Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giáo trình phân tích khả năng nhận diện quan điểm về nền kinh tế đã và đang tồn tại nhiều hình thức sở hữu p9

Hải quan Thủ đô kết hợp với Công an Quản lý thị trường, Cục thuế, Kho bạc, Cơ quan văn hoá, Viện kiểm soát, kiểm lâm… tham gia Ban chỉ đạo 127 của Thành phố đã có những thành tích trong công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại. Đóng góp vào công cuộc đổi mới của thủ đô, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động kinh tế đối ngoại, du lịch trên thành phố và các vùng lân cận. Bên cạnh đó, để làm...Đánh giá tài liệu

4.0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Giáo trình phân tích khả năng nhận diện quan điểm về nền kinh tế đã và đang tồn tại nhiều hình thức sở hữu p9 Giáo trình phân tích khả năng nhận diện quan điểm về nền kinh tế đã và đang tồn tại nhiều hình thức sở hữu p9 giáo trình đại học, tài liệu mạng, giáo trình cơ điện, giáo trình thiết kế, tài liệu kế toán
4.0 5 2328
 • 5 - Rất hữu ích 76

 • 4 - Tốt 2.252

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. C - KÕt luËn H¶i quan Thñ ®« kÕt hîp víi C«ng an Qu¶n lý thÞ tr­êng, Côc thuÕ, Kho b¹c, C¬ quan v¨n ho¸, ViÖn kiÓm so¸t, kiÓm l©m… tham gia Ban chØ ®¹o 127 cña Thµnh phè ®· cã nh÷ng thµnh tÝch trong c«ng t¸c ®Êu tranh chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. §ãng gãp vµo c«ng cuéc ®æi míi cña thñ ®«, gi÷ v÷ng an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi, thóc ®Èy m¹nh mÏ ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i, du lÞch trªn thµnh phè vµ c¸c vïng l©n cËn. Bªn c¹nh ®ã, ®Ó lµm tèt nhiÖm vô trong giai ®o¹n tíi, thµnh phè Hµ Néi cÇn ph¶i nç lùc, phÊn ®Êu nhiÒu h¬n n÷a, ph¸t huy néi lùc kh¾c phôc khã kh¨n, söa ch÷a thiÕu sãt tån t¹i trong c«ng cuéc chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ®Ó xøng ®¸ng víi vÞ trÝ vµ vai trß cña m×nh.
 2. lêi cam kÕt Em xin cam ®oan néi dung cña bµi TiÓu luËn lµ do em tù tæng hîp th«ng tin cña b¸o, ®µi vµ dïng kh¶ n¨ng ph©n tÝch cña m×nh ®Ó viÕt ra. Chø kh«ng ph¶i ®i sao chÐp hay lÊy bµi cña ng­êi kh¸c.
 3. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Thêi b¸o Kinh tÕ 2. T¹p chÝ th«ng tin vµ lý luËn 3. B¸o Th­¬ng m¹i sè 4, 5, 6, 7 n¨m 2004 4. T¹p chÝ th«ng tin tµi chÝnh 5. Tõ ®iÓn tiÕng viÖt 6. LuËt Th­¬ng m¹i ViÖt Nam
 4. Môc lôc A. Lêi nãi ®Çu ................................................................................ 1 B. Néi dung ..................................................................................... 2 I. Lý luËn chung vÒ bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ....................... 2 1. Kh¸i niÖm vÒ bu«n lËu ...................................................................... 2 2. Kh¸i niÖm vÒ gian lËn th­¬ng m¹i ..................................................... 2 3. Mèi quan hÖ gi÷a bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ........................... 3 II. Thùc tr¹ng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ë thµnh phè Hµ Néi hiÖn nay ......................................................................................................... 3 1. T×nh h×nh bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i ........................................... 3 2. Chèng bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i ................................................ 5 3. Nguyªn nh©n ..................................................................................... 8 4. HËu qu¶............................................................................................. 8 III. C¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ë thµnh phè Hµ Néi ........................................................................................ 8 C. KÕt luËn................................................................................... 10
 5. Lêi cam kÕt ................................................................................. 11 Tµi liÖu tham kh¶o ................................................................ 12

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Bài giảng Toán kinh tế: Mô hình giải tích phân tích kinh tế - Kinh doanh - ThS. Ngô Văn Phong

Bài giảng "Toán kinh tế: Mô hình giải tích phân tích kinh tế - Kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Công cụ toán, các mô hình kinh tế, các bài toán kinh tế, vận dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Giáo trình nghiệp vụ thư ký part 5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình nghiệp vụ thư ký part 5', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Lecture Managerial economics (8e): Chapter 3 - Samuelson, Marks

Chapter 3 - Demand analysis and optimal pricing. In chapter 2, we presented a simple model of profit maximization. There the manager began with demand and cost functions and used them to determine the profit-maximizing price and output level for a given product or service. In this chapter, we will take a closer look at demand and the role it plays in managerial decision making.


Ebook Trung Quốc với việc hoàn thành thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Trung Quốc với việc hoàn thành thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa", phần 2 trình bày các nội dung: Trung Quốc với việc quy hoạch thống nhất; chế độ ruộng đất, một trọng điểm của việc hoàn thiện thể chế kinh tế nông thôn Trung Quốc,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Derivatives markets (2nd edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Derivatives markets" has contents: Introduction to derivatives; an introduction to forwards and options; insurance, collars, and other strategies; introduction to risk management; financial forwards and futures; commodity forwards and futures; interest rate forwards and futures,....and other contents.


Câu hỏi trắc nghiệm về môn kinh tế vĩ mô

1- Cho biết những câu bình luận sau đây: Việc chính phủ tăng chi tiêu cho quốc phòng mà không tăng thuế có thể dẫn đến GNP cao hơn và giá cả thấp hơn. Trả lời: Sai vì: chính phủ tăng chi tiêu cho quốc phòng mà không tăng thuế AD  P Y. 2- Khi tính tổng sản phẩm quốc dân thì không được (+) khoản chi tiêu cho tiêu dùng và chênh lệch hàng tồn kho. Trả lời: Sai vì: Khi tính tổng sản phẩm quốc dân GNP thì được (+) khoản chi tiêu cho tiêu dùng và chênh...


Lecture Economics (18th edition): Chapter 18 - McConnell, Brue, Flynn's

Chapter 18 - Antitrust policy and regulation. In this chapter, students will be able to understand: List and explain the core elements of the major antitrust (antimonopoly) laws in the United States, describe some of the key issues relating to the interpretation and application of antitrust laws, identify and explain the economic principles and difficulties relating to the setting of prices (rates) charged by so-called natural monopolies, discuss the nature of "social regulation," its benefits and costs, and its optimal level.


Từ diễn đàn SIATON toàn cầu hóa và tổ chức thương mại thế giới WTO

Ngày 7/11/2006 đánh dấu một mốc đáng ghi nhớ trong chặng đường phát triển của kinh tế Việt Nam: Việt Nam được công nhận là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sau 11 năm đàm phán. Điều đó có nghĩa là Việt Nam đã chính thức tham gia sâu rộng hơn vào quá trình toàn cầu hoá (TCH) kinh tế, một cuộc chơi mở ra rất nhiều cơ hội, nhưng cũng không ít thách thức. Cơ hội mà không biết tận dụng thì cơ hội sẽ biến thành thách thức. Thách thức mà biết cách vượt qua thì thách thức sẽ biến thành...


Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Sơn

Chương 2 Lý thuyết cổ điển về thương mại quốc tế thuộc bài giảng lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung chính trình bày sau: Lý thuyết lợi thế tuyệt đối của A. Smith, qui luật lợi thế so sánh của D. Ricardo, lý thuyết chi phí cơ hội của Haberler.


Lecture Economics (6/e): Chapter 24 - Stephen L. Slavin

Chapter 24 - Monopolistic competition. The following will be discussed in this chapter: The monopolistic competitor in the short and long runs, product differentiation, the characteristics of monopolistic competition, price discrimination.


Tài liệu mới download

Change Guy - Tập 3
 • 24/04/2013
 • 75.667
 • 700
Change Guy - Tập 1
 • 24/04/2013
 • 98.419
 • 591
Change Guy - Tập 2
 • 24/04/2013
 • 82.519
 • 279

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bài giảng về Kinh tế lượng
 • 09/04/2012
 • 63.274
 • 473
SẢN XUẤT VÀ TĂNG TRƯỞNG
 • 18/09/2011
 • 96.095
 • 309

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu