Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lập Dự án đầu tư Lắp đặt thiết bị sản xuất điện mặt trời

Mục tiêu của dự án nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện ở vùng sâu vùng xa, những nơi chưa có điện lưới quốc gia để thay đổi thói quen dùng điện thông thường sang dùng điện với nguồn năng lượng sạch góp phần giảm chi phí và bảo vệ môi trường, từ đó tiếp cận từ từ tới những thành phố lớn nhằm mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cho công ty và Nhà nước.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-----------    ----------

DỰ ÁN ĐẦU TƯ

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ SẢN XUẤT ĐIỆN
MẶT TRỜI

Địa điểm: Tỉnh Cà Mau.
Chủ đầu tư:

___ Tháng 5/ 2018 ___

Dự án Lắp đặt thiết bị sản xuất điện mặt trời

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-----------    ----------

DỰ ÁN ĐẦU TƯ

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ SẢN XUẤT ĐIỆN
MẶT TRỜI

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
DỰ ÁN VIỆT

NGUYỄN BÌNH MINH
(Phó Giám đốc)

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt

2

Dự án Lắp đặt thiết bị sản xuất điện mặt trời

MỤC LỤC
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU ......................................................................................... 5
I. Giới thiệu về chủ đầu tư..................................................................................... 5
II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án. ............................................................................. 5
III. Sự cần thiết xây dựng dự án. ........................................................................... 5
IV. Các căn cứ pháp lý. ......................................................................................... 6
V. Mục tiêu dự án. ................................................................................................. 7
V.1. Mục tiêu chung. ..................................................................................... 7
V.2. Mục tiêu cụ thể. ..................................................................................... 7
CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN ......................... 9
I. Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án. ............................................. 9
I.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án................................................ 9
I.2. Điều kiện xã hội vùng dự án. ................................................................ 12
III. Địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng dự án. ............................................. 13
III.1. Địa điểm xây dựng. ............................................................................ 13
III.2. Hình thức đầu tư. ................................................................................ 14
IV. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án. ............. 14
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH QUI MÔ, LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT
CÔNG NGHỆ ..................................................................................................... 15
I. Phân tích qui mô công trình. ............................................................................ 15
II. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ. ...................................... 16
II.1. Nhu cầu thị trường ............................................................................... 16
II.2. Các thiết bị dùng cho dự án ................................................................. 16
CHƯƠNG IV: CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN............................... 18
I. Phương án giải phóng mặt bằng. ..................................................................... 18
II. Các phương án xây dựng công trình............................................................... 18
III. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án. ............ 18
CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG
CHỐNG CHÁY NỔ............................................................................................ 19
I. Đánh giá tác động môi trường. ........................................................................ 19
I.1 Giới thiệu chung: ................................................................................... 19
I.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường .................................... 19
I.3. Các tiêu chuẩn về môi trường áp dụng cho dự án ................................ 20
II. Tác động của dự án tới môi trường. ............................................................... 20
II.1. Nguồn gây ra ô nhiễm ......................................................................... 20
II.2. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường ...................................................... 22
II.3. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường. .. 23
II.4. Kết luận: ............................................................................................. 25
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt

3

Dự án Lắp đặt thiết bị sản xuất điện mặt trời

CHƯƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU
QUẢ CỦA DỰ ÁN ............................................................................................. 26
I. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn của dự án........................................................ 26
II. Hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội của dự án. ................................................ 27
II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án. .................................................. 27
II.2. Phương án vay vốn XDCB. ................................................................. 27
II.3. Các thông số tài chính của dự án. ........................................................ 28
KẾT LUẬN ......................................................................................................... 31
I. Kết luận. ........................................................................................................... 31
II. Đề xuất và kiến nghị. ...................................................................................... 31
CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN ............................. 32
Phụ lục 1 Bảng tính khấu hao hàng năm của dự án. ........................................... 32
Phụ lục 2 Bảng tính doanh thu và dòng tiền hàng năm của dự án. ..................... 35
Phụ lục 3 Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm của dự án. ....................................... 38
Phụ lục 4 Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án. .............................................. 39
Phụ lục 5 Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án. .................... 40
Phụ lục 6 Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn có chiết khấu của dự án. ............. 41
Phụ lục 7 Bảng Tính toán phân tích hiện giá thuần (NPV) của dự án. ............... 42
Phụ lục 8 Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) của dự án. .......... 43

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt

4

Dự án Lắp đặt thiết bị sản xuất điện mặt trời

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU
I. Giới thiệu về chủ đầu tư.
Chủ đầu tư:
Mã số doanh nghiệp:
Đại diện là ông:

-

Chức vụ:

Địa chỉ trụ sở:
II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án.
Tên dự án: Lắp đặt thiết bị sản xuất điện mặt trời
Địa điểm xây dựng: tỉnh Cà Mau
Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.
Tổng mức đầu tư: 8.766.578.000 đồng. (Tám tỷ bảy trăm sáu mươi sáu triệu
năm trăm bảy mươi tám nghìn đồng)
III. Sự cần thiết xây dựng dự án.
Hơn lúc nào hết, việc tăng cường sử dụng các năng lượng sạch, tái tạo, trong đó
có năng lượng mặt trời là yêu cầu cấp bách nhằm giảm phát thải khí nhà kính.
Theo nghiên cứu, Việt Nam là nước có tiềm năng phát triển điện mặt trời với
tổng số giờ nắng trong năm là 1.400 đến 3.000 giờ, tổng lượng bức xạ trung bình
khoảng 230 đến 250 kcal/cm2 theo hướng tăng dần về phía nam.
Hiện nay, điện mặt trời đang được sử dụng trên các quần đảo, đảo mà điều kiện
địa lý không thể đưa điện lưới quốc gia ra. Bên cạnh đó, nhiều tòa nhà cũng được
lắp đặt hệ thống pin mặt trời. Ngày càng nhiều người sử dụng hệ thống bình nước
nóng năng lượng mặt trời, thậm chí, một số hệ thống chiếu sáng công cộng cũng
được sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Dự án điện mặt trời lại thi công lắp đặt
đơn giản, tốn ít chi phí bảo dưỡng hơn, có thể chủ động lắp đặt ở những vùng núi,
hải đảo xa xôi. Điều quan trọng hơn, nếu phát triển điện mặt trời trên quy mô lớn
thì chúng ta sẽ có thêm một ngành công nghiệp sản xuất pin năng lượng mặt trời
mà hiện các nước tiên tiến sẵn sàng hợp tác và chuyển giao công nghệ. Thực tế cho
thấy, các nước muốn phát triển điện mặt trời đều phải có chiến lược tổng thể phát
triển năng lượng tái tạo, đồng thời có sự ưu đãi, khuyến khích của Nhà nước.
Mặc dù vậy, công nghệ điện mặt trời tại Việt Nam hiện vẫn là loại hình công
nghệ mới, chủ yếu là các dự án thí điểm, chưa nối lưới, chưa có dự án thương mại
do trở ngại lớn về giá thành cao, suất đầu tư lớn và chưa có cơ chế riêng về giá bán
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt

5

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

PROJECT MANAGEMENT made easy

IS IT POSSIBLE TO DO GOOD WORK, SUCCEED, AND ENJOY THE PROCESS? I’VE found that owning or working for a small business can be challenging, rewarding, and fun all at once. It isn’t always—and when the stuff hits the fan, the fun is the first thing to go. But if


A PROJECT MANAGEMENT PERSPECTIVE ON ITIL V3

Once the Sprint has started, the Team engages in another of the key Scrum practices: The Daily Scrum. This is a short (15 minutes or less) stand-up meeting that happens every workday at an appointed time, and everyone on the Scrum Team attends; in order to keep it brief, everyone stands (hence “stand-up meeting”). It’s the team’s opportunity to report to itself on progress and obstacles. One by one, each member of the team reports three (and only three) things to the other members of the team: What they were able to get done since the last meeting; what they’re...


MẪU NỘI QUI CANTEEN

I. Vệ sinh đối với cơ sở vật chất phục vụ: 1. Vị trí nhà bếp, nhà ăn phải bảo đảm vệ sinh môi trường và phải cách biệt với nhà vệ sinh và nguồn ô nhiễm khác. 2. Bếp ăn phải được thiết kế, xây dựng bằng vật liệu không thấm nước, dễ lau chùi cọ rửa và đảm bảo nguyên tắc một chiều: khu vực tập kết bảo quản, xử lý thực phẩn tươi sống và nguyên liệu khu vực chế biến khu vực phân phối thức......


Bài giảng Phân tích kinh tế dự án: Chương 7 - Phân tích chi phí hiệu quả

Nội dung chính của bài giảng Phân tích kinh tế dự án Chương 7 Phân tích chi phí hiệu quả trình bày về phân tích chi phí - hiệu quả, phân tích chi phí - hiệu quả gia quyền. Để so sánh các phương án khác nhau, nhà phân tích có thể so sánh chi phí giữa các phương án đạt được cùng mục tiêu nào đó.


Supply Chain Management

Critical Acclaim Strategic Management Supply Chain Cohen and Roussel effectively capture and communicate the important elements and a roadmap of supply chain management world-class. Putting into practice, this book will serve as a timeless tool for those looking to transform their organizations supply chain into a sustainable competitive advantage.


Lecture Information technology project management - Chapter 2: The project management context and processes

This chapter discusses some of the components involved in understanding the project environment, such as using a systems approach, understanding organizations, managing stakeholders, matching product life cycles to the project environment, understanding the context of IT projects, and reviewing recent trends that affect IT project management.


Bài giảng Quản lý dự án ( TS Phùng Tấn Việt ) - Chương 8 Quy trình phát triển sản phẩm mới

Chương 8 Quy trình phát triển sản phẩm mới trìn bày sự hoạch định từ ý tưởng đến khi tung sản phẩm ra thị trường của một dự án.


Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư

Công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều nhân tố ảnh hưởng khác nhau, muốn công tác thẩm định tài chính dự án được hoàn thiện, doanh nghiệp phải xem xét kỹ từng nhân tố. Thông thường chất lượng thẩm định tài chính dự án chịu sự tác động của một số nhân tố sau:


Giáo trình Quản lý dự án đầu tư - Từ Quang phương

Trọng tâm chính của cuốn Giáo trình Quản lý dự án đầu tư do Từ Quang phương biên soạn là nhằm giúp các bạn làm sáng tỏ về: quản lý đầu tư theo dự án là gì, nội dung và các phương pháp quản lý dự án đầu tư ra sao. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Kinh tế.


PHÂN TÍCH RỦI RO TRONG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

Khi nói về tương lai Chỉ có một điều chắc chắn là mọi thứ đều không chắc chắn Các khoản lợi nhuận của dự án được trải ra theo thời gian Đa số các biến có ảnh hưởng tới NPV đều có mức độ không chắc chắn cao Thông tin và dữ liệu cần cho các dự báo chính xác hơn là tốn kém Cần giảm khả năng thực hiện một dự án “tồi" trong khi không bỏ lỡ chấp thuận một dự án“tốt" ...


Tài liệu mới download

Đại cương về bào chế
 • 12/10/2015
 • 71.305
 • 188

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

QUẢN TRỊ DỰ ÁN
 • 15/06/2012
 • 36.771
 • 992

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu