Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kích thước răng, cung hàm và một số chỉ số thông dụng trên mẫu thạch cao của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Nguyên có sai khớp cắn Angle II

Nghiên cứu xác định kích thước răng - cung hàm, một số chỉ số thông dụng và nhận xét mối tương quan cắn khớp giữa hai hàm trên mẫu hàm có sai lệch khớp cắn Angle II của sinh viên y trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả: 48 mẫu hàm có sai lệch khớp cắn Angle II gồm 68,7% tiểu loại 1 (ClII/1) và 31,3% tiểu loại 2 (ClII/2). Độ cắn trùm là 4,20 ± 1,67 mm, độ cắn chìa 3,67 ± 1,80 mm, cao hơn so với giá trị tương ứng ở người bình thường. Các kích thước về chiều rộng và chiều dài cung hàm ở cả hai hàm (trừ D17) đều nhỏ hơn giá trị tương ứng ở người bình thường. Sự mất tương xứng răng - hàm có sự khác biệt giữa hai hàm, thiếu chỗ cho răng ở hàm trên là 52,1%, ở hàm dưới là 62,5% và 37,5% ở cả hai hàm, không có sự khác biệt về giới. Tương quan cắn khớp giữa hai hàm thông qua chỉ số Bolton có liên quan đến giới tính, 31,2% nam giới có chỉ số Bolton >91,3 và 10,4% có BoltonĐánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Hoàng Tiến Công và Đtg

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

104(04): 73 - 77

KÍCH THƯỚC RĂNG, CUNG HÀM VÀ MỘT SỐ CHỈ SỐ THÔNG DỤNG
TRÊN MẪU THẠCH CAO CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
THÁI NGUYÊN CÓ SAI KHỚP CẮN ANGLE II
Hoàng Tiến Công1, Trịnh Đức Mậu2*
1

Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2
Trung tâm Nha khoa Quôc tế Việt Đức

TÓM TẮT
Nghiên cứu xác định kích thước răng - cung hàm, một số chỉ số thông dụng và nhận xét mối tương
quan cắn khớp giữa hai hàm trên mẫu hàm có sai lệch khớp cắn Angle II của sinh viên y trường
Đại học Y Dược Thái Nguyên. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả: 48 mẫu hàm có sai
lệch khớp cắn Angle II gồm 68,7% tiểu loại 1 (ClII/1) và 31,3% tiểu loại 2 (ClII/2). Độ cắn trùm là
4,20 ± 1,67 mm, độ cắn chìa 3,67 ± 1,80 mm, cao hơn so với giá trị tương ứng ở người bình
thường. Các kích thước về chiều rộng và chiều dài cung hàm ở cả hai hàm (trừ D17) đều nhỏ hơn
giá trị tương ứng ở người bình thường. Sự mất tương xứng răng - hàm có sự khác biệt giữa hai
hàm, thiếu chỗ cho răng ở hàm trên là 52,1%, ở hàm dưới là 62,5% và 37,5% ở cả hai hàm, không
có sự khác biệt về giới. Tương quan cắn khớp giữa hai hàm thông qua chỉ số Bolton có liên quan
đến giới tính, 31,2% nam giới có chỉ số Bolton >91,3 và 10,4% có Bolton < 91,3, ngược lại, 35,4%
nữ giới có chỉ số Bolton < 91,3 và 22,9% có Bolton < 91,3.
Từ khóa: Sai lệch khớp cắn, độ cắn trùm, độ cắn chìa, chỉ số Bolton, mẫu hàm

ĐẶT VẤN ĐỀ*
Sai lệch khớp cắn gây ra sự bất hài hòa trong
tương quan giữa các răng trong miệng và gây
ảnh hưởng nhiều đến chức năng, thẩm mỹ và
sức khỏe răng miệng. Sự hiểu biết một cách
rõ ràng đặc điểm của các loại sai lệch khớp
cắn và tương quan xương - răng là hết sức cần
thiết để đưa ra kế hoạch điều trị chỉnh hình
răng-mặt với các khí cụ thích hợp. Sai lệch
khớp cắn loại Angle II là lệch lạc hay gặp
trong chỉnh nha, đã có nhiều nghiên cứu tìm
hiểu về loại lệch lạc này ở Việt Nam cũng
như trên thế giới. Moorrees và cs (1969),
Buschang và cs (1994), Walkow và Peck
(2002) [3,7], đã phân tích mẫu hàm để tìm sự
khác biệt về kích thước cung hàm của hai
nhóm tiểu loại 1 (ClII/1) và tiểu loại 2 (ClII/2)
trong sai lệch khớp cắn Angle II chưa được
điều trị. Arias (1999) đã phân tích 30 mẫu
hàm của bệnh nhân có sai lệch khớp cắn
Angle II tiểu loại 2 để tìm sự thay đổi kích
thước cung hàm trước và sau điều trị. Trong
nghiên cứu của Isik F & cs (2006) [5] đã tiến
hành phân tích phim Cephalometrics và mẫu
hàm nhằm tìm kiếm sự khác biệt về xươngrăng giữa tiểu loại 1 và tiểu loại 2 của sai lệch
khớp cắn Angle II. Tại Việt Nam trong những
năm qua đã có nhiều nghiên cứu khảo sát về
*

Tel: 0989 398386

sự phân bố tỷ lệ các loại khớp cắn trong cộng
đồng như Nguyễn Phúc Diên Thảo và Hoàng
Tử Hùng (1993), Phạm Thị Hương Loan và
Hoàng Tử Hùng (2000), Hoàng Thị Bạch
Dương (2000).
Để góp phần tìm hiểu đặc điểm của loại lệch
lạc này trên nhóm sinh viên có sai lệch khớp
cắn Angle II, chúng tôi thực hiện nghiên cứu
này nhằm hai mục tiêu sau:
1-Xác định kích thước răng, cung hàm và
một số chỉ số thông dụng trên mẫu hàm
thạch cao của sinh viên trường ĐH Y Dược
Thái Nguyên có sai lệch khớp cắn Angle II.
2-Nhận xét mối tương quan cắn khớp giữa
hai hàm trên mẫu thạch cao của đối tượng
nghiên cứu.
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
Đối tượng nghiên cứu
- Sinh viên y chính quy trường Đại học Y
Dược Thái Nguyên có sai lệch khớp cắn
Angle II được chọn từ một nghiên cứu khảo
sát trước đó.
- Tiêu chuẩn lựa chọn:
+ Tuổi từ 18-25.
+ Có sai lệch khớp cắn loại II theo Angle.
+ Có đủ răng vĩnh viễn (từ 28 - 32 răng).
+ Chưa điều trị phục hình hoặc chỉnh hình.
73

78Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn

Hoàng Tiến Công và Đtg

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

- Tiêu chuẩn loại trừ: Có tiền sử chấn thương
hoặc dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt làm ảnh
hưởng đến khớp cắn. Có bất thường về số
lượng răng (thừa hoặc thiếu răng). Có mất
răng nhưng không phải răng số 8. Có tổn
thương trên ½ thân răng.
Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang.
- Các bước tiến hành:
+ Thu thập thông tin: Dựa trên 48 mẫu hàm
được xác định là có sai lệch khớp cắn Angle
II của sinh viên y chính quy trường Đại học Y
Dược Thái Nguyên, chúng tôi tiến hành lấy số
đo cung hàm như độ rộng trước (R33), độ
rộng sau (R66). Các độ dài cung hàm: chiều
dài trước (D13), chiều dài sau (D16), chiều
dài toàn bộ (D17). Đo kích thước cung răng
để xác định khoảng hiện có. Đo kích thước
gần xa của các răng trên cung hàm để tính
khoảng yêu cầu. Đánh giá mức độ mất cân
xứng răng - hàm thông qua khoảng hiện có và
khoảng yêu cầu. Tính chỉ số Bolton toàn bộ
để đánh giá tương quan hai hàm.
- Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 16.0.
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
48 đối tượng tham gia nghiên cứu có độ tuổi
từ 19-24, tuổi trung bình là 22,4 ± 0,77.
Trong đó có 28 nữ (58,3%), 20 nam (41,7%).
Không có sự khác biệt về giới.
41,7%
20
15

27%

10

16,6%
14,7%

5

Nam
Nữ

0
Cl II/1

ClII/2

Biểu đồ 1. Phân bố các tiểu loại sai lệch khớp cắn
loại II

Nhận xét: có 33 trường hợp sai lệch Angle II
tiểu loại 1 (68,7%) và 15 trường hợp sai lệch
Angle II tiểu loại 2 (31,3%). Sự chênh lệch tỷ
lệ sai lệch khớp cắn ClII/1 và ClII/2 ở nam và nữ
không có ý nghĩa thống kê với p=0,825.

104(04): 73 - 77

Bảng 1. Độ cắn trùm, độ cắn chìa
của các đối tượng nghiên cứu
Loại KC
Độ cắn
Độ cắn
trùm
Độ cắn
chìa

Bình
thường
(mm)

ClII
( X ± SD)
(mm)

p

2,89

4,20 ± 1,67

Tài liệu cùng danh mục Y khoa - Dược

Nghiên cứu một số đặc điểm của bệnh nhân điều trị thay thế nghiện chất dạng thuốc phiện bằng methadone giai đoạn trước điều trị tại Ninh Bình

Bài viết nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích kết hợp với nghiên cứu hồi cứu trên 164 bệnh nhân (BN) điều trị thay thế nghiện chất dạng thuốc phiện (CDTP) bằng methadone tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Bình.


Bài giảng Bệnh sinh mới nổi qua thực phẩm - GS.TS. Lê Hoàng Ninh

Mặc dù có nhiều tiến bộ về vệ sinh, kiến thức người tiêu dùng, sản xuất chế biến thực phẩm, xác định nguyên nhân, điều trị các bệnh liên quan tới thực phẩm. Tuy nhiên cho đến nay các bệnh liên quan tới thực phẩm vẫn còn là vấn đề y tế công cộng tại hầu hết các quốc gia trên thế giới kể cả các nước đã phát triển. Mời bạn đọc tham khảo Bài giảng Bệnh sinh mới nổi qua thực phẩm dưới đây để tìm hiểu về bệnh sinh mới nổi qua thực phẩm hiện nay.


Thực trạng bệnh tai mũi họng thông thường của cựu chiến binh phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội năm 2015

Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu: Mô tả thực trạng bệnh tai mũi họng thông thường của các Cựu chiến binh phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Chẩn doán hình ảnh : Cấp cưu bụng part 8

Ở động vật có xương sống, ruột non là một phần của hệ tiêu hóa sau dạ dày và trước ruột già, tại đây sự tiêu hóa phần lớn thức ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng được diễn ra. Trong những động vật không có xương sống như sâu/giun, thuật ngữ "ống tiêu hóa" thường được dùng để mô tả toàn bộ ruột.


CÁC C HẤT ĐIỆN GIẢI CHÍNH VÀ CÁC CHẤT DẪN TRUYỀN

Tham khảo tài liệu 'các c hất điện giải chính và các chất dẫn truyền', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình điều dưỡng bệnh truyền nhiễm part 8

Tham khảo tài liệu 'giáo trình điều dưỡng bệnh truyền nhiễm part 8', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Hiệu quả và sự an toàn trong Điều trị bệnh cường giáp trạng và bệnh basedow bằng iốt phóng xạ (I-131)

Năm 1942, lần đầu tiên trên thế giới, tại bệnh viện Massachusett – Hoa Kỳ, hai Bác sỹ Herts và Roberts đã sử dụng iốt phóng xạ (I-131) để điều trị bệnh cường giáp trạng. Cho đến nay trải qua hơn 60 năm sử dụng I – 131, hàng triệu bệnh nhân mắc bệnh này trên thế giới đã được điều trị thành công bằng iốt phóng xạ.


NANG ERYTHROMYCIN STEARAT

Là viên nang cứng có chứa erythromycin stearat. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận "Thuốc nang" (Phụ lục 1.13) và các yêu cầu sau: Hàm lượng erythromycin, C37H67NO13, từ 90,0% đến 110,0% so với hàm lượng ghi trên nhãn. Tính chất Nang cứng nhẵn bóng, không méo mó, bột thuốc bên trong màu trắng hay ngà vàng, đồng nhất, gần như không có mùi. Định tính Lấy lượng bột thuốc trong 10 viên nang và nghiền thành bột mịn. Tiến hành thử các phản ứng định tính erythromycin stearat như mô tả trong chuyên luận "Viên nén erythromycin...


Gãy Galeazzi

Gãy Galeazzi = Gãy 1/3D thân xương quay có di lệch gập góc/di lệch chồng + Sai khớp quay trụ dưới. Loaị gãy này thường gặp do cơ chế chấn thương trực tiếp. Do lực tác động trực tiếp đập vào xương quay hoặc ngã đập tay vào vật rắn.


Bài giảng Các chỉ dấu ung thư tiêu hóa

Bài giảng Các chỉ dấu ung thư tiêu hóa được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về định nghĩa; ung thư đại trực tràng; ung thư tụy; chỉ dấu mô; sinh học phân tử và bác sĩ giải phẫu bệnh. Với các bạn chuyên ngành Y thì đây là tài liệu hữu ích, mời các bạn tham khảo.


Tài liệu mới download

VSTEP speaking part 2 sample answers
 • 28/03/2017
 • 89.372
 • 829

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Vì sao sữa mẹ tốt nhất
 • 10/06/2011
 • 11.891
 • 422

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu