Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giáo trình phân tích khả năng nhận diện quan điểm về nền kinh tế đã và đang tồn tại nhiều hình thức sở hữu p9

Hải quan Thủ đô kết hợp với Công an Quản lý thị trường, Cục thuế, Kho bạc, Cơ quan văn hoá, Viện kiểm soát, kiểm lâm… tham gia Ban chỉ đạo 127 của Thành phố đã có những thành tích trong công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại. Đóng góp vào công cuộc đổi mới của thủ đô, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động kinh tế đối ngoại, du lịch trên thành phố và các vùng lân cận. Bên cạnh đó, để làm...Đánh giá tài liệu

4.0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Giáo trình phân tích khả năng nhận diện quan điểm về nền kinh tế đã và đang tồn tại nhiều hình thức sở hữu p9 Giáo trình phân tích khả năng nhận diện quan điểm về nền kinh tế đã và đang tồn tại nhiều hình thức sở hữu p9 giáo trình đại học, tài liệu mạng, giáo trình cơ điện, giáo trình thiết kế, tài liệu kế toán
4.0 5 2328
 • 5 - Rất hữu ích 76

 • 4 - Tốt 2.252

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. C - KÕt luËn H¶i quan Thñ ®« kÕt hîp víi C«ng an Qu¶n lý thÞ tr­êng, Côc thuÕ, Kho b¹c, C¬ quan v¨n ho¸, ViÖn kiÓm so¸t, kiÓm l©m… tham gia Ban chØ ®¹o 127 cña Thµnh phè ®· cã nh÷ng thµnh tÝch trong c«ng t¸c ®Êu tranh chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. §ãng gãp vµo c«ng cuéc ®æi míi cña thñ ®«, gi÷ v÷ng an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi, thóc ®Èy m¹nh mÏ ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i, du lÞch trªn thµnh phè vµ c¸c vïng l©n cËn. Bªn c¹nh ®ã, ®Ó lµm tèt nhiÖm vô trong giai ®o¹n tíi, thµnh phè Hµ Néi cÇn ph¶i nç lùc, phÊn ®Êu nhiÒu h¬n n÷a, ph¸t huy néi lùc kh¾c phôc khã kh¨n, söa ch÷a thiÕu sãt tån t¹i trong c«ng cuéc chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ®Ó xøng ®¸ng víi vÞ trÝ vµ vai trß cña m×nh.
 2. lêi cam kÕt Em xin cam ®oan néi dung cña bµi TiÓu luËn lµ do em tù tæng hîp th«ng tin cña b¸o, ®µi vµ dïng kh¶ n¨ng ph©n tÝch cña m×nh ®Ó viÕt ra. Chø kh«ng ph¶i ®i sao chÐp hay lÊy bµi cña ng­êi kh¸c.
 3. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Thêi b¸o Kinh tÕ 2. T¹p chÝ th«ng tin vµ lý luËn 3. B¸o Th­¬ng m¹i sè 4, 5, 6, 7 n¨m 2004 4. T¹p chÝ th«ng tin tµi chÝnh 5. Tõ ®iÓn tiÕng viÖt 6. LuËt Th­¬ng m¹i ViÖt Nam
 4. Môc lôc A. Lêi nãi ®Çu ................................................................................ 1 B. Néi dung ..................................................................................... 2 I. Lý luËn chung vÒ bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ....................... 2 1. Kh¸i niÖm vÒ bu«n lËu ...................................................................... 2 2. Kh¸i niÖm vÒ gian lËn th­¬ng m¹i ..................................................... 2 3. Mèi quan hÖ gi÷a bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ........................... 3 II. Thùc tr¹ng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ë thµnh phè Hµ Néi hiÖn nay ......................................................................................................... 3 1. T×nh h×nh bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i ........................................... 3 2. Chèng bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i ................................................ 5 3. Nguyªn nh©n ..................................................................................... 8 4. HËu qu¶............................................................................................. 8 III. C¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ë thµnh phè Hµ Néi ........................................................................................ 8 C. KÕt luËn................................................................................... 10
 5. Lêi cam kÕt ................................................................................. 11 Tµi liÖu tham kh¶o ................................................................ 12

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Giáo trình Kinh tế công cộng: Tập 1 - PGS.TS Phạm Văn Vận

Giáo trình về Kinh tế công cộng tập 1 trình bày về những vấn đề công cộng. Kết cấu tập 1 bao gồm 6 chương với các nội dung lần lượt: Tổng quan về vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường và đối tượng nghiên cứu của môn học Kinh tế Công cộng, Chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, Chính phủ với vai trò ổn định kinh tế vĩ mô trong điều kiện toàn cầu hóa, lựa chọn công cộng, các công cụ chính sách can thiệp chủ yếu của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường.


ĐỀ XUẤT VIỆT NAM GIA NHẬP CÔNG ƯỚC VIÊN VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

Công ước Viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (Công ước Viên 1980 hay CISG) là một trong những công ước quốc tế về thương mại được phê chuẩn và áp dụng rộng rãi nhất hiện nay, với 74 thành viên (tính đến ngày 11/4/2010/) ước tính CISG điều chỉnh khoảng 3/4 giao dịch thương mại quốc tế. Việt Nam hiện chưa phải thành viên của Công ước trong khi giao dịch thương mại quốc tế đang ngày càng trở thành một phần hết sức quan trọng trong nền kinh tế nước ta (bao gồm...


Bài tập môn kinh tế lượng

Đề bài Số liệu thống kê về vốn đầu tư với GDP Việt N Giá hiện hành: Triệu đồng GDP tăng thêm (Y) 41704 39649 54467 77681 101864 123904 135055 169449 Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam năm 20 Vốn đầu


TỔNG CUNG TRONG NGẮN HẠN

Thảo luận các mô hình tổng cung ngắn hạn, Giới thiệu đường Phillips , Vấn đề chi phí cắt giảm lạm phát, Lý thuyết tổng cung mới


GIÁO TRÌNH KINH TẾ QUỐC TẾ - TS. HUỲNH MINH TRIẾT

. Kinh tế quốc tế là môn khoa học nghiên cứu những vấn đề về phân phối và sử dụng các nguồn lực, tài nguyên giữa các quốc gia, các nền kinh tế thông qua việc trao đổi hàng hoá hữu hình và vô hình, dịch vụ, sự vận động của các yếu tố sản xuất, chuyển đổi tiền tệ và thanh toán giữa các nước .


Ebook Đông Á phục hồi và phát triển (sách tham khảo): Phần 1

Phần 1 cuốn sách tham khảo "Đông Á phục hồi và phát triển" cung cấp cho người đọc các nội dung: Sự phục hồi đang lấy lại động năng, quản lý hội nhập tài chính, duy trì tính cạnh tranh trong thương mại và đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.


chương trình đào tạo ngành Kinh tế nông nghiệp

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế nông nghiệp của trường Đại học Nông lâm Thái nguyên được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ GD&ĐT ban hành theo quyết định số 23/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/07/2004...


Lecture International business - Chapter 7: Foreign direct investment

In this chapter, you will explore foreign direct investment. You will also: Learn about worldwide patterns of foreign direct investment flows and the theories that attempt to explain them; understand important management issues in the foreign direct investment decision; and examine why governments intervene in the flow of foreign direct investment and the methods they use.


Lecture Economics (19/e) - Chapter 25: Economic growth

In this chapter, students will be able to understand: List two ways that economic growth is measured; define "modern economic growth" and explain the institutional structures needed for an economy to experience it; identify the general supply, demand, and efficiency forces that give rise to economic growth; describe "growth accounting" and the specific factors accounting for economic growth in the United States;...


Master of Arts in Responsible Management and Sustainable Economic Development

Natural resources- definition, characteristics and classification of natural resources. Historical development of natural resource economics, major natural resource issues, role of economics in natural resource planning, policy formulation and management. Common property resources. Time and spatial analysis in use of renewable and nonrenewable natural resources. Natural resource accounting. Natural resource scarcity, measures to mitigate resource scarcity, individual utility and the social welfare function. Sources of inefficiency in natural resource use-market behaviour, property rights and government policies. Allocation of renewable and non-renewable resources under various market structures citing examples of fisheries, forests, water resources and land resources. Natural resource planning and management....


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Lý thuyết trò chơi phần 2
 • 19/07/2011
 • 66.281
 • 723

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu