Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động nhượng quyền thương hiệu của Pizza Hut tại thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài “Hoạt động nhượng quyền thương hiệu của Pizza Hut tại thành phố Hồ Chí Minh” nhằm phân tích cách thức hoạt động của một hệ thống nhà hàng quy mô và bài bản như Pizza Hut ở khía cạnh người nhượng quyền, đánh giá những ưu, nhược điểm cũng như đưa ra một số giải pháp hoàn thiện cho hệ thống nhượng quyền này. Từ đó các doanh nghiệp Việt Nam có thể nghiên cứu và rút ra những kinh nghiệm cho doanh nghiệp mình.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG
CƠ SỞ II TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------***--------

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Chuyên ngành: Tài chính quốc tế

HOẠT ĐỘNG NHƢỢNG QUYỀN THƢƠNG HIỆU
CỦA PIZZA HUT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Họ và tên sinh viên: Hà Mai Anh
Mã sinh viên: 1001036015
Lớp: A5
Khóa: K49B
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: Nguyễn Thị Minh Hà

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2014

Ý KIẾN CỦA NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày

tháng 05 năm 2014

Người hướng dẫn khoa học

MỤC LỤC
Trang
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG NHƢỢNG QUYỀN
THƢƠNG HIỆU CÁC NHÀ HÀNG PIZZA HUT TẠI THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
1.1.

Những vấn đề cơ bản về nhƣợng quyền thƣơng hiệu ................................... 4

1.1.1. Khái niệm ....................................................................................................... 4
1.1.2. Phân loại nhượng quyền thương hiệu ............................................................ 6
1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nhượng quyền thương hiệu .............. 9
1.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động nhượng quyền thương hiệu ........................ 11
1.2.

Tổng quan về hệ thống Pizza Hut tại thành phố Hồ Chí Minh ................... 12

1.2.1. Giới thiệu chung về Pizza Hut trên thế giới ................................................. 12
1.2.2. Giới thiệu chung về Pizza Hut tại Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh ..... 14
1.3. Sự cần thiết của việc nghiên cứu hoạt động nhƣợng quyền thƣơng hiệu
của chuỗi nhà hàng Pizza Hut tại thành phố Hồ Chí Minh .................................... 17
1.3.1. Vai trò của nhượng quyền thương mại .......................................................... 17
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu hoạt động nhượng quyền thương
hiệu của chuỗi nhà hàng Pizza Hut tại thành phố Hồ Chí Minh .............................. 18
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG NHƢỢNG QUYỀN
THƢƠNG HIỆU CÁC NHÀ HÀNG PIZZA HUT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH GIAI ĐOẠN 2009 – 2013
2.1.

Phân tích thực trạng hoạt động nhƣợng quyền thƣơng hiệu của Pizza
Hut tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009-2013 ................................. 20

2.1.1. Hoạch định ..................................................................................................... 20
2.1.2. Tổ chức .......................................................................................................... 26
2.1.3. Điều khiển ...................................................................................................... 32
2.1.4. Kiểm soát ....................................................................................................... 34

2.2.

Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động nhƣợng quyền thƣơng
hiệu của Pizza Hut tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009-2013 ......... 35

2.2.1. Tình hình thị trường ....................................................................................... 35
2.2.2. Các yếu tố thuộc về môi trường pháp lý ........................................................ 37
2.2.3. Vị trí ............................................................................................................... 37
2.2.4. Nỗ lực tiếp thị ................................................................................................ 39
2.2.5. Quản lý con người.......................................................................................... 41
2.3.

Đánh giá hoạt động của hệ thống các nhà hàng Pizza Hut tại thành phố
Hồ Chí Minh ..................................................................................................... 45

2.3.1. Điểm mạnh ..................................................................................................... 45
2.3.2. Điểm yếu ........................................................................................................ 46
CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHO HOẠT ĐỘNG NHƢỢNG
QUYỀN CỦA PIZZA HUT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
3.1. Triển vọng phát triển của hoạt động nhƣợng quyền thƣơng hiệu trong lĩnh
vực nhà hàng thức ăn nhanh ...................................................................................... 50
3.1.1. Cơ hội.............................................................................................................. 50
3.1.2. Thách thức ..................................................................................................... 53
3.2. Giải pháp hoàn thiện cho công tác quản trị hoạt động nhƣợng quyền
thƣơng hiệu của hệ thống Pizza Hut tại thành phố Hồ Chí Minh trên cƣơng vị
là bên nhƣợng quyền (bên bán franchise) ................................................................ 54
3.2.1. Giải pháp đẩy mạnh việc nghiên cứu, phát triển các món ăn đảm bảo hàm
lượng dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe của người tiêu dùng..................... 54
3.2.2. Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng của hệ thống giao hàng ............. 57
3.2.3. Giải pháp phát triển đội ngũ nhân sự ............................................................. 58
3.2.4. Giải pháp tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng các nhà
hàng nhượng quyền Pizza Hut ....................................................................... 61
3.2.5. Thường xuyên cập nhật các thông tin, quy định của nhà nước Việt Nam về
nhượng quyền thương hiệu ............................................................................ 62
KẾT LUẬN .................................................................................................................. 65
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT (Tiếng Việt)
STT

Từ viết tắt

Nội dung

1

BYT

Bộ Y tế

2

BTM

Bộ Thương mại

3

ND - CP

Nghị định Chính phủ

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT (Tiếng Anh)
Nội dung

Nghĩa

STT

Từ viết tắt

1

N/A

Not available

Không tồn tại

2

GDP

Gross Domestic Product

Tổng sản phẩm quốc nội

3

WTO

World Trade Organization

Tổ chức thương mại thế giới

4

KFC

Kentucky Fried Chicken

Gà rán Kentucky

5

Co.,Ltd.

Company Limited

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Tài liệu cùng danh mục Tài chính - Ngân hàng

Bài thảo luận môn Kinh doanh bất động sản

Bài thảo luận môn Kinh doanh Bất động sản trình bày nội dung đề tài: "Mô tả các quyền và nghĩa vụ cơ bản của người định giá bất động sản chuyên nghiệp? Điều kiện cấp chứng chỉ định giá bất động sản và hồ sơ xin cấp chứng chỉ định giá bất động sản theo quy định tại Việt Nam hiện nay? Cho ví dụ về 1 hoạt động định giá của 1 công ty Định giá BĐS cụ thể".


Luận văn:PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỌN GÓI TẠI SỞ GIAO DỊCH II NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Sau 20 năm thực hiện chính sách đổi mới , kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển đáng khích lệ : Nền Kinh tế đang từng bước tham gia và hòa nhập với kinh tế khu vực và thế giới bằng việc ký kết và thực hiện các hiệp định thương mại song phương , mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, gia nhập ASEAN, APEC và các tổ chức đa biên khác. Quá trình kết thúc đàm phán song phương với Hoa Kỳ (31/5/2006) và việc đạt được một số thỏa thuận...


Luận văn: Giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy mở rộng cho vay kinh tế hộ gia đình tại NHNo&PTNT huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương.

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy mở rộng cho vay kinh tế hộ gia đình tại nhno&ptnt huyện kinh môn - tỉnh hải dương.', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề tài: " PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29/3"

Vốn là một yếu tố quan trọng và cần thiết phải quan tâm đối với bất kì doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào. Bởi lẻ, muốn đứng vững trên thị trường có sự cạnh tranh gay gắt giữa nhiều thành phần kinh tế thì đòi hỏi doanh nghiệp cần phải có một số vốn đủ mạnh để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của mình và đồng thời cũng nhằm mục đích mở rộng quy mô sản xuất. Việc quản lý và sử dụng vốn kinh doanh có hiệu quả hay không ảnh hưởng trực tiếp đến...


BÁO CÁO: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NỘI TỆ LIÊN NGÂN HÀNG

Trong lịch sử hàng háo, tiền tệ ra đời và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu về trao đổi hành hóa trong xã hội. cùng với sự phát triển của thị trường hàng hóa, tiền tệ đã được luật pháp hóa...


Đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm toán mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Deloitte VN

Khoá luận tốt nghiệp: Hoàn thiện quy trình kiểm toán mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Deloitte VN. một số giải pháp để hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục ptkh trong kiểm toán. những vấn đề cơ bản về quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính


Báo cáo tốt nghiệp: "Bảo hiểm tiền gửi và thị trường bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam "

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp: "bảo hiểm tiền gửi và thị trường bảo hiểm tiền gửi ở việt nam "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thuyết trình: Thị trường tài chính “quỹ phòng hộ”

Đề tài Thị trường tài chính “quỹ phòng hộ” giới thiệu về quỹ phòng hộ, sự ra đời của quỹ phòng hộ. Đặc điểm phòng hộ của quỹ, tổng quan về ngành công nghiệp quỹ phòng hộ. Quy mô của các quỹ phòng hộ, tình hình hoạt động của các quỹ phòng hộ. Các chiến lược đầu tư.


Báo cáo thực tập: Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh ở công ty xăng dầu khu vực III

Từ sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển dần từ kinh tế tập trung, bao cấp sang kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cớ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, theo định hướng XHCN. Lợi nhuận phản ánh kết quả và trình độ kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời là phương tiện để duy trì và tái sản xuất mở rộng, là phương tiện để ứng dụng công nghệ và kỹ thuật hiện đại....


Báo cáo tốt nghiệp :"Hạch toán tiêu thụ và tính giá thành sản phẩm trong sản xuất kinh doanh công ty cổ phẩn Thủy Sản Đà Nẵng"

Với tình hình đất nước ta hiện nay, một đất nước đang trên đà phát triển, đang đứng trước ngưỡng cửa hội nhập kinh tế Quốc tế. Mà nền công nghiệp nặng, khoa học kỹ thuật của ta còn hạn chế, không thể cạnh tranh với các nước khác. Tuy nhiên tiềm năng của nước ta nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp bao gồm: Nông nghiệp, dệt may... thuỷ sản là những mặt hàng ít nhiều cũng đã tạo một chỗ đứng trên thị trường thế giới....


Tài liệu mới download

TCVN 7801:2008
  • 02/05/2018
  • 12.240
  • 254

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu