Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hình thức pháp lý của doanh nghiệp xã hội: Kinh nghiệm nước Anh và một số gợi mở cho Việt Nam

Bài viết tập trung vào giới thiệu và phân tích các hình thức pháp lý của doanh nghiệp xã hội tại Anh và so sánh với hình thức pháp lý của doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam; từ đó rút ra các nhận định mang tính gợi mở để góp phần hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học, Tâ ̣p 31, Số 4 (2015) 56-64

Hình thức pháp lý của doanh nghiệp xã hội: Kinh nghiệm
nước Anh và một số gợi mở cho Việt Nam
Phan Thị Thanh Thủy*
Khoa Luật, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nhận ngày 06 tháng 5 năm 2015
Chỉnh sửa ngày 28 tháng 5 năm 2015; Chấp nhận đăng ngày 18 tháng 6 năm 2015

Tóm tắt: Doanh nghiệp xã hội được chính thức ghi nhận lần đầu tiên trong Luật Doanh nghiệp
2014. Để thành lập, doanh nghiệp xã hôi phải lựa chọn một trong các hình thức pháp lý như công
ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Các quy
định này đang bộc lộ tính bất hợp lý, cần phải bổ sung sửa đổi. Bài báo tập trung vào giới thiệu và
phân tích các hình thức pháp lý của doanh nghiệp xã hội tại Anh và so sánh với hình thức pháp lý
của doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam; từ đó rút ra các nhận định mang tính gợi mở để góp phần
hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam.
Từ khóa: Doanh nghiệp xã hội, hình thức pháp lý, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần,
công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, Anh, Việt Nam.

1. Đặt vấn đề

nhiều vấn đề cần được quan tâm, giải quyết về
tính phù hợp của những hình thức pháp lý nói
trên với hướng phát triển của DNXH nước ta;
và pháp luật cần có những quy định gì để giúp
các doanh nhân xã hội chọn được mô hình pháp
lý phù hợp với hướng đi của doanh nghiệp,
hoàn cảnh thực tế, để kinh doanh có hiệu quả và
đóng góp được nhiều hơn cho xã hội.

Lần đầu tiên trong lịch sử pháp luật kinh
doanh Việt Nam, doanh nghiệp xã hội (DNXH)
được chính thức ghi nhận như một mô hình
kinh doanh mới trong Luật Doanh nghiệp 2014
(LDN 2014). Theo quy định của luật này, để
thành lập DNXH, nhà đầu tư (các doanh nhân
xã hội) phải lựa chọn một trong các hình thức
pháp lý là công ty trách nhiệm hữu hạn
(TNHH), công ty cổ phần (CP), công ty hợp
danh (HD) hoặc doanh nghiệp tư nhân để đăng
ký thành lập như các doanh nghiệp thông
thường ở Việt Nam. Quy định này đang đặt ra

Trong khuôn khổ bài viết này tác giả muốn
đi sâu vào giới thiệu và phân tích về các hình
thức pháp lý của DNXH tại vương quốc Anh và
so sánh với các quy định pháp luật tương ứng
của Việt Nam, từ đó đưa ra những phân tích,
nhận định gợi mở cho việc bổ sung, sửa đổi và
hoàn thiện các quy định của pháp luật về
DNXH Việt Nam.

_______


ĐT.: 84- 983807028
Email: thuyptt@vnu.edu.vn

56

P.T.T. Thủy / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học, Tập 31, Số 4 (2015) 56-64

2. Quan niệm về doanh nghiệp xã hội và
các hình thức pháp lý của doanh nghiệp xã
hội ở Anh
2.1. Quan niệm về doanh nghiệp xã hội của
nước Anh
Là quốc gia nơi DNXH có lịch sử phát triển
lâu đời, nước Anh cũng là nơi DNXH đang đạt
được nhiều thành tựu nhất trong các lĩnh vực
hoạt động vì lợi ích cộng đồng.[1]. Thành công
này một phần dựa trên quan niệm thông thoáng
về DNXH và chiến lược phát triển sáng tạo của
Chính phủ Anh. Trong Chiến lược phát triển
DNXH năm 2002, Chính phủ Anh định nghĩa:
“DNXH là một mô hình kinh doanh được thành
lập nhằm thực hiện các mục tiêu xã hội, và sử
dụng lợi nhuận để tái đầu tư cho mục tiêu đó
hoặc cho cộng đồng, thay vì tối đa hóa lợi
nhuận cho cổ đông hoặc chủ sở hữu”[2]. Định
nghĩa này rất toàn diện, phản ánh được những
đặc điểm cơ bản nhất của của DNXH và quan
điểm của Chính Phủ Anh đối với loại doanh
nghiệp này: (i) kinh doanh được coi là phương
tiện và giải pháp để DNXH đạt được mục tiêu
xã hội của mình, (ii) mục tiêu xã hội phải là sứ
mệnh đầu tiên và cơ bản của việc thành lập
DNXH và (iii) trong DNXH, lợi nhuận phải
được tái phân phối lại cho tổ chức hoặc cộng
đồng, không phải cho cá nhân là nhà đầu tư.
Định nghĩa của chính phủ Anh cũng rất phù
hợp với quan niệm của Tổ chức OECD:
“DNXH là những tổ chức hoạt động dưới nhiều
hình thức pháp lý khác nhau vận dụng tinh thần
doanh nhân nhằm theo đuổi cùng lúc cả hai
mục tiêu xã hội và kinh tế. DNXH thường cung
cấp các dịch vụ xã hội và việc làm cho các
nhóm yếu thế ở cả thành thị và nông thôn.
Ngoài ra, DNXH còn cung cấp các dịch vụ
cộng đồng, trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa,
môi trường”[3].

57

2.2 Các hình thức pháp lý của doanh nghiệp xã
hội ở Anh
Hình thức pháp lý (legal form), còn gọi là
mô hình pháp lý (legal model), là cách thức tổ
chức các loại hình doanh nghiệp nhất định theo
quy định của pháp luật. Hình thức pháp lý của
doanh nghiệp có ảnh hưởng quyết định đến cấu
trúc bên trong, chế độ quản trị và giới hạn trách
nhiệm của doanh nghiệp. Bởi lẽ đó, lựa chọn
một hình thức tổ chức cho phù hợp với mục
đích và chiến lược kinh doanh là mối quan tâm
hàng đầu của các nhà đầu tư khi bước chân vào
thị trường.
Pháp luật Anh quan niệm rất rõ ràng rằng
thuật ngữ “doanh nghiệp xã hội” chỉ là tên gọi
của một mô hình kinh doanh, thể hiện mục tiêu
xã hội của doanh nghiệp và để phân biệt với
doanh nghiệp thương mại truyền thống [2], để
đưa mô hình này vào hoạt động trên thức tế, các
doanh nhân phải tự lựa chọn một hình thức
pháp lý phù hợp nhất cho DNXH của mình. Từ
thế kỷ XVIII đến nay, rất nhiều mô hình DNXH
đã được trải nghiệm tại nước Anh như: nhà ở xã
hội, nhóm tự lực, dạy nghề và tạo việc làm,
thương mại công bằng, hay như các hoạt động
tạo thu nhập cho các tổ chức từ thiện, tài chính
vi mô, và cung cấp dịch vụ công qua các hợp
đồng với chính quyền...[4]. Hình thức tổ chức
và địa vị pháp lý của DNXH ở Anh cũng rất đa
dạng và phong phú, có thể chia thành 4 nhóm
cơ bản dựa trên tính chất và mức độ liên kết
giữa các nhà đầu tư như sau:
2.2.1. Nhóm doanh nghiệp xã hội không
phải là công ty
Nhóm DNXH không phải là công ty
(unincoporated form) được coi là hình thức đơn
giản nhất mà DNXH có thể được thiết lập ở
Anh. Theo đó DNXH có thể do một thương
nhân đơn lẻ (sole trader) hoặc hội hợp danh của
các thương nhân đơn lẻ (partnership) thành lập

58

P.T.T. Thủy / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học, Tập 31, Số 4 (2015) 56-64

nên. Trường hợp này DNXH không được coi là
công ty, không có sự tồn tại độc lập về mặt
pháp lý với thương nhân hoặc các thương nhân
thành lập nó; bởi vậy không phải đăng ký kinh
doanh.
Mặc dù hoạt động kinh doanh hướng tới
mục tiêu xã hội nhưng lợi nhuận của DNXH do
các thương nhân đơn lẻ làm chủ sẽ bị đánh thuế
thu nhập cá nhân, có xem xét giảm trừ. Thông
thường các DNXH này được xem xét như là
hình thức người chủ DNXH trực tiếp lao động
(shelf-employed) và được yêu cầu tự đánh giá,
để tính toán thuế thu nhập và các khoản đóng
góp cho bảo hiểm nhà nước đối với bất kỳ lợi
nhuận nào thu được từ công việc kinh doanh.
2.2.2. Nhóm doanh nghiệp xã hội được
thành lập dưới hình thức công ty
Nhóm doanh nghiệp xã hội được thành lập
dưới hình thức công ty (incorporated forms) là
nhóm phổ biến nhất ở Anh hiện này. Bản thân
nhóm này cũng thể hiện dưới rất nhiều hình
thức pháp lý và tên gọi khác nhau.
i) Nhóm công ty hữu hạn
Nhóm công ty hữu hạn (limited company) là
nhóm phổ biến nhất của DNXH, được tổ chức
dưới hình thức công ty CP hoặc công ty TNHH.
Dưới sự điều chỉnh của Luật Công ty 2006
(Company Act 2006)[5], các công ty hữu hạn bị
ràng buộc bởi các quy định ngặt nghèo hơn đối
với nhóm DNXH không phải là công ty như
yêu cầu cao hơn về trác nhiệm giải trình và sự
minh bạch đối với các cổ đông và với xã hội.
Nói cách khác đó là những cái giá phải trả cho
những lợi ích có được từ “trách nhiệm hữu
hạn”. Để thành lập một công ty hữu hạn nói
chung, doanh nhân phải thực hiện đăng ký kinh
doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh
(Companies House) thuộc Bộ Kinh doanh, Đổi
mới và Kỹ năng thuộc chính phủ hoàng gia
Anh,[6] và đăng ký với Cục thuế và Hải quan

hoàng gia (HMRC) để nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp[7].
Để thành lập DNXH dưới hình thức công ty
hữu hạn các thành viên sáng lập của công ty
phải thiết lập các điều khoản chỉ rõ mục tiêu
hoạt động vì xã hội của công ty trong tài liệu
đăng ký kinh doanh. Pháp luật của Anh cũng rất
linh hoạt khi cho phép các công ty chuyển đổi
hình thức pháp lý, mục tiêu hoạt động, miễn là
các thành viên của công ty đồng ý và sự chuyển
đổi đó phải được ghi nhận trong điều lệ. Theo
quy định của pháp luật, một DNXH là công ty
hữu hạn có thể là một nhánh kinh doanh của
một cơ sở từ thiện.
ii) Công ty vì lợi ích cộng đồng
Công ty vì lợi ích cộng đồng (Community
Interest Company - CIC): là một loại hình công
ty được thiết kế đặc biệt cho DNXH và được
Chính phủ Anh giới thiệu ra công chúng năm
2005 bằng Bộ quy định về Công ty vì lợi ích
cộng đồng 2005 (The Community Interest
Company Regulations 2005 - CIC Regs). Tuy
nhiên các DNXH không bắt buộc phải lựa chọn
mô hình pháp lý của CIC để tạo dựng doanh
nghiệp của mình.
Theo CIC Regs 2005, các CIC là các doanh
nghiệp cộng đồng (community enterprise) phải
được tổ chức dưới hình thức công ty hữu hạn,
có thể là công ty TNHH hoặc công ty CP quy
định trong Luật Công ty 1985, và cam kết dành
lợi nhuận và tài sản của mình để phục vụ lợi ích
cộng đồng trong điều lệ hoạt động bằng văn bản
(Điều 32 Luật Công ty 2004). Để theo đuổi mục
tiêu này, CIC phải có một khoản tài sản đảm
bảo được gọi là “tài sản khóa” (lock assets) để
hạn chế chuyển tài sản ra ngoài công ty, và đặc
biệt là để đảm bảo rằng số tài sản này tiếp tục
được dùng cho lợi ích cộng đồng. CIC Regs
2005 cũng ấn định mức trần tối đa của các
khoản thanh toán cổ tức và và lợi nhuận mà

P.T.T. Thủy / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học, Tập 31, Số 4 (2015) 56-64

công ty có thể phân bổ. Các CIC cũng bị cấm
thành lập vì mục đích chính trị (Điều 3) hoặc
thành lập để phục vụ quá mức đối với một
nhóm nhất định(Điều 4 và 5), đặc biệt các CIC
không phải là một tổ chức từ thiện, không được
thực hiện các hành vi bất hợp pháp (Điều 5 và 6).
Có thể thấy rằng cấu trúc, hoạt động của
CIC quy định trong đã chuyển những thông
điệp rõ ràng đến các nhà đầu tư rằng doanh
nghiệp phải vận hành vì lợi ích cộng đồng và
mục tiêu xã hội và được bảo vệ bởi các quy
định tương ứng.[2] Để bảo đảm nguyên tắc tôn
trọng quyền tự do kinh doanh, pháp luật của
Anh cũng cho phép một CIC có thể chuyển đổi
hình thức hoạt động thành một tổ chức từ thiện
hoặc trở thành một hợp tác xã (HTX) vì lợi ích
cộng đồng hặc tự nguyện giải thể; tuy nhiên các
CIC có thể không được chuyển đổi thành các
công ty hữu hạn thông thường.
iii) Công ty hợp danh hữu hạn
Công ty hợp danh hữu hạn (limited liability
partnerships – LLP) hoạt động theo Luật Công
ty hợp danh hữu hạn năm 2000 (Limited
Liability Partnerships Act 2000). Đây là loại
hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân tương
tự như các công ty hữu hạn trong Luật Công ty
2006. Không giống hình thức hợp danh cơ bản
(standard partnership) do các doanh nhân đơn
lẻ thành lập (đã đề cập ở mục 2.1), các thành
viên của LLP được hưởng trách nhiệm hữu hạn
đối với các khoản nợ của công ty nhưng công ty
phải minh bạch đối với mục đích thuế. Thành
viên góp vốn (non-coperate partner) phải đăng
ký tự đánh giá tài sản và trả thuế thu nhập cá
nhân trên phần lợi nhuận được chia như các
thương nhân đơn lẻ, trong khi đó phần lợi
nhuận chia cho những thành viên hợp danh
(corporate partner) sẽ phải chịu thuế doanh thu.

59

Mặc dù không được thiết kế một cách đặc
biệt cho DNXH như các CIC, mô hình LLP cho
nhà đầu tư nhiều tự do hơn mô hình công ty
hữu hạn trong việc lựa chọn đối tác, thiết lập
các thương vụ kinh doanh theo mong muốn,
quyết định cách thức vận hành doanh nghiệp và
cách thức phân phối lợi nhuận. Để thành lập
một LLP, chỉ cần các đối tác cùng quyết định
bằng văn bản rằng phần lớn lợi nhuận của công
ty được cống hiến cho mục tiêu xã hội.
2.2.3. Các hợp tác xã và các hiệp hội vì lợi
ích cộng đồng
Theo pháp luật hiện hành, kể từ 01/8/2014,
ở Anh có hai hình thức pháp lý của DNXH
trong lĩnh vực làng nghề và hội ái hữu là các
HTX (Co-operative Societies) và các hội vì lợi
ích cộng đồng (Community Benefit Societies
hoặc BenComms). Tiền thân của các DNXH
loại này chính là các làng nghề và hội ái hữu
(Industrial and Provident Societies-IPS) trước
đây[8]. Các HTX và các hiệp hội này hoạt động
trên nguyên tắc dân chủ và sở hữu tập thể và có
thể chuyển đổi thành hình thức công ty hữu hạn
và ngược lại, nhưng phải tuân thủ các quy định
của các luật có liên quan.
2.2.5 Các tổ chức từ thiện có hoạt động
kinh doanh không vì lợi nhuận
Các tổ chức từ thiện có hoạt động kinh
doanh không vì lợi nhuận (Group structure with
charity status) là một trong những hình thức
pháp lý khá phổ biến của DNXH ở Anh. Theo
xu thế phát triển của xã hội, rất nhiều tổ chức từ
thiện nhận thức được tính thụ động, kém bền
vững của phương thức gây quỹ truyền thống
qua các khoản hiến tặng, tài trợ. Do đó họ đang
nỗ lực tách khỏi sự phụ thuộc này, chuyển sang
tự kinh doanh để tồn tại bền vững [9]. Để giải
quyết vấn đề chuyển đổi của các tổ chức từ
thiện sang DNXH, Luật Từ thiện 2006 (Charity
Act 2006) quy định rằng các tổ chức từ thiệt có

60

P.T.T. Thủy / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học, Tập 31, Số 4 (2015) 56-64

đăng ký (registed charities) được quyền chuyển
đổi toàn bộ, hay một phần tổ chức thành DNXH
hoặc thành lập DNXH dưới hình thức công ty
hữu hạn, bao gồm cả CIC, các HTX hoặc hội ái
hữu (Chương 8). Trong Luật Công ty 2006, Bộ
quy định về Công ty vì lợi ích cộng đồng 2005
và Luật các Hợp tác xã và Hội vì lợi ích cộng
đồng 2014 đều có những quy định về chuyển
đổi mục tiêu và hình thức hoạt động của
doanh nghiệp.

3. So sánh các hình thức pháp lý của doanh
nghiệp xã hội của Việt Nam và Anh
Thống nhất với thông lệ thế giới về khái
niệm DNXH, các nhà làm luật Việt Nam nhất
trí rằng DNXH là một mô hình doanh nghiệp
thực hiện kinh doanh vì mục đích xã hội và phải
cam kết dành đa số lợi nhuận (ít nhất là 51%)
cho các hoạt động vì mục tiêu xã hội đã cam
kết. Để thành lập một DNXH, các nhà đầu tư
phải lựa chọn một trong các hình thức pháp lý
là công ty CP, công ty TNHH, công ty hợp
danh và doanh nghiệp tư nhân[10]. Có thể thấy
rằng hình thức pháp lý của các DNXH ở Việt
Nam và ở Anh có những nét tương đồng và
khác biệt rất rõ rệt như sau:
3.1. Đối với doanh nghiệp xã hội không phải là
công ty
Ở Việt Nam, DNXH có thể thành lập dưới
hình thức pháp lý của doanh nghiệp tư nhân,
nghĩa là mô hình doanh nghiệp “do một cá nhân
làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài
sản của mình về mọi hoạt động của doanh
nghiệp” (Khoản 1 Điều 183 LDN 2014). Theo
quy định của Điều 10, LDN 2014, có thể thấy
rằng các chủ thể kinh doanh là thương nhân thể
nhân khác như "cá nhân kinh doanh” [11], các
"hộ kinh doanh” [12] không được thành lập và

vận hành mô hình DNXH. Tinh thần của quy
định này trái ngược hoàn toàn với quyền tự do
thành lập DNXH của các thương nhân đơn lẻ và
hội hợp danh ở Anh.
3.2. Đối với doanh nghiệp xã hội là công ty
Về hình thức pháp lý, các DNXH là công ty
ở Việt Nam cũng bao gồm công ty CP, công ty
TNHH và công ty HD như ở Anh. Nếu như
giữa các công ty TNHH và công ty CP của hai
nước có nhiều nét tương đồng rõ rệt về cấu trúc
pháp lý và hoạt động, về giới hạn trách nhiệm
tài sản, bản chất pháp lý của công ty hợp danh
của Việt Nam và của Anh hoàn toàn khác nhau.
Với mô hình linh hoạt, dễ áp dụng và tính trách
nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hữu hạn ở
Anh tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư
thành lập DNXH. Trái lại, với trách nhiệm vô
hạn của thành viên hợp danh đối với các khoản
nợ, có lẽ công ty HD theo LDN 2014 không
phải là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nhân
để thành lập DNXH bởi lẽ với mô hình này khả
năng chịu rủi ro là rất lớn.
Pháp luật Việt Nam cũng chưa có một hình
thức pháp lý được thiết kế riêng cho DNXH với
những quy định rõ ràng, linh hoạt về quyền lợi
và trách nhiệm như hình thức công ty vì lợi ích
cộng đồng (CIC) ở Anh để các doanh nhân dễ
dàng lựa chọn và áp dụng.
3.3. Đối với doanh nghiệp xã hội dưới hình
thức hợp tác xã và hiệp hội
Nếu như ở Anh các HTX và các hội vì lợi
ích cộng đồng cũng được coi là những hình
thức công ty (incorporated form) và là những
mô hình pháp lý được ưa chuộng cho DNXH
[2], ở Việt Nam các HTX không được coi là
doanh nghiệp, mà chỉ được coi là “tổ chức kinh
tế tập thể” hình thành trên cơ sở “sở hữu tập
thể”[13]. Theo LDN 2014, DNXH không được

Tài liệu cùng danh mục Luật học

Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp - Chương 5

CHƯƠNG V AN TOÀN ĐIỆN V.1. TÁ C HẠI CỦ A DÒNG ĐIỆ N ĐỐI VỚI CƠ THỂ NGƯỜI Cơ thể ngườ i như vậ t dẫ n điện , vì vậy khi người chạm phả i vậ t dẩn điện có điện áp 1000V hoặ c trong vùn g nguy hiểm củ a điện áp lớn hơn 1000V sẽ xuấ t hiện dòn g điện qua ngườ i .Tuỳ theo cường độ dòng điện qua người mà cơ thể ngườ i có thể bị các tác hại sau : Điệ n làm bị thương Điệ n giật V.1.1 Điện...


Đề cương lịch sử nhà nước và pháp luật

Có rất nhiều quan điểm khác nhau về nguồn gốc nhà nước. Theo thuyết Thần học, cho rằng nhà nươc là do thượng đế sinh ra để quản lý xã hội, quyền lực nhà nước là vĩnh cửu và vô tận nên việc phục tùng quyền lực ấy là cần thiết và tất yếu.


đề thi mẫu môn thi pháp luật đại cưong

tài liệu tham khảo môn pháp luật đại cưong


Bài giảng Luật kinh tế (Luật kinh doanh) - GV. Dương Kim Thế Nguyên

Dưới đây là bài giảng Luật kinh tế (Luật kinh doanh) do GV. Dương Kim Thế Nguyên thực hiện. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về khái quát chung của luật kinh tế; pháp luật về chủ thể kinh doanh; pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh; pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh; pháp luật về phá sản.


Các nguyên tắc bầu cử ở nước ta và thực trạng

Nguyên tắc bầu cử phổ thông - Bầu cử phổ thông có nghĩa là bầu cử mang tính rộng rãi, mọi người đều có quyền đi bầu và có thể được bầu. Bầu cử là họat động của các tầng lớp nhân dân, chứ không phải là hoạt động mang tính đặc quyền, đặc lợi của riêng giai cấp, tầng lớp, dân tộc nào. - Hiến pháp và các Luật bầu cử hiện nay của nước ta đều qui định : Công dân, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình...


Ebook Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU về Đầu tư

Ebook Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU về Đầu tư được thực hiện với hy vọng báo cáo sẽ là nguồn thông tin bổ trợ hữu ích cho quá trình rà soát pháp luật thực thi EVFTA của Chính phủ và là nguồn tham khảo có ý nghĩa để giúp các cơ quan có thẩm quyền của Quốc hội có thêm thông tin trong quá trình phê duyệt EVFTA cũng như chỉ đạo, triển khai, kiểm soát quá trình thực thi EVFTA. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.


Giải thích bộ quy tắc Colreg 72 part 4

Trong trường hợp này trách nhiệm thuộc về cả hai tàu ngang nhau. Còn nếu họ không chứng minh được điều đó và không chịu thề thì trách nhiệm thuộc về tàu gây nên hư hại”. Thực tế là mãi tới thế kỷ XVII, người đi biển chỉ đưa ra những quy tắc không thành văn và hành động một cách tuỳ ý, thích hợp với điều kiện và trạng thái hành trình của tàu. Khi những con tàu có kích thước không lớn, tốc độ không lớn và mật độ giao thông không đáng kể thì những vụ va chạm...


Ebook Một số vấn đề cơ bản về tư pháp quốc tế (sách tham khảo): Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Một số vấn đề cơ bản về tư pháp quốc tế", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Quy chế pháp lý của quốc gia, các tổ chức quốc tế liên chính phủ trong tư pháp quốc tế; tố tụng dân sự quốc tế, giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài bằng trọng tài,... Mời các bạn cùng tham khảo.


53 Câu hỏi thi vấn đáp học phần tư pháp quốc tế

1. Hãy cho biết lịch sử và các tên gọi khác của ngành luật Tư pháp quốc tế ? 2. Vì sao nói Tư pháp Quốc tế là một ngành luật ? 3. Cho biết đặc điểm của các quan hệ xã hội thuộc đối tượng điểu chỉnh của Tư pháp quốc tế?


Giáo trình Luật kinh tế

Giáo trình Luật kinh tế gồm có 8 chương trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về luật kinh tế ở Việt Nam, pháp luật về doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tập thể, các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam,...Mời bạn đọc cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung giáo trình.


Tài liệu mới download

Tập viết - Chữ hoa X Y
 • 22/07/2010
 • 26.583
 • 773
Quyết định số: 623/ĐVN/KTNĐ
 • 04/03/2016
 • 88.677
 • 904

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Hành chính học đại cương
 • 04/10/2011
 • 31.271
 • 238
Loại bỏ luật thừa
 • 11/03/2011
 • 40.406
 • 573

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu