Tìm kiếm tài liệu miễn phí

LUẬN VĂN: BANKER’S ACCEPTANCE – PHƯƠNG THỨC TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU MỚI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu của các Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay và nghiệp vụ Banker’s acceptance trên thế giới, qua đó giới thiệu và đưa ra một số giải pháp để áp dụng nghiệp vụ Banker’s acceptance tại Việt Nam.Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


LUẬN VĂN: BANKER’S ACCEPTANCE – PHƯƠNG THỨC TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU MỚI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP LUẬN VĂN: BANKER’S ACCEPTANCE – PHƯƠNG THỨC TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU MỚI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP BANKER’S ACCEPTANCE - Phương thức tài trợ xuất nhập khẩu mới của các ngân hàng Thương mại Việt Nam đối với doanh nghiệp, kinh tế Việt Nam, tài chính ngân hàng, luận văn kinh tế, luận văn tốt nghiệp
4.9 5 1731
 • 5 - Rất hữu ích 1.556

 • 4 - Tốt 175

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------------- TRẦN QUỐC TUẤN BANKER’S ACCEPTANCE – PHƯƠNG THỨC TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU MỚI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH – Năm 2007
 2. 1 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ...........................................................................................4 DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ ĐỒ THỊ ......................................................................................5 LỜI MỞ ĐẦU...............................................................................................................................6 U 1. Sự cần thiết của đề tài .............................................................................................................6 2. Mục đích và phương pháp nghiên cứu....................................................................................7 3. Kết cấu đề tài. .........................................................................................................................7 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ TÀI TRỢ XNK VÀ NGHIỆP VỤ B.A ................9 1.1 Tổng quan về nghiệp vụ tài trợ XNK của các NHTM.....................................................9 1.1.1 Nghiệp vụ tài trợ XK của NHTM ...............................................................................9 1.1.1.1.Khái niệm..............................................................................................................9 1.1.1.2.Các loại hình tài trợ xuất khẩu..............................................................................9 Tài trợ trước khi XK ...................................................................................................9 Cho vay bộ chứng từ đòi tiền trả theo L/C ...............................................................11 Chiết khấu hối phiếu .................................................................................................12 1.1.2. Nghiệp vụ tài trợ NK của ngân hàng thương mại.....................................................14 1.1.2.1. Khái niệm...........................................................................................................14 1.1.2.2. Các loại hình tài trợ nhập khẩu ..........................................................................14 Cho vay thanh toán hàng nhập..................................................................................14 Phát hành L/C trả chậm theo yêu cầu của nhà NK ...................................................15 1.1.3. Các hình thức tài trợ XNK khác của ngân hàng. ......................................................16 1.1.3.1 Factoring (Tín dụng bao thanh toán) ..................................................................16 1.1.3.2 Forfeiting ............................................................................................................17 1.1.3.3 Banker’s Acceptance . ........................................................................................17 1.1.4 Vai trò của các hình thức tín dụng tài trợ xuất khẩu - nhập khẩu.............................18 1.1.4.1. Đối với ngân hàng..............................................................................................18 1.1.4.2. Đối với doanh nghiệp.........................................................................................20 1.1.4.3 Đối với nền kinh tế ............................................................................................21 1.2.Nghiệp vụ Banker’s acceptance (BA) ..................................................................................21 1.2.1. Khái niệm:.................................................................................................................21 1.2.2. Đặc tính của BA........................................................................................................22 Chất lượng tín dụng: .................................................................................................22 Tính thị trường..........................................................................................................22 Tính thanh khoản ......................................................................................................22 1
 3. 2 1.2.3. Quy trình thanh toán BA...........................................................................................22 1.2.4. Định giá trong nghiệp vụ BA....................................................................................25 1.2.5 Rủi ro trong nghiệp vụ BA .......................................................................................27 1.2.5.1 Rủi ro trong giao dịch ........................................................................................27 1.2.5.2 Rủi ro trong thực hiện........................................................................................28 1.2.5.3 Rủi Ro Tín dụng ................................................................................................29 1.2.5.4 Rủi Ro Thanh Khoản .........................................................................................29 1.2.5.5 Rủi ro chuyển đổi ngoại tệ .................................................................................30 1.2.5.6 Rủi ro thanh danh...............................................................................................30 1.2.6 Lợi ích của nghiệp vụ BA:........................................................................................31 1.2.6.1 Lợi ích đối với nhà XK .......................................................................................31 1.2.6.2 Lợi ích đối với Ngân hàng ..................................................................................33 1.2.6.3 Lợi ích đối với nền kinh tế ..................................................................................34 1.2.7 Điều kiện tiền đề để phát triển nghiệp vụ BA..............................................................34 Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH XNK VIỆT NAM VÀ TÀI TRỢ XNK TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM ...........................................................................................................37 2.1.Tình hình XNK của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay ......................................................37 2.2.Thực trạng hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại các NHTM Việt Nam hiện nay ................40 2.3.Những hạn chế trong hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu........................................................44 2.3.1.Những hạn chế từ phía Ngân hàng ..............................................................................44 2.3.1.1 Các hình thức tài trợ còn đơn điệu. ....................................................................44 2.3.1.2 Tính đa dạng về khách hàng và chính sách khách hàng ....................................45 2.3.1.3 Công tác tiếp thị chưa được coi trọng ................................................................45 2.3.1.4 Quy trình thực hiện nghiệp vụ ............................................................................45 2.3.1.5 Thiếu thông tin về giá cả hàng hoá và thông tin khách hàng .............................46 2.3.2 Những hạn chế từ phía khách hàng..............................................................................46 2.3.2.1 Năng lực tài chính của khách hàng còn thấp, không đủ tài sản thế chấp ..........46 2.3.2.2 Thông tin về doanh nghiệp không đầy đủ và chính xác ......................................47 2.3.2.3 Năng lực cạnh tranh còn thấp ............................................................................48 2.3.2.4 Ý thức sử dụng các dịch vụ của ngân hàng chưa cao. ........................................48 2.3.3 Những hạn chế về chính sách quản lý và hỗ trợ của nhà nước...................................49 2.3.3.1 Hệ thống văn bản pháp luật và quy định liên quan đến hoạt động tín dụng và thanh toán quốc tế thiếu chặt chẽ, không ổn định ..........................................................49 2.3.3.2 Hạn chế trong hoạt động của trung tâm thông tin tín dụng. .............................49 Chương 3: GIẢI PHÁP ÁP DỤNG NGHIỆP VỤ BANKER’S ACCEPTANCE TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM. ...................................................................................................................52 2
 4. 3 3.1. Viễn cảnh hoạt động XNK và hoạt động tài trợ khi nghiệp vụ BA được áp dụng..............52 3.2. Những thuận lợi và khó khăn khi đưa nghiệp vụ BA vào áp dụng......................................54 3.2.1 Thuận lợi......................................................................................................................54 3.2.2 Những khó khăn...........................................................................................................55 3.2.2.1 Về sản phẩm ........................................................................................................55 3.2.2.2 Về thông tin và thẩm định thông tin: ..................................................................55 3.2.2.3 Về quy mô Ngân hàng .........................................................................................56 3.2.2.4 Về khả năng quản lý............................................................................................57 3.2.2.5 Trình độ nhân viên ..............................................................................................57 3.2.2.6 Quy chế áp dụng .................................................................................................57 3.3 Giải pháp để triển khai nghiệp vụ BA tại các NHTM Việt Nam..........................................58 3.3.1 Giải pháp vĩ mô............................................................................................................58 3.3.1.1 Điều kiện về cơ sở pháp lý ..................................................................................58 3.3.1.2 Thiết lập và hoàn chỉnh hệ thống thông tin khách hàng.....................................58 3.3.1.3 Quy định về quản lý rủi ro trong nghiệp vụ BA ..................................................59 3.3.2 Giải pháp vi mô............................................................................................................60 3.3.2.1 Về sản phẩm ........................................................................................................60 Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và thị trường ......................................................60 Tạo nhận biết về sản phẩm cho người tiêu dùng ......................................................62 Thiết kế sản phẩm .....................................................................................................64 Tạo cơ sở hạ tầng phục vụ khách hàng ....................................................................65 3.3.2.2 Về phía Ngân hàng .............................................................................................66 Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ thực hiện nghiệp vụ ...................................................66 Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ thực hiện nghiệp vụ ...................................................66 Tạo văn hoá kinh doanh trong nghiệp vụ BA ...........................................................68 Quản lý rủi ro trong BA ............................................................................................68 Xây dựng các quy định về an toàn trong hoạt động BA ...........................................70 3.3.2.3 Điều kiện về mạng lưới NH ................................................................................70 KẾT LUẬN.................................................................................................................................73 TÀI LIỆU THAM KHẢO ..........................................................................................................74 PHỤ LỤC ...................................................................................................................................79 3
 5. 4 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT B.A Banker’s acceptance CNH-HĐH Công nghiệp hoá - hiện đại hoá DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước L/C Letter of Credit NK Nhập khẩu NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng thương mại NHTMVN Ngân hàng thương mại Việt nam XK Xuất khẩu XNK Xuất nhập khẩu WTO Tổ chức thương mại thế giới 4
 6. 5 DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ ĐỒ THỊ Bảng 2.1: Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam qua các năm. Bảng 2.2: Kim ngạch xuất khẩu theo mặt hàng của việt Nam tính đến tháng 07/2006. Bảng 2.3: Kim ngạch nhập khẩu theo mặt hàng của Việt Nam tính đến tháng 07/2006. Bảng 2.4: Cơ cấu tín dụng toàn ngành Ngân hàng từ năm 2002 đến 2004. Bảng 2.5: Thị phần thanh toán XNK của các ngân hàng tại Việt Nam tính đến 31/12/05 Bảng 2.6: Cơ cấu dư nợ phân theo các hình thức cho vay tài trợ xuất nhập khẩu Đồ thị 2.1: Cơ cấu phần thanh toán XNK của các NH tại Việt Nam tính đến 31/12/05 Đồ thị 2.2: Cơ cấu dư nợ phân theo các hình thức cho vay tài trợ XNK năm 2004 5
 7. 6 LỜI MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài Hiện nay, cùng với xu thế hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới, mối quan hệ xuất nhập khẩu giữa các quốc gia ngày càng được tăng cường nhằm phục vụ lợi ích của quốc gia. Những lợi ích mà hoạt động xuất nhập khẩu mang lại cho nền kinh tế của một nước là không thể kể hết. Do vậy, trong điều kiện nền kinh tế thị trường, xuất nhập khẩu trở thành vấn đề quan trọng. Nắm bắt được xu thế của thời đại, các ngân hàng thương mại trên thế giới đã, đang cho ra đời và áp dụng nhiều hình thức tài trợ xuất nhập khẩu mới với nhiều hình thức khác nhau để đáp ứng các nhu cầu đang phát sinh, đồng thời qua đó tạo lập được thị phần mới. Chính sách mở cửa nền kinh tế của Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện cho các ngân hàng nước ngoài xuất hiện và hoạt động tại Việt Nam và những ngân hàng này đã xin phép ngân hàng Nhà nước và tiến hành áp dụng thêm những hình thức tài trợ mới mà trước đây các ngân hàng trong nước chưa áp dụng như factoring, forfeiting,...để thu hút lượng khách hàng có nhu cầu về những nghiệp vụ này và tạo lập thị phần. Ở các Ngân hàng nước ngòai trên thế giới và các chi nhánh Ngân hàng nước ngòai tại Việt Nam thì hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu diễn ra mạnh mẽ như vậy, còn ở hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam thì vẫn đang chỉ áp dụng một vài hình thức tài trợ xuất nhập khẩu và đa số các hình thức này được thực hiện dưới điều kiện đảm bảo an toàn cao trong việc thu nợ của ngân hàng. Nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong lĩnh vực tài trợ xuất nhập khẩu, tác giả xin chọn đề tài “Banker’s acceptance – một phương thức tài trợ Xuất Nhập Khẩu mới của các Ngân hàng thương mại Việt nam đối với doanh nghiệp” làm luận văn tốt nghiệp của mình, để giới thiệu một phương thức tài trợ mới trong hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu của các Ngân hàng trên thế giới 6
 8. 7 đang áp dụng, từ đó đề ra những giải pháp để tiến tới đưa vào sử dụng, nâng cao hiệu quả hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế. 2. Mục đích và phương pháp nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu của các Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay và nghiệp vụ Banker’s acceptance trên thế giới, qua đó để giới thiệu và đưa ra một số giải pháp để áp dụng nghiệp vụ Banker’s acceptance tại Việt Nam. Toàn bộ quá trình nghiên cứu của luận văn dựa trên phương pháp tổng hợp, phân tích các tài liệu liên quan về xuất nhập khẩu và hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu của các ngân hàng thương mại đã được công bố, tư liệu về nghiệp vụ Banker’s acceptance hiện đang áp dụng tại các Ngân hàng trên thế giới để từ đó đưa ra giải pháp áp dụng nghiệp vụ Banker’s acceptance tại Việt nam. 3. Kết cấu đề tài. Luận văn có kết cấu 3 chương: - Chương 1: Tổng quan về nghiệp vụ tài trợ xuất nhập khẩu của các Ngân hàng thương mại và nghiệp vụ Banker’s acceptance. Trong chương này sẽ giới thiệu những nghiệp vụ tài trợ xuất khẩu -nhập khẩu chính hiện đang được các ngân hàng thương mại áp dụng và lý thuyết về nghiệp vụ Banker’s acceptance. - Chương 2: Thực Trạng về Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu Tại Ngân Hàng thương mại Việt Nam. Chương này sẽ đi vào phân tích tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam trong thời gian qua và những hạn chế, tồn tại trong hoạt động tài trợ Xuất nhập khẩu của các Ngân hàng thương mại Việt Nam từ đó làm căn cứ đề xuất những giải pháp. - Chương 3: Giải Pháp áp dụng nghiệp vụ Banker’s acceptance tại các Ngân hàng thương mại Việt nam. Trong chương này sẽ nêu ra những giải pháp và 7
 9. 8 các kiến nghị đối với Ngân hàng Thương mại, đối với Nhà nước nhằm áp dụng nghiệp vụ Banker’s acceptance tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam. Mặc dù đã có những nỗ lực trong đầu tư nghiên cứu, song với những hạn chế về khả năng, thời gian nghiên cứu, khả năng tiếp cận các báo cáo không phổ biến của Ngân hàng nhà nước, tư liệu, số liệu về nghiệp vụ Banker’s acceptance không nhiều, nên kết quả nghiên cứu của luận văn không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế nhất định. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến chân thành của Quý thầy cô, Quý đồng nghiệp với mong muốn sẽ có được những đánh giá xác thực hơn, đề ra được những định hướng và giải pháp giàu tính thực tiễn hơn, giúp triển khai được nghiệp vụ Banker’s acceptance cho hệ thống các NHTMVN, đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. 8
 10. 9 Chương 1 TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ NGHIỆP VỤ BANKER’S ACCEPTANCE 1.1 Tổng quan về nghiệp vụ tài trợ xuất nhập khẩu của các Ngân hàng thương mại. Với xu thế hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, các ngân hàng thương mại trên thế giới cũng đã từng bước hoàn thiện các nghiệp vụ kinh doanh của mình. Trong đó, nghiệp vụ tài trợ xuất nhập khẩu đang được các ngân hàng trên thế giới hết sức quan tâm và cũng chính vì thế mà có nhiều hình thức tài trợ xuất nhập khẩu đang được nhiều ngân hàng áp dụng và cải tiến để theo kịp với thời đại mới. Luận văn này trình bày một số nghiệp vụ tài trợ xuất nhập khẩu phổ biến hiện đang được các ngân hàng thương mại trên thế giới áp dụng. 1.1.1 Nghiệp vụ tài trợ XK của ngân hàng thương mại. 1.1.1.1 Khái niệm. Nghiệp vụ tín dụng tài trợ xuất khẩu là một nghiệp vụ trong đó ngân hàng cấp cho nhà xuất khẩu một khoản tín dụng để thực hiện quá trình xuất khẩu hoặc đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh được tiến hành một cách liên tục. 1.1.1.2 Các loại hình tài trợ xuất khẩu. Hiện nay, các ngân hàng thương mại áp dụng các nghiệp vụ tài trợ xuất nhập khẩu sau: Tài trợ trước khi XK 9
 11. 10 Đây là hình thức Ngân hàng tài trợ vốn lưu động để doanh nghiệp thu mua, chế biến, sản xuất hàng xuất khẩu theo đúng L/C quy định, hợp đồng ngoại thương đã ký kết, hay đơn đặt hàng. Hình thức này được tiến hành trước khi giao hàng, thông thường được áp dụng trong trường hợp Ngân hàng tài trợ vừa là Ngân hàng thông báo cho L/C xuất, nhà xuất khẩu xuất trình bộ chứng từ và được thanh toán tại ngân hàng. Để giám sát và kiểm soát chặt chẽ tình hình sử dụng vốn vay đúng mục đích, thông thường ngân hàng thực hiện tài trợ như sau: - Khi cho vay, Ngân hàng thường yêu cầu nhà xuất khẩu phải có một số vốn nhất định cộng thêm với số tiền vay ngân hàng, để thu mua hàng hoá, chế biến, sản xuất hàng xuất khẩu. Hàng hoá sẽ được dùng làm tài sản đảm bảo và được nhập tại kho ngân hàng, hoặc nhập kho mà trước đó ngân hàng và nhà xuất khẩu thoả thuận và đồng ý, dưới sự giám sát của ngân hàng, muốn xuất hàng ra khỏi kho phải có sự đồng ý của ngân hàng. Thông thường ngân hàng chỉ tài trợ khoảng 70% giá trị lô hàng xuất. - Sau khi giao hàng xong, nhà xuất khẩu lập bộ chứng từ phù hợp với những điều kiện quy định trong L/C nộp vào ngân hàng để xin thanh toán tiền. Trên hối phiếu đòi nợ thì ngân hàng sẽ là người hưởng lợi trực tiếp trên hối phiếu. Ngân hàng kiểm tra bộ chứng từ hợp lệ chuyển ra nước ngoài đòi nợ ngân hàng mở L/C. Khi nhận được điện chuyển tiền từ phía ngân hàng mở L/C, ngân hàng thông báo L/C ghi “Có” trên tài khoản cho vay để thu nợ. Trường hợp giữa ngân hàng mở và ngân hàng thông báo L/C là đại lý có mở tài khoản tiền gửi cho nhau thì việc thực hiện thanh toán bộ chứng từ để thu nợ được tiến hành nhanh chóng thuận tiện dễ dàng nên ngân hàng có thể tài trợ mức lãi suất ưu đãi thấp hơn mức lãi suất bình thường. - Khi ngân hàng tài trợ không phải là ngân hàng thông báo cũng không phải là ngân hàng thanh toán, rủi ro có thể xảy ra nếu như sau khi được tài trợ, doanh nghiệp không xuất được hàng hoặc xuất được hàng nhưng lại gặp rủi ro trong giao nhận hàng 10
 12. 11 hay thanh toán hoặc khách hàng không dùng số tiền trên vào mục đích xuất hàng như đã cam kết khi vay với Ngân hàng. Cho vay bộ chứng từ đòi tiền trả theo L/C Từ lúc giao hàng, nộp bộ chứng từ vào Ngân hàng thông báo L/C cho đến khi được ghi “CÓ” trên tài khoản phải trải qua một khoảng thời gian nhất định để xử lý và luân chuyển chứng từ, do vậy Nhà xuất khẩu cần tiền thì có thể thương lượng bộ chứng từ để chiết khấu hoặc ứng trước tiền tại Ngân hàng đã chỉ định rõ trong L/C hoặc ở bất kỳ Ngân hàng nào. Hình thức tài trợ này được tiến hành sau khi giao hàng, được thể hiện qua các hình thức sau : Chiết khấu chứng từ hàng xuất khẩu - Khi chiết khấu, bộ chứng từ phải hoàn hảo và xuất trình đúng thời gian quy định. Ngân hàng mở L/C phải có uy tín trên thị trường quốc tế và có quan hệ giao dịch thường xuyên với Ngân hàng chiết khấu. Số tiền chiết khấu phải nằm trong hạn mức tín dụng. - Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ phía khách hàng, Ngân hàng kiểm tra bộ chứng từ một cách cẩn thận và hợp lý, bởi vì nếu bộ chứng từ không hợp lệ có thể bị từ chối thanh toán, Ngân hàng khó thu hồi nợ. Ngân hàng kiểm tra sự phù hợp trên bề mặt chứng từ so với các điều kiện điều khoản đã ghi trên L/C. Tuỳ trường hợp cụ thể, từng đối tượng khách hàng mà Ngân hàng xem xét quyết định tỷ lệ chiết khấu phù hợp, mức chiết khấu đang được áp dụng hiện nay là khoảng 90% trị giá L/C xuất. Có hai hình thức chiết khấu: + Chiết khấu truy đòi là hình thức chiết khấu mà Ngân hàng sau khi thanh toán tiền cho nhà xuất khẩu có quyền truy đòi tiền đơn vị chiết khấu nếu bộ chứng từ không được thanh toán. Đây là hình thức hiện nay được khá nhiều Ngân hàng sử dụng. 11
 13. 12 + Chiết khấu miễn truy đòi là hình thức chiết khấu mà Ngân hàng sau khi thanh toán tiền cho nhà xuất khẩu không có quyền truy đòi tiền người chiết khấu nếu bộ chứng từ không được thanh toán. Ứng trước tiền thanh toán tiền hàng xuất khẩu: Trường hợp bộ chứng từ chưa hội đủ điều kiện chiết khấu do có những sai sót, Ngân hàng không đồng ý chiết khấu thì nhà xuất khẩu có thể yêu cầu Ngân hàng ứng trước tiền hàng thông thường tỷ lệ khoảng 50 -60% giá trị hàng xuất. Ngân hàng thực hiện thu nợ bằng cách gởi bộ chứng từ ra nước ngoài để đòi nợ. Khi được thanh toán từ Ngân hàng nước ngoài, sẽ khấu trừ trực tiếp vào khoản tiền vay cùng các chi phí có liên quan. Chiết khấu hối phiếu Tín dụng chiết khấu thương phiếu là nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn được thực hiện dưới hình thức khách hàng chuyển quyền sở hữu thương phiếu chưa đáo hạn cho Ngân hàng để nhận một số tiền bằng mệnh giá của thương phiếu trừ đi lãi chiết khấu và hoa hồng phí chiết khấu. Thực chất hình thức này là Ngân hàng tiến hành mua lại các hối phiếu thương mại đang trong thời kỳ chưa đến hạn thanh toán. Thông qua loại hình tín dụng này, Ngân hàng cung ứng 01 khoản vốn cho các nhà xuất khẩu để họ có điều kiện tiếp tục quá trình tái sản xuất. Đây chính là khoản vốn mà nhà sản xuất cần bù đắp, vì trước đó họ đã cung ứng khoản tín dụng thương mại (bán chịu hàng hoá) cho Nhà nhập khẩu. Nét đặc trưng nhất của nghiệp vụ chiết khấu thương phiếu là Ngân hàng sẽ khấu trừ tiền lãi ngay sau khi chiết khấu và chỉ chuyển cho khách hàng số tiền còn lại. Các Ngân hàng sẽ xác định số lượng tín dụng phát ra (giá trị chiết khấu) căn cứ vào mệnh giá của hối phiếu được áp dụng làm đối tượng chiết khấu trừ đi lợi tức chiết khấu và lệ phí nhờ thu mà Ngân hàng chiết khấu hưởng. 12
 14. 13 Công thức xác định như sau : ⎛ LS ⎞ = M ⎜1 − CK * t ⎟ − P TCK 360 ⎝ ⎠ Trong đó : TCK : giá trị chiết khấu M : mệnh giá hối phiếu LSCK : lãi suất chiết khấu trong năm t : thời gian chiết khấu theo ngày P : lệ phí Trong các yếu tố trên, thì LSCK được quan tâm nhất. Lãi suất này phụ thuộc vào các yếu tố sau : + Khả năng truy hoàn nhà xuất khẩu. + Khả năng thanh toán của người nhập khẩu, Ngân hàng người nhập khẩu cũng như nước người nhập khẩu. + Thời hạn chờ thanh toán. + Giá trị hối phiếu. Khi kết thúc thời hạn chiết khấu, Ngân hàng sẽ đòi tiền ở người có nhiệm vụ trả tiền hối phiếu. Thông thường, trong nghiệp vụ chiết khấu các ngân hàng có thể gặp rủi ro trong các trường hợp sau : + Người có nghĩa vụ trả tiền hối phiếu từ chối việc trả tiền hoặc không có khả năng thanh toán kịp thời khi hối phiếu đến hạn. + Chiết khấu phải những hối phiếu không hợp lệ. Vì thế khi thực hiện nghiệp vụ chiết khấu, Ngân hàng phải xem xét một cách thận trọng để hạn chế rủi ro có thể xảy ra. 13
 15. 14 1.1.2 Nghiệp vụ tài trợ NK của ngân hàng thương mại. 1.1.2.1. Khái niệm. Nghiệp vụ tài trợ nhập khẩu là hình thức ngân hàng tài trợ tín dụng cho nhà nhập khẩu hoặc đứng ra bảo lãnh cho nhà nhập khẩu để họ có quyền sở hữu hàng hoá nhập khẩu và bán chúng trước khi thanh toán tiền lại cho ngân hàng. 1.1.2.2 Các loại hình tài trợ nhập khẩu. Cho vay thanh toán hàng nhập Ngân hàng mở L/C tiếp nhận bộ chứng từ từ Ngân hàng thông báo L/C, có thời gian là 07 ngày để kiểm tra xử lý chứng từ đưa ra ý kiến thanh toán hoặc từ chối thanh toán. Trong nghiệp vụ này Ngân hàng thanh toán dựa vào chứng từ chứ không dựa vào hàng hoá, nên Ngân hàng mở L/C phải kiểm tra chứng từ cẩn thận, chứng từ phù hợp Ngân hàng sẽ thanh toán tiền. Đối với nhà nhập khẩu, khi hàng vừa cập bến thì phải nộp tiền cho Ngân hàng, để thanh toán tiền hàng cho Nhà xuất khẩu, thì mới nhận được bộ chứng từ để nhận hàng, sau đó đem hàng đi bán và thu hồi vốn. Trong nhiều trường hợp, nhà nhập khẩu cần có khoản tài trợ từ Ngân hàng để thanh toán cho nhà xuất khẩu. Ngân hàng sẽ tiến hành thẩm định tính toán hiệu qủa của phương án kinh doanh, khả năng tài chính, khả năng trả nợ, tài sản đảm bảo… để quyết định. Khi thẩm định phương án xin vay, Ngân hàng cần chú ý một số vấn đề như sau: + Khả năng thanh toán: Ngân hàng phải xem xét cẩn thận tình hình tài chính khách hàng, về uy tín trong quan hệ giao dịch của khách hàng. Phương án kinh doanh lô hàng: có hợp đồng tiêu thụ, lô hàng phải dễ tiêu thụ trên thị trường, giá cả ít biến động theo chiều hướng xấu vì khi lô hàng bị giảm giá quá đột ngột, 14
 16. 15 khách hàng không nhận hàng, bán hàng thua lỗ thì Ngân hàng có thể phải chịu rủi ro. + Mức tài trợ: Ngân hàng quyết định tỷ lệ tài trợ tuỳ theo từng đối tượng, phương án kinh doanh cụ thể,…nhưng mức tài trợ phải nằm trong hạn mức tín dụng đã xét duyệt cho đơn vị và giới hạn dư nợ cho phép của Ngân hàng. + Để đảm bảo thu hồi nợ đúng hạn Ngân hàng có nhiệm vụ giám sát tình hình nhập hàng, vận chuyển, bốc xếp, vấn đề kho bãi, tình hình tiêu thụ hàng hoá, … + Đảm bảo tín dụng: để hạn chế bớt rủi ro, thông thường ngân hàng yêu cầu doanh nghiệp phải có tài sản đảm bảo cho khoản nợ vay. Tuỳ từng đối tượng khách hàng, loại hàng hoá,… mà Ngân hàng có thể áp dụng hình thức bảo đảm thích hợp như: tài sản thế chấp, cầm cố, hoặc bảo lãnh của bên thứ 3; hoặc phải cầm cố bằng chính lô hàng nhập. Tuy nhiên trên thực tế đối với những doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, có uy tín với Ngân hàng, thì không ký qũy mở L/C, không cần có tài sản thế chấp vẫn được vay vốn của Ngân hàng, hàng hoá nhận về đem thẳng đến kho của doanh nghiệp nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phát hành L/C trả chậm theo yêu cầu của nhà NK Các nhà nhập khẩu khi ký hợp đồng nhập khẩu hàng hoá theo phương thức thanh toán trả chậm, đều phải được một Ngân hàng có uy tín trong nước đứng ra bảo lãnh bằng một thư tín dụng trả chậm. Thực chất là Ngân hàng tài trợ cho nhà nhập khẩu, để nhờ đó nhà nhập khẩu có thể nhập cảng hàng hoá từ nước ngoài. Theo thư tín dụng trả chậm, người xuất khẩu sẽ giao hàng cho người nhập khẩu với điều khoản thanh toán trả chậm, cho phép người nhập khẩu thực hiện việc trả tiền hàng hoá dịch vụ dần dần trong một khoảng thời gian xác định. Nếu người nhập khẩu không thực hiện việc thanh toán, thì Ngân hàng phát hành L/C trả chậm phải đứng ra thực hiện việc trả tiền cho người xuất khẩu nước ngoài. 15
 17. 16 1.1.3 Các hình thức tài trợ XNK khác của ngân hàng. Ngoài những hình thức tài trợ XK-NK nêu trên, hiện nay có rất nhiều các hình thức tài trợ khác đang được các ngân hàng trên thế giới áp dụng như: tài trợ cho nhà cung cấp (supplier finance), tài trợ nhà phân phối (distributor finance),..Trong phạm vi nghiên cứu của khoá luận này, tác giả xin nêu thêm 3 hình thức tài trợ xuất nhập khẩu được khá nhiều ngân hàng trên thế giới áp dụng là factoring (tín dụng bao thanh toán), forfeiting và banker’s acceptance. 1.1.3.1 Factoring (Tín dụng bao thanh toán) Đây là hình thức tài trợ đặc biệt dành cho nhà xuất khẩu, Ngân hàng hay các tổ chức tài chính sẽ mua lại các chứng từ thanh toán, các khoản nợ chưa đến hạn thanh toán để trở thành chủ nợ trực tiếp đứng ra đòi nợ nhà nhập khẩu ở nước ngoài. Bao thanh toán là việc mua bán các khoản CÓ phải đòi chưa tới hạn thanh toán phát sinh từ hoạt động cung ứng hàng hoá và dịch vụ nhưng không được phép truy hoàn những chủ cũ của các khoản CÓ này. Thông thường, người ta gọi người bán khoản CÓ phải đòi này là người nhượng và người mua là người bao thanh toán. Trong hoạt động bao toàn bộ thanh toán, người nhập khẩu đề nghị Ngân hàng phục vụ ông ta ký phát một hối phiếu tự nhận nợ (promissory notes) và chuyển hối phiếu cho nhà xuất khẩu. Hoặc cũng có thể lựa chọn phương thức bảo lãnh hối phiếu do nhà xuất khẩu ký phát đòi nợ nhà nhập khẩu và được nhà nhập khẩu ký chấp nhận. Trên cơ sở hợp đồng bao toàn bộ thanh toán giữa nhà xuất khẩu và người bao các khoản CÓ phải đòi, người xuất khẩu sẽ chuyển giao hối phiếu cho người mua khoản có phải đòi này. Hợp đồng bao thanh toán có thể có một ý nghĩa đặc biệt, nó là một cơ sở pháp lý được phép áp dụng cho khoản có phải đòi đã được nhượng bán, chỉ như vậy mới có thể giải quyết được những vướng mắc về luật nước ngoài và những tranh chấp 16
 18. 17 có thể phát sinh theo luật quốc gia. Hối phiếu tự nhận nợ phù hợp một cách đặc biệt đối với hình thức bao toàn bộ thanh toán. Tuỳ theo tính chất hoàn hảo của chứng từ, tình hình tài chính và khả năng thanh toán của người mắc nợ mà Ngân hàng quyết định tỷ lệ mua nợ cao hay thấp đối với nhà xuất khẩu. Có hai loại: + Factoring tương đối: là ngân hàng sẽ thanh toán tiền cho nhà xuất khẩu, nhưng với thoả thuận là nhà xuất khẩu vẫn chịu trách nhiệm rủi ro nếu nhà nhập khẩu không trả tiền. + Factoring tuyệt đối: Ngân hàng gánh chịu mọi rủi ro nếu như nhà nhập khẩu không trả tiền. Tín dụng Bao thanh tóan giúp nhà xuất khẩu có vốn ngay để tiếp tục hoạt động kinh doanh của mình dù bán thu tiền ngay hay bán chịu, đồng thời giúp nhà xuất khẩu không phải bận tâm vào việc quản lý thanh toán phức tạp, kéo dài thời gian. Vì vậy, nhà xuất khẩu phải trả một khoản phí khá cao khi được bao thanh toán. 1.1.3.2 Forfeiting. Forfeiting là hoạt động mua lại các khoản nợ sẽ đến hạn thanh toán vào một ngày tương lai, hình thành từ việc giao hàng hoá hay cung cứng dịch vụ mà phần lớn là các giao dịch xuất nhập khẩu mà không truy đòi người bán nêu người chủ nợ không thanh toán khi đến hạn. Có thể hiểu đơn giản rằng, forfeiting giống như một hình thức mua hối phiếu trả chậm miễn truy đòi. Đây là nghiệp vụ bao thanh toán cho những khoản phải thu cụ thể, riêng lẻ trong toàn bộ quá trình xuất nhập khẩu dài hạn cho từng đối tượng cụ thể. 1.1.3.3 Banker’s Acceptance. Khi bán chịu hàng hoá cho người nhập khẩu, để hạn chế rủi ro có thể phát sinh khi đến hạn thanh toán, thông thường người xuất khẩu đòi hỏi người nhập khẩu phải có một Ngân hàng uy tín đứng ra chấp nhận hối phiếu thì người hưởng lợi hối phiếu sẽ 17
 19. 18 yên tâm hoàn toàn bởi vì khi hối phiếu đến hạn, Ngân hàng chấp nhận hối phiếu sẽ thực hiện việc trả tiền. Việc chấp nhận hối phiếu như nói ở trên, thực chất là Ngân hàng đã đứng ra tài trợ cho người nhập khẩu, nhờ đó họ có thể tiến hành nhập khẩu hàng hoá một cách thuận lợi. Bằng việc chấp nhận hối phiếu, ngân hàng cam kết chi trả vô điều kiện một số tiền nhất định vào một ngày nhất định. Do đó, các hối phiếu có chữ ký chấp nhận của Ngân hàng trở thành một công cụ có thể giao dịch trên thị trường, được lưu thông rộng rãi không những ở trong nước, mà còn trong phạm vi quốc tế, vì việc trả tiền cho hối phiếu khi đến hạn là tương đối chắc chắn. Chỉ những khách hàng nào có uy tín, hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, có lãi thì Ngân hàng mới đồng ý chấp nhận hối phiếu cho họ. Đối với hối phiếu đã được Ngân hàng chấp nhận mà khi đến hạn thanh toán, người hưởng lợi xuất trình hối phiếu để yêu cầu thanh toán thì Ngân hàng sẽ trích tiền trên tài khoản của người nhập khẩu để thanh toán, nếu tài khoản của người nhập khẩu không đủ hoặc không có số dư, thì Ngân hàng sẽ cho người nhập khẩu vay bắt buộc để thanh toán. 1.1.4 Vai trò của các hình thức tín dụng tài trợ xuất khẩu - nhập khẩu. Nghiệp vụ tín dụng tài trợ xuất nhập của ngân hàng khi tiến hành thực hiện sẽ mang lại những lợi ích không chỉ cho ngân hàng tài trợ, đơn vị được tài trợ mà còn cho cả nền kinh tế. 1.1.4.1 Đối với ngân hàng. Tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của Ngân hàng thương mại là hình thức tài trợ thương mại, kỳ hạn gắn liền với thời gian thực hiện thương vụ, đối tượng tài trợ là những doanh nghiệp xuất nhập khẩu trực tiếp hoặc uỷ thác. Giá trị tài trợ thường ở mức vừa và lớn. Tài trợ của Ngân hàng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu là hình thức cho 18
 20. 19 vay mang lại hiệu quả cao, an toàn, đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích và thời gian thu hồi vốn nhanh bởi vì: + Thời gian tài trợ thường ngắn hạn do gắn liền với thời gian thực hiện thương vụ. Thời gian thực hiện thương vụ đối với người xuất khẩu là thời gian kể từ lúc gom hàng, xuất đi cho đến lúc nhận được tiền thanh toán của người mua. Đối với người nhập khẩu thời gian này kể từ lúc nhận hàng tại cảng cho đến khi bán hết hàng và thu tiền về. Kỳ hạn tài trợ ngắn phù hợp với kỳ hạn huy động vốn của các Ngân hàng thương mại, thường là dưới 01 năm. Điều này giúp Ngân hàng giảm được rủi ro về thanh khoản. + Tài trợ xuất nhập khẩu đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích. Đồng vốn tài trợ gắn liền với thương vụ. Trong nhiều trường hợp, vốn tài trợ được thanh tóan thẳng cho bên thứ ba, mà không qua bên xin tài trợ như thanh toán tiền hàng nhập khẩu, thanh toán tiền nguyên vật liệu cho các đại lý gom hàng cho người xuất khẩu,…Rõ ràng việc làm này tránh được tình trạng người xin tài trợ sử dụng vốn sai mục đích, hạn chế được rủi ro tín dụng. + Tài trợ xuất nhập khẩu nâng cao tính an toàn cho Ngân hàng thông qua việc quản lý thu các nguồn thanh toán. Đối với người xuất khẩu khi Ngân hàng chuyển bộ chứng từ giao hàng để đòi tiền người nhập khẩu nước ngoài đã được chỉ định việc thanh toán tiền hàng phải thông qua tài khoản của người xuất khẩu mở tại Ngân hàng. Đối với người nhập khẩu, trong trường hợp có tài trợ, Ngân hàng sẽ buộc người nhập khẩu tập trung tiền bán hàng vào tài khoản, mở tại Ngân hàng. Do vậy, nguồn thu để trả các khoản tài trợ được Ngân hàng quản lý hết sức chặt chẽ, tránh được tình trạng xoay vốn của doanh nghiệp trong thời gian vốn tạm thời nhàn rỗi, dễ xảy ra rủi ro. Hiệu quả của Ngân hàng trong tài trợ xuất nhập khẩu thể hiện qua lãi suất. Có nhiều loại lãi suất trong quá trình tài trợ: lãi suất cho vay thanh toán, lãi suất chiết khấu chứng từ, lãi suất cho vay bắt buộc (bằng mức lãi suất cho vay quá hạn),…Tiền lãi thu cao vì thông thường giá trị tài trợ ở mức vừa và lớn. Ngoài ra, thông qua tài trợ xuất 19

Tài liệu cùng danh mục Tài chính - Ngân hàng

Đề tài: Phân tích tình hình tài chính công tư vấn giám sát và xây dựng công trình

Để tồn tại và phát triển, con người phải tiến hành hoạt động sản xuất. Hoạt động sản xuất là hoạt động tự giác có ý thức của con người nhằm biến các vật thể tự nhiên thành các vật phẩm có ích phục vụ cho con người


Đề tài luận văn tốt nghiệp "Hoàn thiện hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Xây dựng 472 – Tổng công ty xây dựng Trường Sơn"

Trong những năm qua, vấn đề nâng cao hiệu quả của việc sử dụng TSCĐ đặc biệt được quan tâm. Đối với một doanh nghiệp, điều quan trọng không chỉ là mở rộng quy mô TSCĐ mà còn phải biết khai thác có hiệu quả nguồn tài sản cố định hiện có. Do vậy một doanh nghiệp phải tạo ra một chế độ quản lý thích đáng và toàn diện đối với TSCĐ, đảm bảo sử dụng hợp lý công suất TSCĐ kết hợp với việc thường xuyên đổi mới TSCĐ....


Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Xây dựng Minh Quang

Khóa luận được trình bày làm 3 chương với những nội dung chính như sau: Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp, phân tích tình hình hoạt động tài chính tại công ty TNHH xây dựng Minh Quang, một số biện pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hoạt động tài chính công ty TNHH xây dựng Minh Quang. Mời tham khảo.


Bài thuyết trình kế toán quản trị - Chương 6: Phân tích biến động chi phí

Chi phí định mức được xem là một thang điểm để đo lường việc thực hiện chi phí trong thực tế sản xuất kinh doanh.Định mức được chia làm hai loại: Định mức lý tưởng, Định mức thực tế.


Luận văn Đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ ATM của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Thị trường thẻ ngân hàng ở Việt Nam hiện nay phát triển rất sôi động, đặc biệt là thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM) với hơn 40 ngân hàng tham gia phát hành loại thẻ này bao gồm các ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Với dân số hơn 80 triệu người và cơ cấu dân số trẻ, Việt Nam được coi là thị trường tiềm năng cho sự phát triển của dịch vụ hiện đại này. Vì vậy, sự cạnh...


Hòan thiện và tạo điều kiện phát triển các Cty chứng khóan ở Việt Nam hiện nay - 4

Như vậy, điều kiện thành lập công ty chứng khoán có sự khác nhau ở các nước trên thế giới. Tùy theo đặc thù mỗi quốc gia, các công ty chứng khoán cũng được tổ chức theo nhiều mô hình khác nhau. 1.3. Công ty chứng khoán ở một số nước trên thế giới. Trên thế giới có ba mô hình công ty chứng khoán cơ bản: Thứ nhất: là mô hình ngân hàng đa năng toàn phần. Trong mô hình này không có sự tách biệt nào giữa hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh chứng...


Luận văn tốt nghiệp: Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán được xem là đặc trưng cơ bản, là biểu tượng của nền kinh tế hiện đại .Người ta có thể đo lường và dự tính sự phát triển kinh tế qua diển biến trên thị trường chứng khoán . Là một bộ phận cấu thành của thị trưòng tài chính , thị trường chứng khoán đươc hiểu một cách chung nhất , là nơi diễn ra các hoạt động mua bán ,trao đổi các chứng khoán –các hàng hoá và dịch vụ tài chính giữa các chủ thể tham gia. Việc mua bán trao đổi này...


Luận văn:Công tác huy động vốn tại NH TMCP Á Châu - PGD Lê Văn Khương ,Q.12 - TP. HCM thực trạng & giải pháp

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (tên giao dịch bằng tiếng Anh: Asia Commercial Bank), được gọi tắt là Ngân hàng Á Châu (ACB), chính thức đi vào hoạt động kinh doanh sau ngày 4 tháng 6 năm 1993.


Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Cty Bóng đèn Điện Quang - 4

Bảng 1:Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong 2 năm 2002 và 2003 TT 1 2 3 4 5 6 7 8 Chỉ tiêu Tổng doanh thu Lãi gộp Lãi thuần Nộp ngân sách Lãi ròng Lao động người/tháng ĐVT Năm 2002 Năm 2003 So sánh Tương đối % +6,219 1.3. Đặc điểm quy trình luân chuyển hàng hoá Với đặc điểm của một doanh nghiệp thương mại, công việc kinh doanh là mua vào, bán ra nên công tác tổ chức kinh doanh là tổ chức quy trình luân chuyển hàng hoá chứ không phải là...


Nâng cao giải quyết khiếu nị Bảo hiểm con người phi nhân thọ - 4

Những năm gần đây, nhiều vụ tổn thất như: cháy kho xăng dầu K131(21 tỷ); cháy xí nghiệp may xuất khẩu Bình Thạnh (5.4 tỷ); vụ đắm 11 nghìn tấn phân urê của Vêgecam Hải Phòng (1.4 triệu USD); các tổn thất lớn do hậu quả của cơn bão số 5 tại đồng bằng Sông Cửu Long năm 1997 và trận lụt thế kỷ ở miền Trung cuối năm 1999… Đã được PJICO giải quyết kịp thời và thỏa đáng. Trong năm 2002, công ty đã giải quyết nhanh chóng, chính xác hợp lý hàng chục nghìn vụ bồi...


Tài liệu mới download

TCVN 7801:2008
 • 02/05/2018
 • 12.240
 • 254

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu