Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luận văn: Hoàn thiện công tác tổ chức lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

Trong nền kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ như hiện nay, kế toán đã trở thành công cụ đặc biệt quan trọng, bằng các hệ thống khoa học kế toán đã thể hiện được tính ưu việt của mình trong việc bao quát toàn bộ tình hình tài chính và quá trình sản xuất kinh doanh của công ty một cách đầy đủ chính xác. Cũng giống như nhiều doanh nghiệp khác để hoà nhập với nền kinh tế thị trường công ty cổ phần Sơn Hải Phòng luôn chú trọng công tác hạch toán kế toán sao...Đánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Luận văn: Hoàn thiện công tác tổ chức lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần Sơn Hải Phòng Luận văn: Hoàn thiện công tác tổ chức lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần Sơn Hải Phòng bảng cân đối kế toán, công ty cổ phần Sơn Hải Phòng, luận văn, kế toán tài chính, kế toán doanh nghiệp, nghiệp vụ kế toán, báo cáo tài chính
4.7 5 1695
 • 5 - Rất hữu ích 1.112

 • 4 - Tốt 583

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG…………….. Luận văn Hoàn thiện công tác tổ chức lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần Sơn Hải Phòng
 2. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn s¬n H¶i Phßng LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ như hiện nay, kế toán đã trở thành công cụ đặc biệt quan trọng, bằng các hệ thống khoa học kế toán đã thể hiện được tính ưu việt của mình trong việc bao quát toàn bộ tình hình tài chính và quá trình sản xuất kinh doanh của công ty một cách đầy đủ chính xác. Cũng giống như nhiều doanh nghiệp khác để hoà nhập với nền kinh tế thị trường công ty cổ phần Sơn Hải Phòng luôn chú trọng công tác hạch toán kế toán sao cho ngày càng hoàn thiện và đạt được hiệu quả tốt hơn. Bảng cân đối kế toán có vai trò rất quan trọng, là báo cáo tổng hợp phản ánh tổng quát giá tri tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán và việc phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các doanh nghiệp và các đối tượng quan tâm thấy rõ được thực trạng hoạt động tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp cũng như xác định một cách đầy đủ nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố. Nhận thấy được vị trí và tầm quan trọng đó, trong thời gian tìm hiểu tại công ty cổ phần Sơn hải Phòng, em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác tổ chức lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần Sơn Hải Phòng”. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung bài viết được chia thành 3 chương chính như sau: Chƣơng 1: Một số vấn đề lý luận về công tác tổ chức lập và phân tích bảng cân đối kế toán của các doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực tế tổ chức công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần Sơn Hải Phòng. Chƣơng 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần Sơn Hải Phòng. Bài khoá luận của em được hoàn thành là nhờ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của ban lãnh đạo cùng các cô, các bác trong công ty, đặc biệt là sự chỉ bảo tận tình của cô giáo Th.s Hoà Thị Thanh Hƣơng. Tuy nhiên, do còn hạn chế nhất định về trình độ và thời gian nên bài viết của em sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em rất mong được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô để bài khoá luận của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viªn: TrÇn ThÞ BÝch - QT1102K-§HDL H¶i Phßng 1
 3. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn s¬n H¶i Phßng CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Một số vấn đề chung về hệ thống báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp 1.1.1. Khái niệm báo cáo tài chính Báo cáo tài chính là báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp, là nguồn cung cấp thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước và nhu cầu của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế của mình. 1.1.2. Mục đích, vai trò của báo cáo tài chính 1.1.2.1. Mục đích của báo cáo tài chính Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp, đáp ứng yều cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Báo cáo tài chính cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về: - Tài sản - Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu - Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác - Lãi, lỗ của hoạt động sản xuất kinh doanh - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước - Tài sản khác có liên quan tới doanh nghiệp - Các luồng tiền Ngoài các thông tin này, doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác trong “ Bản thuyết minh báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu phản ánh trên báo cáo tài chính tổng hợp và các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày báo cáo tài chính 1.1.2.2. Vai trò của báo cáo tài chính Báo cáo tài chính là nguồn thông tin quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn phục vụ chủ yếu cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp như Sinh viªn: TrÇn ThÞ BÝch - QT1102K-§HDL H¶i Phßng 2
 4. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn s¬n H¶i Phßng cơ quan quản lý Nhà nước, các nhà đầu tư hiện tại và nhà đầu tư tiềm năng, ngân hàng, công ty kiểm toán và các đối tượng khác có liên quan… - Đối với nhà quản lý doanh nghiệp: Các báo cáo tài chính cung cấp thông tin tổng hợp về tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản cũng như tình hình và kết quả kinh doanh một kỳ hoạt động để có thể đánh giá đúng đắn tình hình tài chính của doanh nghiệp. Từ đó đề ra cách giải quyết, quyết định quản lý kịp thời phù hợp cho sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. - Đối với cơ quan quản lý Nhà nước: Báo cáo tài chính cung cấp thông tin cần thiết giúp cho việc thực hiện chức năng quản lý vĩ mô của Nhà nước đối với nền kinh tế, đồng thời làm cơ sở cho việc tính thuế và các khoản nộp khác của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước. - Đối với các nhà đầu tư và các chủ nợ: Các nhà đầu tư và các chủ nợ cần các thông tin tài chính để giám sát và bắt buộc các nhà quản lý phải thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết. Ngoài ra còn phục vụ cho việc ra quyết định đầu tư và cho vay của họ. - Bạn hàng (người mua, nhà cung cấp): Báo cáo tài chính giúp họ phân tích khả năng thanh toán, uy tín của doanh nghiệp có nên quan hệ mua bán sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp hay không? - Người lao động: Báo cáo tài chính có tác dụng củng cố niềm tin và sức mạnh cho người lao động của doanh nghiệp để họ nhiệt tình và hăng say trong lao động góp phần vào công cuộc phát triển của doanh nghiệp cũng như nền kinh tế nói chung 1.1.3. Đối tượng áp dụng: - Hệ thống báo cáo tài chính năm được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. Riêng các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn tuân thủ các quy định chung tại phần này và những quy định, hướng dẫn cụ thể phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ - Việc lập và trình bày báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự được quy định bổ sung ở Chuẩn mực kế toán số 22 “Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự” và các văn bản quy định cụ thể. Sinh viªn: TrÇn ThÞ BÝch - QT1102K-§HDL H¶i Phßng 3
 5. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn s¬n H¶i Phßng - Việc lập và trình bày báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, ngành đặc thù tuân thủ theo quy định tại chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận do ngành ban hành - Công ty mẹ và tập đoàn lập báo cáo tài chính hợp nhất phải tuân thủ quy định tại chuẩn mực kế toán “ Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con” - Đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc hoặc Tổng công ty Nhà nước hoạt động theo mô hình không có công ty con phải lập báo cáo tài chính tổng hợp theo quy định tại Thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện Chuẩn mực kế toán số 25 “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con”. - Hệ thống báo cáo tài chính giữa niên độ (Báo cáo tài chính quý) được áp dụng cho các DNNN, các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán và các doanh nghiệp khác khi tự nguyện lập báo cáo tài chính giữa niên độ. 1.1.4. Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải tuân thủ các yêu cầu quy định tại chuẩn mực kế toán số 21 – “ Trình bày báo cáo tài chính” gồm: - Trung thực và hợp lý - Lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán phù hợp với quy định của từng chuẩn mực kế toán nhằm đảm bảo cung cấp các thông tin thích hợp với nhu cầu ra quyết định kinh tế của người sử dụng và cung cấp được các thông tin đáng tin cậy, khi: + Trình bày trung thực, hợp lý tình hình tài chính, tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp + Phản ánh đúng bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện không chỉ đơn thuần là phản ánh hình thức hợp pháp của chúng + Trình bày khách quan không thiên vị + Tuân thủ nguyên tắc thận trọng + Trình bày đầy đủ trên mọi khía cạnh trọng yếu Việc lập báo cáo tài chính phải căn cứ vào số liêụ sau khi khoá sổ kế toán. Báo cáo tài chính phải được lập đúng nội dung, phương pháp và trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán. Báo cáo tài chính phải được người lập, kế toán trưởng và Sinh viªn: TrÇn ThÞ BÝch - QT1102K-§HDL H¶i Phßng 4
 6. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn s¬n H¶i Phßng người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán ký, đóng dấu của đơn vị 1.1.5. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải tuân thủ 6 nguyên tắc quy định tại Chuẩn mực kế toán số 21- “Trình bày báo cáo tài chính”  Hoạt động liên tục: Khi lập và trình bày báo cáo tài chính giám đốc hoặc người đứng đầu doanh nghiệp cần phải đánh giá về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp - Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả định là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần, trừ khi doanh nghiệp có ý định cũng như buộc phải ngừng hoạt động, hoặc phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động kinh doanh của mình.  Cơ sở dồn tích: Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính theo cơ sở kế toán dồn tích ngoại trừ các thông tin liên quan đến luồng tiền - Theo cơ sở kế toán dồn tích các giao dịch và các sự kiện được ghi nhận vào thời điểm phát sinh không căn cứ vào thời điểm thực thu, thực chi tiền và được ghi nhận vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của các kỳ kế toán liên quan.  Nhất quán: Việc trình bày và phân loại các khoản mục trong báo cáo tài chính phải nhất quán từ niên độ này sang niên độ khác trừ khi: - Có sự thay đổi đáng kể về bản chất các hoạt động của doanh nghiệp hoặc khi xem xét lại việc trình bày báo cáo tài chính cho thấy rằng cần phải thay đổi để có thể trình bày một cách hợp lý hơn các giao dịch và các sự kiện - Một chuẩn mực kế toán khác yêu cầu có sự thay đổi trong việc trình bày.  Trọng yếu và tập hợp: Từng khoản mục trọng yếu phải được trình bày riêng biệt trong báo cáo tài chính, các khoản mục không trọng yếu thì không phải trình bày riêng rẽ mà được tập hợp vào những khoản mục có cùng tính chất hoặc chức năng.  Bù trừ: Theo nguyên tắc này thì các khoản mục tài sản và nợ phải trả phải được trình bày trên báo cáo tài chính không được bù trừ, trừ khi một chuẩn mực kế toán khác quy định hoặc cho phép bù trừ. Các khoản mục doanh thu, chi phí chỉ được bù trừ khi: - Được quy định tại một chuẩn mực kế toán khác - Một số dao dịch ngoài hoạt động kinh doanh thông thường của doanh Sinh viªn: TrÇn ThÞ BÝch - QT1102K-§HDL H¶i Phßng 5
 7. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn s¬n H¶i Phßng nghiệp thì được bù trừ khi ghi nhận giao dịch và trình bày Báo cáo tài chính, ví dụ như: hoạt động kinh doanh ngắn hạn, kinh doanh ngoại tệ. Đối với các khoản mục được phép bù trừ, trên Báo cáo tài chính chỉ trình bày số lãi hoặc lỗ thuần (sau khi bù trừ).  Có thể so sánh: - Các thông tin bằng số liệu trong báo cáo tài chính nhằm để so sánh giữa các kỳ kế toán phải được trình bày tương ứng với các thông tin bằng số liệu trong báo cáo tài chính của kỳ trước. Các thông tin so sánh cần phải bao gồm cả các thông tin diễn giải bằng lời nếu điều này là cần thiết giúp cho người sử dụng hiểu rõ được báo cáo tài chính của kỳ hiện tại - Khi thay đổi cách trình bày hoặc cách phân loại các khoản mục trong báo cáo tài chính thì phải phân loại lại các số liệu so sánh nhằm đảm bảo kỳ này so sánh với kỳ hiện tại và phải trình bày tính chất, số liệu và lý do của việc phân loại lại. 1.1.6. Hệ thống báo cáo tài chính (Theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.) 1.1.6.1 Hệ thống báo cáo tài chính gồm:  Báo cáo tài chính năm gồm: - Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01 - DN - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 - DN - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03 - DN - Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu B09 - DN  Báo cáo tài chính giữa niên độ có 2 loại: báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ và báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược. - Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ gồm: + Bảng cân đối kế toán(dạng đầy đủ) Mẫu B01a - DN + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh(dạng đầy đủ) Mẫu B02a - DN + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ(dạng đầy đủ) Mẫu B03a - DN + Bản thuyết minh báo cáo tài chính(dạng đầy đủ) Mẫu B09a - DN - Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược bao gồm: + Bảng cân đối kế toán(dạng tóm lược ) Mẫu B01b - DN + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh(dạng tóm lược ) Mẫu B02b - DN + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ(dạng tóm lược ) Mẫu B03b - DN + Bản thuyết minh báo cáo tài chính(dạng tóm lược ) Mẫu B09b - DN Sinh viªn: TrÇn ThÞ BÝch - QT1102K-§HDL H¶i Phßng 6
 8. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn s¬n H¶i Phßng 1.1.6.2 Trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính - Tất cả các doanh nghiệp hoạt động độc lập thuộc mọi thành phần kinh tế đều phải lập báo cáo tài chính năm riêng của từng doanh nghiệp. Ngoài ra: - Đối với doanh nghiệp Nhà nước độc lập và các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán còn phải lập báo cáo tài chính gữa niên độ dạng đầy đủ của từng doanh nghiệp - Đối với các công ty, Tổng công ty có các đơn vị kế toán cấp dưới trực thuộc ngoài báo cáo tài chính năm, Tổng công ty còn phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm dựa trên báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán trực thuộc công ty - Đối với các đơn vị kế toán cấp trên (tổng công ty Nhà nước được thành lập và hoạt động theo mô hình không công ty con hoặc các doanh nghiệp Nhà nước) có các đơn vị kế toán cấp dưới ngoài lập báo cáo tài chính năm còn phải lập báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ và cuối năm. - Đối với tổng công ty Nhà nước được thành lập và hoạt động theo mô hình có công ty con còn phải lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ và cuối năm - Đối với tập đoàn và công ty mẹ còn phải lập báo cáo tài chính hợp nhất cuối năm 1.1.6.3 Kỳ lập báo cáo tài chính - Kỳ lập báo cáo tài chính năm là 12 tháng tròn tính theo dương lịch (trường hợp đặc biệt kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thể ngắn hơn hoặc dài hơn 12 tháng nhưng không vượt quá 15 tháng) - Kỳ lập báo cáo tài chính giữa niên độ: là mỗi quý của năm tài chính không bao gồm quý IV - Kỳ lập báo cáo tài chính khác: Các doanh nghiệp có thể lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác ( tháng, 6 tháng, 9 tháng...) theo yêu cầu của pháp luật, của công ty mẹ hoặc chủ sở hữu. 1.1.6.4. Thời hạn nộp báo cáo tài chính  Đối với doanh nghiệp Nhà nước - Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý: + Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày Sinh viªn: TrÇn ThÞ BÝch - QT1102K-§HDL H¶i Phßng 7
 9. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn s¬n H¶i Phßng kết thúc kỳ kế toán thuế, đối với Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 45 ngày + Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty Nhà nước nộp báo cáo tài chính quý cho Tổng công ty theo thời hạn do Tổng công ty quy định. - Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm: + Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, đối với Tổng công ty Nhà nước chậm nhất là 90 ngày + Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty Nhà nước nộp báo cáo tài chính năm cho Tổng công ty theo thời hạn do Tổng công ty quy định  Đối với các loại doanh nghiệp khác - Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày - Đơn vị kế toán trực thuộc nộp báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do các đơn vị kế toán cấp trên quy định. 1.1.6.5. Nơi nộp báo cáo tài chính: Biểu 1.1: Nơi nộp báo cáo tài chính Nơi nhận báo cáo Kỳ Cơ Cơ Cơ quan Các loại doanh lập Cơ quan quan DN cấp đăng ký nghiệp báo quan tài thống trên kinh cáo thuế chính kê doanh 1. Doanh nghiệp Nhà Quý, x x x x x nước Năm 2. Doanh nghiệp co vốn đầu tư nước Năm x x x x x ngoài 3. Các loại doanh Năm x x x x nghiệp khác - Đối với các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải lập và nộp báo cáo tài chính cho Sở Tài chính tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với doanh nghiệp Nhà nước Trung ương còn phải nộp báo cáo tài chính cho Bộ tài chính (Cục tài chính doanh nghiệp) Sinh viªn: TrÇn ThÞ BÝch - QT1102K-§HDL H¶i Phßng 8
 10. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn s¬n H¶i Phßng - Đối với doanh nghiệp Nhà nước như: Ngân hàng thương mại, công ty xổ số kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty kinh doanh chứng khoán phải nộp báo cáo tài chính cho Bộ tài chính (Vụ tài chính ngân hàng). Riêng công ty kinh doanh chứng khoán còn phải nộp báo cáo tài chính cho Uỷ ban chứng khoán Nhà nước - Các doanh nghiệp phải gửi báo cáo tài chính cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế ở địa phương. Đối với các Tổng công ty Nhà nước còn phải nộp báo cáo tài chính cho Bộ tài chính (Tổng cục thuế). - DNNN có các đơn vị kế toán cấp trên phải nộp báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán cấp trên. Đối với các doanh nghiệp khác có đơn vị kế toán cấp trên thì phải nộp báo cáo tài chính cho đơn vị cấp trên theo quy định của đơn vị kế toán cấp trên. - Đối với các doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính thì phải kiểm toán trước khi nộp báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đã thực hiện kiểm toán phải đính kèm báo cáo kiểm toán vào cáo tài chính khi nộp cho cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp cấp trên. 1.2. Bảng cân đối kế toán và phƣơng pháp lập bảng cân đối kế toán (BCĐKT) 1.2.1 Bảng cân đối kế toán và kết cấu của bảng cân đối kế toán 1.2.1.1 Khái niệm bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một hời điểm nhất định Số liệu trên bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu tài sản, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản đó. Căn cứ vào bảng cân đối kế toán có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp. 1.2.1.2. Nguyên tắc lập và trình bày bảng cân đối kế toán: Theo quy định tại chuẩn mực kế toán số 21 “ Trình bày báo cáo tài chính”, khi lập và trình bày bảng cân đối kế toán phải tuân thủ các nguyên tắc chung về lập và trình bày báo cáo tài chính. Ngoài ra trên bảng cân đối các khoản mục tài sản và nợ phải trả phải được trình bày riêng biệt thành ngắn hạn và dài hạn, tuỳ theo thời hạn của chu kỳ kinh Sinh viªn: TrÇn ThÞ BÝch - QT1102K-§HDL H¶i Phßng 9
 11. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn s¬n H¶i Phßng doanh bình thường của doanh nghiệp, cụ thể như sau: - Đối với doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh bình thường trong vòng 12 tháng, thì Tài sản và nợ phải trả được phân thành ngắn hạn và dài hạn theo điều kiện sau: + Tài sản và nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong vòng 12 tháng tới kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, được xếp vào loại ngắn hạn. + Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán từ 12 tháng tới trở lên kể từ ngày kết thúc ngày kế toán năm, được xếp vào loại dài hạn. - Đối với doanh nghiệp có chu kỳ bình thường dài hơn 12 tháng thì Tài sản và Nợ phải trả được phân thành ngắn hạn và dài hạn theo điều kiện sau: + Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong vòng một chu kỳ kinh doanh bình thường được xếp vào ngắn hạn. + Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong thời gian dài hơn một chu kỳ kinh doanh bình thường được xếp vào dài hạn. - Đối với các doanh nghiệp do tính chất hoạt động không thể dựa vào chu kỳ kinh doanh để phân biệt giữa ngắn hạn và dài hạn, thì các tài sản và nợ phải trả được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần. 1.2.1.3. Kết cấu và nội dung của bảng cân đối kế toán. - Kết cấu bảng cân đối kế toán gồm hai phần: Phần Tài sản, phần Nguồn vốn có thể kết cấu theo kiểu một bên( kiểu dọc) hoặc kiểu hai bên (kiểu ngang). Ở mỗi phần trên bảng cân đối kế toán đều có 5 cột theo trình tự: “Tài sản” hoặc “Nguồn vốn”, “Mã số”, “Thuyết minh”, “Số đầu năm”, “Số cuối năm”. - Phần Tài sản: gồm các chỉ tiêu phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo. Căn cứ vào tính chu chuyển của tài sản, phần tài sản đựơc chia làm 2 loại: + Loại A: Tài sản ngắn hạn + Loại B: Tài sản dài hạn Trong đó: Về mặt kinh tế: Các chỉ tiêu ở phần tài sản phản ánh quy mô và kết cấu các tài sản thuộc hình thức vật chất Về mặt pháp lý: Số liệu của các chỉ tiêu ở phần tài sản thể hiện toàn bộ số tài sản thuộc quyền quản lý và quyền sử dụng tại thời điểm lập báo cáo Sinh viªn: TrÇn ThÞ BÝch - QT1102K-§HDL H¶i Phßng 10
 12. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn s¬n H¶i Phßng - Phần Nguồn vốn: gồm các chỉ tiêu phản ánh nguồn hình thành nên các loại tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo. Nguồn vốn được chia làm 2 loại: + Loại A: Nợ phải trả + Loại B: Vốn chủ sở hữu Trong đó Về mặt kinh tế: số liệu phần nguồn vốn thể hiện quy mô, kết cấu các nguồn vốn đã được doanh nghiệp đầu tư và huy động vào sản xuất kinh doanh. Về mặt pháp lý: Số liệu của các chỉ tiêu phần nguồn vốn thể hiện trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp về số tài sản đang quản lý, sử dụng đối với các đối tượng cấp vốn cho doanh nghiệp Ngoài hai phần chính trên bảng cân đối kế toán còn thêm phần chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán để phản ánh một số tài sản mà doanh nghiệp không có quyền sở hữu nhưng có quyền quản lý và sử dụng. Biểu 1.2: KẾT CẤU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị: ............................................. Mẫu số B01-DN Địa chỉ: ............................................. Ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày ... tháng ... năm... Đơn vị tính: VNĐ Thuyết Dƣ Dƣ Tài sản Mã số minh cuối kỳ đầu năm 1 2 3 4 5 A.TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 (100 = 110 + 120 + 130 +140 + 150) I.Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền 110 1.Tiền 111 V.01 2.Các khoản tương đương tiền 112 II.Các khoản đầu tƣ tài chính ngắn hạn 120 V.02 1.Đầu tư ngắn hạn 121 Sinh viªn: TrÇn ThÞ BÝch - QT1102K-§HDL H¶i Phßng 11
 13. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn s¬n H¶i Phßng 3.Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán 129 (…) (…) ngắn hạn (*) III.Các khoản phải thu 130 1.Phải thu của khách hàng 131 2.Trả trước cho người bán 132 3.Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4.Phải thu theo tiến độ HĐXD 134 5.Các khoản phải thu khác 135 V.03 6.Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) 139 (…) (…) IV.Hàng tồn kho 140 1.Hàng tồn kho 141 V.04 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (…) (…) V.Tài sản ngắn hạn khác 150 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 3. Thuế và các khoản phải thu NN 154 V.05 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I. Các khoản phải thu dài hạn 210 1. Phải thu dài hạn khách hàng 211 2. Vốn KD ở các ĐV trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.06 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.07 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 (…) (…) II.Tài sản cố định 220 1.TSCĐ hữu hình 221 V.08 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (…) (…) 2.TSCĐ thuê tài chính 224 V.09 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 (…) (…) 3.TSCĐ vô hình 227 V.10 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (…) (…) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 Sinh viªn: TrÇn ThÞ BÝch - QT1102K-§HDL H¶i Phßng 12
 14. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn s¬n H¶i Phßng III. Bất động sản đầu tƣ 240 V.12 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 (…) (…) VI.Các khoản đầu tƣ tài chính dài hạn 250 1.Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (…) (…) V. Tài sản dài hạn khác 260 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 Thuyết Dƣ cuối Dƣ đầu NGUỒN VỐN Mã số minh kỳ năm 1 2 3 4 5 A.NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 I.Nợ ngắn hạn 310 1.Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 2.Phải trả cho người bán 312 3.Người mua trả tiền trước 313 4.Thuế và các khoản phải nộp NN 314 V.16 5.Phải trả người lao động 315 6. Chi phí phải trả 316 V.17 7.Phải trả nội bộ 317 8.Phải trả theo tiến độ HĐXD 318 9. Phải trả, phải nộp khác 319 V.18 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 II.Nợ dài hạn 330 1.Phải trả dài hạn người bán 331 2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 V.19 3. Phải trả dài hạn khác 333 4. Vay và nợ dài hạn 334 V.20 5. Thuế thu nhập phải trả hoãn lại 335 V.21 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 Sinh viªn: TrÇn ThÞ BÝch - QT1102K-§HDL H¶i Phßng 13
 15. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn s¬n H¶i Phßng B.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 400 I.Vốn chủ sở hữu 410 V.22 1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 4. Cổ phiếu quỹ (*) 414 (…) (…) 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 7. Quỹ đầu tư phát triển 417 8.Qũy dự phòng tài chính 418 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10. LN sau thuế chưa phân phối 420 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi 431 2. Nguồn kinh phí 432 V.23 3.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 TỔNG CỘNG NGUỒN 440 VỐN(440=300+400) CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Thuyết Số cuối Số đầu Chỉ tiêu minh năm năm 1.Tài sản thuê ngoài 2.Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công 1. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 2. Nợ khó đòi đã xử lý 3. Ngoại tệ các loại 4. Dự toán chi sự nghiệp, dự án Lập, ngày ... tháng ... năm ... Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Sinh viªn: TrÇn ThÞ BÝch - QT1102K-§HDL H¶i Phßng 14
 16. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn s¬n H¶i Phßng  Sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán theo thông tư 244/2009/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2009 của Bộ tài chính. - Đổi mã chỉ tiêu “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” – Má số 431 trên Bảng cân đối kế toán thành Mã số 323 trên Bảng cân đối kế toán. - Bổ sung chỉ tiêu “Doanh thu chưa thực hiện” – Mã số 338 trên Bảng cân đối kế toán. - Sửa đổi chỉ tiêu “Người mua trả tiền trước” – Mã số 313 trên Bảng cân đối kế toán. - Bổ sung chỉ tiêu “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ” – Mã số 339 trên Bảng cân đối kế toán. - Bổ sung chỉ tiêu “Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp” – Mã số 422 trên Bảng cân đối kế toán. 1.2.2. Cơ sở số liệu và phương pháp lập bảng cân đối kế toán (B01-DN) 1.2.2.1 Cơ sở số liệu lập bảng cân đối kế toán - Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp - Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết - Căn cứ vào bảng cân đối kế toán năm trước 1.2.2.2 Trình tự và phương pháp lập bảng cân đối kế toán năm  Trình tự lập bảng cân đối kế toán: có 6 bước - Bước 1: Kiểm soát các chứng từ phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ - Bước 2: Cộng sổ kế toán và các tài khoản kế toán trung gian - Bước 3: Thực hiện khoá sổ kế toán tạm thời (cả sổ kế toán tổng hợp và chi tiết) - Bước 4:Kiểm soát sự phù hợp về số liệu kế toán giữa các sổ kế toán - Bước 5: Kiểm kê và lập biên bản xử lý, thực hiện điều chỉnh số liệu trên hệ thống số kế toán trên cơ sở biên bản xử lý kiểm kê - Bước 6: Khoá sổ kế toán chính thức, lập bảng cân đối kế toán vào mẫu bảng B01-DN  Phương pháp lập bảng cân đối kế toán: - “Mã số” ghi ở cột 2 dùng để cộng khi lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất. - Số hiệu ghi ở cột 3 “Thuyết minh” là số hiện các chỉ tiêu trong bản thuyết minh báo cáo tài chính năm thể hiện số liệu chi tiết của các chỉ tiêu này trong Sinh viªn: TrÇn ThÞ BÝch - QT1102K-§HDL H¶i Phßng 15
 17. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn s¬n H¶i Phßng bảng cân đối kế toán - Số liệu ghi vào cột 5 “Số đầu năm” của bảng cân đối kế toán năm nay được căn cứ vào số liệu ghi ở cột 4 “Số cuối năm” của từng chỉ tiêu tương ứng của bảng cân đối kế toán năm trước. - Số liệu ghi vào cột 4 “Số cuối năm” của bảng cân đối kế toán tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm đựơc lấy từ số dư cuối kỳ của các tài khoản và chi tiết phù hợp với từng chỉ tiêu trên Bảng CĐKT để ghi * Một số tài khoản cần lƣu ý: + Các tài khoản dự phòng (TK 129, 130, 149,159 ) hao mòn tài sản cố định (TK 214) mặc dù có số dư bên Có nhưng vẫn được ghi bên phần “Tài sản” bằng cách ghi âm nhằm phản ánh quy mô tài sản hện có ở doanh nghiệp + Các tài khoản 412 “chênh lệch đánh giá lại TS”, tài khoản 413 “chênh lệch tỷ giá”. Tài khoản 421 “ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” có số dư bên Nợ hoặc bên Có nhưng được ghi bên phần “nguồn vốn”. Nếu TK có số dư bên có thì ghi dương, nếu dư bên nợ phải ghi âm. Xét TK 131- phải thu khách hàng Trường hợp dư nợ ghi vào phần tài sản chỉ tiêu phải thu khách hàng Trường hợp dư có ghi vào phần phần nguồn vốn chỉ tiêu người mua trả trước Xét TK 331- phải trả người bán: Trường hợp dư nợ ghi vào tài sản chỉ tiêu doanh nghiệp trả trước cho người bán Trường hợp dư có ghi vào nguồn vốn chỉ tiêu phải trả người bán 100)(100 = 110+120+130 +140+150) 110) (110 = 111 + 112) 111) :T - . Sinh viªn: TrÇn ThÞ BÝch - QT1102K-§HDL H¶i Phßng 16
 18. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn s¬n H¶i Phßng 112) ể 121. 120) (120 = 121 + 129) 121) - ". 129) - . III. 130) (130=131+132+133+134+138+139) 131) trên sổ kế toán 131, chi tiết các khoản phải thu khách hàng ngắn hạn. 132) rên sổ kế toán 331, chi tiết phải trả người bán ngắn hạn 133) Sinh viªn: TrÇn ThÞ BÝch - QT1102K-§HDL H¶i Phßng 17
 19. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn s¬n H¶i Phßng 1 chu kỳ kinh doanh 1368 " trên sổ kế toán 1368, chi tiết phải thu nội bộ ngắn hạn 134) . 138) trên sổ kế toán chi tiết TK 1385, 1388, 338, chi tiết các khoản phải thu ngắn hạn 139) trên sổ kế toán ", chi tiết các khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV. H 140) (140=141 +149) 141) - ". 149) - . 150) (150=151+152+154+158) 151) ột ất kinh doanh - . Sinh viªn: TrÇn ThÞ BÝch - QT1102K-§HDL H¶i Phßng 18
 20. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ ph©n tÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn s¬n H¶i Phßng 152) - . 154) . 158) - . 200) (200 =210+220+240+250+260) 210)(210=211+212+213+218+219) 211) ố đối với các khoản phải thu khách hàng dài hạn. 212) 136. 213) " trên 1368, chi tiết các khoản phải thu nội bộ dài hạn 218) v ại , 1388, 331, 338, chi tiết các khoản phải thu dài hạn Sinh viªn: TrÇn ThÞ BÝch - QT1102K-§HDL H¶i Phßng 19

Tài liệu cùng danh mục Tài chính - Ngân hàng

Tiểu luận: Lý thuyết Tài chính tiền tệ

Sự ra đời của tiền tệ gắn liền với quá trình phát triển của sản xuất và trao đổi hàng hoá. Khi đời sống cộng đồng phát triển, ý thức phân công lao động được hình thành và lượng sản phẩm dư thừa đã làm nảy sinh quan hệ trao đổi giữa các thị tộc.


Luận văn: Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại cty In thương mại và dịch vụ ngân hàng

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại cty in thương mại và dịch vụ ngân hàng', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tiểu luận: Hiệu hàng

Như trong mô tả về trờng hợp của LEVI, một hiệu hàng có thể là tất cả những điều quan trọng nhất đối với nhiều sản phẩm. Hơn nữa, làm thế nào bạn có thể giải thích việc một số khách hàng muốn mua thuốc Bayer aspirin còn những ngời khác thì đang thích ( hoặc ít nhất cũng là đang chấp nhận) hiệu hàng Walgreen khi mà cả hai đều là nhũng sản phẩm giống nhau về mặt lí tính và hoá tính?...


Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản phải trả ngƣời lao động tại Công ty Cổ phần Đông Thành Hà Nội

Luận văn gồm có 3 chương với những nội dung chủ yếu sau: Cơ sở lý luận chung về công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản phải trả người lao động tại công ty cổ phần Đông Thành Hà Nội, thực trạng công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản phải trả người lao động tại công ty cổ phần Đông Thành Hà Nội, một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản phải trả người lao động tại công ty cổ phần Đông Thành Hà Nội.


Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thành Đông

Luận văn trình bày những nội dung chính sau: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp xây lắp, thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH thương mại xây dựng Thành Đông, hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH thương mại xây dựng Thành Đông.


Báo cáo: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp X18

Nội dung bài báo cáo được chia làm 3 phần: Phần 1 Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, phần 2 Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại xí nghiệp X18, phần 3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện về công tác kế toán chi phí và tính giá thành tại xí nghiệp X18. Mục tiêu của đề tài báo cáo này nhằm khảo sát tình hình thực tế công tác kế toán chi phí và tính giá thành tại xí nghiệp X18 và thông qua đó giúp các bạn hoàn thiện về kiến thức mình đã học về kế toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm.


LUẬN VĂN: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho tại Công ty Cổ Phần Điện Cơ Hải Phòng

Trong nền kinh thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, để có thể tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải có phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả kinh tế nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận. Kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển và hội nhập với nền kinh tế thế giới, có nhiều cơ hội nhưng cũng có không ít những khó khăn thách thức vì vậy các doanh nghiệp luôn luôn phải có các biện pháp để đối phó kịp thời với mọi tình huống. Hàng...


Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân Hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình

Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về cho vay và hiệu quả hoạt động cho vay; phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình.


Bài nghiên cứu về cuộc khủng khoảng nợ trên thị trường tài chính Hoa Kỳ

Bài nghiên cứu về cuộc khủng khoảng nợ trên thị trường tài chính Hoa Kỳ trình bày về một hệ thống tài chính lành mạnh khuyến khích việc phân bổ vốn và các rủi ro một cách hiệu quả. Sự sụp đổ của bong bóng giá nhà đã dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu vào năm 2007. Có một nghiên cứu thực nghiệm lớn liên quan đến mối quan hệ giữa bong bóng giá tài sản và khủng hoảng tài chính.


Đề tài ' Nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội’’

Nằm trong khu vực được coi là năng động nhất trên thế giới,Việt Nam có được những thuận lợi để phát triển, hội nhập cùng các nước trong khu vực và trên thế giới. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải rất linh hoạt và năng động để tiêp thu những thành tựu tiên tiến cũng như kinh nghiệm phát triển của các nước trên thế giới.Trong đó Ngân hang là một trong những ngành kinh tế tài chính quan trong bậc nhất trong việc phát triển của nền kinh tế...


Tài liệu mới download

TCVN 7801:2008
 • 02/05/2018
 • 12.240
 • 254

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Hệ thống tài chính Mỹ
 • 03/10/2013
 • 60.514
 • 993

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu