Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kiều hối và tỷ giá hối đoái: Nghiên cứu thực nghiệm tại các thị trường mới nổi

Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu tại 21 quốc gia có được xếp vào nhóm nước là thị trường mới nổi trong giai đoạn 2001 – 2013 để xem xét tác động của kiều hối đến tỷ giá hối đoái của các quốc gia này. Thông qua mô hình ước lượng cho dữ liệu bảng, chúng tôi phát hiện rằng kiều hối làm tăng giá trị đồng nội tệ, kết quả này không thay đổi do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q1 - 2016

Kiều hối và tỷ giá hối đoái: Nghiên cứu
thực nghiệm tại các thị trường mới nổi


Nguyễn Phúc Cảnh

Trường Đại học Kinh tế TP HCM - Email: canhnguyen@ueh.edu.vn
(Bài nhận ngày 21 tháng 09 năm 2015, hoàn chỉnh sửa chữa ngày 29 tháng 12 năm 2015)

TÓM TẮT
Đối với một quốc gia mở cửa nền kinh tế,
tỷ giá hối đoái luôn đóng vai trò quan trọng, tỷ
giá tác động đến cả hoạt động thương mại, đầu
tư và rủi ro vĩ mô của các quốc gia này. Có
nhiều yếu tố tác động đến tỷ giá như lạm phát,
lãi suất, cán cân thanh toán quốc tế, trong đó
một trong những yếu tố có vai trò ngày càng
quan trọng trong hơn một thập kỷ qua là dòng
kiều hối khi giá trị của dòng kiều hối ngày càng
lớn, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi. Nghiên

cứu này sử dụng dữ liệu tại 21 quốc gia có được
xếp vào nhóm nước là thị trường mới nổi trong
giai đoạn 2001 – 2013 để xem xét tác động của
kiều hối đến tỷ giá hối đoái của các quốc gia
này. Thông qua mô hình ước lượng cho dữ liệu
bảng, chúng tôi phát hiện rằng kiều hối làm
tăng giá trị đồng nội tệ, kết quả này không thay
đổi do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính
toàn cầu năm 2008.

Từ khóa: kiều hối, tỷ giá hối đoái, khủng hoảng, thị trường mới nổi.
(hình 1). Với giá trị kiều hối tăng lên, vai trò của
dòng tiền này với các quốc gia đang phát triển,
đặc biệt các quốc gia được xếp vào nhóm các thị
trường mới nổi cũng ngày càng quan trọng.

1. GIỚI THIỆU
Mặc dù có bị ảnh hưởng nhẹ bởi khủng
hoảng năm 2008, lượng kiều hối nhận được của
các quốc gia được xếp vào nhóm thị trường mới
nổi vẫn gia tăng về giá trị trong hơn 10 năm qua

Kiều hối (USD/năm)
80000000,000
60000000,000
40000000,000
20000000,000
2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Hình 1. Kiều hối nhận đƣợc tại 20 thị trƣờng mới nổi
Nguồn: Tổng hợp từ dữ liệu của Worldbank

Trang 39

SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q1 - 2016
Trong khi đó, tăng trưởng GDP thực của các
quốc gia này tăng lên trong giai đoạn 2001 – 2007
thì bị ảnh hưởng tương đối mạnh trong giai đoạn
2008 – 2009, sau đó tiếp tục xu hướng giảm trong
giai đoạn 2011 – 2013. Điều này cho thấy rằng
khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 có tác
động mạnh mẽ đến tăng trưởng kinh tế và các yếu
tố khác của các nền kinh tế mới nổi (hình 2).

Trong khi đó, hoạt động thương mại và đặc
biệt là xuất khẩu được xem là thế mạnh và là
động cơ tăng trưởng trong những năm gần đây
của các quốc gia này khi mở cửa nền kinh tế với
lợi thế về lao động giá rẻ và nguồn tài nguyên dồi
dào tạo cơ sở để các quốc gia này gia tăng xuất
khẩu đồng thời cải thiện hoạt động sản xuất nội
địa để tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường thế
giới cho hàng hóa sản xuất nội địa.

Tăng trƣởng GDP thực (%/năm)
15
10
5
0
2000
-5

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

-10
Hình 2. Tăng trƣởng GDP thực tại 20 thị trƣờng mới nổi
Nguồn: Tổng hợp từ dữ liệu của Worldbank
Tuy nhiên, biến động trong tỷ giá sẽ có tác
động mạnh đến hoạt động thương mại của các
quốc gia này, đặc biệt với thực tế đồng tiền của
các thị trường mới nổi không phải là đồng tiền
mạnh trên thế giới, cho nên biến động trong các
dòng vốn hay các yếu tố vĩ mô sẽ có tác động
mạnh đến thay đổi trong tỷ giá hối đoái và ảnh
hưởng đến hoạt động thương mại và tăng trưởng
kinh tế của các quốc gia này. Do đó việc xem
xét các yếu tố tác động đến sự thay đổi trong tỷ
giá hối đoái là cần thiết cho các nhà hoạch định
chính sách, đặc biệt là Ngân hàng trung ương
trong điều hình chính sách tỷ giá phù hợp.
Trong khi đó, dòng kiều hối ngoài tác động tích
cực đến tăng trưởng kinh tế thông qua hiệu ứng
thu nhập thì dòng vốn này còn có hiệu ứng tiêu
cực lên nền kinh tế của một quốc gia vì dòng
vốn này tăng lên làm tăng giá trị đồng nội tệ và

Trang 40

làm xấu đi cán cân thương mại nên ảnh hưởng
tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Do đó, nghiên
cứu này xem xét tác động của kiều hối đến tỷ
giá hối đoái tại 20 quốc gia1 được xem là thị
trường mới nổi trong giai đoạn 2001 - 2013.
Phần tiếp theo trình bày cơ sở lý thuyết và mô
hình nghiên cứu.
2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT
Rất nhiều nghiên cứu thực nghiệm xem xét
tác động của kiều hối đến các yếu tố vĩ mô của
quốc gia như tiêu dùng tư nhân, đầu tư tư nhân,
sự phát triển của hệ thống tài chính, thể chế,
tham nhũng, tỷ giá và cả cán cân thương mại
20 quốc gia đang phát triển có nhận kiều hối tại Châu Á
Thái Bình Dương bao gồm: Bangladesh, Brazil, China,
Colombia, Egypt, India, Indonesia, Malaysia, Mauritius,
Mexico, Morocco, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippines,
South Africa, Thailand, Turkey, Ukraine, Vietnam
1

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q1 - 2016
(Abdih et al., 2012; Acosta et al., 2009; Adams
Jr & Cuecuecha, 2010, 2013; Aggarwal et al.,
2011; Beine et al, 2012; Berdiev et al., 2013),
thông qua tác động của kiều hối lên thu nhập
hay của cải của hộ gia đình do đó có tác động
đến tiêu dùng và đầu tư tư nhân (Adams Jr &
Cuecuecha, 2010; Combes & Ebeke, 2011;
Fransen & Mazzucato, 2014). Các nghiên cứu
khác lại xem xét tác động của kiều hối lên chất
lượng thể chế thông qua tình trạng tham nhũng
và chất lượng của Chính phủ (Abdih et al.,
2012; Berdiev, Kim & Chang, 2013). Những
nghiên cứu đó thường tập trung vào xem xét tác
động của kiều hối lên khả năng giúp các quốc
gia nhận kiều hối giảm nghèo đói và cải thiện
chất lượng cuộc sống của người dân (Acosta et
al., 2008; Adams Jr & Cuecuecha, 2013; Adams
Jr & Page, 2005; Imai et al, 2014), hay tác động
giúp phát triển hệ thống tài chính cũng như tiến
trình mở cửa thị trường tài chính của các quốc
gia (Aggarwal, Demirgüç-Kunt & Pería, 2011;
Anzoategui et al., 2014; Beine, Lodigiani &
Vermeulen, 2012; Chowdhury, 2011; Giuliano
& Ruiz-Arranz, 2009).
Tuy vậy, trọng tâm trong các nghiên cứu về
ảnh hưởng của kiều hối lên các yếu tố vĩ mô là
khả năng kích thích tăng trưởng kinh tế
(Catrinescu et al., 2009; Giuliano & RuizArranz, 2009; Imai et al., 2014; Jouini, 2015;
King et al., 1988; Kumar, 2013; Lim &
Simmons, 2015; Nyamongo et al., 2012; Rao &
Hassan, 2011; Ziesemer, 2010), thông qua ảnh
hưởng của kiều hối lên tỷ giá, cán cân thương
mại, thu nhập, đầu tư, tiêu dùng, trong đó tác
động của kiều hối đến tỷ giá hối đoái rồi truyền
dẫn đến cán cân thương mại được quan tâm và
nghiên cứu tại nhiều khu vực và đi đến lý thuyết
được gọi tên là “căn bệnh Hà Lan” (Dutch
disease) (Acosta, Lartey & Mandelman, 2009;
Amuedo-Dorantes & Pozo, 2004; Bourdet &
Falck, 2006).

Tác động của kiều hối đến giá trị đồng nội tệ
thông qua biến tỷ giá hối đoái được nghiên cứu
và định nghĩa thành thuật ngữ “Căn bệnh Hà
Lan”, thuật ngữ này được sử dụng lần đầu tiên
để mô tả hiện tượng tại Hà Lan, khi ngành khai
thác khí gas tự nhiên phát triển thu hút dòng vốn
nước ngoài từ đó làm giá trị của đồng nội tệ
nước này nên làm giảm khả năng cạnh tranh của
hàng hóa xuất khẩu của Hà Lan vì vậy ảnh
hưởng tiêu cực lên cán cân thương mại và tăng
trưởng kinh tế trong các nghiên cứu của Corden
& Neary (1982), Corden (1984). Các nghiên cứu
thực nghiệm như nghiên cứu của AmuedoDorantes & Pozo (2004) tại các quốc gia nhỏ và
mở cửa khu vực Trung Mỹ và Nam Mỹ tìm thấy
bằng chứng về tác động của kiều hối lên tỷ giá
hối đoái và kết luận hiện tượng “căn bệnh Hà
Lan” tồn tại. Cụ thể khi dòng kiều hối tăng lên
làm tăng giá trị đồng nội tệ nên làm giảm tính
cạnh tranh của hàng nội địa trên thị trường quốc
tế của các quốc gia trong khu vực, do đó lĩnh
vực sản xuất nội địa có sự dịch chuyển nguồn
lực từ khu vực sản xuất hàng có thể giao thương
sang khu vực sản xuất hàng không thể giao
thương. Còn nghiên cứu của Bayangos & Jansen
(2011) cũng phát hiện bằng chứng về hiện tượng
“căn bệnh Hà Lan” tại Phillipines khi dòng kiều
hối chuyển về nước này tăng lên. Nghiên cứu
của Acosta, Lartey & Mandelman (2009) cũng
phát hiện bằng chứng về tác động của kiều hối
lên tỷ giá theo hiện tượng “căn bệnh Hà Lan” tại
El Salvador. Đồng thời, nghiên cứu của Combes
& Ebeke (2011) cũng phát hiện bằng chứng
tương tự.
Tuy nhiên, không phải trong trường hợp nào
kiều hối cũng làm gia tăng giá trị đồng nội tệ và
làm thay đổi tỷ giá hối đoái, tác động đó phụ
thuộc vào phản ứng của chính sách vĩ mô, sự
phát triển của thị trường sản xuất và thị trường
tài chính tại các quốc gia nhận kiều hối và nhiều
yếu tố khác (Acosta, Lartey & Mandelman,
2009; Amuedo-Dorantes & Pozo, 2004; Bourdet

Trang 41

SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q1 - 2016
& Falck, 2006). Đồng thời, các nghiên cứu trên
thế giới gần như thường tiến hành nghiên cứu tại
một khu vực lãnh thổ hoặc một nhóm các quốc
gia nhỏ và nghèo mà chưa tiến hành tại nhóm
các nước được xếp vào nhóm các quốc gia là thị
trường mới nổi. Đặc biệt chưa có nghiên cứu về
tác động của kiều hối lên các nước đang phát
triển trước và sau khủng hoảng tài chính toàn
cầu 2008, do đó nghiên cứu này đóng góp vào
các nghiên cứu thực nghiệm về tác động của
kiều hối lên tỷ giá hối đoái tại các quốc gia có
thị trường mới nổi và sự thay đổi trong giai đoạn
trước và sau khủng hoảng. Phần tiếp theo trình
bày mô hình nghiên cứu tác động của kiều hối
lên tỷ giá hối đoái.
3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

yếu tố thuộc hai khu vực: khu vực bên ngoài và
khu vực nội địa. Các yếu tố thuộc khu vực bên
ngoài bao gồm giá thế giới (được xác định bằng
chỉ số điều kiện thương mại), các khoản chu
chuyển vốn quốc tế, và lãi suất thực của thế
giới. Các yếu tố thuộc khu vực nội địa bao gồm
chính sách tiền tệ, chính sách nhập khẩu và xuất
khẩu nội địa, chính sách kiểm soát tỷ giá và
dòng vốn, chính sách tài khóa, và sự phát triển
trong công nghệ. Dựa vào phân tích của
Edward, đồng thời mô hình thực nghiệm trong
nghiên cứu của Chowdhury (2012), bài viết đưa
biến đại diện cho dòng kiều hối vào thành phần
trong các khoản chu chuyển vốn quốc tế thuộc
các yếu tố bên ngoài trong hàm số của tỷ giá hối
đoái thực và ước lượng mô hình có dạng:

Mô hình nghiên cứu
Để xem xét tác động của kiều hối lên tỷ giá
hối đoái thực, đồng thời kiểm tra tính bền vững
của kết quả nghiên cứu, bài viết này sử dụng mô
hình các yếu tố tác động đến tỷ giá hối đoái thực
được xây dựng từ nghiên cứu của BlundellWignall et al. (1993). Cụ thể hơn, trong nghiên
cứu trước đó của Edwards’ (1988, 1989) khi xác
định các yếu tố tác động đến tỷ giá hối đoái đã
đưa ra mô hình cân bằng tổng quát cho trường
hợp quốc gia nhỏ và mở cửa đồng thời kèm theo
các điều kiện về tác động của hành vi người tiêu
dùng, nhà sản xuất và cả khu vực chính phủ.
Trong đó, nền kinh tế nhỏ và mở cửa được giả
định sẽ sản xuất hai loại hàng hóa: hàng có thể
giao thương (T) và hàng không thể giao thương
(N), khu vực chính phủ được giả định có tiêu
dùng cả hai loại hàng hóa và tài trợ các khoản
chi tiêu đó bằng thuế và vay nợ, đồng thời giả
định rằng trong nền kinh tế có nắm giữ cả nội tệ
và ngoại tệ. Mô hình mà Edward xây dựng các
yếu tố tác động đến tỷ giá cân bằng bao gồm các

Trang 42

(1)
Trong đó: DER là tỷ lệ thay đổi trong tỷ giá
hối đoái, DRE là tỷ lệ thay đổi trong kiều hối
nhận được, khi tỷ lệ kiều hối tăng lên sẽ làm gia
tăng cung ngoại tệ và làm giảm giá đồng ngoại
tệ tức làm giảm tỷ giá (tỷ giá đang niêm yếu
theo phương pháp 1 ngoại tệ = x nội tệ);
DrealGDPg là tỷ lệ thay đổi trong GDP thực, tỷ
lệ tăng trưởng GDP thực cao hơn có nghĩa rằng
nền kinh tế mạnh hơn và làm tăng giá trị đồng
nội tệ; DEXDEBT là tỷ lệ thay đổi trong tổng giá
trị nợ nước ngoài, nợ nước ngoài càng cao sẽ
càng làm tăng cầu nội tệ tương lai nên làm giảm
giá trị đồng nội tệ; DINF là tỷ lệ thay đổi trong
lạm phát, lạm phát càng cao sẽ càng làm mất giá
đồng nội tệ. Biến tỷ giá trễ một kỳ được sử dụng
để xử lý hiện tượng tự tương quan trong tỷ giá.
Cách tính và ý nghĩa của các biến được trình
bày ở bảng 1.

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q1 - 2016
Bảng 1. Biến và mô tả
Biến

Cách tính

Nguồn

Tính toán từ dữ liệu của
Worldbank
Tính toán từ dữ liệu của
Dre
Tỷ lệ thay đổi trong kiều hối (%)
Worldbank
Tính toán từ dữ liệu của
Drealgdpg Tỷ lệ thay đổi trong tăng trưởng GDP thực (%)
Worldbank
Tính toán từ dữ liệu của
Dinf
Tỷ lệ thay đổi trong lạm phát (%)
Worldbank
Tính toán từ dữ liệu của
Dextdebt Tỷ lệ thay đổi trong nợ nước ngoài (%)
Worldbank
Der

Kỳ vọng
dấu

Tỷ lệ thay đổi trong tỷ giá (%)

Về mặt lý thuyết, tác động của cải tiến trong
công nghệ và năng suất sản xuất đến tỷ giá hối
đoái thực được xem là yếu tố nội địa không liên
quan đến chính sách vĩ mô của chính phủ, và tác
động của cải tiến công nghệ đến tỷ giá hối đoái
thực thường thông qua tác động của yếu tố này
đến khu vực sản xuất hàng có thể giao thương
nội địa. Về phía cung, với cải tiến trong công
nghệ và năng suất sản xuất sẽ giúp giảm chi phí
sản xuất hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa có thể
giao thương do đó giúp gia tăng xuất khẩu đồng
thời giảm nhập khẩu nên tạo ra hiệu ứng giúp
gia tăng giá trị của nội tệ tức là làm giảm tỷ giá
theo phương pháp yết giá trực tiếp. Trong khi đó
về phía cầu, khi công nghệ được cải tiến, năng
suất lao động tăng sẽ làm gia tăng thu nhập của
người dân, thu nhập tăng lại làm gia tăng tiêu
dùng nội địa nên tăng nhập khẩu và giảm xuất
khẩu từ đó làm giảm giá trị của nội tệ tức là làm
tăng tỷ giá (Chowdhury, 2012; Edwards, 1988).
Như vậy, tác động của phát triển công nghệ và
tăng năng suất lao động đến tỷ giá thực phụ
thuộc vào tác động của phía cung hay phía cầu
mạnh hơn. Nghiên cứu này sử dụng biến tăng
trưởng trong GDP thực (DrealGDPg) để đại
diện cho sự thay đổi trong chất lượng của nền
kinh tế, thông qua đó đo lường tác động đến tỷ
giá (Chowdhury, 2012; Edwards, 1988).
Với chi tiêu của chính phủ, biến này được
xem là đại diện cho chính sách tài khóa của

+
+

chính phủ, và khi chính phủ tăng chi tiêu sẽ dẫn
đến việc gia tăng thuế hoặc tăng vay nợ của
chính phủ (Sutherland, 1997; Talvi & Vegh,
2005). Tuy nhiên, khi Chính phủ gia tăng chi
tiêu sẽ tăng cầu hàng hóa nội địa gồm cả hàng
có thể và không thể giao thương. Nếu Chính phủ
chủ yếu chi tiêu cho hàng hóa không thể giao
thương thì giá của loại hàng này tăng lên làm
cho sản xuất nội địa loại hàng này tăng lên và
giá trị đồng nội tệ sẽ tăng và tỷ giá hối đoái thực
sẽ giảm. Ngược lại nếu chính phủ chủ yếu chi
tiêu cho loại hàng có thể giao thương sẽ dẫn đến
nhập khẩu nhiều hơn và giá đồng nội tệ giảm và
tỷ giá thực tăng. Đồng thời, việc Chính phủ chi
tiêu nhiều hơn dẫn đến mong đợi rằng Chính
phủ phải vay nợ nhiều hơn hoặc tăng thuế cao
hơn trong tương lai, từ đó dẫn đến mức lãi suất
cũng như rủi ro cao hơn làm cho đồng nội tệ mất
giá dẫn đến tỷ giá thực tăng (Tarditi, 1996). Khi
Chính phủ mở rộng chính sách tài khóa, đặc biệt
ở các quốc gia đang phát triển như các nước có
nền kinh tế mới nổi, thường được tài trợ bằng nợ
vay nước ngoài. Với nợ nước ngoài, nếu nợ
nước ngoài càng cao sẽ đòi hỏi cán cân thương
mại trong tương lai phải thặng dư nhiều hơn để
chi trả, đồng thời nợ nước ngoài cao hơn dẫn
đến việc chi trả trong tương lai bằng ngoại tệ
nhiều hơn sẽ làm giảm giá đồng nội tệ và tăng
giá ngoại tệ nên làm tăng tỷ giá (Chowdhury,
2012; Dornbusch, 1984; Edwards, 1988, 1989).

Trang 43

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Bất động sản

Bài tập định giá bất động sản

"Bài tập định giá bất động sản" giới thiệu đến bạn các câu hỏi tự luận giúp bạn ôn tập các kiến thức về thẩm định giá bất động sản. Cùng tham khảo nhé.


Giáo trình thực tập dánh giá đất part 5

LUT4: Cơ cấu chuyên màu Cây màu trong vùng phân bố trên những vùng đất cao không bị ngập, chủ động được nguồn nước tưới. Cây màu trong vùng bao gồm nhiều chủng loại như dưa, bắp, đậu phọng, rau, cải, hành ,hẹ, ớt... Sản phẩm từ mô hình này có thể tiêu thụ ngay tại địa phương và các vùng phụ cận (dưa, rau, cải, hành hẹ...), hay cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến như bắp, đậu phọng. Trồng màu đòi hỏi tốn nhiều công chăm sóc, vốn đầu tư lón, nhưng lợi nhuận cao....


Bất động sản tham giá cao và chờ giải cứu

Vốn nghìn tỷ, lãi vài tỷ Không như những đợt khủng hoảng trước, đợt khủng hoảng lần này trên thị trường BĐS đã không mau chóng qua đi. Nó kéo dài và dường như chưa có tín hiệu dừng lại. Các doanh nghiệp BĐS, xây dựng và vật liệu xây dựng ngày càng lâm vào tình trạng nợ đọng và thua lỗ kéo dài, tệ hại. Nhìn chung, tình trạng lỗ của SJS là do doanh thu thuần ở mức thấp trong bối cảnh giá vốn hàng bán cao. Doanh thu thuần trong quý III/2012 của SJS chỉ đạt hơn...


Các rủi ro trong giao dịch bảo đảm

Những kẽ hở và rủi ro Về tài sản hình thành trong tương lai là căn hộ chung cư Điều 8 Nghị định 163 quy định: “Trong trường hợp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản hình thành trong tương lai thì khi bên bảo đảm có quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ tài sản bảo đảm,...


Doanh nghiệp bất động sản: Mối lo từ nợ vay

“Giờ đây chúng tôi chẳng khác một người lâm trọng bệnh, chỉ cần thêm một cơn gió lạ cũng có thể làm chúng tôi ngã quỵ”, giám đốc một công ty bất động sản ở Tân Phú, TP.HCM than thở. Từ sau tết đến nay, doanh nghiệp này chỉ còn loáng thoáng vài bóng người. Giám đốc thì suốt ngày chạy loanh quanh xin khất nợ, và năn nỉ khách hàng giãn tiến độ bàn giao nhà. Chủ đầu tư dự án thiếu vốn, dự án “đắp chiếu” không còn là hình ảnh quá khó tìm trong giai đoạn hiện...


Candle stick

Nguồn gốc: Candle (Nến) Do người Nhật phát minh và sử dụng kiểu phân tích kĩ thuật này trên thị trường hàng hóa cách đây hơn 200 năm. Người Nhật đã sử dụng CandleStick như một công cụ độc lập. CandleStick sau đó đã phát triển thành một kĩ thuật hiện đại được sử dụng rộng rãi trên thế giới. CandleStick có thể được kết hợp với các công cụ kĩ thuật khác để tạo ra một hệ thống phối hợp mang lại tính dự đoán cao. Sự phối hợp các CandleStick có thể đưa ra một chu kỳ thông nhất; Ngòai ra, các CandleStick có thể...


Tổ chức và quản lý sàn giao dịch bất động sản - Võ Đình Quốc

Chương Tổ chức và quản lý sàn giao dịch bất động sản thuộc chuyên ngành Môi giới và sàn giao dịch bất động sản là tài liệu khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức về kinh doanh dịch vụ bất động sản có nội dung trình bày những vấn đề chung của bất động sản; nguyên tắc tổ chức, điều kiện thành lập Sàn giao dịch; tổ chức các dịch vụ tại sàn giao dịch và các nội dung khác.


Chiến lược tồn tại của các doanh nghiệp bất động sản

Trong thời kỳ khó khăn của thị trường bất động sản, các doanh nghiệp không thể ngồi trên đống tài sản của mình để chờ đợi chính sách tháo gỡ hay giải cứu của Chính phủ. Mặc dù, trong thời gian vừa qua, Ngân hàng Nhà nước cũng đã đưa ra những thông điệp về nới tín dụng cho bất động sản và hạ trần lãi suất xuống 12% một năm. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, việc nới tín dụng và hạ trần lãi suất chỉ có tác dụng về mặt tâm lý, còn để thị trường khởi sắc...


Tăng sức cạnh tranh cho bất động sản

Hàng trăm ngàn mét vuông sàn chung cư bị tồn kho, hàng chục ngàn biệt thự, nhà liền kề xây xong không có người ở là kết quả của một thị trường bất động sản bị đầu cơ quá mức. Do nhiều nguyên nhân, bằng nhiều cách thức, giá bất động sản đã bị thổi lên nhiều lần so với giá trị thực. Kết quả là, ở nhiều thời điểm, doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh bất động sản có thể kiếm lợi dễ dàng, trong khi người có nhu cầu về nhà ở không tiếp cận được nguồn cung...


Real Estate Investment Funding Proposal

It is not easy to give a clear definition of real assets. The equivalent German term Sachwert refers only to the reproduction value (replacement cost) of a good. In an investment concept, a real asset is defined as a good that is independent from variations in the value of money. 1 This definition alone provides sufficient motive for the integration of real assets in portfolios. In times of high inflation, real assets should protect financial resources against loss of purchasing power. It is by no means clear what goods should be included in the real assets group. A current survey...


Tài liệu mới download

Quản lí rừng cộng đồng
 • 06/05/2011
 • 80.707
 • 782
Cẩm nang về ngành lâm nghiệp
 • 06/12/2012
 • 75.022
 • 692

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

ĐỊNH GIÁ VỀ CÁC LOẠI ĐẤT
 • 22/11/2012
 • 14.915
 • 495
Renting a Private Apartment or Room
 • 07/12/2012
 • 69.767
 • 934

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu