phục sữa chữa những hạn chế khuyết điểm thời gian qua và qua kết quả đánh giá chất lượng cán bộ đảng viên 2018,... Mời các bạn cùng tham khảoĐánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

MẪU BẢNG GHI QUẢN LÍ THỜI GIAN

MẪU BẢNG GHI QUẢN LÍ THỜI GIAN


MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH XÃ Xét duyệt, đề nghị hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Hôm nay, ngày tháng năm 20 huyện

Mẫu số 02 Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH XÃ Xét duyệt, đề nghị hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Hôm nay, ngày tháng năm 20 huyện (quận, thị xã, TP thuộc


Bảng kê thiết bị - Tài sản

"Bảng kê thiết bị - Tài sản" được biên soạn dưới dạng file Excel với các nội dung khá rõ ràng, giúp người xem có thể dễ dàng hình dung được kết quả thống kê thông tin về máy móc, thiết bị như: mã tài sản; tên gọi tài sản - quy cách, phẩm chất; tên tắt; nước sản xuất; hiệu; mode; thông số kỹ thuật; mã bộ phận; số máy và ghi chú. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết.


MẪU ĐỀ NGHỊ RÚT NGẮN THỜI GIAN THỬ THÁCH CỦA ÁN TREO TÒA ÁN

Mẫu 03 BH theo TTLT số 08/2012/TTLT-BCA-BQPTANDTC-VKSNDTC ngày 14/8/2012 TÒA ÁN ………………………(1) ------Số: …./ ……/QĐ-TA(2) ĐỀ NGHỊ RÚT NGẮN THỜI GIAN THỬ THÁCH CỦA ÁN TREO TÒA ÁN . Với Hội đồng xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo gồm có: Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông (Bà)...


Thông tư " Sửa đổi, bổ sung của bộ tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư"

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 12/2000/NĐCP ngày 05/5/2000 và số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ...


Mẫu về việc thanh toán lãi và gốc tín phiếu trong tháng năm

Mẫu về việc thanh toán lãi và gốc tín phiếu trong tháng năm Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đến Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính việc thanh toán lãi và gốc đối với tín phiếu do Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính phát hành trong tháng năm đang lưu ký tại VSD như sau:


Mẫu Thông báo của UBND tỉnh về việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư

Mẫu Thông báo của UBND tỉnh về việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Số: /TB- .... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm Mã số dự án đầu tư -- (STT – tháng – năm) THÔNG BÁO Về việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu dự án đầu tư . . . . Xét đề nghị của nhà đầu tư tại văn bản số …. ngày ...../...../… về….; ...


Mẫu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU BÁO CÁO KÊ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN LÀ XE Ô TÔ

Mẫu số 04c-ĐK/TSNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)


MẪU BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM CUỘC KIỂM TOÁN CHẤT LƯỢNG CAO

MẪU BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM CUỘC KIỂM TOÁN CHẤT LƯỢNG CAO (Ban hành kèm theo Quyết định số 1943/QĐ-KTNN ngày 06/12/2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Biên bản bàn giao công việc
  • 17/04/2010
  • 98.117
  • 840

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu