Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khóa luận tốt nghiệp: Khôi phục bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong lễ hội Xên Mường của người Thái Đen tại Sơn La

Tiểu luận gồm 3 chương: Chương 1 - Lễ hội truyền thống trong sinh hoạt văn hoá của dân tộc Việt Nam; Chương 2 - Lễ hội truyền thống “Xên Mường” của người Thái đen, xã Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơ La; Chương 3 - Khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị Văn hoá trong lễ hội “Xên Mường” của người Thái đen xã Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Khóa luận tốt nghiệp
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
KHOA VĂN HÓA DÂN TỘC THIỂU SỐ
------------***------------

KHÔI PHỤC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HOÁ
TRUYỀN THỐNG TRONG LỄ HỘI XÊN MƯỜNG CỦA NGƯỜI
THÁI ĐEN TẠI SƠN LA

Sinh viên thực hiện

: Đào Thị Hằng

Hướng dẫn khoa học : TS. Ứng Duy Thịnh

HÀ NỘI, 2009

SV: Đào Thị Hằng

1

Lớp: VHDT-K11B

Khóa luận tốt nghiệp

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực hiện khóa luận này em đã nhận được sự giúp đỡ tận
tình của các thầy cô giáo Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số, TS. Ứng Duy
Thịnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, UBND xã Chiềng Cơi,
cán bộ và nhân dân dân tộc Thái ở nhiều xã thuộc thành phố Sơn La… Nhân
đây chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả và mong tiếp tục nhận
được những giúp đỡ quý báu.
Do khả năng có hạn nên khóa luận viết không tránh khỏi thiếu sót.
Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp cho khóa luận được hoàn
thiện hơn
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tác giả
Đào Thị Hằng

SV: Đào Thị Hằng

2

Lớp: VHDT-K11B

Khóa luận tốt nghiệp

MỤC LỤC
Phần mở đầu
1. Lý do chọn đề tài…………………………………………………………...3
2. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài…………………………………………..4
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu…………………………………………4
4. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………..5
5. Lịch sử nghiên cứu………………………………………………………...5
6. Đóng góp của đề tài………………………………………………………..6
7. Bố cục đề tài……………………………………………………………….6
Chương 1: Lễ hội truyên thống trong sinh hoạt văn hoá của dân tộc Việt
nam………………...........................................................................................8
1.1. Lễ hội truyền thống những đặc điểm và cấu trúc lễ hội.............................8
1.1.1. Khái niệm lễ hội truyền thống………………………………………….8
1.1.2. Những đặc điểm và cấu trúc lễ hội truyền thống……………………...10
1.2. Lễ hội truyền thống trong sinh hoạt văn hoá của dân tộc Việt nam…….18
1.2.1. Những giá trị văn hoá trong lễ hội truyền thống……………………...18
1.2.2. Lễ hội truyền thống trong sinh hoạt văn hoá dân tộc thiểu số………..21
Chương 2: Lễ hội truyền thống “ Xên Mường” của người Thái đen tại xã
Chiềng Cơi, thành Phố Sơn la, tỉnh Sơn La………………………………26
2.1. Khái quát đời sống xã hội của tộc người Thái đen ở xã Chiềng Cơi,thành
phố Sơn La……..............................................................................................26
2.1.1 Không gian cư trú của người Thái đen ở xã Chiềng Cơi, thành phố Sơn
La…………………………………………………………………………….26
2.1.2. Đời sống kinh tế của người Thái đen ở xã Chiềng Cơi, Sơn
La…………………………………………………………………………….29
2.1.3. Không gian văn hoá của người Thái ở xã Chiềng Cơi, Sơn
La……….........................................................................................................30

SV: Đào Thị Hằng

3

Lớp: VHDT-K11B

Khóa luận tốt nghiệp

2.2. Lễ hội truyền thống “ Xên Mường” của người Thái đen ở xã Chiềng Cơi,
thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La………………………………………………37
2.2.1. Nguồn gốc hình thành và phát triển của lễ hội “Xên Mường”..............37
2.2.2. Diễn trình của lễ hội “Xên Mường”…………………………………..40
2.2.2.1. Phần lễ…...………………………………………………………….40
2.2.2.2. Phần hội……………………………………………………………..60
Chương 3: Khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá trong lễ
hội “Xên Mường” của người Thái đen ở xã Chiềng Cơi, thành phố Sơn
La, tỉnh Sơn La……………………………………………………………..63
3.1 Các yếu tố cần thiết cho công tác khôi phục bảo tồn và phát huy lễ hội
“Xên Mường” người Thái ở xã Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn
La…………………………………………………………………………….63
3.1.1. Vai trò ý nghĩa của lễ hội “Xên Mường”……………………………..63
3.1.2. Sự quan tâm lãnh đạo của các cấp chính quyền và ngành văn hoá…..65
3.2. Khôi phục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá trong lễ hội “Xên
Mường” Của tộc ngươig Thái đen ở xã Chiềng Cơi,thành phố Sơn La , tỉnh
Sơn La……………………………………………………………………….70
3.2.1. Công tác khôi phục bảo tồn lễ hội “ Xên Mường”……………………70
3.2.2. Phát huy các giá trị văn hoá trong lễ hội “ Xên Mường” của tộc người
Thái đen ở xã Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La…………………72
Kết Luận…………………………………………………………………….75
Danh mục và tài liệu tham khảo…………………………………………..78
Danh sách người cung cấp tài liệu………………………………………...80
Phụ lục ……………………………………………………………………...81

SV: Đào Thị Hằng

4

Lớp: VHDT-K11B

Khóa luận tốt nghiệp

MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc với nhiều bản sắc văn hoá riêng
của từng dân tộc. Việc bảo tồn các di sản văn hoá là một việc làm rất quan
trọng và cần thiết. Nhằm phát huy những truyền thống tốt đẹp của các dân
tộc, nâng cao không ngừng tinh thần yêu nước và ý thức làm chủ tập thể Tổ
quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến
công tác siêu tầm, khai thác, phục hồi và phát huy vốn văn hoá truyền thống
của các dân tộc. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay đất nước ta đang hước vào
thời kỳ công nhiệp hoá - hiện đại hoá, “ Xây dựng một nền văn hoá tiên tiến,
đậm đà bản sắc dân tộc” theo định hướng của Đảng. Việc tìm hiểu và đánh
giá đặc trưng văn hoá của các dân tộc là một việc làm hết sức quan trọng.
Việc chọn đề tài “ Khôi phục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá
truyền thống trong lễ hội Xên Mường của người Thái đen tại Sơn La” có
ý nghĩa khoa học và thực tiễn lớn. Do lễ hội là hình thức sinh hoạt văn hoá
dân gian gắn bó với tôn giáo, lễ hội vừa là nhu cầu tâm linh, vừa là một loại
hình sinh hoạt văn hoá tổng hợp, lắng đọng nhiều tầng lớp như văn hoá, lịch
sử, tín ngưỡng…Với khuynh hướng phục hồi lễ hội trong những năm gần
đây, có rất nhiều công trình khoa học về đề tài này. Nhưng lễ hội “Xên
Mường” vẫn còn ít được tìm hiểu, nghiên cứu một cách cụ thể.Trong khi đó
điều kiện đất nước đang chuyển mạnh sang nền kinh tế nhiều thành phần
trong cơ chế thị trường hiện nay, nhiều giá trị văn hoá truyền thống quý báu
bị mai một. Bởi vậy, làm sao và làm như thế nào để một mặt vừa thực hiện tốt
chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội
chủ nghĩa, đồng thời vừa giữ gìn, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hoá truyền
thống đang là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm. Đối với
dân tộc Thái đen ở Sơn La vấn đề này cũng không nằm ngoài những điều kiện
chung của Đất nước, thêm vào đó là những đặc điểm riêng của nền kinh tế
SV: Đào Thị Hằng

5

Lớp: VHDT-K11B

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Luận văn tốt nghiệp: Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với các dấu hiệu dùng để phân biệt sản phẩm, dịch vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam

Ngày 10 tháng 9 năm 1945, Sở Thuế quan và Thuế gián thu (tên gọi đầu tiên của Hải quan Việt Nam ngày nay) được thành lập bởi Sắc lệnh số 27/SL do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp thay mặt Chủ tịch nước ký, với nhiệm vụ "đảm bảo công việc của Sở Tổng thanh tra độc quyền muối và thuốc phiện và các sở thương chính Bắc, Trung và Nam Bộ" [5]. Cho đến nay, đã 60 năm trôi qua, Hải quan Việt Nam đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách...


Bài thuyết trình: Tư tưởng xã hội phương Đông cổ đại

Bài thuyết trình: Tư tưởng xã hội phương Đông cổ đại trình bày bối cảnh hình thành nên tư tưởng xã hội phương Đông cổ đại và những nội dung chính của tư tưởng này.


Báo cáo: Hội nghị Geneve

Trên thế giới, vào năm1953 chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ ra sức chuẩn bị chiến tranh, nhanh chóng triển khai chiến lược toàn cầu hoá phản cách mạng của chúng. Đế quốc Mỹ áp dụng chiến lược quân sự “trả đũa ồ ạt’ và chính sách ngoại giao “bên miệng hố chiến tranh” của Ai-xen-hao và Đa-lét nhằm bao vây Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa, ngăn chặn sự phát triển của chủ nghĩa cộng sản, đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, hòng làm bá chủ thế giới. Lợi dụng chiến tranh Triều Tiên, đế...


BÀI TẬP NHẬN BIẾT CÁC CHẤT TRONG MÔN HÓA Ở TRƯỜNG THCS

I. Lí do chọn đề tài : · Lứa tuổi học sinh ở trường Trung học cơ sở có nhiều ý tưởng , thích tìm tịi nghin cứu cc mơn khoa học tự nhin trong đó có môn Hóa học .


Tóm tắt Khoá luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Chợ phiên Hà Nội với phát triển du lịch nội đô (qua nghiên cứu trường hợp chợ Bưởi – Tây Hồ – Hà Nội)

Đề tài: “Chợ phiên Hà Nội với phát triển du lịch nội đô (qua nghiên cứu trường hợp chợ Bưởi – Tây Hồ – Hà Nội)” với mục đích là phục hồi và khơi dậy tiềm năng du lịch văn hóa của chợ phiên Hà Nội, từ đó tạo nên những chương trình du lịch văn hóa đặc sắc, độc đáo mà chỉ ở chợ phiên Hà Nội mới có nhằm hấp dẫn du khách trong và ngoài nước mỗi khi có dịp đến thăm thủ đô ngàn năm văn hiến này.


Tiểu luận: So sánh bộ máy nhà nước theo Hiến Pháp 1946 và Hiến Pháp 1959

Bài tiểu luận này có 7 phần được trình bày như sau: Hoàn cảnh ra đời của bộ máy nhà nước (BMNN); Các cấp hành chính của BMNN theo Hiến pháp 1946 và Hiến pháp 1959; Hệ thống các cơ quan thành lập của BMNN theo Hiến pháp 1946 và Hiến pháp 1959; Điểm khác biệt nữa trong BMNN theo Hiến pháp 1946 so với Hiến pháp 1959 là về nguyên thủ quốc gia; Con đường hình thành hệ thống các cơ quan quyền lực; Nguyên tắc tổ chức và hoạt động;


báo cáo sinh học:" The role of regulation in influencing income-generating activities among public sector doctors in Peru"

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về sinh học được đăng trên tạp chí sinh học quốc tế đề tài : The role of regulation in influencing income-generating activities among public sector doctors in Peru


Luận văn hay về: Một số quan điểm cơ bản về phát triển con người và thực trạng của việc phát triển con người ở Việt Nam hiện nay

Con người, từ khá sớm trong lịch sử nhận thức cho đến tận hôm nay, vẫn được nhiều học thuyết khoa học xã hội coi là chiếm vị trí trung tâm của sự phát triển. Tất nhiên, trong mỗi thời đại, con người được chú ý nghiên cứu trên các bình diện khác nhau. Đến nay, quan điểm hiện đại về phát triển con người đã được thừa kế, bổ sung bằng nhiều nội dung mới và được nhiều quốc gia đề cao và chú trọng thực hiện trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của...


Tiểu luận: Học thuyết Phật giáo nguyên thủy và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa - xã hội Việt Nam

Tiểu luận: Học thuyết Phật giáo nguyên thủy và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa - xã hội Việt Nam trình bày về hoàn cảnh ra đời của Phật giáo nguyên thuỷ; nội dung cơ bản của học thuyết Phật giáo nguyên thủy; ảnh hưởng của Phật giáo đến đời sống văn hóa - xã hội Việt Nam.


Tiểu luận triết "Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất"

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết "quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu