Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luận văn Thạc sĩ quản lý văn hóa: Quản lý lễ hội truyền thống Phủ Quảng Cung, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Luận văn gồm có 03 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý lễ hội, tổng quan về lễ hội truyền thống Phủ Quảng Cung; Chương 2. Thực trạng công tác quản lễ hội truyền thống Phủ Quảng Cung; Chương 3. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý lễ hội truyền thống Phủ Quảng Cung.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

ĐÀO TIẾN TRỌNG

QUẢN LÝ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG PHỦ QUẢNG CUNG,
XÃ YÊN ĐỒNG, HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA
Khóa 3 (2015 - 2017)

Hà Nội, 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

ĐÀO TIẾN TRỌNG

QUẢN LÝ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG PHỦ QUẢNG CUNG,
XÃ YÊN ĐỒNG, HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: Quản lý văn hóa
Mã số: 60.31.06.42

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Quang Trọng

Hà Nội, 2017

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan những vấn đề được trình bày trong luận văn, các số
liệu, kết quả và các dẫn chứng là do tôi tự tìm hiểu, có sự tham khảo, sưu
tầm và sự kế thừa những nghiên cứu của các tác giả đi trước. Các số liệu và
kết quả nghiên cứu là trung thực, có trích dẫn rõ ràng.

Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2017
TÁC GIẢ

Đào Tiến Trọng

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
BTC

Ban tổ chức

CT-TTg

Chỉ thị - Thủ tướng

DSVH

Di sản văn hóa

HĐND

Hội đồng Nhân dân

MTTQ

Mặt trận tổ quốcNghị định

Nxb

Nhà xuất bản

PGS. TS

Phó Giáo sư, Tiến sĩQuyết định

TP

Thành phố

TTVHTT&DL

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch

TW

Trung ương

UBND

Ủy ban nhân dân

UNESCO

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc

VHTT

Văn hóa - Thông tin

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ LỄ HỘI,
TỔNG QUAN VỀ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG PHỦ QUẢNG CUNG ... 10
1.1. Một số khái niệm .................................................................................. 10
1.1.1. Lễ hội và lễ hội truyền thống ............................................................ 10
1.1.2. Quản lý và quản lý lễ hội .................................................................. 13
1.2. Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ................. 17
1.2.1. Các văn bản của Đảng và Nhà nước về quản lý lễ hội ..................... 17
1.2.2. Các văn bản của tỉnh Nam Định về quản lý lễ hội ........................... 22
1.3. Tổng quan về lễ hội truyền thống Phủ Quảng Cung............................ 24
1.3.1. Vài nét về xã Yên Đồng .................................................................... 24
1.3.2. Lễ hội truyền thống Phủ Quảng Cung .............................................. 28
1.4.1. Lễ hội Phủ Quảng Cung trong việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc . 34
1.4.2. Vai trò giáo dục các thế hệ trẻ nhớ về cội nguồn và bản sắc văn hóa
địa phương ................................................................................................... 35
1.4.3. Góp phần vào việc phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội địa phương....... 36
Tiểu kết ........................................................................................................ 37
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ
LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG PHỦ QUẢNG CUNG................................... 39
2.1. Các chủ thể quản lý lễ hội truyền thống Phủ Quảng Cung .................. 39
2.1.1. Phòng Văn hóa – Thông tin .............................................................. 39
2.1.2. Ban Văn hóa Thông tin ..................................................................... 40
2.1.3. Ban tổ chức, ban quản lý di tích........................................................ 41
2.2. Thực trạng công tác quản lý lễ hội ....................................................... 41
2.2.1. Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch tổ chức lễ hội 41

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Luận văn Vận dụng nguyên tắc tôn trọng khách quan và phát huy tính năng động chủ quan trong quá trình học tập của sinh viên

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung và triết học Mác-Lênin nói riêng là môn khoa học cơ bản trang bị cho chúng em những kiến thức cơ bản trong nhận thức và hành động. Triết học là định hướng, là dẫn dắt, là hạt nhân lý luận của Thế Giới, giúp con người xây dựng thế giới khoa học nhân văn, chính nghĩa. Triết học đóng vai trò định hướng sự hình thành, phát triển thế giới quan của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng trong lịch sử một cách năng động, tự giác, sáng tạo....


Luận văn: Tư tưởng triết học Phật giáo

Trong nền văn minh rực rỡ của phương Đông thì ấn Độ cổ đại là một trong những cái nôi triết học, tôn giáo lâu đời, phong phú và đặc biệt của nhân loại. Nói đến nền triết học ấn Độ thì không thể không nói đến triết học Phật giáo với những tư tưởng sâu sắc, thâm trầm, kêu gọi và đấu tranh cho tự do, bình đẳng, chống lại chế độ phân biệt đẳng cấp hà khắc của xã hội đương thời. Với những triết lý “Tứ diệu đế”, “Thập nhị nhân duyên”, “Bát chính đạo”… Phật giáo đã vạch ra cho con...


TỪ CHIA TÀI SẢN CHUNG ĐẾN THỎA THUẬN VỀ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG TRONG THỜI KÌ HÔN NHÂN

Hai người nam nữ khi chưa bước vào hôn nhân, họ là những người có tài sản riêng, hoàn toàn tự do trong việc định đoạt tài sản của mình. Khi bước vào hôn nhân, điều đó đã khác. Trong thời kì hôn nhân, hai người phải ràng buộc với nhau bởi rất nhiều bổn phận, nghĩa vụ và quyền lợi. Lợi ích của họ vì thế đã hòa làm một để trở thành một thứ có tên là lợi ích gia đình.


Tiểu luận:Hệ thống chính trị Việt Nam

Hệ thống chính trị là tổng thể những tổ chức thực hiện quyền lực chính trị được xã hội chính thức thừa nhận. HTCT tư sản hiện đại thể hiện nền dân chủ tư sản, bao gồm: nhà nước tiêu biểu cho quyền lực công, với các cơ quan lập pháp (nghị viện), cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp


Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vận dụng vào xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên ở Chi bộ trung tâm y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng trong thời kỳ mới 2010-2015”

Tham khảo luận văn - đề án 'tư tưởng hồ chí minh về đạo đức cách mạng và vận dụng vào xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên ở chi bộ trung tâm y tế huyện long phú, tỉnh sóc trăng trong thời kỳ mới 2010-2015”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tiểu luận: Giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái cộng đồng ở thành phố Long Xuyên đến năm 2015

Mục đích tiểu luận: Giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái cộng đồng ở thành phố Long Xuyên đến năm 2015 nhằm đánh giá đúng kết quả, nguyên nhân đạt được và những khó khăn hạn chế đồng thời đề ra một số giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái cộng đồng ở thành phố Long Xuyên đến năm 2015.


Đề tài " Vai trò của ngân sách nhà nước trong việc điều chỉnh và ổn định thị trường ở Việt Nam hiện nay "

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " vai trò của ngân sách nhà nước trong việc điều chỉnh và ổn định thị trường ở việt nam hiện nay "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề Tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG VỀ KÍCH THƯỚC VẬT THỂ CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRONG TRƯỜNG MẦM NON

Việc hoàn thành bài tập nghiệp vụ này, đó là kết quả của quá trình tận tình truyền đạt kiến thức và trao đổi kinh nghiệm của quý Thầy cô. Vì thế, tôi xin chân thành cám ơn: - Thầy Đinh Hồng Thái, người hướng dẫn trong quá trình thực hiện và hoàn thành đề tài. - Tập thể quý thầy cô Khoa Mầm non trường Đại học sư phạm Hà Nội. - Các cô giáo cùng các cháu lớp Mẫu giáo lớn trường Mầm non tư thục Sao Mai và trường Mầm non tư thục Sơn Ca....


Tiểu luận “Tại sao nói học thuyết giá trị thặng dư là hòn đá tảng to lớn nhất trong học thuyết kinh tế của C. Mác”

Các Mác - Nhà kinh tế chính trị học, Nhà triết học thiên tài của Đức đã để lại cho nhân loại biết bao học thuyết mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị . Có thể nói học thuyết giá trị thặng dư là một phát hiện vĩ đại nhất của Mác ở thế kỷ XIX. Nó là "viên đá tảng" trong toàn bộ học thuyết của ông. Chúng ta, ai cũng biết rằng: bất cứ một học thuyết kinh tế nào ra đời hay hình thành cũng đều dựa trên hai tiền đề là thực tiễn và học...


Tiểu luận triết học: Quá trình chuyển đổi sang nền KTTT và sự vận dụng quan điểm triết học Mác - Lênin

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học: quá trình chuyển đổi sang nền kttt và sự vận dụng quan điểm triết học mác - lênin', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Đại cương về bào chế
  • 12/10/2015
  • 71.305
  • 188

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu