Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giáo Trình How To Use AutoIt A Professional Manner part 49

Tham khảo tài liệu 'giáo trình how to use autoit a professional manner part 49', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quảĐánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Giáo Trình How To Use AutoIt A Professional Manner part 49 Giáo Trình How To Use AutoIt A Professional Manner part 49 Thủ thuật lập trình, Hướng dẫn lập trình, Học lập trình, Sử dụng Auto, Thuần Hóa AutoIT, Học AiHO.
4.6 5 2558
 • 5 - Rất hữu ích 1.426

 • 4 - Tốt 1.132

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. The top of the control. If -1 is used then top will be computed according to top GUICoordMode. width [optional] The width of the control (default is the previously used width). height [optional] The height of the control (default is the previously used height). Return Value Success: trả lại ControlID Failure: Returns 0. Remarks This function attempts to embed an 'ActiveX Control' or a 'Document Object' inside the GUI. Not every control can be embedded. They must at least support an 'IDispatch' interface. 'Document Objects' will only be visible if the Windows style $WS_CLIPCHILDREN has been used in GUICreate(). The GUI functions GUICtrlRead and GUICtrlSet have no effect on this control. The object can only be controlled using 'methods' or 'properties' on the $ObjectVar. Related ObjCreate, ObjGet, ObjEvent, IsObj Example #include #include Opt('MustDeclareVars', 1)
 2. Example() ; Simple example: Embedding an Internet Explorer Object inside an AutoIt GUI ; ; See also: http://msdn.microsoft.com/workshop/browser/webbrowser/reference/objects/intern etexplorer.asp Func Example() Local $oIE, $GUIActiveX, $GUI_Button_Back, $GUI_Button_Forward Local $GUI_Button_Home, $GUI_Button_Stop, $msg $oIE = ObjCreate("Shell.Explorer.2") ; Create a simple GUI for our output GUICreate("Embedded Web control Test", 640, 580, (@DesktopWidth - 640) / 2, (@DesktopHeight - 580) / 2, BitOR($WS_OVERLAPPEDWINDOW, $WS_CLIPSIBLINGS, $WS_CLIPCHILDREN)) $GUIActiveX = GUICtrlCreateObj ($oIE, 10, 40, 600, 360) $GUI_Button_Back = GUICtrlCreateButton("Back", 10, 420, 100, 30) $GUI_Button_Forward = GUICtrlCreateButton("Forward", 120, 420, 100, 30) $GUI_Button_Home = GUICtrlCreateButton("Home", 230, 420, 100, 30) $GUI_Button_Stop = GUICtrlCreateButton("Stop", 330, 420, 100, 30) GUISetState() ;Show GUI $oIE.navigate("http://www.autoitscript.com") ; Waiting for user to close the window While 1 $msg = GUIGetMsg() Select Case $msg = $GUI_EVENT_CLOSE ExitLoop Case $msg = $GUI_Button_Home $oIE.navigate("http://www.autoitscript.com") Case $msg = $GUI_Button_Back $oIE.GoBack Case $msg = $GUI_Button_Forward $oIE.GoForward
 3. Case $msg = $GUI_Button_Stop $oIE.Stop EndSelect WEnd GUIDelete() EndFunc ;==>Example Function Reference GUICtrlCreatePic tạo một Picture control cho GUI. GUICtrlCreatePic ( filename, left, top [, width [, height [, style [, exStyle]]]] ) Parameters filename đường dẫn tới file ảnh left tọa độ X top tọa độ Y width chiều rộng height chiều cao kiểu. xem thêm GUI Control Styles Appendix. style default (-1) : $SS_NOTIFY forced style : $SS_BITMAP exStyle kiểu mở rộng. xem Extended Style Table. Return Value
 4. Success: trả lại ControlID Failure: Returns 0. Remarks để đặt các thuộc tính cho control ta dùng GUICtrlSet.... để thay đổi ảnh hiện thị tao dùng GUICtrlSetImage nếu bạn muốn kích thước control = kích thuwocs ảnh thì dùng width=height=0. To have a transparent picture it is needed to create the GUI window with WS_EX_LAYERED extended style. The left-top pixel will be used as the transparency color. If several pictures are created the last picture is defining the transparent color. See example 2. . để sử dụng nhiều kiểu trong style ta dùng BitOr($GUI_SS_DEFAULT_PIC, newstyle,...). để có thể dùng đc các biến trên ta cần phải khai báo thư viện #include in your script. Default resizing is $GUI_DOCKSIZE. If a picture is set as a background picture, as the other controls will overlap, it's important to disable the pic control and create it after the others controls: GuiCtrlSetState(-1,$GUI_DISABLE). This is not enough for Tab or Listview control which behave differently. In this case you need to create the picture with the $WS_CLIPSIBLINGS style, GuiCtrlSetState(-1,$GUI_ONTOP) is necessary for the Tab or Listview control. The extended style $GUI_WS_EX_PARENTDRAG can be used to allow the dragging of the parent window for windows that don't have a titlebar (no $WS_CAPTION style in GUICreate). mầu nền luôn luôn là trong suốt. GUICtrlSetBkColor() ko có hiệu lực. PNG có thể sử dụng với GDI+. xem vd3
 5. Related GUICoordMode (Option), GUICtrlSetImage, GUICtrlSet..., GUIGetMsg Example #include #include Opt('MustDeclareVars', 1) Global $gui, $guiPos, $pic, $picPos Example1() Example2() ;----- example 1 ---- Func Example1() Local $n, $msg GUICreate("My GUI picture", 350, 300, -1, -1, $WS_SIZEBOX + $WS_SYSMENU) ; will create a dialog box that when displayed is centered GUISetBkColor(0xE0FFFF) $n = GUICtrlCreatePic(@SystemDir & "\oobe\images\mslogo.jpg", 50, 50, 200, 50) GUISetState() ; Run the GUI until the dialog is closed While 1 $msg = GUIGetMsg() If $msg = $GUI_EVENT_CLOSE Then ExitLoop WEnd

Tài liệu cùng danh mục Kỹ thuật lập trình

cách cài đặt mạng WIFI

Một mạng Wi-Fi cho riêng mình, có thể cấp quyền (mật khẩu) cho bạn bè cùng truy cập Internet qua mạng Wi-Fi. Để cài đặt mạng máy tính dùng trong gia đình hỗ trợ hai chức năng cơ bản: chia sẻ dữ...


C Giao tiếp máy tính

Lập trình cho vi điều khiển trên keil C Lập trình trên máy tính dùng C# Thiết lập kết nối giữa Visual Studio 2008 và proteus bằng virtual COM. Các phần mềm cần cài đặt: 1. Proteus 2. Keil C 3. Visual Studio 2008 4. Virtual COM B1:Lập trình điều khiển đèn LED1 và LED2 qua các nút nhấn trên giao diện máy tính: Phương pháp:


Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 4B - Nguyễn Khanh Văn

Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Bài 4B: Nested class" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, phân loại Nested class (inter class, static nested class,...). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


AutoI Technology Curriculum Book part 136

Tham khảo tài liệu 'autoi technology curriculum book part 136', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Lập Trình C# all Chap "NUMERICAL RECIPES IN C" part 154

Tham khảo tài liệu 'lập trình c# all chap "numerical recipes in c" part 154', công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


IT-Programing Help part 90

Tham khảo tài liệu 'it-programing help part 90', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Lập Trình C# all Chap "NUMERICAL RECIPES IN C" part 128

Tham khảo tài liệu 'lập trình c# all chap "numerical recipes in c" part 128', công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Essential MATLAB for Engineers and Scientists PHẦN 9

Bạn có thể tăng tốc độ lên kịch bản khoảng 20% nếu bạn tạo ra một vector của 1000 con số ngẫu nhiên, nói, khi bắt đầu đi bộ mỗi (với r = rand (1,1000);) và sau đó các yếu tố tham khảo của vector trong khi các vòng lặp, ví dụ như nếu r (các bước)


Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : Cấu trúc điều khiển và Vòng lặp part 9

LooKup Table Rất hiệu quả khi xử lý phát biểu CASE là dùng bảng OFFSET chứa địa chỉ của nhãn hoặc của hàm sẽ nhảy đến tuỳ vào điều kiện. Bảng Offset này được gọi Lookup Table rất hiệu quả khi dùng phát biểu Case có nhiều trị lựa chọn.


Lecture Software engineering (9/e): Chapter 11 - Sommerville

Chapter 11 – Security and dependability. The objective of this chapter is to introduce software dependability and security. When you have read this chapter, you will: understand why dependability and security are usually more important than the functional characteristics of a software system; understand the four principal dimensions of dependability, namely availability, reliability, safety, and security; be aware of the specialized terminology that is used when discussing security and dependability;...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Constructors and Destructors
 • 03/05/2011
 • 54.106
 • 102
Space-Time Coding phần 9
 • 07/11/2011
 • 18.589
 • 405
Corcet Program part 13
 • 07/01/2011
 • 21.289
 • 508

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu