Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hợp đồng giảng dạy (hợp đồng thỉnh giảng)_BM-QTMG-02.00

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'hợp đồng giảng dạy (hợp đồng thỉnh giảng)_bm-qtmg-02.00', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quảĐánh giá tài liệu

4.2 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Hợp đồng giảng dạy (hợp đồng thỉnh giảng)_BM-QTMG-02.00 Hợp đồng giảng dạy (hợp đồng thỉnh giảng)_BM-QTMG-02.00 Biểu mẫu, văn bản, biểu mẫu hành chính, biểu mẫu dành cho học sinh, sinh viên, cán bộ viên chức, biểu mẫu báo cáo, thống kê
4.2 5 2715
 • 5 - Rất hữu ích 517

 • 4 - Tốt 2.198

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /HĐ-ĐHTG Mỹ Tho, ngày tháng năm 20 HỢP ĐỒNG THỈNH GIẢNG Căn cứ Quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tiền Giang; Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Tiền Giang được ban hành theo Quyết định số ……../QĐ-ĐHTG ngày ………. của Trường Đại học Tiền Giang ; Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy của khoa .. ngày ….tháng .. năm 20…..; Theo sự bàn bạc thỏa thuận của hai bên, Hôm nay, ngày …….tháng ……. năm 20..…., chúng tôi gồm có: BÊN A: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG Địa chỉ: số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Mỹ Tho, Tiền Giang Điện thoại: 073 6250200 Tài khoản số: 945 02 00 00021 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Tiền Giang Do Ông (Bà): Hiệu trưởng làm đại diện BÊN B: Ông (Bà): …………………………… Học hàm, học vị: ………………. Địa chỉ: …………………………………………………………. Điện thoại: …………………………………………………… Đơn vị công tác: …………………………………………………………. Cùng thỏa thuận thống nhất ký hợp đồng giảng dạy và cam kết thực hiện đúng theo những điều khoản sau: Điều 1: Bên B đảm nhận việc giảng dạy các học phần của học kỳ:….. năm học 20…-20… thời gian giảng dạy từ ngày…….. đến ngày…….như sau: Sĩ Số Số tiết Stt Tên học phần Lớp số ĐV Ghi chú lớp HT TS LT TH 01 02 Điều 2: Trách nhiệm của hai bên : BÊN A: - Đảm bảo cơ sở vật chất để GV thực hiện tốt giờ giảng. - Tổ chức quản lý giảng dạy, học tập theo đúng Quy chế Đào tạo của Bộ GD&ĐT. - Thanh toán tiền giảng dạy cho Bên B theo hợp đồng. - Chuyển thuế thu nhập khấu trừ của bên B cho cơ quan thuế theo quy định hiện hành và giao lại biên lai cho bên B để đối chiếu hoàn thuế vào cuối năm. BÊN B: BM-QTMG-03/00 Trang 1/2
 2. - Thực hiện đúng các nội dung giảng dạy được quy định trong đề cương chi tiết học phần (đính kèm ). - Thực hiện đánh giá kết quả học tập của HS-SV trong quá trình giảng dạy theo Quy chế đào tạo …………… do Bộ GD&ĐT ban hành theo Quyết định số……………ngày ….. tháng ……. năm 20….. Cụ thể: + Có cột kiểm tra thường xuyên ít nhất…….cốt/SV + Hoàn tất bảng điểm kiểm tra thường xuyên chậm nhất 2 tuần sau khi kết thúc tuần thực giảng. - Ra đề thi kết thúc học phần theo nội dung giảng dạy, gồm 2 đề và 2 đáp án với hình thức thi ………. và thời lượng ……… phút (Theo quy định trong đề cương chi tiết học phần) - Chấm thi theo đúng tiến độ, hoàn thành sau 10 ngày kể từ ngày thi (kể cả ngày nghỉ). - Nộp thuế thu nhập khấu trừ theo quy định hiện hành cho bên A để chuyển cho cơ quan thuế Điều 3: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán: 1. Tổng giá trị hợp đồng: …………đồng ( ….triệu…. ngàn…. đồng chẵn), được tạm tính như sau: a/- Tiền Giảng dạy: …..tiết x …….đ/tiết x = ………đ b/- Tiền đề thi: (tính cho một bộ đề gồm 2 đề và 2 đáp án): …….đ Đề tự luận ……../bộ đề; đề trắc nghiệm ……./bộ đề (gồm ít nhất 40 câu, nếu đề trắc nghiệm kết hợp với tự luận thì phần trắc nghiệm phải có 30 câu). c/- Tiền chấm thi: . Lần 1 (100%): ……bài x ….. đ/bài = ……….đ . Lần 2 ( = …. % lần 1) : …….bài x …… đ/bài =………đ Sẽ thanh toán theo số lượng bài chấm thực tế với đơn giá thống nhất như sau: Bài tự luận: …..đ/bài Bài trắc nghiệm: …..đ/bài d/- Nộp thuế thu nhập khấu trừ: theo quy định hiện hành Khi kết thúc quá trình giảng dạy, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo số tiết, số bài thực tế sau khi trừ thuế thu nhập khấu trừ 2. Phương thức thanh toán: Bên A thanh toán cho bên B bằng tiền mặt trực tiếp cho người giảng dạy bao gồm: - Chi phí giảng dạy, đề thi, chấm thi được thanh toán sau khi Trường Đại học Tiền Giang nhận kết quả điểm chấm bài thi. Điều 4: Cam kết chung - Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản ghi trong hợp đồng, không bên nào đơn phương thay đổi, hay hủy bỏ. Trong quá trình thực hiện nếu có gặp khó khăn vướng mắc, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc, giải quyết trên tinh thần hiểu biết và hợp tác thân thiện vì lợi ích chung. - Hợp đồng này được lập thành 05 bản có giá trị ngang nhau, Bên B giữ 01 bản, Bên A giữ 04 bản (Khoa, Phòng KHTV (2 bản), P. HC-TH). ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A BM-QTMG-03/00 Trang 2/2

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Quyết định Số: 1112/QĐ-TTgCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 1112/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH THÍ ĐIỂM TÁI XUẤT THUỐC LÁ CÒN CHẤT LƯỢNG NHẬP LẬU BỊ TỊCH THU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính...


Tờ trình luân chuyển

Tài liệu tham khảo biểu mẫu văn bản về Tờ trình luân chuyển


BIỂU MẪU "DOANH THU TỪ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN QUYỀN THUÊ ĐẤT "

Mẫu tờ khai doanh thu từ chuyển quyền sử dụng đất chuyển quyền thuê đất theo Mẫu số: 01-1/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)


MẪU BÁO CÁO TOÀN HỆ THỐNG VỀ HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY VỐN (Tháng/Quý/Năm)

BIỂU 1 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam BÁO CÁO TOÀN HỆ THỐNG VỀ HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY VỐN (Tháng/Quý/Năm) Đơn vị: Số tiền Cho vay trong kỳ Thu nợ trong kỳ hỗ trợ Dư nợ cuối kỳ lãi suất phát sinh trong kỳ Số tiền đã hỗ trợ khách hàng trong kỳ Số tiền đã hỗ trợ khách hàng lũy kế Số tiền đã hỗ trợ khách hàng bị thu hồi Số tiền đã hỗ trợ khách hàng bị thu hồi lũy kế Dư nợ Tên đầu kỳ 1. Chi nhánh … 2. Chi nhánh … Tổng số Ngày … tháng … năm......


Mẫu phiếu khai báo nhân viên bức xạ

Mẫu phiếu khai báo nhân viên bức xạ ; Mẫu 12/ATBX-CP (Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ)


Biểu mẫu "Sổ ghi tăng tài sản cố định"

Biểu mẫu "Sổ ghi tăng tài sản cố định"


Giấy rút dự toán bổ sung từ Ngân sách cấp trên

Tài liệu tham khảo Giấy rút dự toán bổ sung từ Ngân sách cấp trên kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính


Sổ tiền gửi

Bộ (Sở):........ Đơn vị :........ Mẫu số S12­H SỔ TIỀN GỬI Nơi mở tài khoản :.................. Tài khoản :............................... Loại tiền :................................. Ngày  tháng


Phiếu 03-CS-XNK: mẫu báo cáo xuất khẩu năm

Phiếu 03-CS-XNK: mẫu báo cáo xuất khẩu năm. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....


BIỂU MẪU: " SỔ SÁCH"

Mẫu sổ sách công ty bằng Excel gồm có bảng chấm công, bảng chấm công làm thêm giờ, bảng thanh toán lương, bảng thanh toán lương làm thêm giờ, giấy đi đường, phiếu xác nhận sản phẩm


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Chứng từ thanh toán
 • 26/03/2013
 • 29.481
 • 277
Giấy đề nghị
 • 28/12/2010
 • 63.460
 • 841

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu