Tìm kiếm tài liệu miễn phí

HÀM VÀ CÔNG THỨC FUNCTION AND FORMULAS

Tiń h tần suất. Kêt́ qua ̉ la ̀ một mãng cać gia ́ tri ̣ đếm được từ bản số liệu tương ứng với cać khoan̉ g cać gia ́ tri.Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


HÀM VÀ CÔNG THỨC FUNCTION AND FORMULAS HÀM VÀ CÔNG THỨC FUNCTION AND FORMULAS thủ thuật máy tính, Microsoft Excel, công thức FUNCTION AND FORMULAS, ứng dụng hàm chuỗi
4.9 5 2393
 • 5 - Rất hữu ích 2.214

 • 4 - Tốt 179

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
 2. 88 8 HÀM VÀ CÔNG THỨC Điêm thi ̉ FUNCTION AND FORMULAS 33 94 91 55 #VALUE! 79 68 Min: Tim gia tri nho nhất 36 45 ̀ ̣́ ̉ Max:  Tim gia tri lớn nhất 56 54 ̀ ̣́ Count:  Đêm số ô co gia tri la số 94 63 ́ ́ ̣́̀            trong bang dữ liệu 58 85 ̉ Countif: Đêm số ô thoa điều kiện 40 51 ́ ̃             nao đo trong bang dữ liệu ̀ ́ ̉ Mode:  Tim số yếu vị ̀ Median:  Tim số trung vị ­ Gia tri nho nhất ̀ ̣́ ̉ Average:  Tinh gia tri trung binh ­ Gia tri nho nhất ́ ̣́ ̀ ̣́ ̉ Stdev: Tinh độ lệch chuẩn mẫu ­ Sô dữ liệu ́ ́ Stdevp: Tinh độ lệch chuẩn tổng thể ­ Sô dữ liệu >50 ́ ́ Var:  Tinh phương sai ­ Sô yếu vị ́ ́ Varp:  Tinh phương sai ­ Sô trung vị ́ ́ Normdist Gia tri phân phối chuẩn ­ Gia tri trung binh ̣́ ̣́ ̀ Norminv Tim x trong phân phối ­ Đô lệch chuẩn mẫu ̀ ̣ chuân ­ Đô lệch chuẩn tổng thể ̉ ̣ ­ Phương sai mâu ̃ ­ Phương sai tông thể ̉   ­ Tinh Normdist tai x=µ ́ ̣ FREQUENCY   ­ Biêt Normdist=0.5, tim x ́ ̀   ­ Số phần tử mẫu   ­ Standard Error FREQUENCY(data_array,bins_array) Tinh tần suất. Kêt qua la một mang cac gia  ́ ́ ̉̀ ̃ ́ ́ Đêm số điểm thi trong 'nưa khoang' dung ha ́ ̉ ̉ ̀ tri đếm được từ ban số liệu tương ứng với  ̣ ̉ Min ­­> (µ­1σ) cac khoang cac gia tri. ́ ̉ ́ ̣́ (µ­1σ) ­­> (µ+1σ) (µ+1σ) ­­> Max data_array: ban số liệu ̉ bins_array: day ô la cac khoang ̃ ̀́ ̉ giá trị cân đêm ̀ ́ Chú ý: x - Phai nhân tổ hợp phim ̉ ́ ́ 12 Ctrl+Shift+Enter 15 18 Correl: Tim hệ số tương quan 21 ̀ cua 2 biến 25 ̉ Covar Tinh hiệp phương sai 27 ́ cua 2 biến 30 ̉  ­ Tinh hệ số tương quan cua x va y ́ ̉ ̀
 3.  ­ Tinh hiệp phương sai của x và y ́
 4. 37 76 30 95 94 87 88 88 42 85 49 88 79 87 63 46 81 34 81 52 98 69 88 58 30 66 69 91 95 61 76 96 61 54 38 97 75 39 33 56 30 30.00 0.004331 5 98 ­1.5 34.42 0.006023 4 6 ­1 45.18 0.011253 ­0.5 55.93 0.016373 0.016373 0 66.68 0.018553 0.018553 0.5 77.43 0.016373 0.016373 67 1 88.18 0.011253 22 2 99.00 0 1 2 3 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 103.50 0 ong 'nưa khoang' dung ham FREQUENCY ̉ ̉ ̀ ̀ > Min va ≤ (µ­1σ) ̀ y 100 125 135 160 220 280 320 uan cua x va y ̉ ̀
 5. sai của x và y
 6. 7 8 8 9 9
 7. HÀM VÀ CÔNG THỨC FUNCTION AND FORMULAS #VALUE! Combin Tinh số tổ hợp 2 C ́ 3 Exp Ham e mũ e2 ̀ Abs Ham lấy gia tri tuyệt đối |­3| ̀ ̣́ Int Ham lấy phần nguyên 3.8 ̀ Fact Ham gia thừa 3! ̀ Ln Ham lấy logaric cơ số e ln(e) ̀ log24 Log Tinh logaric ́ log10100 Log10 Tinh logaric cơ số 10 ́ Mod Tinh phần dư trong  10/3 ́ phep chia ́ Quotient Lây phần nguyên sau khi chia  10/3 ́ Rand Lây số ngẫu nhiên  ́ tư 0 đến 1 ̀ Randbetween Lây 1 số ngẫu nhiên từ 10 ­­> 30 ́ Lây số ngẫu nhiên ́ trong khoang nao đó ̉ ̀ Chu y: Phai vao Add­Ins thêm vao ́́ ̉ ̀ ̀    Analysis ToolPak đê co ham nay ̉́̀ ̀ Round Lây tron số Lam tron 10 cho số 33.55 ́ ̀ ̀ ̀ Làm tròn bỏ phần thập phân của 33.55 Product Tinh tich cac phần tử trong 1 3 ́ ́ ́ trong mang 4 5 ̃ Sum Tinh tổng cac phần tử Tinh tổng H33:I34 ́ ́ ́ trong mang̃ Sumif Tinh tổng cac phần tử  Tinh tổng cac số lớn hơn ́ ́ ́ ́ trong mang với cac phần tử trung bình của mảng H33:I34 ̃ ́ cua mang hay cac phần tử ̉ ̃ ́ tương ưng với cac phần tử ́ ́ cua mang thoa man môt ̉ ̃ ̉ ̃ ̣
 8. điêu kiện nao đó ̀ ̀ Sumifs Tinh tổng cac phần tử  Tinh tổng cac số từ 2­­>4 ́ ́ ́ ́ trong man với cac phần tử cua H33:I34 ̃ ́ ̉ cua man hay cac phần tử ̉ ̃ ́ tương ưng với cac phần tử ́ ́ cua man thoa man nhưng ̉ ̃ ̉ ̃ ̃ điêu kiện nao đó Date T/cây Khach hang ̀ ̀ ́ ̀ Mon Tao Mpp1 ́ Tue Nho Mpp2 Wed Nho Mpp1 Wed Tao Mpp2 ́ Wed Nho Mpp2 Tinh doanh thu từ Nho ban cho khach hang la Mpp1 ́ ́ ́ ̀ ̀ Sumproduct A B Tinh tổng cac tich cua cac 1 20 ́ ́́ ̉ ́ phân tử tương ứng cua  3 10 ̀ ̉ hai ma trân 5 10 ̣ A x B = Mdeterm Tinh đinh thức cua ma trận ́ ̣ ̉ 2 3 1 3 2 3 1 1 2 |C| = Minverse Tinh ma trận nghich đao ́ ̣ ̉ Mmult Tinh tich cua 2 ma trận ́ ́ ̉ = C x A Chú ý: - Kêt quả cua ham MINVERSE ́ ̉ ̀ và ham MMULT la ̀ môt ma trân ̀ ̣ ̣ nên phai dung tổ hợp phim ̉ ̀ ́ Ctrl+Shift+Enter
 9. n của 33.55
 10. Doanh thu  1,000,000   200,000   1,500,000   2,500,000   500,000   cho khach hang la Mpp1 ́ ̀ ̀ = C =C­1
 11. HÀM VÀ CÔNG THỨC FUNCTION AND FORMULAS #VALUE! FV FV(rate,nper,pmt,pv,type) Tính gia tri tương lai cua một khoan đầu  1) Tinh số tiền co được vao cuối năm 2012 dung ham ̣́ ̉ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ̀ tư vơi gia thiết la số tiền đầu tư mỗi thời  ́ ̉ ̀  ­ Đâu năm 2009 gưi vao ngân hang: ̀ ̉ ̀ ̀ đoan không đổi va lai suất cua cac thời  ̣ ̀̃ ̉ ́  ­ Đâu mỗi năm tư 2009 đến 2012 gửi vao ngân hang ̀ ̀ ̀ ̀ đoan không đổi ̣  ­ Lai suất hang năm cua ngân hang: ̃ ̀ ̉ ̀ 2009 2010 2011 Chú ý: - Nêu không có PMT (pmt=0) thì giá trị ́ ̉ ̃ ̉ ̀ cua FV vân không đôi khi Type băng 0 hay 1 - Thông thường, ham FV dung để quy ̀ ̀ đôi giá trị tiên tệ ở thời điêm hiên tai về ̉ ̀ ̉ ̣ ̣ giá trị ở thời điêm tương lai ̉ 2) Tinh số tiền co được vao cuối năm 2012 dung ham ́ ́ ̀ ̀ ̀  ­ Đâu năm 2009 gưi vao ngân hang: ̀ ̉ ̀ ̀  ­ Cuôi mỗi năm tư 2009 đến 2012 gửi vao ngân han ́ ̀ ̀ ̀  ­ Lai suất hang năm cua ngân hang: ̃ ̀ ̉ ̀ 2009 2010 2011 400 4 585.64 200 3 266.20 200 2 242.00 200 1 220.00 200 0 200.00
 12. 1513.84 3) Quy đôi gia tri hiện tai về tương lai ̉ ̣́ ̣  ­ Đâu năm 2009 gưi vao ngân hang: ̀ ̉ ̀ ̀  ­ Lai suất hang năm cua ngân hang: ̃ ̀ ̉ ̀ Cuôi năm 2012 số tiền co được trong ngân hang ́ ́ ̀ 1) Tinh số tiền cần gửi vao ngân hang la bao nhiêu (d PV ́ ̀ ̀ ̀  ­ Để cuôi năm 2012 co được số tiền la: ́ ́ ̀ PV(rate,nper,pmt,fv,type)  ­ Đâu mỗi năm tư 2009 đến 2012 gửi vao ngân hang ̀ ̀ ̀ ̀ Tính gia tri hiện tai cua một khoan đầu tư   ­ Lai suất hang năm cua ngân hang: ̣́ ̣ ̉ ̉ ̃ ̀ ̉ ̀ vơi gia thiết la số tiền đầu tư mỗi thời  ́ ̉ ̀ đoan không đổi va lai suất cua cac thời  ̣ ̀̃ ̉ ́ đoan không đổi ̣ 2009 2010 2011 Chú ý: - Nêu không có PMT (pmt=0) thì giá trị ́ ̉ ̃ ̉ ̀ cua PV vân không đôi khi Type băng 0 hay 1 2) Tinh số tiền cần gửi vao ngân hang la bao nhiêu (d ́ ̀ ̀ ̀  ­ Để cuôi năm 2012 co được số tiền la: ́ ́ ̀ - Thông thường, ham PV dung để quy ̀ ̀ đôi giá trị tiên tệ ở thời điêm tương lai về ̉ ̀ ̉  ­ Cuôi mỗi năm tư 2009 đến 2012 gửi vao ngân han ́ ̀ ̀ ̀ giá trị ở thời điêm hiên tai ̉ ̣ ̣  ­ Lai suất hang năm cua ngân hang: ̃ ̀ ̉ ̀ 2009 2010 2011 ­10000 4 ­6830.13 1000 4 683.01 1000 3 751.31 1000 2 826.45 1000 1 909.09
 13. ­3660.27 3) Quy đôi gia tri tương lai về hiện tai ̉ ̣́ ̣  ­ Cuôi năm 2012 muôn co số tiền trong ngân hang: ́ ́ ́ ̀  ­ Lai suất hang năm cua ngân hang: ̃ ̀ ̉ ̀ Đâu năm 2009 phai gửi tiền vao trong ngân hang ̀ ̉ ̀ ̀ 1) Tinh số tiền cần tra ngân hang (dung ham PMT) PMT ́ ̉ ̀ ̀ ̀  ­ Vay ngân hang đầu năm 2009 với số tiền la: ̀ ̀  ­ Lai suất hang năm cua ngân hang: PMT(rate,nper,pv,fv,type) ̃ ̀ ̉ ̀  ­ Tra ngân hang cuôi môi năm từ năm 2009 đến 201 Tính sô tiền phai tra cố đinh cua mỗi kỳ  ̉ ̀ ́ ̃ ́ ̉ ̉ ̣ ̉ khi vay ngân hang hay tinh số tiền cố  Cuôi mỗi năm phai tra ngân hang: ̀ ́ ́ ̉ ̉ ̀ đinh phai gửi vao ngân hang mỗi ky để  ̣ ̉ ̀ ̀ ̀ co được một số tiền tiết kiệm nao đo  ́ ̀ ́ trong tương lai vơi gia thiết la lai suất cua  ́ ̉ ̀̃ ̉ cac thời đoan không đổi ́ ̣ 2009 2010 2011 2) Tinh số tiền cần gửi ngân hang (dung ham PMT) ́ ̀ ̀ ̀  ­ Cuôi năm 2012 co được số tiền la: ́ ́ ̀  ­ Lai suất hang năm cua ngân hang: ̃ ̀ ̉ ̀  ­ Gưi vao ngân hang đâu môi năm từ năm 2009 đến  ̉ ̀ ̀ ̀ ̃ Đâu mỗi năm phai gửi vao ngân hang: ̀ ̉ ̀ ̀ 2009 2010 2011  1,958.8  2867.9 2009
 14.  1,958.8  2607.2 2010  1,958.8  2370.2 2011  1,958.8  2154.7 2012 10,000 1) Tinh gia tri hiện tai cua dong ngân lưu (dung ham N ́ ̣́ ̣ ̉ ̀ ̀ ̀  ­ Suât chiết khấu: ́ NPV  ­ Dong ngân lưu ̀ 2009 2010 2011 NPV(rate,value1,value2, ...) $1,000 $3,000 Tính gia tri hiện tai rong cua một dự an  Gia tri hiện tai rong  ̣́ ̣̀ ̉ ́ ̣́ ̣ ̀ đâu tư dựa vao suất chiết khấu va dong  ̀ ̀ ̀̀ ngân lưu 2009 2010 2011 Chú ý: - Ham NPV sẽ qui cac giá trị trong dong ̀ ́ ̀ 2) Tinh gia tri hiện tai cua dong ngân lưu (dung ham N ́ ̣́ ̣ ̉ ̀ ̀ ̀ ngân lưu về giá trị hiên tai ̣ ̣  ­ Suât chiết khấu: ́  ­ Dong ngân lưu ̀ - Khi tinh NPV cua dong ngân lưu thì giá ́ ̉ ̀ 2009 2010 2011 trị ở thời điêm hiên tai trong dong ngân ̉ ̣ ̣ ̀ ­$3,000 $1,000 $3,000 lưu sẽ không cân quy đôi nghia là không ̀ ̉ ̃ Gia tri hiện tai rong  đưa vao lam đôi số cua ham NPV ̀ ̀ ́ ̉ ̀ ̣́ ̣ ̀ 2009 2010 2011 1) Tinh suất thu lợi nội tai cho dong ngân lưu (dung ha ́ ̣ ̀ ̀ IRR IRR(values,guess)
 15. IRR  ­ Dong ngân lưu ̀ 2009 2010 2011 IRR(values,guess) ­$5,000 $1,000 $3,000 Tính suât thu lợi nội tai cho dong ngân  ́ ̣ ̀ Gia tri hiện tai rong  ̣́ ̣ ̀ lưu. Điêu kiện khoang thời gian giữa cac  ̀ ̉ ́ gia tri trong dong ngân lưu phai như  ̣́ ̀ ̉ nhau. 2009 2010 2011 Chú ý: - Ham IRR có luc cân phai được cung ̀ ́ ̀ ̉ câp môt giá trị dự đoan để giup nó tim ra ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̉ kêt qua. - Ham IRR chăng qua là bai toan tim ̀ ̉ ̀ ́̀ 'rate' để NPV=0. Do đo, nó sẽ lam phep ́ ̀ ́ thử cho 'rate' để thoã NPV = 0, phương phap dò tim nay đôi luc không tim ra ́ ̀ ̀ ́ ̀ nghiêm nên cân sự trợ giup giá trị dự ̣ ̀ ́ đoan là Guess ́
 16. cuối năm 2012 dung ham FV ̀ ̀ ân hang: ­$400 ̀ ́n 2012 gửi vao ngân hang: ­$200 ̀ ̀ ân hang: 10% ̀ $1,606.66 2012 cuối năm 2012 dung ham FV ̀ ̀ ân hang: ­$400 ̀ ́n 2012 gửi vao ngân hang: ­$200 ̀ ̀ ân hang: 10% ̀ $1,513.84 2012
 17. ̀ tương lai ân hang: ­$400 ̀ ân hang: 10% ̀ ược trong ngân hang $585.64 ̀ gân hang la bao nhiêu (dung ham PV) ̀ ̀ ̀ ̀ ̣c số tiền la: $10,000 ̀ ́n 2012 gửi vao ngân hang: ­$1,000 ̀ ̀ ân hang: 10% ̀ ­$3,343.28 2012 gân hang la bao nhiêu (dung ham PV) ̀ ̀ ̀ ̀ ̣c số tiền la: $10,000 ̀ ́n 2012 gửi vao ngân hang: ­$1,000 ̀ ̀ ân hang: 10% ̀ ­$3,660.27 2012 2012 2012 2011 2010 2009
 18. ề hiện taị số tiền trong ngân hang: $1,000 ̀ ân hang: 10% ̀  vao trong ngân hang ­$683.01 ̀ ̀  hang (dung ham PMT) ̀ ̀ ̀ 2009 với số tiền la: $10,000 ̀ ân hang: 10% ̀ ăm từ năm 2009 đến 2012 ­$3,154.71 2012  hang (dung ham PMT) ̀ ̀ ̀ ố tiền la: $10,000 ̀ ân hang: 10% ̀ ôi năm từ năm 2009 đến 2012 ̃ ngân hang: ­$1,958.83 ̀ 2012

Tài liệu cùng danh mục Tin học văn phòng

Cách tạo và sử dụng các macro tự động trong Word 2010

Nhiều người có thể không biết gì về lợi ích của macro khi chạy tự động trong Word 2010. Đó là các lệnh Word được lưu trữ trong một tập tin và thực hiện khi sử dụng, giống như một chương trình nhỏ.Ví dụ, nếu bạn tạo rất nhiều kịch bản tài liệu công việc nào đó, bạn có thể tạo cho mình một macro. Macro là lệnh thực thi một kịch bản công việc đó. Tạo macro chính là việc ghi lại một tập các thao tác xử lý của người dùng (Record Macro) sau đó lưu lại thành một...


BÀI GIẢNG TIN HỌC CƠ SỞ - BÀI 2. CẤU TẠO VÀ CÁC THIẾT BỊ CỦA MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

Bộ nhớ trong là nơi lưu trữ thông tin tạm thời trong quá trình làm việc của máy tính. CPU truy xuất dữ liệu trực tiếp từ bộ nhớ trong. Đặc tính của bộ nhớ trong Tốc độ truy xuất thông tin nhanh Nói chung, không giữ được thông tin khi không có nguồn nuôi Giá thành lưu trữ cao


Kiểm tra khả năng tương thích của Windows 7 – Part 3

Kiểm tra khả năng tương thích của Windows 7 – Phần 3 Trong bài viết trước của loạt bài này, chúng tôi đã chỉ ra cách làm thế nào để thực hiện cấu hình ban đầu cho bộ công cụ Application Compatibility Toolkit. Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm thế nào để tạo ra một gói sưu tập dữ liệu cho bộ công cụ Application Compatibility Toolkit. Tạo ra một gói sưu tập dữ liệu Để tạo các gói bộ sưu tập dữ liệu, bắt đầu bằng cách mở Application Compatibility Manager. Application Compatibility...


Giáo trình phân tích quy trình tập hợp các tiến trình hoạt động của hệ thống multiprocessor p4

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình tập hợp các tiến trình hoạt động của hệ thống multiprocessor p4', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng và bài tập mẫu Microsoft Excel 2007 - Chương 10: Phục vụ một số hàm thông dụng

Hàm SUBSTITUTE: Cú pháp: SUBSTITUTE (Dữ liệu chuỗi, Chuỗi cũ, Chuỗi mới, n). Giải thích: Thay thế Chuỗi cũ trong dữ liệu bằng Chuỗi mới. Sự thay thế chỉ xảy ra tại lần xuất hiện thứ n trong Dữ liệu chuỗi.


Các giải pháp làm mát máy tính ngày hè

Khi nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ 40oC như một số ngày vừa qua tại miền Bắc, bạn cần áp dụng một số phương pháp làm mát cho chiếc máy tính của mình nếu không muốn nó đột nhiên “đổ bệnh”. Máy tính đang trở thành thiết bị hỗ trợ không thể thiếu đối với công việc, tuy nhiên cũng giống như con người, máy tính không thể chịu được nhiệt độ cao. Khi đó, các linh kiện sẽ nhanh chóng hỏng hóc và không thể vận hành một cách bình thường. Máy tính là một khối bao gồm nhiều...


giáo trình tin học đại cương 2010

với mục tiêu giới thiệu các kiến thức cơ bản về máy vi tính đến tất cả mọi người. Bên cạnh, một số phần mềm cũng được trình bày ở góc độ tổng quan như: Hệ điều hành Microsoft Windows XP, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003 và mạng Internet.giúp chúng ta luyện kỹ năng,sử dụng máy tính qua các phần mềm trên.


Microsoft ® Office 2010 Simply Phần 1

Được đăng bởi Wiley Publishing, Inc 10475-giao điểm Boulevard Indianapolis, IN 46256 www.wiley.com đăng đồng thời ở Canada Copyright © 2010 by Wiley Publishing, Inc, Indianapolis, Indiana Không có phần nào của ấn phẩm này có thể được sao chép.


ERP Making It Happen The Implementers’ Guide to Success with Enterprise Resource Planning phần 9

Nhiệm vụ được hoàn thành trong công tác THÁNG Hoàn thành 3 3-1. Loạt các cuộc họp kinh doanh được thực hiện cho Ban chỉ đạo. 3-2. Loạt các cuộc họp kinh doanh được thực hiện bởi những người trong nhóm dự án cho tất cả những người khác có liên quan với slice. 3-3.


Hướng dẫn sử dụng những tính năng trong Windows Control Panel (P2)

Khi gặp rắc rối với chiếc máy tính bạn thường lên mạng search các phần mềm để giải quyết các vấn đề mà đôi khi bạn quên mất những tiện ích có sẵn trong máy tính của bạn. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn sử dụng những tính năng có sẵn trong máy tính đó là công cụ Windows Control Panel. 2. Giúp máy tính chạy nhanh hơn Hiển thị nhanh hơn Với một chiếc máy tính cũ hoặc cấu hình không mạnh, khả năng hoạt động của Windows XP sẽ được cải thiện khá nhiều bằng cách...


Tài liệu mới download

TCVN 7801:2008
 • 02/05/2018
 • 12.021
 • 248

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Microsoft
 • 06/11/2009
 • 39.704
 • 157
Các thủ thuật với Office
 • 16/03/2009
 • 88.091
 • 231

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu