Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khóa luận tốt nghiệp: Khôi phục bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong lễ hội Xên Mường của người Thái Đen tại Sơn La

Tiểu luận gồm 3 chương: Chương 1 - Lễ hội truyền thống trong sinh hoạt văn hoá của dân tộc Việt Nam; Chương 2 - Lễ hội truyền thống “Xên Mường” của người Thái đen, xã Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơ La; Chương 3 - Khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị Văn hoá trong lễ hội “Xên Mường” của người Thái đen xã Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Khóa luận tốt nghiệp
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
KHOA VĂN HÓA DÂN TỘC THIỂU SỐ
------------***------------

KHÔI PHỤC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HOÁ
TRUYỀN THỐNG TRONG LỄ HỘI XÊN MƯỜNG CỦA NGƯỜI
THÁI ĐEN TẠI SƠN LA

Sinh viên thực hiện

: Đào Thị Hằng

Hướng dẫn khoa học : TS. Ứng Duy Thịnh

HÀ NỘI, 2009

SV: Đào Thị Hằng

1

Lớp: VHDT-K11B

Khóa luận tốt nghiệp

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực hiện khóa luận này em đã nhận được sự giúp đỡ tận
tình của các thầy cô giáo Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số, TS. Ứng Duy
Thịnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, UBND xã Chiềng Cơi,
cán bộ và nhân dân dân tộc Thái ở nhiều xã thuộc thành phố Sơn La… Nhân
đây chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả và mong tiếp tục nhận
được những giúp đỡ quý báu.
Do khả năng có hạn nên khóa luận viết không tránh khỏi thiếu sót.
Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp cho khóa luận được hoàn
thiện hơn
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tác giả
Đào Thị Hằng

SV: Đào Thị Hằng

2

Lớp: VHDT-K11B

Khóa luận tốt nghiệp

MỤC LỤC
Phần mở đầu
1. Lý do chọn đề tài…………………………………………………………...3
2. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài…………………………………………..4
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu…………………………………………4
4. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………..5
5. Lịch sử nghiên cứu………………………………………………………...5
6. Đóng góp của đề tài………………………………………………………..6
7. Bố cục đề tài……………………………………………………………….6
Chương 1: Lễ hội truyên thống trong sinh hoạt văn hoá của dân tộc Việt
nam………………...........................................................................................8
1.1. Lễ hội truyền thống những đặc điểm và cấu trúc lễ hội.............................8
1.1.1. Khái niệm lễ hội truyền thống………………………………………….8
1.1.2. Những đặc điểm và cấu trúc lễ hội truyền thống……………………...10
1.2. Lễ hội truyền thống trong sinh hoạt văn hoá của dân tộc Việt nam…….18
1.2.1. Những giá trị văn hoá trong lễ hội truyền thống……………………...18
1.2.2. Lễ hội truyền thống trong sinh hoạt văn hoá dân tộc thiểu số………..21
Chương 2: Lễ hội truyền thống “ Xên Mường” của người Thái đen tại xã
Chiềng Cơi, thành Phố Sơn la, tỉnh Sơn La………………………………26
2.1. Khái quát đời sống xã hội của tộc người Thái đen ở xã Chiềng Cơi,thành
phố Sơn La……..............................................................................................26
2.1.1 Không gian cư trú của người Thái đen ở xã Chiềng Cơi, thành phố Sơn
La…………………………………………………………………………….26
2.1.2. Đời sống kinh tế của người Thái đen ở xã Chiềng Cơi, Sơn
La…………………………………………………………………………….29
2.1.3. Không gian văn hoá của người Thái ở xã Chiềng Cơi, Sơn
La……….........................................................................................................30

SV: Đào Thị Hằng

3

Lớp: VHDT-K11B

Khóa luận tốt nghiệp

2.2. Lễ hội truyền thống “ Xên Mường” của người Thái đen ở xã Chiềng Cơi,
thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La………………………………………………37
2.2.1. Nguồn gốc hình thành và phát triển của lễ hội “Xên Mường”..............37
2.2.2. Diễn trình của lễ hội “Xên Mường”…………………………………..40
2.2.2.1. Phần lễ…...………………………………………………………….40
2.2.2.2. Phần hội……………………………………………………………..60
Chương 3: Khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá trong lễ
hội “Xên Mường” của người Thái đen ở xã Chiềng Cơi, thành phố Sơn
La, tỉnh Sơn La……………………………………………………………..63
3.1 Các yếu tố cần thiết cho công tác khôi phục bảo tồn và phát huy lễ hội
“Xên Mường” người Thái ở xã Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn
La…………………………………………………………………………….63
3.1.1. Vai trò ý nghĩa của lễ hội “Xên Mường”……………………………..63
3.1.2. Sự quan tâm lãnh đạo của các cấp chính quyền và ngành văn hoá…..65
3.2. Khôi phục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá trong lễ hội “Xên
Mường” Của tộc ngươig Thái đen ở xã Chiềng Cơi,thành phố Sơn La , tỉnh
Sơn La……………………………………………………………………….70
3.2.1. Công tác khôi phục bảo tồn lễ hội “ Xên Mường”……………………70
3.2.2. Phát huy các giá trị văn hoá trong lễ hội “ Xên Mường” của tộc người
Thái đen ở xã Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La…………………72
Kết Luận…………………………………………………………………….75
Danh mục và tài liệu tham khảo…………………………………………..78
Danh sách người cung cấp tài liệu………………………………………...80
Phụ lục ……………………………………………………………………...81

SV: Đào Thị Hằng

4

Lớp: VHDT-K11B

Khóa luận tốt nghiệp

MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc với nhiều bản sắc văn hoá riêng
của từng dân tộc. Việc bảo tồn các di sản văn hoá là một việc làm rất quan
trọng và cần thiết. Nhằm phát huy những truyền thống tốt đẹp của các dân
tộc, nâng cao không ngừng tinh thần yêu nước và ý thức làm chủ tập thể Tổ
quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến
công tác siêu tầm, khai thác, phục hồi và phát huy vốn văn hoá truyền thống
của các dân tộc. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay đất nước ta đang hước vào
thời kỳ công nhiệp hoá - hiện đại hoá, “ Xây dựng một nền văn hoá tiên tiến,
đậm đà bản sắc dân tộc” theo định hướng của Đảng. Việc tìm hiểu và đánh
giá đặc trưng văn hoá của các dân tộc là một việc làm hết sức quan trọng.
Việc chọn đề tài “ Khôi phục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá
truyền thống trong lễ hội Xên Mường của người Thái đen tại Sơn La” có
ý nghĩa khoa học và thực tiễn lớn. Do lễ hội là hình thức sinh hoạt văn hoá
dân gian gắn bó với tôn giáo, lễ hội vừa là nhu cầu tâm linh, vừa là một loại
hình sinh hoạt văn hoá tổng hợp, lắng đọng nhiều tầng lớp như văn hoá, lịch
sử, tín ngưỡng…Với khuynh hướng phục hồi lễ hội trong những năm gần
đây, có rất nhiều công trình khoa học về đề tài này. Nhưng lễ hội “Xên
Mường” vẫn còn ít được tìm hiểu, nghiên cứu một cách cụ thể.Trong khi đó
điều kiện đất nước đang chuyển mạnh sang nền kinh tế nhiều thành phần
trong cơ chế thị trường hiện nay, nhiều giá trị văn hoá truyền thống quý báu
bị mai một. Bởi vậy, làm sao và làm như thế nào để một mặt vừa thực hiện tốt
chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội
chủ nghĩa, đồng thời vừa giữ gìn, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hoá truyền
thống đang là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm. Đối với
dân tộc Thái đen ở Sơn La vấn đề này cũng không nằm ngoài những điều kiện
chung của Đất nước, thêm vào đó là những đặc điểm riêng của nền kinh tế
SV: Đào Thị Hằng

5

Lớp: VHDT-K11B

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Khai thác văn hóa ẩm thực Hải Dương phục vụ hoạt động du lịch 

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Khai thác văn hóa ẩm thực Hải Dương phục vụ hoạt động du lịch nêu cơ sở lý luận chung - khái quát về văn hóa ẩm thực Việt Nam, khái quát về tỉnh Hải Dương và đặc trưng văn hóa ẩm thực Hải Dương, một số giải pháp nhằm kai thác văn hóa ẩm thực Hải Dương.


Luận văn tốt nghiệp: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Dân chủ, theo cỏch núi của Chủ tịch Hồ Chớ Minh cú nghĩa là dõn làm chủ, dõn là chủ. NN ta là NN của dõn, do dõn và vỡ dõn, nhưng đó là NN quản lý xó hội bằng phỏp luật. Xõy dựng NN phỏp quyền XHCN của dõn, do dõn và vỡ dân chính là cách thức cơ bản để phát huy QLC của nhân dân. Một trong những điểm cơ bản để xây dựng NN pháp quyền, phát huy QLC của nhân dân là phải không ngừng xây dựng và thể chế hóa mục tiêu, phương...


Đề tài: " VAI TRÒ VÀ CƠ SỞ CỦA ĐOÀN KẾT XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY "

Trong bài viết này, tác giả đã trình bày một cách khái quát những tư tưởng, quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về đoàn kết xã hội; đồng thời, phân tích và luận giải từ góc độ triết học vai trò động lực và cơ sở của đoàn kết xã hội ở Việt Nam hiện nay. Theo tác giả, sự đồng thuận và đoàn kết xã hội là kết quả của việc giải quyết các mâu thuẫn xã hội....


Tiểu luận triết học: Ô nhiễm môi trường

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học: ô nhiễm môi trường', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “TÌM HIỂU TIỂU THUYẾT “BÁU VẬT CỦA ĐỜI” CỦA MẠC NGÔN”

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp đề tài: “tìm hiểu tiểu thuyết “báu vật của đời” của mạc ngôn”', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tiểu luận phân tích: Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ

Công cuộc xây dựng xã hội mới phải được tiến hành toàn diện trên các mặt: quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất, nền văn hoá và những con người của xã hội. Công nghiệp hóa chính là con đường và bước đi tất yếu để tạo ra cơ sở vật chất, kĩ thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại. Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại là một quy luật chung, phổ biến đối với tất cả các nước. Tuy nhiên, tuỳ từng nước khác nhau, do điểm...


Đề tài triết học " PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CHẤT LƯỢNG CON NGƯỜI ĐỂ NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG "

Bài viết đưa ra sự luận chứng nhằm làm rõ rằng, phát triển toàn diện chất lượng con người là một đòi hỏi cấp bách, một điều kiện cần thiết để nâng cao trách nhiệm cá nhân trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.


Tiểu luận: Ô nhiễm văn hóa xã hội

Là loại ô nhiễm nguy hiểm nhất trong các loại ô nhiễm. Là sự xuống cấp về đạo đức, luân lý, sự tha hóa của lối sống theo hướng suy đồi,... Cùng tìm hiểu rõ hơn về ô nhiễm này như nguyên nhân, hậu quả, hệ lụy của nó ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của xã hội như thế nào qua bài tiểu luận dưới đây.


Thuyết trình Đường lối ĐCS Việt Nam: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặc lịch sử trong phong trào cách mạng

Đề tài thuyết trình "Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặc lịch sử trong phong trào cách mạng?" sẽ đi chứng minh nhận định trên. Tham khảo nội dung đề tài để nắm bắt nội dung chi tiết.


Đề tài “Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam giai đoạn 1954-1960”

Tháng 7 năm 1954, Hiệp định Giơnevơ được ký kết, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ do Đảng lãnh đạo đã giành được thắng lợi, song sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên phạm vi cả nước vẫn chưa hoàn thành. Đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau: miền Bắc, hoàn toàn giải phóng, bước vào thời kỳ quá độ đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội; ở miền Nam, Mỹ thay chân Pháp, âm mưu chia cắt lâu dài nước Việt Nam,...


Tài liệu mới download

Đại cương về bào chế
  • 12/10/2015
  • 71.305
  • 188

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu