Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động nhượng quyền thương hiệu của Pizza Hut tại thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài “Hoạt động nhượng quyền thương hiệu của Pizza Hut tại thành phố Hồ Chí Minh” nhằm phân tích cách thức hoạt động của một hệ thống nhà hàng quy mô và bài bản như Pizza Hut ở khía cạnh người nhượng quyền, đánh giá những ưu, nhược điểm cũng như đưa ra một số giải pháp hoàn thiện cho hệ thống nhượng quyền này. Từ đó các doanh nghiệp Việt Nam có thể nghiên cứu và rút ra những kinh nghiệm cho doanh nghiệp mình.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG
CƠ SỞ II TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------***--------

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Chuyên ngành: Tài chính quốc tế

HOẠT ĐỘNG NHƢỢNG QUYỀN THƢƠNG HIỆU
CỦA PIZZA HUT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Họ và tên sinh viên: Hà Mai Anh
Mã sinh viên: 1001036015
Lớp: A5
Khóa: K49B
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: Nguyễn Thị Minh Hà

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2014

Ý KIẾN CỦA NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày

tháng 05 năm 2014

Người hướng dẫn khoa học

MỤC LỤC
Trang
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG NHƢỢNG QUYỀN
THƢƠNG HIỆU CÁC NHÀ HÀNG PIZZA HUT TẠI THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
1.1.

Những vấn đề cơ bản về nhƣợng quyền thƣơng hiệu ................................... 4

1.1.1. Khái niệm ....................................................................................................... 4
1.1.2. Phân loại nhượng quyền thương hiệu ............................................................ 6
1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nhượng quyền thương hiệu .............. 9
1.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động nhượng quyền thương hiệu ........................ 11
1.2.

Tổng quan về hệ thống Pizza Hut tại thành phố Hồ Chí Minh ................... 12

1.2.1. Giới thiệu chung về Pizza Hut trên thế giới ................................................. 12
1.2.2. Giới thiệu chung về Pizza Hut tại Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh ..... 14
1.3. Sự cần thiết của việc nghiên cứu hoạt động nhƣợng quyền thƣơng hiệu
của chuỗi nhà hàng Pizza Hut tại thành phố Hồ Chí Minh .................................... 17
1.3.1. Vai trò của nhượng quyền thương mại .......................................................... 17
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu hoạt động nhượng quyền thương
hiệu của chuỗi nhà hàng Pizza Hut tại thành phố Hồ Chí Minh .............................. 18
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG NHƢỢNG QUYỀN
THƢƠNG HIỆU CÁC NHÀ HÀNG PIZZA HUT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH GIAI ĐOẠN 2009 – 2013
2.1.

Phân tích thực trạng hoạt động nhƣợng quyền thƣơng hiệu của Pizza
Hut tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009-2013 ................................. 20

2.1.1. Hoạch định ..................................................................................................... 20
2.1.2. Tổ chức .......................................................................................................... 26
2.1.3. Điều khiển ...................................................................................................... 32
2.1.4. Kiểm soát ....................................................................................................... 34

2.2.

Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động nhƣợng quyền thƣơng
hiệu của Pizza Hut tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009-2013 ......... 35

2.2.1. Tình hình thị trường ....................................................................................... 35
2.2.2. Các yếu tố thuộc về môi trường pháp lý ........................................................ 37
2.2.3. Vị trí ............................................................................................................... 37
2.2.4. Nỗ lực tiếp thị ................................................................................................ 39
2.2.5. Quản lý con người.......................................................................................... 41
2.3.

Đánh giá hoạt động của hệ thống các nhà hàng Pizza Hut tại thành phố
Hồ Chí Minh ..................................................................................................... 45

2.3.1. Điểm mạnh ..................................................................................................... 45
2.3.2. Điểm yếu ........................................................................................................ 46
CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHO HOẠT ĐỘNG NHƢỢNG
QUYỀN CỦA PIZZA HUT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
3.1. Triển vọng phát triển của hoạt động nhƣợng quyền thƣơng hiệu trong lĩnh
vực nhà hàng thức ăn nhanh ...................................................................................... 50
3.1.1. Cơ hội.............................................................................................................. 50
3.1.2. Thách thức ..................................................................................................... 53
3.2. Giải pháp hoàn thiện cho công tác quản trị hoạt động nhƣợng quyền
thƣơng hiệu của hệ thống Pizza Hut tại thành phố Hồ Chí Minh trên cƣơng vị
là bên nhƣợng quyền (bên bán franchise) ................................................................ 54
3.2.1. Giải pháp đẩy mạnh việc nghiên cứu, phát triển các món ăn đảm bảo hàm
lượng dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe của người tiêu dùng..................... 54
3.2.2. Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng của hệ thống giao hàng ............. 57
3.2.3. Giải pháp phát triển đội ngũ nhân sự ............................................................. 58
3.2.4. Giải pháp tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng các nhà
hàng nhượng quyền Pizza Hut ....................................................................... 61
3.2.5. Thường xuyên cập nhật các thông tin, quy định của nhà nước Việt Nam về
nhượng quyền thương hiệu ............................................................................ 62
KẾT LUẬN .................................................................................................................. 65
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT (Tiếng Việt)
STT

Từ viết tắt

Nội dung

1

BYT

Bộ Y tế

2

BTM

Bộ Thương mại

3

ND - CP

Nghị định Chính phủ

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT (Tiếng Anh)
Nội dung

Nghĩa

STT

Từ viết tắt

1

N/A

Not available

Không tồn tại

2

GDP

Gross Domestic Product

Tổng sản phẩm quốc nội

3

WTO

World Trade Organization

Tổ chức thương mại thế giới

4

KFC

Kentucky Fried Chicken

Gà rán Kentucky

5

Co.,Ltd.

Company Limited

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Tài liệu cùng danh mục Tài chính - Ngân hàng

Tiểu luận: Ngân hàng điện tử E-banking tại Ngân hàng Techcombank

Ngoài lời mở đầu, kết luận, kết cấu của luận văn gồm các nội dung: Giới thiệu tổng quan về Techcombank, Ngân hàng điện tử tại Techcombank. Tham khảo nội dung đề tài để nắm bắt nội dung chi tiết.


Báo cáo: Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân hàng ngoại thương Hà Nội

Lý luận cũng như thực tiễn phát triển kinh tế thế giới đã cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu là một trong những lĩnh vực trung tâm quan trọng nhất trong toàn bộ các hoạt động kinh tế của nhiều quốc gia. Hoạt động xuất nhập khẩu đã góp phần đáng kể vào việc tăng nguồn thu ngân sách, đặc biệt là thu ngoại tệ, cải thiện cán cân thanh toán giải quyết công ăn việc làm cho người dân, thúc đẩy nhanh quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế, nâng cao vị thế của đất nước...


Đề tài: Công tác tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng trong các doah nghiệp thương mại

Đề tài: Công tác tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng trong các doah nghiệp thương mại có kết cấu gồm 3 phần: Cơ sở lý luận về thuế GTGT và kế toán thuế GTGT trong doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam, thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT trong doanh nghiệp thương mại và công tác quản lý thuế của Nhà nước tại Việt Nam.


Luận văn tốt nghiệp "Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp"

Trong nền kinh tế thị trường, lao động có năng suất, chất lượng, hiệu quả là nhân tố góp phần quyết định sự phát triển của đất nước.Do vậy, việc sử dụng lao động hợp lý trong quá trình sản xuất kinh doanh chính là tiết kiệm lao động sống, góp phần hạ giá thàng sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp và cải thiện đời sống cho nhân dân. Tiền lương là một sản phẩm xã hội được Nhà nước phân cho người lao động một cách có kế hoạch căn cứ vào kết quả lao động...


Tiểu luận: Diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam

Tiểu luận: Diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam nêu trong thời gian qua thị trường chứng khoán Việt Nam còn chịu ảnh hưởng bởi những thông tin tiêu cực trên thị trường thế giới mà nổi bật nhất là vấn đề nợ công ở Châu Âu vẫn chưa được giải quyết và khả năng suy thoái kép của nền kinh tế toàn cầu.


Kế toán bán hàng tại công ty TNHH Đức Viện

Tham khảo luận văn - đề án 'kế toán bán hàng tại công ty tnhh đức viện', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tiểu luận thị trường tài chính: Nhà đầu tư nước ngoài với thị trường chứng khoán Việt Nam

Tiểu luận thị trường tài chính: Nhà đầu tư nước ngoài với thị trường chứng khoán Việt Nam nhằm trình bày về cơ sở pháp lý và một số khái niệm cơ bản, các hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, tổng quan về nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.


Thuyết trình: Quản trị tài sản có trong các ngân hàng thương mại - Thực trạng và giải pháp

Thuyết trình: Quản trị tài sản có trong các ngân hàng thương mại - Thực trạng và giải pháp nhằm trình bày về tổng quan quản trị tài sản có trong các ngân hàng thương mại, thực trạng quản trị tài sản có trong các ngân hàng thương mại, giải pháp hoàn thiện quản trị tài sản có trong các ngân hàng thương mại .


Luận văn: Các giải pháp tin học hoá công tác quản lý tại trung tâm Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: các giải pháp tin học hoá công tác quản lý tại trung tâm học viện chính trị hành chính quốc gia hồ chí minh', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tiểu luận nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Loại hình cho vay mua nhà trả góp của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tiểu luận nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Loại hình cho vay mua nhà trả góp của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm trình bày về xu hướng phát triển loại hình dịch vụ tín dụng cá nhân, các loại hình cho vay mua nhà trả góp của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu