Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luận văn thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc: Đưa Hát Chèo cạn vào hoạt động ngoại khóa âm nhạc ở trường Trung học cơ sở Cảnh Dương - Quảng Trạch - Quảng Bình

Luận văn nhằm mục đích nghiên cứu, đưa ra các biện pháp truyền dạy Hát Chèo cạn trong hoạt động ngoại khóa âm nhạc tại trường THCS Cảnh Dương - Quảng Trạch - Quảng Bình. Luận văn gồm 2 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận và thực tiễn dạy học âm nhạc tại trường THCS Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình; Chương 2 - Biện pháp đưa Hát Chèo cạn vào hoạt động ngoại khóa âm nhạc.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

NGUYỄN THỊ TỐ NGA

ĐƯA HÁT CHÈO CẠN
VÀO HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ÂM NHẠC
Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CẢNH DƯƠNG,
QUẢNG TRẠCH, QUẢNG BÌNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ
LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC
Khóa 5 (2015 - 2017)

Hà Nội, 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

NGUYỄN THỊ TỐ NGA

ĐƯA HÁT CHÈO CẠN
VÀO HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ÂM NHẠC
Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CẢNH DƯƠNG,
QUẢNG TRẠCH, QUẢNG BÌNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc
Mã số: 60.14.01.11

Người hướng dẫn khoa học:

Hà Nội, 2017

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề Đưa Hát Chèo cạn vào hoạt
động ngoại khóa ở trường Trung học cơ sở Cảnh Dương - Quảng Trạch Quảng Bình là kết quả nghiên cứu của chính bản thân tôi và chưa được
công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào. Tôi xin hoàn toàn chịu
trách nhiệm về tính trung thực của số liệu và các nội dung khác trong luận
văn của mình.
Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2017
Tác giả luận văn
Đã ký
Nguyễn Thị Tố Nga

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

BGH

Ban giám hiệu

CLB

Câu lạc bộ

GD&ĐT

Giáo dục và đào tạo

GS

Giáo sư

GV

Giáo viên

HĐNK

Hoạt động ngoại khóa

HS

Học sinh

NGND

Nhà giáo nhân dân

Nxb

Nhà xuất bản

NS

Nhạc sĩ

PGS

Phó giáo sư

PL

Phụ lục

PPDH

Phương pháp dạy học

SGK

Sách giáo khoa

THCS

Trung học cơ sở

TP

Thành phố

Tr

Trang

TS

Tiến sĩ

TSKH

Tiến sĩ khoa học

TTCN

Tiểu thủ công nghiệp

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1
Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN DẠY HỌC ÂM NHẠC
TẠI TRƯỜNG THCS CẢNH DƯƠNG, QUẢNG TRẠCH, QUẢNG
BÌNH ............................................................................................................. 7
1.1. Khái quát về Hát Chèo cạn và giải thích các khái niệm ........................ 7
1.1.1. Môi trường văn hóa Cảnh Dương - nôi sinh của Hát Chèo cạn ......... 7
1.1.2. Một số khái niệm ............................................................................... 17
1.2. Những đặc điểm của Hát Chèo cạn ...................................................... 23
1.2.1. Yếu tố cấu thành................................................................................ 23
1.2.2. Gíá trị thẩm mỹ, ý nghĩa tâm linh của Hát Chèo cạn trong đời sống
cư dân Cảnh Dương ngày nay ..................................................................... 29
1.2.3. Đặc điểm âm nhạc trong Hát Chèo cạn ở Quảng Bình nói chung,
Cảnh Dương nói riêng. ................................................................................ 32
1.3. Thực trạng dạy học âm nhạc tại Trường THCS Cảnh Dương ............. 38
1.3.1. Sơ lược về Trường THCS Cảnh Dương ........................................... 38
1.3.2. Môn âm nhạc tại Trưởng THCS Cảnh Dương.................................. 39
1.3.3. Thời lượng, nội dung chương trình, giáo trình môn âm nhạc........... 40
Tiểu kết ........................................................................................................ 41
Chương 2 BIỆN PHÁP ĐƯA CHÈO CẠN VÀO HOẠT ĐỘNG NGOẠI
KHÓA ÂM NHẠC ..................................................................................... 43
2.1. Vai trò, vị trí của hoạt động ngoại khóa âm nhạc ................................ 43
2.1.1. Phương pháp dạy học ........................................................................ 43
2.1.2. Đặc điểm của hoạt động ngoại khóa âm nhạc................................... 45
2.1.3. Phương pháp tổ chức các hoạt động ngoại khóa............................... 46
2.2. Biện pháp đưa Hát Chèo cạn vào HĐNK âm nhạc .............................. 49
2.2.1. Các tiêu chí lựa chọn và ứng dụng .................................................... 49

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

TIỂU LUẬN: Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội

PHẦN NỘI DUNG “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sang tạo chủ nghĩa Mác-LêNin vào điều kiện cụ thể của cách mạng nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc,giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn...


Bài thuyết trình Xây dựng con người Việt Nam giai đoạn hiện nay

Bài thuyết trình Xây dựng con người Việt Nam giai đoạn hiện nay trình bày về quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn tham khảo.


Thuyết minh: Thừa kế

Đề tài Thừa kế nhằm giải thích thừa kế là gì? Thừa kế được hiểu là tiếp tục, tiếp nối, thừa kế là một chế định pháp luật dân sự, bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh, thừa kế là sự chuyển dịch tài sản của người chết cho những người còn sống theo di chúc hoặc theo pháp luật.


Bài thu hoạch: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Bài thu hoạch: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng trình bày về nhận thức, tiếp thu của bản thân về những vấn đề cơ bản, điểm mới trong các chuyên đề được nêu trong Nghị quyết; những công việc bản thân cần làm để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thức XII của Đảng đề ra.


Đề tài: Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH-HĐH và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH-HĐH ở nước ta trong thời gian tới

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình cnh-hđh và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình cnh-hđh ở nước ta trong thời gian tới', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề bài " Mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ độc lập dân tộc và CNXH trong tiến trình cách mạng Việt Nam."

Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng, là ngọn cờ bách chiến bách thắng của cách mạng Việt Nam. Đó là bài học được Đại hội lần thứ IV của Đảng rút ra từ thực tiễn phong phú của cách mạng nước ta, được các Đại hội lần thứ V, VI của Đảng tiếp tục khẳng định và đặc biệt được Đại hội lần thứ VII của Đảng phát triển với nội dung mới qua tổng kết...


Đề tài: Quy hoạch du lịch Thừa Thiên Huế

Bài nghiên cứu Quy hoạch du lịch Thừa Thiên Huế thể hiện một số khía cạnh cơ bản trong việc quy hoạch và phát triển du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Với yêu cầu của môn học, bài viết gồm 4 phần chính: xác lập mục tiêu của đề án quy hoạch, kiểm kê đánh giá nguồn lực phát triển du lịch phân tích đánh giá hiện trạng phát triển du lịch.


Tổng hợp các mẫu tiểu luận tình huống quản lý nhà nước về giáo dục

TaiLieu.VN xin giới thiệu đến các bạn bộ Tổng hợp tiểu luận tình huống quản lý nhà nước về giáo dục dưới đây do chúng tôi tổng hợp và biên soạn. Việc tham khảo những bài tiểu luận này sẽ giúp các bạn có được những giải pháp thiết thực để cùng tham gia giải quyết, tháo gỡ vướng mắc và đồng thời góp phần nâng cao chất lượng môi trường giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo!


Tiểu luận triết học: Nét tương đồng và khác biệt giữa Nho gia và Đạo gia

Tiểu luận: Nét tương đồng và khác biệt giữa Nho gia và Đạo gia trình bày lịch sử hình thành, nội dung, đặc điểm của nho giáo và đạo gia, sự tương đồng và khác biệt của nho giáo và đạo gia. Quá trình tìm hiểu tư tưởng Triết học của Nho gia – Đạo gia góp phần đưa ra những nhận định về những tư tưởng chủ đạo của hai hệ thống học thuyết này, qua đó đánh giá được những ảnh hưởng của của nó đến đặc trưng tư tưởng của Triết học Phương Đông và phần nào hiểu biết thêm về sự phát triển tư tưởng của Việt Nam dưới ảnh hưởng của tư tưởngg triết học Trung Hoa.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu