Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giáo Trình How To Use AutoIt A Professional Manner part 49

Tham khảo tài liệu 'giáo trình how to use autoit a professional manner part 49', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quảĐánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Giáo Trình How To Use AutoIt A Professional Manner part 49 Giáo Trình How To Use AutoIt A Professional Manner part 49 Thủ thuật lập trình, Hướng dẫn lập trình, Học lập trình, Sử dụng Auto, Thuần Hóa AutoIT, Học AiHO.
4.6 5 2558
 • 5 - Rất hữu ích 1.426

 • 4 - Tốt 1.132

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. The top of the control. If -1 is used then top will be computed according to top GUICoordMode. width [optional] The width of the control (default is the previously used width). height [optional] The height of the control (default is the previously used height). Return Value Success: trả lại ControlID Failure: Returns 0. Remarks This function attempts to embed an 'ActiveX Control' or a 'Document Object' inside the GUI. Not every control can be embedded. They must at least support an 'IDispatch' interface. 'Document Objects' will only be visible if the Windows style $WS_CLIPCHILDREN has been used in GUICreate(). The GUI functions GUICtrlRead and GUICtrlSet have no effect on this control. The object can only be controlled using 'methods' or 'properties' on the $ObjectVar. Related ObjCreate, ObjGet, ObjEvent, IsObj Example #include #include Opt('MustDeclareVars', 1)
 2. Example() ; Simple example: Embedding an Internet Explorer Object inside an AutoIt GUI ; ; See also: http://msdn.microsoft.com/workshop/browser/webbrowser/reference/objects/intern etexplorer.asp Func Example() Local $oIE, $GUIActiveX, $GUI_Button_Back, $GUI_Button_Forward Local $GUI_Button_Home, $GUI_Button_Stop, $msg $oIE = ObjCreate("Shell.Explorer.2") ; Create a simple GUI for our output GUICreate("Embedded Web control Test", 640, 580, (@DesktopWidth - 640) / 2, (@DesktopHeight - 580) / 2, BitOR($WS_OVERLAPPEDWINDOW, $WS_CLIPSIBLINGS, $WS_CLIPCHILDREN)) $GUIActiveX = GUICtrlCreateObj ($oIE, 10, 40, 600, 360) $GUI_Button_Back = GUICtrlCreateButton("Back", 10, 420, 100, 30) $GUI_Button_Forward = GUICtrlCreateButton("Forward", 120, 420, 100, 30) $GUI_Button_Home = GUICtrlCreateButton("Home", 230, 420, 100, 30) $GUI_Button_Stop = GUICtrlCreateButton("Stop", 330, 420, 100, 30) GUISetState() ;Show GUI $oIE.navigate("http://www.autoitscript.com") ; Waiting for user to close the window While 1 $msg = GUIGetMsg() Select Case $msg = $GUI_EVENT_CLOSE ExitLoop Case $msg = $GUI_Button_Home $oIE.navigate("http://www.autoitscript.com") Case $msg = $GUI_Button_Back $oIE.GoBack Case $msg = $GUI_Button_Forward $oIE.GoForward
 3. Case $msg = $GUI_Button_Stop $oIE.Stop EndSelect WEnd GUIDelete() EndFunc ;==>Example Function Reference GUICtrlCreatePic tạo một Picture control cho GUI. GUICtrlCreatePic ( filename, left, top [, width [, height [, style [, exStyle]]]] ) Parameters filename đường dẫn tới file ảnh left tọa độ X top tọa độ Y width chiều rộng height chiều cao kiểu. xem thêm GUI Control Styles Appendix. style default (-1) : $SS_NOTIFY forced style : $SS_BITMAP exStyle kiểu mở rộng. xem Extended Style Table. Return Value
 4. Success: trả lại ControlID Failure: Returns 0. Remarks để đặt các thuộc tính cho control ta dùng GUICtrlSet.... để thay đổi ảnh hiện thị tao dùng GUICtrlSetImage nếu bạn muốn kích thước control = kích thuwocs ảnh thì dùng width=height=0. To have a transparent picture it is needed to create the GUI window with WS_EX_LAYERED extended style. The left-top pixel will be used as the transparency color. If several pictures are created the last picture is defining the transparent color. See example 2. . để sử dụng nhiều kiểu trong style ta dùng BitOr($GUI_SS_DEFAULT_PIC, newstyle,...). để có thể dùng đc các biến trên ta cần phải khai báo thư viện #include in your script. Default resizing is $GUI_DOCKSIZE. If a picture is set as a background picture, as the other controls will overlap, it's important to disable the pic control and create it after the others controls: GuiCtrlSetState(-1,$GUI_DISABLE). This is not enough for Tab or Listview control which behave differently. In this case you need to create the picture with the $WS_CLIPSIBLINGS style, GuiCtrlSetState(-1,$GUI_ONTOP) is necessary for the Tab or Listview control. The extended style $GUI_WS_EX_PARENTDRAG can be used to allow the dragging of the parent window for windows that don't have a titlebar (no $WS_CAPTION style in GUICreate). mầu nền luôn luôn là trong suốt. GUICtrlSetBkColor() ko có hiệu lực. PNG có thể sử dụng với GDI+. xem vd3
 5. Related GUICoordMode (Option), GUICtrlSetImage, GUICtrlSet..., GUIGetMsg Example #include #include Opt('MustDeclareVars', 1) Global $gui, $guiPos, $pic, $picPos Example1() Example2() ;----- example 1 ---- Func Example1() Local $n, $msg GUICreate("My GUI picture", 350, 300, -1, -1, $WS_SIZEBOX + $WS_SYSMENU) ; will create a dialog box that when displayed is centered GUISetBkColor(0xE0FFFF) $n = GUICtrlCreatePic(@SystemDir & "\oobe\images\mslogo.jpg", 50, 50, 200, 50) GUISetState() ; Run the GUI until the dialog is closed While 1 $msg = GUIGetMsg() If $msg = $GUI_EVENT_CLOSE Then ExitLoop WEnd

Tài liệu cùng danh mục Kỹ thuật lập trình

Bài tập & Hướng dẫn Các giải thuật nén file

Tham số truyền vào là tên của file nén và tên file kết quả giải nén. Kết quả trả về 0 nếu không thành công; 1 nếu thành công. - Destructor: giải phóng các dữ liệu Yêu cầu: thư viện được xây dựng...


Software Architectures: Lecture 5

Software Architectures: Lecture 5 presents about SA definition, Architectural structures, Component-and-connector structures, Allocation structures, Structures and decision types, Module-based structures, Relating structures to each other, Which structures to choose? Summary of architectural structures, Using SA, Uses of SA documentation.


Pro VB 2005 and the .NET 2.0 Platform Second Edition phần 7

Bạn có thể rất có thể đã giả định những gì sắp xếp logic xảy ra khi tùy chỉnh dịch vụ của bạn là bắt đầu trên một máy nhất định. Nhớ lại rằng vai trò của CarService là để thực hiện các nhiệm vụ tương tự như dịch vụ của bạn tùy chỉnh giao diện điều khiển dựa trên.


Exception handling

Exception handling Exception handling là một tính năng mới được giới thiệu bởi chuẩn ANSIC++. Nếu bạn sử dụng một trình biên dịch C++ không tương thích với chuẩn ANSI C++ thì bạn không thể sử dụng tính năng này. Trong suốt quá trình phát triển một chương trình, có thể có một số trường hợp mà một số đoạn mã chạy sai do truy xuất đến những tài nguyên không tồn tại hay vượt ra ngoài khoảng mong muốn... Những loại tình huống bất thường này được nằm trong cái được gọi là exceptions và C++ đã vừa tích hợp...


emerging wireless multimedia services and technologies phần 2

suy nghĩ của một quảng cáo 5-10 từ hiệu quả chỉ đến một trang mà đáp ứng yêu cầu của quảng cáo. Nếu quảng cáo của bạn đọc Nikon D100 Lời khuyên: Làm thế nào để nhận được nhiều nhất của máy ảnh của bạn, bạn không muốn nó dẫn đến một trang về việc làm cho tách cà phê hoàn hảo!


Bài giảng môn Lập trình C

Bài giảng Lập trình C nêu lên tổng quan lập trình C; các kiểu dữ liệu cơ bản; lệnh nhập, xuất dữ liệu; các cấu trúc điều khiển; hàm; con trỏ; mảng; chuỗi; ký tự; struct. Bài giảng hữu ích cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những ngành có liên quan.


Visual Basic 2005 Design and Development - Chapter 16

Bug Proofing Bất kỳ ứng dụng không tầm thường là rất có khả năng chứa lỗi. Nếu bạn viết nhiều hơn một trăm vài dòng mã, lỗi thực tế không thể tránh khỏi. Ngay cả sau khi một chương trình được kiểm tra kỹ lưỡng và đã được sử dụng một thời gian, nó có thể vẫn còn chứa lỗi chờ đợi để xuất hiện sau đó. Mặc dù lỗi gần như được đảm bảo, bạn có thể thực hiện các bước để giảm thiểu tác động của họ vào ứng dụng. Thiết kế và lập kế hoạch cẩn thận...


iOS Recipes: Tips and Tricks for Awesome iPhone and iPad Apps

Take your iPhone and iPad apps to the next level. You've seen cool features and tricks in other apps, but haven't had the time to really look into how they're done. We've got the answers for you. This book walks you through clean, reusable solutions to a wide variety of problems and patterns common to iOS development with Cocoa Touch and Objective-C. With these recipes in your arsenal, your next apps will be more polished and more maintainable than ever.


Bài giảng Lập trình web‎: Chương 1 - ThS. Nguyễn Minh Vi

Bài giảng Lập trình web‎: Chương 1 Hyper Text Markup Language nhằm trình bày về giới thiệu ngôn ngữ HTML, soạn thảo tài liệu HTML, hiển thị tài liệu HTML: các trình duyệt (web browser), tập tin HTML, Hyper Text Markup Languag các thẻ căn bản.


Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft® .NET: Bài 8 - Hồ Hoàn Kiếm

Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft® .NET: Bài 8 của Hồ Hoàn Kiếm sau đây giới thiệu tới các bạn những nội dung về SDI Application; MDI Application; Main Menu; Context Menu; ToolBar; Form Level and Control Level Validations; Types of Errors; Exception Handling.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Hacker Professional Ebook part 367
 • 27/10/2010
 • 57.625
 • 218

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu