Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kỹ năng đặt câu hỏi

“Tại sao?” là câu hỏi tưởng như để tìm hiểu quá khứ nhưng thực ra lại thể hiện mối quan tâm đến tương lai. “Tại sao?” mới chính là câu hỏi quan trọng nhất. Nó giúp ta hiểu được mình đã làm gì đúng và làm gì sai, từ đó rút ra những kinh nghiệm cần thiết cho bản thân trong tương lai.Đánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Kỹ năng đặt câu hỏi Kỹ năng đặt câu hỏi bán hàng, kỹ năng
4.5 5 3212
 • 5 - Rất hữu ích 1.456

 • 4 - Tốt 1.756

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. CH¦¥NG TR×NH KÜ N¡NG MÒM
 2. ALBERT EINSTEIN tõng nãi” ®iÒu quan träng lµ ®õng bao giê ngõng ®Æt c©u hái”. Trong giao tiÕp hµng ngµy v« t×nh ta ®· vµ ®-a ra rÊt nhiÒu c©u hái cho ng-êi kh¸c tr¶ lêi ®Ó thu nh©n th«ng tin. Cã nh÷ng c©u hái rÊt “th«ng minh” nh-ng cã c©u hái “ngí ngÈn”. Cã nh÷ng c©u hái gióp b¹n më ®-îc ch×a kho¸ thµnh c«ng! më ®-îc tr¸i tim cña ng-êi kh¸c! Nh-ng cã c©u hái lµm b¹n mÊt ®i c¬ héi thµnh c«ng. MÊt ®i c¬ héi ®-îc sÎ chia t©m sù víi b¹n bÌ . Nh-ng cã ai ®· tõng hái : C©u hái lµ g×? Cã bao nhiªu d¹ng c©u hái c¬ b¶n? C©u hái cã vai trß nh- thÕ nµo trong giao tiÕp hµng ngµy? Ng-êi ViÖt nam th-êng ®Æt nh÷ng c©u hái nµo? Ch-¬ng tr×nh “ Kü n¨ng ®Æt c©u hái” sÏ gióp b¹n tr¶ lêi.
 3. 1. §Þnh nghÜa: 1 Kh«ng ph¶i lµ nh÷ng lêi phª ph¸n. K Nh»m gióp ng-êi hái, nghe s¸ng tá trong suy nghÜ, t- duy vÒ 1 vÊn ®Ò cô thÓ, t×nh huèng cô thÓ. h§Æt c©u hái cho thÊy b¹n ®ang chó ý, quan t©m vµ thÝch thó tíi vÊn ®Ò ®ang hái. t §Æt c©u hái cho thÊy b¹n lµ ng-êi th«ng minh vµ s¸ng t¹o.
 4. Ng-êi nµo kh«ng th-êng ®Æt c©u hái?  Ngèc ngÕch.  Ch¸n n¶n.  Tiªu cùc.  L-êi biÕng.  Kh«ng hiÓu g×.
 5. 2. TÝnh chÊt T TÝnh chÊt  BiÕt ®Æt c©u hái ®óng vµ th«ng minh sÏ cã t¸c dông to lín ®èi víi thµnh c«ng cña b¹n(trong cuéc sèng hµng ngµy, c«ng viÖc, ®µm ph¸n…)nÕu b¹n bá lì c¬ héi ®Ó hái c©u hái ®óng rÊt cã thÓ ®èi ph-¬ng sÏ tËn dông ®Ó tÊn c«ng b¹n.  NÕu ®Æt c©u hái sai ®ång nghÜa víi viÖc kh«ng nhËn ®-îc th«ng tin kh«ng cã Ých hoÆc kh«ng nhËn ®-îc c©u tr¶ lêi -ng ý mµ b¹n cÇn cho nh÷ng quyÕt ®Þnh quan träng.  VÝ dô: ®èi víi b¹n bÌ võa míi xin ®i lµm: C©u hái ®óng: H«m nay b¹n lµm viÖc tèt chø ?
 6. 3. Môc tiªu  Mét trong nh÷ng vò khÝ quan träng nhÊt trong giao tiÕp lµ kü n¨ng ®Æt c©u hái:  DÉn d¾t c©u chuyÖn vµ khiÕn c©u chuyÖn tiÕp diÔn.  Thu hót ®èi t-îng tham gia chia sÎ th«ng tin víi m×nh.  Thu thËp nh÷ng th«ng tin mµ b¹n ch-a biÕt.  Cã ®-îc th«ng tin nh-ng ch-a ch¾c ®· ®óng. Do vËy b¹n vÉn ph¶i ®Æt c©u hái xem ®óng hay kh«ng?
 7. 4. Lo¹i c©u hái  Cã 2 lo¹i chÝnh :  C©u hái ®ãng.  C©u hái më. CLuyÖn tËp LMë réng: C©u hái t¹i sao?  Liªn kÕt m« h×nh 1. M« h×nh “ 5W & 1H”. 2. M« h×nh “ SPIN”. 3. C©u hái “ §uæi”.
 8. §Þnh nghÜa C©u hái më:  Th-êng cã nh÷ng tõ “suy nghÜ”, “c¶m thÊy” vµ “nhËn thÊy” chóng cho thÊy t×nh c¶m phÝa sau c©u tr¶ lêi vµ cã thÓ cung cÊp nhiÒu th«ng tin vÒ tr¹ng th¸i suy nghÜ, nhu cÇu vµ mong muèn thùc sù.  §ång thêi còng hay dïng c¸c tõ nh-” ai ”, “c¸i g×”,” t¹i sao” sÏ cã xu h-íng gîi më trong giao tiÕp. VÝ dô: Anh c¶m thÊy em lµ ng-êi nh- thÕ nµo? Chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó tr¸nh m¾c sai lÇm nµy?
 9. §Þnh nghÜa C©u hái ®ãng:  Cã thÓ ®-îc tr¶ Lêi b»ng c¸c tõ “ Cã “ vµ “Kh«ng” hoÆc mét thùc tÕ ®¬n gi¶n nµo ®ã.  Nh÷ng c©u hái nµy phï hîp víi nh÷ng ng-êi b¾t ®Çu c©u chuyÖn vµ kÕt thóc c©u chuyÖn. vÝ dô: Anh ¬i! tèi nay 8h00 anh ®Õn ®ãn em ®-îc kh«ng? Chµo b¹n, b¹n lµ líp tr-ëng líp K23 ®óng kh«ng?
 10. LuyÖn tËp Bµi tËp 1: LuyÖn tËp kü n¨ng ®Æt c©u hái më vµ c©u hái ®ãng. Bµi tËp 2: Ch¬i trß ch¬i ®o¸n vËt vµ ng-êi.
 11. T¹i sao?  “Tại sao?” là câu hỏi tưởng như để tìm hiểu quá khứ nhưng thực ra lại thể hiện mối quan tâm đến tương lai.  “Tại sao?” mới chính là câu hỏi quan trọng nhất. Nó giúp ta hiểu được mình đã làm gì đúng và làm gì sai, từ đó rút ra những kinh nghiệm cần thiết cho bản thân trong tương lai.  Trả lời được“Tại sao?”, bạn sẽ không bao giờ phạm lại những thiếu sót cũ, nó tạo cho bạn một “phản xạ nhanh nhạy” theo hướng tìm cách giải quyết nhanh nhất cho sự việc mới phát sinh.
 12. T¹i sao thanh niªn viÖt nam t- duy vµ ®é nh¹y bÐn kÐm thanh niªn ë Ph-¬ng t©y?  T- duy ®Ëm nÐt n«ng  T- duy ®Ëm nÐt du môc, nghiÖp, träng “tÜnh” -a träng “®éng”, -a kh¸m ph¸, sèng hµi hoµ víi thiªn nhiªn. chÝnh phôc thiªn nhiªn.  Do sèng trong m«i tr-êng”  Lèi sèng” du canh du c-”, lµng x·” nªn ng-êi ViÖt th- kh«ng cè ®Þnh nªn ng-êi Ph- êng gi÷ ý, -a tÐ nhÞ vµ kÝn ¬ng t©y lu«n nh×n th»ng, ®¸o. ®¸nh gi¸ ®óng sù vËt.  TNVN hay dïng c©u hái  C©u hái Why lµ c©u hái th- “Who”,”When”,”How” tr-íc 1 êng xuyªn ®-îc Thanh niªn sö sù kiÖn, mét vÊn ®Ò. RÊt Ýt dông khi ®øng tr-íc 1 vÊn ®Ò, ®Æt c©u hái “Why”. hiÖn t-îng.  T- duy ng¾n, tÇm nh×n tñn  T- duy s©u, tÇm nh×n réng, mñn, ch-a nhanh nh¹y, ch-a s¸t vÊn ®Ò,chñ ®éng nh¹y chñ ®éng tr-íc 1 vÊn ®Ò vµ bÐn tr-íc 1 vÊn ®Ò, hiÖn t-îng hiÖn t-îng. x¶y ra.
 13. ý kiÕn cña du häc sinh  Phương Thảo (du học sinh ở Nhật): “Khi tôi mới sang đây, tôi khá tự tin vì mình chăm chỉ và thông minh. Tuy nhiên sau một thời gian, tôi nhận ra rằng mình chỉ mới biết những điều trong sách vở. Trong những hoạt động thực tế, vào phòng thí nghiệm hay hoạt động xã hội chẳng hạn, trong khi du học sinh Việt Nam còn rất lúng túng thì các bạn nước ngoài lại hoàn toàn chủ động!”.  Quang Việt (du học sinh Mỹ): “Khi cùng làm thí nghiệm Hoá học, nếu như kết quả ra khác với tính toán lí thuyết thì học sinh Việt Nam sẽ lo lắng tìm cách “ăn gian” cho ra đúng kết quả. Còn học sinh Mỹ thì lại “mày mò” tìm xem yếu tố bất thường nào đã xen vào. Thế là từ lần sau, họ biết cách điều chỉnh thí nghiệm, còn tôi vẫn cứ loay hoay tìm cách “ăn gian””.
 14. Tr-íc khi b¹n hái?  Tá th¸i ®é t«n träng tíi ng-êi nghe.  Cè g¾ng hiÓu vÊn ®Ò nã ë møc ®é nµo!  Tù hái ®ã cã ph¶i lµ c©u hái “ngèc nghÕch ” kh«ng?  Ph¶i tù kiÓm so¸t ®-îc t×nh c¶m cu¶ minh!  Lùa chän tõ ng÷ ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu!
 15. Hái nh- thÕ nµo?  V« h¹i: cã ý mong muèn häc hái vµ trau dåi chø kh«ng cã ý täc m¹ch hoÆc Èn chøa ý ®å kh«ng tèt ®»ng sau.  Trung tÝnh: thÓ hiÖn sù b×nh tÜnh vµ tho¶i m¸i cña b¹n. Nã kh«ng chøa qu¸ nhiÒu c¶m xóc vµ giäng ph¶i trung hoµ. Nã sÏ cho ng-êi nghe c¶m gi¸c muèn tr¶ lêi h¬n lµ c¶m gi¸c khã chôi.  TËp trung: tËp trung vµo ng-êi ®-îc hái. §Æt ng-êi nghe vµo vÞ trÝ trung t©m chø kh«ng ph¶i lµ c©u hái m×nh ®Æt ra.  Cëi më: c©u hái ®óng kh«ng mang tÝnh chÊt ra lÖnh ®èi víi ng-êi ®èi diÖn. Víi sù ch©n thµnh ®Ó ®èi ph-¬ng thËt lßng bµy tá nh÷ng g× hä nghÜ vµ c¶m thÊy. Nã ph¶i thÓ hiÖn ng-êi hái s½n sµng l¾ng nghe mäi th«ng tin kÓ c¶ th«ng tin kh«ng
 16. M« h×nh Qui tr×nh SPIN: lµ nghÖ thuËt ®Æt c©u hái cÇn thiÕt theo tr×nh tù nhÊt ®Þnh. S : Situation - T×nh huèng. P : Problem - VÊn ®Ò. I : Implication - Gîi ý. N : Need payoff - §Þnh h-íng
 17. Qui tr×nh SPIN  Situation: thu nhËn th«ng tin ban ®Çu. VÝ dô: C«ng ty chÞ cã bao nhiªu nh©n viªn? C«ng ty anh ®ang dïng nh÷ng thiÕt bÞ nµo? C«ng ty ®· dïng thiÕt bÞ nµy l©y ch-a? …  Problem: t×m hiÓu c¶m nhËn cña kh¸ch hµng vÒ thiÕt bÞ hä ®ang dïng. VÝ dô: 1. Sau 1 thíi gian sö dông m¸y in l©u nh- thÕ anh ®· gÆp ph¶i trôc trÆc khã gi¶I quyÕt ch-a? 2. Ch¾c thiÕt bÞ nµy khã lßng ®¹t ®-îc ®Þnh møc c«ng viÖc cÇn ph¶i cã sù chuÈn x¸c cao nh- hiÖn nay?
 18. Qui tr×nh SPIN  Implecation:  V× nh÷ng trôc trÆc nµy c«ng ty sÏ bÞ ¶nh h- ëng?  V× lîi nhuËn gi¶m cty cã c¾t gi¶m l-¬ng c«ng nh©n kh«ng?  §iÒu nµy ch¾c kh«ng lµm cho c«ng nh©n hµi lßng?  Trong tr-êng hîp nh- thÕ hä cã bá ®i sang cty kh¸c kh«ng?  Need payoff:  NÕu mua thiÕt bÞ nµy cã gióp Ých cty anh kh«ng?  T¹i sao ®iÒu nµy l¹i cã lîi?
 19. M« h×nh 5w & 1H  §©y lµ m« h×nh thu nhËp th«ng tin kh¸ch hµng cã hÖ thèng.  Trong viÖc t×m hiÓu kh¸ch hµng chØ cÇn tr¶ lêi ®ñ(What, When. Where, Why, Who, How) b¹n ®· ph¸t th¶o toµn diÖn th«ng tin vÒ kh¸ch hµng.  Tõ ®ã cã thÓ ®¸nh gi¸ sù hµi lßng cña kh¸ch hµng.  §ång thêi cã thÓ triÓn khai dù ¸n nghiªn cøu thÞ tr-êng.
 20. Qui tr×nh 5W & 1H Q What?  C©u hái nµy rÊt quan träng khi b¹n muèn lµm râ vÊn ®Ò.  X¸c ®Þnh ®èi t-îng sai b¹n sÏ ®-a ra nhËn ®Þnh sai vµ tõ ®ã lµm sai. r WHY?  Gióp b¹n gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cèt lâi.  Gióp b¹n x¸c ®Þnh nguyªn nh©n chÝnh ®Ó kh¾c phôc.  Nã rÊt quan träng, nÕu tr¶ lêi ®-îc b¹n sÏ gi¶i quyÕt hÇu hÕt mäi vÊn ®Ò.

Tài liệu cùng danh mục Kỹ năng bán hàng

Những yêu cầu đối với người bán hàng

Người bán hàng là một mắt xích quan trọng trong chu trình kinh doanh nhằm mang lại lợi nhuận thông qua hành vi, cử chỉ, thái độ ứng xử, khả năng giao tiếp…với khách hàng, tác động đến hành vi mua hàng của người tiêu dùng. Sau đây là những yêu cầu cần có đối với người bán hàng hiệu quả. So sánh đặc điểm của người bán hàng ở 2 hình thức bán hàng kiểu cũ và bán hàng kiểu mới (tư vấn)...


Chia sẻ kinh nghiệm bán hàng

Hơn 70 doanh nghiệp thuộc CLB doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao khu vực miền Bắc đã ngồi dự suốt buổi hội thảo Xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp do Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức tại khách sạn Hà Nội Daewoo vào ngày 8.9.2009.


Để trở thành diễn giả có sức thuyết phục

Tài liệu Để trở thành diễn giả có sức thuyết phục dưới đây sẽ giúp các bạn đạt được thành công và trở thành một diễn giả giàu sức thuyết phục qua các bước sau: Xác định mục tiêu cụ thể, gây sự chú ý của người nghe, thể hiện sự nhiệt tình đối với vấn đề mà bạn đang trình bày, đi thẳng vào câu kết luận,... Mời các bạn cùng tham khảo!


Chào hàng – không phải ai cũng biết

Chúng ta cần phải thực hiên thật tốt để cải thiện tình hình công việc và chào hàng đợt tới. Nhân sự đã có nhiệm vụ mới – kinh doanh cũng hỗ trợ và gọi điện – đặc biệt các từ khóa. Đại lý chứng khoán; đại lý Forex ; môi giới chứng khoán; môi giới forex ;


Bạn, khách hàng và con đường 3 chiều

Giao tiếp với khách hàng là một phân đoạn đặc biệt trong các hoạt động kinh doanh. Chắc hẳn nhiều người sẽ nói với bạn rằng giao tiếp là một con đường hai chiều: bạn nói với khách hàng, sau đó lắng nghe những gì họ nói. Tuy nhiên, trên thực tế giao tiếp có 3 chiều. 1. Bạn đề ra những thông điệp kinh doanh của mình và phân bổ nó tới khách hàng thông qua nhiều cách thức khác nhau, ví dụ như những nhân viên bán hàng, qua hệ thống truyền thông đại chúng, bằng các website,...


Qui trình Marketing--Công cụ để phân tích thị trường, sáng tạo và chiến thắng trên thị trường!

Tại sao lại phải có thương hiệu? Một số khái niệm, Năm bước xây dựng thương hiệu Hiểu rõ người tiêu dùng (NTD) , Định vị thương hiệu nổi bật, Không ngừng sáng tạo sản phẩm mới, Sử dụng phương pháp hiện đại để truyền đạt thương hiệu đến NTD hiệu quả nhất,Làm cho thương hiệu thật sự trở thành một phần của cuộc sống Các ví dụ để nghiên cứu - Case study


Bài giảng Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Bài giảng Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp được biên soạn nhằm giúp cho các bạn nâng cao kỹ năng về giao tiếp, trình bày, đàm phán, thuyết phục, vượt qua phản đối, quản lý thời gian và khách hàng, kết thúc vấn đề. Mời các bạn tham khảo bài giảng để góp phần cải thiện những kỹ năng này của bản thân.


Chuyển nhận thức khách hàng phải có chiến thuật

Các nhà cung cấp truyền hình cáp, truyền hình kỹ thuật số và nay là truyền hình vệ tinh phải nỗ lực hết sức mới có được khách hàng bởi không cần mất một khoản nào, mọi người vẫn xem được chương trình của hàng chục đài truyền hình. Vì điều này mà khi ra mắt kênh truyền hình K+, phát sóng độc quyền các giải bóng đá quốc tế như Champion League, French League và La Liga, chúng tôi đã phải dùng đến chiến thuật tạo ra sự khác biệt chứ không ôm đồm để thay đổi nhận thức...


Cách thức làm 'thượng đế' hài lòng

Có nhiều chủ doanh nghiệp thường xuyên nhắc nhở nhân viên: "Khách hàng là người trả lương cho bạn chứ không phải tôi". Điều này quả không sai, vì khách hàng chính là người quyết định "số mạng" của doanh nghiệp nói chung và từng nhân viên nói riêng.


21 cách bán hàng hiệu quả Kinh nghiệm tiếp thị thương mại

Bán được hàng là cả một nghệ thuật mà bạn phải không ngừng học hỏi. Chủ tịch dịch vụ tiếp thị thương mại Business Marketing Services, ông Jeffrey Gitomer ở Charlotte đã đưa ra 21 cách bán hàng có hiệu quả. Bạn cần nắm chắc các nguyên tắc này, thêm vào đó là tính sáng tạo và trí tưởng tượng chắc chắn sẽ tạo cho mình một vị trí của người bán hàng ưu việt.


Tài liệu mới download

Hướng dẫn thực hành Access
 • 24/03/2017
 • 91.835
 • 129
Ebook Kỹ thuật sơn đồ gỗ
 • 01/08/2012
 • 52.022
 • 691

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Sức mạnh của tên sản phẩm
 • 11/03/2013
 • 70.862
 • 135

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu