Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luận văn Thạc sĩ quản lý văn hóa: Quản lý lễ hội truyền thống Phủ Quảng Cung, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Luận văn gồm có 03 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý lễ hội, tổng quan về lễ hội truyền thống Phủ Quảng Cung; Chương 2. Thực trạng công tác quản lễ hội truyền thống Phủ Quảng Cung; Chương 3. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý lễ hội truyền thống Phủ Quảng Cung.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

ĐÀO TIẾN TRỌNG

QUẢN LÝ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG PHỦ QUẢNG CUNG,
XÃ YÊN ĐỒNG, HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA
Khóa 3 (2015 - 2017)

Hà Nội, 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

ĐÀO TIẾN TRỌNG

QUẢN LÝ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG PHỦ QUẢNG CUNG,
XÃ YÊN ĐỒNG, HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: Quản lý văn hóa
Mã số: 60.31.06.42

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Quang Trọng

Hà Nội, 2017

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan những vấn đề được trình bày trong luận văn, các số
liệu, kết quả và các dẫn chứng là do tôi tự tìm hiểu, có sự tham khảo, sưu
tầm và sự kế thừa những nghiên cứu của các tác giả đi trước. Các số liệu và
kết quả nghiên cứu là trung thực, có trích dẫn rõ ràng.

Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2017
TÁC GIẢ

Đào Tiến Trọng

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
BTC

Ban tổ chức

CT-TTg

Chỉ thị - Thủ tướng

DSVH

Di sản văn hóa

HĐND

Hội đồng Nhân dân

MTTQ

Mặt trận tổ quốcNghị định

Nxb

Nhà xuất bản

PGS. TS

Phó Giáo sư, Tiến sĩQuyết định

TP

Thành phố

TTVHTT&DL

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch

TW

Trung ương

UBND

Ủy ban nhân dân

UNESCO

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc

VHTT

Văn hóa - Thông tin

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ LỄ HỘI,
TỔNG QUAN VỀ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG PHỦ QUẢNG CUNG ... 10
1.1. Một số khái niệm .................................................................................. 10
1.1.1. Lễ hội và lễ hội truyền thống ............................................................ 10
1.1.2. Quản lý và quản lý lễ hội .................................................................. 13
1.2. Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ................. 17
1.2.1. Các văn bản của Đảng và Nhà nước về quản lý lễ hội ..................... 17
1.2.2. Các văn bản của tỉnh Nam Định về quản lý lễ hội ........................... 22
1.3. Tổng quan về lễ hội truyền thống Phủ Quảng Cung............................ 24
1.3.1. Vài nét về xã Yên Đồng .................................................................... 24
1.3.2. Lễ hội truyền thống Phủ Quảng Cung .............................................. 28
1.4.1. Lễ hội Phủ Quảng Cung trong việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc . 34
1.4.2. Vai trò giáo dục các thế hệ trẻ nhớ về cội nguồn và bản sắc văn hóa
địa phương ................................................................................................... 35
1.4.3. Góp phần vào việc phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội địa phương....... 36
Tiểu kết ........................................................................................................ 37
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ
LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG PHỦ QUẢNG CUNG................................... 39
2.1. Các chủ thể quản lý lễ hội truyền thống Phủ Quảng Cung .................. 39
2.1.1. Phòng Văn hóa – Thông tin .............................................................. 39
2.1.2. Ban Văn hóa Thông tin ..................................................................... 40
2.1.3. Ban tổ chức, ban quản lý di tích........................................................ 41
2.2. Thực trạng công tác quản lý lễ hội ....................................................... 41
2.2.1. Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch tổ chức lễ hội 41

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Tiểu luận: Mô hình đào tạo tín chỉ tại các trường đại học Hoa Kì hiện nay (Nghiên cứu trường hợp trường State University of New York at Stony Brook)

Tiểu luận: Mô hình đào tạo tín chỉ tại các trường đại học Hoa Kì hiện nay (Nghiên cứu trường hợp trường State University of New York at Stony Brook) nhằm tìm hiểu mô hình đào tạo tín chỉ tại các các trường Đại học Hoa Kỳ hiện nay, các nhân tố tác động đến mô hình ấy, từ đó chúng ta có thể thấy được ảnh hưởng của nó đến chất lượng giáo dục Đại học của Hoa Kỳ, đến giáo dục của các quốc gia khác trên thế giới trong đó có Việt Nam, nhằm cũng chỉ ra mặt được và mặt chưa được trong việc áp dụng mô hình đào tạo tín chỉ Bậc Đại học ở nước ta.


TIỂU LUẬN: Tôn giáo và những mặt trái của nó

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: tôn giáo và những mặt trái của nó', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Hướng dẫn về hình thức trình bày báo cáo thực tập/khóa luận

Tài liệu Hướng dẫn về hình thức trình bày báo cáo thực tập/khóa luận giúp các bạn sinh viên biết được hình thức và những nội dung cần có trong báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp.


Đề tài: Phân tích Luận cương chính trị tháng 10-1930 với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Hiểu được hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa của Luận cương chính trị tháng 10-1930 Thấy được điểm tiến bộ và điểm hạn chế của Luận cương so với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Lắm được nguyên nhân vì sao có sự khác nhau giữa Luận cương chính trị cuả đồng chí Trần Phú và Cương lĩnh chính trị của Nguyễn Ái Quốc


Luận văn thạc sĩ " Những khuynh hướng sáng tác kịch bản cải lương Nam Bộ trước năm 1945 "

Mặc dù mới ra đời nhưng trước năm 1945, cải lương đã có số lượng tác giả và tác phẩm rất lớn để phục vụ cho nhu cầu của đông đảo quần chúng cả miền Nam lẫn miền Bắc. Vì đây là loại hình nghệ thuật mới, có sự dung hòa giữa loại hình nghệ thuật phương Tây là kịch nói và kịch hát dân tộc nên đã đáp ứng được nhu cầu của đại bộ phận khán giả thời bấy giờ.


Tiểu luận : Lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và quy luật sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

Với tính cách là phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử phương thức sản xuất biểu thị cách thức con người thực hiện quá trình sản xuất vật chất ở những giai đoạn lịch sử nhất định của xã hội loài người. Dưới sự vận động của lịch sử loài người, cũng như sự vận động của mỗi xã hội cụ thể.


TIỂU LUẬN - THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG MẦM NON

Nhân tố quyết định chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ là chất lượng đội ngũ giáo viên,vì vậy bồi dưỡng chuyên môm nghiệp vụ cho giáo viênlà điều kiện tiên quyết nhằm khẳng định sự tồn tại của nhà trường. Tuy nhiên nhữnggiáo giáoviên ở vùng sâu vùng xa còn bất cập nhiều về chuyên môm nghiệpvụ. Trước tình hình đó việc bồi dưỡng chuyên môm nghiệp vụ cho giáo viên mầm non là một trong những yêu cầu cấp bách ......


TIỂU LUẬN: Quy trình sản xuất trà túi lọc

Chè là sản phẩm chế biến được từ búp, cuống và các lá non thu hái ở cây chè (gọi chung là nguyên liệu chè). Với các phương pháp chế biến khác nhau, từ nguyên liệu chè, người ta chế biến ra được các loại chè có hương vị, thành phần,… khác nhau :  Chè xanh có màu nước pha xanh vàng, vị đậm dịu và hương thơm tự nhiên của chè; được chế biến bằng cáchđem nguyên liệu chè diệt men rồi vò, sau đó làm khô.  Chè đen khác hẳn chè xanh là trong quá trình...


Báo cáo chuyên đề: Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công

Báo cáo chuyên đề: Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công gồm có 6 phần, mục tiêu của báo các chuyên đề này là phân tích rõ mối quan hệ giữa cải cách hành chính nhà nước và cải cách tài chính công, giải pháp thực hiện cải cách hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo!


Những vấn đề lí luận chung về kinh tế thị trường

Trên cơ sở nhận thức đúng đắn hơn và đầy đủ hơn về chủ nghĩa xó hội và con đường đi lên chủ nghĩa xó hội ở Việt Nam, Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 12-1986) đó đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước nhằm thực hiện có hiệu quả hơn công cuộc xây dựng chủ nghĩa xó hội.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu