Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kích thước răng, cung hàm và một số chỉ số thông dụng trên mẫu thạch cao của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Nguyên có sai khớp cắn Angle II

Nghiên cứu xác định kích thước răng - cung hàm, một số chỉ số thông dụng và nhận xét mối tương quan cắn khớp giữa hai hàm trên mẫu hàm có sai lệch khớp cắn Angle II của sinh viên y trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả: 48 mẫu hàm có sai lệch khớp cắn Angle II gồm 68,7% tiểu loại 1 (ClII/1) và 31,3% tiểu loại 2 (ClII/2). Độ cắn trùm là 4,20 ± 1,67 mm, độ cắn chìa 3,67 ± 1,80 mm, cao hơn so với giá trị tương ứng ở người bình thường. Các kích thước về chiều rộng và chiều dài cung hàm ở cả hai hàm (trừ D17) đều nhỏ hơn giá trị tương ứng ở người bình thường. Sự mất tương xứng răng - hàm có sự khác biệt giữa hai hàm, thiếu chỗ cho răng ở hàm trên là 52,1%, ở hàm dưới là 62,5% và 37,5% ở cả hai hàm, không có sự khác biệt về giới. Tương quan cắn khớp giữa hai hàm thông qua chỉ số Bolton có liên quan đến giới tính, 31,2% nam giới có chỉ số Bolton >91,3 và 10,4% có BoltonĐánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Hoàng Tiến Công và Đtg

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

104(04): 73 - 77

KÍCH THƯỚC RĂNG, CUNG HÀM VÀ MỘT SỐ CHỈ SỐ THÔNG DỤNG
TRÊN MẪU THẠCH CAO CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
THÁI NGUYÊN CÓ SAI KHỚP CẮN ANGLE II
Hoàng Tiến Công1, Trịnh Đức Mậu2*
1

Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2
Trung tâm Nha khoa Quôc tế Việt Đức

TÓM TẮT
Nghiên cứu xác định kích thước răng - cung hàm, một số chỉ số thông dụng và nhận xét mối tương
quan cắn khớp giữa hai hàm trên mẫu hàm có sai lệch khớp cắn Angle II của sinh viên y trường
Đại học Y Dược Thái Nguyên. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả: 48 mẫu hàm có sai
lệch khớp cắn Angle II gồm 68,7% tiểu loại 1 (ClII/1) và 31,3% tiểu loại 2 (ClII/2). Độ cắn trùm là
4,20 ± 1,67 mm, độ cắn chìa 3,67 ± 1,80 mm, cao hơn so với giá trị tương ứng ở người bình
thường. Các kích thước về chiều rộng và chiều dài cung hàm ở cả hai hàm (trừ D17) đều nhỏ hơn
giá trị tương ứng ở người bình thường. Sự mất tương xứng răng - hàm có sự khác biệt giữa hai
hàm, thiếu chỗ cho răng ở hàm trên là 52,1%, ở hàm dưới là 62,5% và 37,5% ở cả hai hàm, không
có sự khác biệt về giới. Tương quan cắn khớp giữa hai hàm thông qua chỉ số Bolton có liên quan
đến giới tính, 31,2% nam giới có chỉ số Bolton >91,3 và 10,4% có Bolton < 91,3, ngược lại, 35,4%
nữ giới có chỉ số Bolton < 91,3 và 22,9% có Bolton < 91,3.
Từ khóa: Sai lệch khớp cắn, độ cắn trùm, độ cắn chìa, chỉ số Bolton, mẫu hàm

ĐẶT VẤN ĐỀ*
Sai lệch khớp cắn gây ra sự bất hài hòa trong
tương quan giữa các răng trong miệng và gây
ảnh hưởng nhiều đến chức năng, thẩm mỹ và
sức khỏe răng miệng. Sự hiểu biết một cách
rõ ràng đặc điểm của các loại sai lệch khớp
cắn và tương quan xương - răng là hết sức cần
thiết để đưa ra kế hoạch điều trị chỉnh hình
răng-mặt với các khí cụ thích hợp. Sai lệch
khớp cắn loại Angle II là lệch lạc hay gặp
trong chỉnh nha, đã có nhiều nghiên cứu tìm
hiểu về loại lệch lạc này ở Việt Nam cũng
như trên thế giới. Moorrees và cs (1969),
Buschang và cs (1994), Walkow và Peck
(2002) [3,7], đã phân tích mẫu hàm để tìm sự
khác biệt về kích thước cung hàm của hai
nhóm tiểu loại 1 (ClII/1) và tiểu loại 2 (ClII/2)
trong sai lệch khớp cắn Angle II chưa được
điều trị. Arias (1999) đã phân tích 30 mẫu
hàm của bệnh nhân có sai lệch khớp cắn
Angle II tiểu loại 2 để tìm sự thay đổi kích
thước cung hàm trước và sau điều trị. Trong
nghiên cứu của Isik F & cs (2006) [5] đã tiến
hành phân tích phim Cephalometrics và mẫu
hàm nhằm tìm kiếm sự khác biệt về xươngrăng giữa tiểu loại 1 và tiểu loại 2 của sai lệch
khớp cắn Angle II. Tại Việt Nam trong những
năm qua đã có nhiều nghiên cứu khảo sát về
*

Tel: 0989 398386

sự phân bố tỷ lệ các loại khớp cắn trong cộng
đồng như Nguyễn Phúc Diên Thảo và Hoàng
Tử Hùng (1993), Phạm Thị Hương Loan và
Hoàng Tử Hùng (2000), Hoàng Thị Bạch
Dương (2000).
Để góp phần tìm hiểu đặc điểm của loại lệch
lạc này trên nhóm sinh viên có sai lệch khớp
cắn Angle II, chúng tôi thực hiện nghiên cứu
này nhằm hai mục tiêu sau:
1-Xác định kích thước răng, cung hàm và
một số chỉ số thông dụng trên mẫu hàm
thạch cao của sinh viên trường ĐH Y Dược
Thái Nguyên có sai lệch khớp cắn Angle II.
2-Nhận xét mối tương quan cắn khớp giữa
hai hàm trên mẫu thạch cao của đối tượng
nghiên cứu.
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
Đối tượng nghiên cứu
- Sinh viên y chính quy trường Đại học Y
Dược Thái Nguyên có sai lệch khớp cắn
Angle II được chọn từ một nghiên cứu khảo
sát trước đó.
- Tiêu chuẩn lựa chọn:
+ Tuổi từ 18-25.
+ Có sai lệch khớp cắn loại II theo Angle.
+ Có đủ răng vĩnh viễn (từ 28 - 32 răng).
+ Chưa điều trị phục hình hoặc chỉnh hình.
73

78Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn

Hoàng Tiến Công và Đtg

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

- Tiêu chuẩn loại trừ: Có tiền sử chấn thương
hoặc dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt làm ảnh
hưởng đến khớp cắn. Có bất thường về số
lượng răng (thừa hoặc thiếu răng). Có mất
răng nhưng không phải răng số 8. Có tổn
thương trên ½ thân răng.
Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang.
- Các bước tiến hành:
+ Thu thập thông tin: Dựa trên 48 mẫu hàm
được xác định là có sai lệch khớp cắn Angle
II của sinh viên y chính quy trường Đại học Y
Dược Thái Nguyên, chúng tôi tiến hành lấy số
đo cung hàm như độ rộng trước (R33), độ
rộng sau (R66). Các độ dài cung hàm: chiều
dài trước (D13), chiều dài sau (D16), chiều
dài toàn bộ (D17). Đo kích thước cung răng
để xác định khoảng hiện có. Đo kích thước
gần xa của các răng trên cung hàm để tính
khoảng yêu cầu. Đánh giá mức độ mất cân
xứng răng - hàm thông qua khoảng hiện có và
khoảng yêu cầu. Tính chỉ số Bolton toàn bộ
để đánh giá tương quan hai hàm.
- Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 16.0.
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
48 đối tượng tham gia nghiên cứu có độ tuổi
từ 19-24, tuổi trung bình là 22,4 ± 0,77.
Trong đó có 28 nữ (58,3%), 20 nam (41,7%).
Không có sự khác biệt về giới.
41,7%
20
15

27%

10

16,6%
14,7%

5

Nam
Nữ

0
Cl II/1

ClII/2

Biểu đồ 1. Phân bố các tiểu loại sai lệch khớp cắn
loại II

Nhận xét: có 33 trường hợp sai lệch Angle II
tiểu loại 1 (68,7%) và 15 trường hợp sai lệch
Angle II tiểu loại 2 (31,3%). Sự chênh lệch tỷ
lệ sai lệch khớp cắn ClII/1 và ClII/2 ở nam và nữ
không có ý nghĩa thống kê với p=0,825.

104(04): 73 - 77

Bảng 1. Độ cắn trùm, độ cắn chìa
của các đối tượng nghiên cứu
Loại KC
Độ cắn
Độ cắn
trùm
Độ cắn
chìa

Bình
thường
(mm)

ClII
( X ± SD)
(mm)

p

2,89

4,20 ± 1,67

Tài liệu cùng danh mục Y khoa - Dược

Mối liên quan giữa Mic Vancomycin và hiệu quả điều trị Staphylococcus Aureus đề kháng Methicillin

Nội dung của bài viết trình bày về vấn đề vancomycin giảm hiệu quả trong điều trị nhiễm trùng MRSA với MIC Vancomycin nằm trong giới hạn cao của vùng nhậy cảm theo CLSI và xác định ngưỡng MIC Vancomycin liên quan đến thất bại điều trị.


Giáo Trinh Phục Hồi Chức Năng Vật Lý Trị Liệu - Bs.Nguyễn Hữu Điền phần 2

Giáo trình phục hồi chức năng - vật lý trị liệu có cập nhật những thông tin, kiến thức mới về phục hồi chức năng - vật lý trị liệu, có đổi mới phương pháp biên soạn tạo tiền đề để sư phạm giáo viên và học sinh có thể áp dụng các phương pháp giảng dạy - học hiệu quả.


SỐT KÉO DÀI CHƯA RÕ NGUYÊN NHÂN

Năm 1961, Petersdorf và Beeson định nghĩa sốt kéo dài chưa rõ nguyên nhân như sau: - Nhiệt độ bệnh nhân luôn luôn trên 38,2 độ C dù đo bất kỳ lúc nào. - Sốt kéo dài trong suốt ít nhất 3 tuần. - Tiến hành đủ mọi khám xét lâm sàng và cận lâm sàng trong phạm vi có thể có ở một bệnh viện, trong vòng 1 tuần vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Sốt kéo dài chưa rõ nguyên nhân (SKDCRNN) vì vậy có thể phân biệt được với những trường hợp tự tạo, thường có...


HỘI CHỨNG ĐỘNG KINH – PHẦN 3

Hội chứng Lennox-Gastaut Hội chứng này được xếp trong nhóm hội chứng động kinh toàn thể nguyên nhân ẩn hay triệu chứng năm 1989 và vào nhóm các bệnh não do động kinh năm 2001. Dù thuật ngữ hội chứng Lenox-Gastaut đã được dùng rộng rãi, tuy nhiên vẫn không có sự đồng thuận về định nghĩa chính xác của chúng.


Bệnh tim mạch - Thuốc phòng tránh

Tham khảo tài liệu 'bệnh tim mạch - thuốc phòng tránh', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


THỂ TÍCH PHỔI Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH

Mở đầu: Để tìm những chỉ số chức năng hô hấp có thể phản ánh mức độ khó thở, chúng tôi khảo sát liên quan giữa mức độ khó thở với các thể tích phổi trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính COPD Việt Nam. Mục tiêu: Tìm ra các thể thể tích phổi ở bệnh nhân COPD có mối liên quan với độ khó thở với ý nghĩa thống kê. Phương pháp: Nghiên cứu tiền cứu, mô tả. Đo phế thân ký cho 55 bệnh nhân COPD để ghi nhận các thể tích phổi: dung tích...


Bài giảng Khảo sát điện sinh lý và cắt đốt bằng năng lượng sóng có tần số radio qua catheter để điều trị loạn nhịp tim - BS. Tôn Thất Minh

Bài giảng "Khảo sát điện sinh lý và cắt đốt bằng năng lượng sóng có tần số radio qua catheter để điều trị loạn nhịp tim" do BS Tôn Thất Minh biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đại cương, khảo sát điện sinh lý, cắt đốt bằng RF qua catheter, các kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Độc Tiểu Thanh kí

Bài Độc Tiểu Thanh kí được dịch và in bằng chữ quốc ngữ khá sớm(1), nhưng phải đợi đến khi soạn giả sách giáo khoa đưa vào Văn 10(2) thì giới nghiên cứu mới thực sự chú ý tới và tạo thành cuộc tranh luận khá sôi nổi, kéo dài ngót 5 năm, sau đấy tạm lắng xuống và cho tới nay vẫn còn nhiều điều cần bàn, nhất là những vấn đề về tư liệu và hướng nghiên cứu. Đấy cũng là mục đích của bài viết này....


Giáo trình vi sinh – ký sinh trùng (part 2)

tài liệu “Giáo trình vi sinh – ký sinh trùng” này là tài liệu giảng dạy và học tập trong các trường THCN ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu thao khảo hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật – nghiệp vụ và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp và dạy nghề


Bài giảng Kỹ thuật truyền máu

Tài liệu "Kỹ thuật truyền máu" trình bày mục đích về bồi hoàn số lượng máu đã mất cho cơ thể người bệnh và bổ sung các yếu tố đông máu. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.


Tài liệu mới download

Thảo dược tăng trí nhớ
 • 28/08/2013
 • 10.722
 • 964

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

BỆNH PHỔI TẮC MÃN TÍNH
 • 07/07/2011
 • 50.293
 • 621

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu