Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lecture Computer communications & networks: Chapter 19 - Forouzan

Chapter 19 discusses logical or IP addressing. We first discuss the historical classful addressing. We then describe the new classless addressing designed to alleviate some problems inherent in classful addressing. The completely new addressing system, IPv6, which may become prevalent in the near future, is also discussed.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Quản trị mạng

Những thay đổi trong thi CCNP

Cisco Certified Network Professional (CCNP) là chứng chỉ cao cấp của Cisco về mạng và khả năng thao tác các thiết bị mạng như khả năng vận hành và giải quyết vấn đề mạng LAN, WAN trong các doanh nghiệp.


Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 1 - Lập trình mạng theo mô hình client/server dùng giao thức TCP/IP (cụ thể là winsock) có nội dung ôn lại kiến thức mạng internet, mô hình hoạt động client/server dùng socket, đặc tả các hàm winsock cơ bản, vấn đề bất đồng bộ trong gởi/nhận thông tin, thí dụ về ứng dụng mạng cơ bản.


Cisco Network part 98

Tham khảo tài liệu 'cisco network part 98', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Kiếm tiền online part 5

Thông tin Kích cỡ banner Số điểm có được/1 giờ 1000 điểm bằng Điểm được chuyển thành tiền Bạn sẽ được rút tiền khi bạn có Phương thức thanh toán


Giáo trình hình thành công thức ứng dụng nguyên lý tích hợp trong điều chỉnh tối ưu của hệ thống p5

q q (1-75) = t t 2 − t 1 ∆t gäi lµ nhiÖt dung riªng trung b×nh cña chÊt khÝ ®ã trong kho¶ng nhiÖt ®é tõ t1 ®Õn t2. Th«ng th−êng ng−êi ta cho nhiÖt dung riªng trung b×nh trong kho¶ng nhiÖt C t2 1 = ®é tõ 00C ®Õn nhiÖt ®é t nµo ®ã, tøc lµ C . NhiÖt l−îng cÇn cÊp vµo ®Ó lµm t¨ng 0 t nhiÖt ®é cña 1kg chÊt khÝ tõ 00C ®Õn nhiÖt ®é t 0C lµ q = t. C , dùa vµo ®ã ta cã thÓ 0 t tÝnh ®−îc nhiÖt l−îng cÇn cÊp vµo ®Ó lµm cho nhiÖt ®é cña...


Max Speed FireFox 4

Tham khảo tài liệu 'max speed firefox 4', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


NetWork LanX part 5

Hiện menu ngữ cảnh của Windows SHIFT+CTRL+F5: Tạo shortcuts của các file đã chọn SHIFT+F6: Đổi tên file trong cùng 1 thư mục SHIFT+ESC: Minimizes TC vào 1 biểu tượng(icon) Alt+ Left/Right: Đến thư mục trước đó và tiếp theo trong các thư mục đã vào Alt+Down: Mở History List của các thư mục đã vào NUM + : Mở rộng đối tượng chọn (Numpad key) NUM - : Thu gọn sự lựa chọn NUM *: Đảo ngược lựa chọn NUM /: Khôi phục lựa chọn trước đó CTRL + NUM + : Chọn tất cả CTRL+ NUM...


Internet shopping: An OFT market study

The voice network still dominated, but was likely to be surpassed by the public Internet within a year or two. (For details of the measurements used to convert voice traffic to terabytes, and related issues, see [CoffmanO1].) In terms of bandwidth, the Internet is already dominant. However, it is hard to obtain good figures, since, as we discuss later, the bandwidth of Internet backbones jumps erratically. In terms of dollars, though, voice still provides the lion’s share (well over 80%) of total revenues. We concentrate in this chapter (as in our previous papers, [CoffmanO1, CoffmanO2]) on the growth rates in Internet traffic, as measured in bytes....


Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng phương pháp định tuyến các giao thức trong cấu hình ACDP p9

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng ứng dụng phương pháp định tuyến các giao thức trong cấu hình acdp p9', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


SSH The Secure Shell - Hemant Shahshahhe

The Secure Shell It is a protocol not a product Software based approach to network security Encrypts the data sent between the computers Client/Server architecture Comes with all Linux distribution, Mac OS X, AIX, Sun Solaris, OpenBSD and other Unix variants Ported to other operating systems, such as Windows, Palm OS, Amiga, etc. Other clients, such as, scp, sftp, etc. are also available Replacement for telnet, rlogin, rsh, rcp, ftp, etc.


Tài liệu mới download

Machine Learning cơ bản
 • 18/04/2017
 • 33.668
 • 421
Vi điều khiển PIC18F4550
 • 12/11/2011
 • 59.290
 • 403

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Kiếm tiền online part 4
 • 13/09/2010
 • 61.677
 • 787
Module 7- RIPv2 CCNA
 • 11/06/2011
 • 94.313
 • 325
Storage-area networks (SANs)
 • 21/07/2011
 • 79.461
 • 793

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu