Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giao tiếp kinh doanh trong môi trường đa văn hóa

Bài viết Giao tiếp kinh doanh trong môi trường đa văn hóa trình bày quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới đang diễn ra với tốc độ ngày càng sâu và rộng, giúp các doanh nghiệp có thêm nhiều cơ hội làm việc với các nhân viên và đối tác đa văn hóa. Thực tế cho thấy nó có thể mang đến cho doanh nghiệp nhiều lợi ích gắn liền với những thử thách,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

VEMR

KINH NGHllM THUC

GIAO TI^P KINH DOANH TRONG MOI

TIIN

GIAO TI^P KINH DOANH TRONG MOI

TRI/ONG.,

TRl/dNG DA VAN HOA

Pham Huong Th^o
Qua trinh todn cdu hod nen kinh te the
gidi dang dicn ra voi toe dg ngdy cdng sdu vd
rang, gitip cdc doanh nghiep cd them nhieu
ca hoi /dm viec vt'ri cdc nhdn vien vd doi tdc
da vdn hod. Thuc te cho thdy nd cd the mang
den cho doanh nghiep nhieu lgi ich gdn Hen
vdi nhitng thie thdeh. Trong bdi viet ndy, tdc
gid di vdo phdn tich tinh cap thiet cdn phdi
nghien cicu ly ludn vd thiec tien cua hogt dgng
Giao tiep Da vdn hod mdt trong nhitng ngi
dung quan trgng cua Qudn tri Da vdn hod;
ddng thdi gidi thieu mdt md hinh dien hinh ve
Giao tiep Da vdn hod dang dugc cdc nhd
f

y

f

qudn ly tren the gidi quan tdm, tic dd de xudt
f

y

f

mdt sd ky ndng ve Giao tiep Da vdn hoa cho
cdc nhd qudn ly trong xu hudng todn cdu hod
nhu Id mdt ggi y cho cdc nhd qudn ly Viet
Nam trong qud trinh dieu hdnh doanh nghiep
cd lien quan den su da dgng vdn hod.
1. Sur can thiet phai nghien ciru hoat
dfng quan tri da van hod
The ky hai mot la Thi ky Todn ciu hod,
cac giao djch va hgp tdc kinh doanh tren todn
thi gidi dang dugc diy manh. Bk thdnh cdng
trong kinh doanh todn ciu, ngdy nay cdc nhd
qudn trj khdng thi thilu k>^ ndng Qudn trj Da
vdn hod. Bdi trong thi ky 21, danh gidi thi
trudng ciia cdc doanh nghifp dd dugc md
rdng ra todn thi gidi; cdc doi tdc, khdch hdng,
nhan vien ciia doanh nghifp cd thi din tir
mgi vung miin tren todn trdi dit. Vi vay, tim
hilu cac gia trj vd bilt each giao tilp vdi hg
' Pham Huong Thio, Thac sy, Dai hgc Kinh tl Quoc din.
QUAN LY KINH Tl

mdi cd thi qudn \^, bdn hdng vd ddp iing nhu
ciu ciia hg. Dilu ndy ddt ra mOt thdeh thuc
vdi cac nhd qudn ly, bdi hg khdng chi phdi
triin boat ddng kinh doanh ngi dia vd todn
ciu md hg cdn phdi qudn ly nguon nhdn sy da
van hod; trong dd, cdc cd nhdn den tir cdc nen
vdn hod khde nhau cd sy khde bift ddi vdi cdc
quan nifm vl hf thong cdc chuin myc, gid tri
vd nilm tin ciia cdc cd nhdn; ben canh do,
chua kl din miic do khde nhau cua kien thuc,
gido dye vd kinh nghifm ciia cdc cd nhan
khde nhau trong td chiic. Neu cdc nhd qudn ly
khdng tien hdnh qudn ly sy khac bift ve vdn
hod, ddy cd the Id mgt yeu td tiem tdng phd
f

y

r

buy moi quan hf giiia cdc dong nghifp, doi
tdc do nhung hieu lam, thdm chi cd the ddn
din thit bai trong boat dgng kinh doanh. Vi
vay, ndng cao nhdn thiic ve vdn hod la mot
yeu cdu cap thiet doi vdri cdc nhd qudn trj
trong bdi cdnh todn cau hod nhdm tun hieu
cdch thiic tdt nhit de giao tilp vdi cac ca
nhan vd doi tdc kinh doanh toan cdu, tdng
cudng sy hieu bilt vd tdn trgng giiia cdc nen
vdn hod, h ^ che dugc toi da nhihig mau
thuan vd xung dgt khdng ddng cd trong qua
trinh giao thoa vdn hod.
Sau thdi ky doi mdi va md cura, Vift Nam
dang ddn nh$n ngay cdng nhiSu ca hdi tiep
xiic vdi ban b^, doi tdc, khdch hang tren thS
gidi, va ciing vdi vifc gia nhap vdo To ch6c
Thuang mai The gidi (WTO), Vift Nam dang
hodn chinh viec hgi nhap vdi nSn kinh te the
0

y.

'

gidi trong mdt xu the toan cau hod. Xu the
nay ddt ra yeu ciu vdi cac nha qudn ly Viet
Nam khdng chi cin thilt phdi trang bi nhiing
Sfii 44 (11+12/2011)

GIAO TI^P KINH DOANH TRONG MOI TRLTONG...

kien thiic va ky nang quan trj dan thuin ma
cdn phai hgc each quan ly doanh nghifp
trong bdi canh da van boa, trong dd quan trj
boat dgng Giao tiep Da van boa la mdt trong
nhimg ndi dung kha quan trgng. Ben canh
nhirng thach thiic trong boat ddng kinli doanh
toan cau, sy da dang van hod trong boat dgng
kinh doanh toan cau cd the tao ra lgi thi canh
tranh cho doanh nghifp. Vi vay, nlu bilt
kham pha vd khai thdc nhirng lgi thi nay cd
the giiip gia tang cdc gid trj cho doanh nghifp.
Ve ban chat van boa dugc djnh nghia nhu
sau: " Vdn hod Id todn bd cdc gid tri vdt chdt
vd tinh thdn md con ngudi dd tgo ra trong
y

f

qud trinh lich sie vd dugc truyen tie the he ndy
r

sang the he khde, nd dugc cdc thdnh vien
y

trong ciing mdt cdng ddng tdn trgng vd thuc
hien theo" Nhu vdy, tren nen tdng ciia vifc
nghien ciiu vdn boa, con ngudi den tir cdc nen
van hod khde nhau cd the chia se vdi nhau
nhirng khai niem ca ban lien quan den van
hod nhu: cac tap qudn, thdi quen, ngdn ngir,
he thdng cdc gid trj... Nhimg cdc nen van boa
khde nhau lai cd phuang phdp tu duy, quan
dilm nhin nhan, ddnh gid cung mdt gia trj
.,

y

khac nhau. Chang ban cd hdnh vi dugc nen
van hod ndy chip nhan vd duy tri nhung hdnh
vi iy lai khdng dugc chip nhan d nIn van hod
khde; mdi nen vdn hod xdy dyng he thdng
cdc gid trj, chuin myc, nilm tin tao nen nep
suy nghi vd cam nhan, each hdnh xu chung
trong cdng ddng ciia hg ma ngudi thudc cdng
ddng khde khdng de gi hilu dugc.
Nhiing tdc ddng cua sy da dang vdn hod
da va dang dat ra yeu ciu ddi vdi cac nhd
quan ly vl tinh cip thilt trong vifc nang cao
kiln thiic va kinh nghifm vl boat ddng qudn
trj da van hod nhu: Tim hilu, chuin bj vd dua
ra cac chinh sach hgp ly dl ngdn chdn hodc
gidm thilu cdc tdc ddng tieu cyc cua cac xung
dot vdn hod trong boat ddng kinh doanh qudc
8644(11+12/2011)

VEMR

KINH NGHllM THUC TllN

te; tao dieu kifn cho cac chuyen gia, cac ky
thuat vien hodc lao ddng nude ngodi lam
quen va thich nghi dugc vdi nen van hod ciia
f

qudc gia hg sang lam vifc. Ciing vdi vifc
trang bj nhung kiln thiic cin thilt vl quan tri
da van hod va xir ly cac vin dl thyc tien mdt
each phii hgp, cdc doanh nghiep cd tinh da
dang ve van hoa tham chi cdn cd the them
nhieu ca hdi de tich luy kinh nghifm dl qudn
tri ngudn nhan lyc da dang van hod mgt each
cd hifu qud, bien dac diem da dang van hod
>

f

thanh ngudn lyc va the manh cua minh trong
boat dgng kinh doanh qudc te.
t

Sy phdt trien cua qua trinh todn ciu hod
nen kinh tl tao ra nhieu ca hdi ciing nhu
thach thiic cho cac doanh nghifp kinh doanh
qudc tl; tir dd hinh thanh nhu cau ngdy cang
cao ve ddo tao nang cao nhan thiic Quan trj
Da van boa. Myc dich ciia boat ddng ddo tao
nay nham thu hep khoang each giira cac nen
van hod, giam thieu nhirng tuang tac tieu cyc
nhu cii sdc van boa; tang cudng kien thiic vd
kinh nghifm cho cac nhd qudn ly giiip cac
nha quan ly thyc hien thdnh cdng vd cd hifu
qua cac boat ddng qudn ly giao thoa vdi cdc
nen van hod khac. Cdc nghien ciiu cho thdy
ring d Chau Au vd My, cd khoang 50-75%
f

f

cac doanh nghifp kinh doanh qudc te cung
cap djch vy ddo tao nang cao nhan thiic qudn
trj da van hod cho cdc nhd qudn ly ciia hg.
Nhirng khod hgc nay nhdm trang bj kien thiic
vd ky nang ve: giao tilp da van hod, ddm
phdn qudc te vd ldm vifc trong cdc nhdm da
van hod.
Trong bdi cdnh todn cau hod, cdc nhd
qudn ly da vd dang phdi gdnh vdc trdeh nhifm
qudn tri khd khan, phiic tap vd thdeh thiic ban.
Vai trd ciia nhd qudn ly gdn ket chat che vdi
nhifm vy thich iing sy da dang vd xung dot
ciia vdn hod trong giao tiep kinh doanh. Qudn
trj Da van hod dugc Adler dinh nghia nhu

QUANLY KINHTE

^

GIAO Tiep KINH DOANH TRONG M61 TRl/ONG...

| ' | : | | ' j | j | KINH NGHllM THlfC TllN

sau.' "Nghien cuu con ngudi trong cdc td
chiec tren todn the gidi, md td hdnh vi td chuc
thdng qua cdc qudc gia vd cdc nen vdn hod.
y

Quan trgng han, nd nghien cicu nhdm tim
hieu vd thiic day moi quan /ic tuang tdc giiia
cdc ddng nghiep, khdch hdng vd doi tdc den
fir cdc qudc gia vd cdc nen vdn hod khde
nhau. Nd mt'r rt'yng p/igm vi qudn tri cua cdc
nhd qudn ly doanh nghidp tic trong nude tdi
phgm vi qudc te; trong do bao gdm cd sic da
dgng vc vdn hod "
Ngay nay, Quan tri Da vdn hoa dugc coi
nhu chien luge de giai quyet nhCing mau
thuan do sy khac biet vdn hod. Cdc doanh
nghiep boat ddng qudc le vd cdc nhd qudn
ly cua hg: mdc dii cd kinh nghifm qudn trj
kinh doanh qudc te khdng cd nghTa Id
khdng cd the mdc nhirng sai ldm trong vifc
qudn ly phiic tap mdi quan hf vdn hod vdi
f

nhdn vien, khach hang, ddi tdc vd nhd cung
cap. Neu nha quan ly vd doanh nghifp ciia
hg khdng thiic day td chiic chu ddng trong
vifc ddi mat vdi cdc vdn de lien quan den
tinh da dang ciia van boa mdt cdch hifu qud,
cd the cd nhiing tdc ddng tieu cyc trong
hoat dgng giao tiep giiia cdc thdnh vien
f

t

f

trong td chiic vd han bet nd cdn cd khd
nang tac ddng xdu den thuang hifu vd sy
thdnh cdng ciia td chirc cd trong nude vd
qudc te.
2. Giao tiep da van hoa vd cdc rdo can
Mdt trong nhiing ky ndng quan trgng nhit
ciia nhd qudn ly Id khd ndng giao tilp hifu
qua. Thyc tl hifn nay Id cd rit nhilu nhd
quan ly cd lien quan den qudn ly ngudn nhdn
lyc cd ddc dilm da dang vdn hod (lam vifc
trong hodc lanh dao nhdm da vdn hod) hodc
tham gia vao cdc ddm phdn vdi cdc nhd qudn
trj kinh doanh qudc tl khde. Cdc kiln thirc vd
ky ndng giao tilp da vdn hod phdi dii dk ddm

QUAN LY KINH Tl

bdo cdc nhd qudn ly cd thi song vd ldm vifc
trong mgt xd hOi da sdc tgc, da ngdn ngii'vd
da quy tdc. Giao tiep da vdn hod tap tmng vdo
hdnh vi con ngudi tii cdc nen vdn hod da dang
giao tilp vdi nhau thdng qua ngdn ngO: vd phi
ngdn ngO-. Phdt triin kiln thiic vd ky ndng
giao tilp giiia cdc cd nhdn vd tuang tdc giiia
cdc nen vdn hod rat quan trgng; vi hieu bilt
vl van hod s8 tao ca sd vChig chdc tdc dgng
din sy thdnh cdng hay thit bai ciia qud trinh
giao tilp. Cd dugc kit qud giao tilp tit giiia
nhChig ngudi din tii cdc nIn vdn hod khde
nhau thyc sy khdng dom gidn. Cdc cd nhdn
din tir cdc nIn vdn hod khde nhau ciing khde
nhau vl quan dilm, cdch tu duy vd hdnh xur
khi nhin nhan cung mgt sy vat, hifn tugng.
Ben canh dd, khi ngdn ngii khde nhau, thdng
djch ngdn ngii dugc su dung trong giao tiep
ciing gdp phan gia tdng miic dg hieu nhdm,
xung dgt trong giao tiep. Dudi tdc dgng quan
trgng cua Giao tiep Da vdn hod vdo boat dgng
f

kinh doanh; ITnh vyc Giao tiep Da vdn hod
dang trd thdnh mdt ITnh vyc nghien cuu todn
\

f

cdu. Trong dd, duong nhien hdnh vi giao tiep
ciia cdc nhd qudn ly chju tdc ddng ldn nhat
bdi nIn tdng vdn hod cua chinh hg.
Trong thyc tl, Giao tilp Da vdn hod
thudng gdp mgt sd rdo cdn sau day:
a) Rdo cdn ve ngdn ngie:
Khdng phdi tit cd cdc quoc gia tren the
gidi diu su dyng tieng Anh lam ngdn ngir
trong boat dgng kinh doanh cua hg. Tham chi,
nlu hg cd sii dung tiing Anh nhu la mgt ngon
ngii thur 2 sau tiing m? de cua hg trong cdc
boat dgng kinh doanh, nhimg ciing mgt tir
tiing Anh cd thi cd nhieu nghia khac nhau, vi
vay vifc sii dyng tir ngir khdng diing ngii
cdnh cd the din din vifc hilu nhim ngi dung.
Mgt nhd nghien curu da ndi rdng ngudi Anh
vd ngudi My bi phan each bdi mdt tiing ndi

$0 44(11+12/2011)

GIAO Tie'P KINH DOANH TRONG MOl TRl/ONG...

chung. Dilu dd cung cd nghia la vifc dimg
ciing mdt thii ngdn ngir trong giao tilp khdng
cd nghia la da chung tiing ndi. Dac bift trong
kinh doanh toan ciu, dilu nay lai cdng diing
vi trong cac ben tham gia cd it nhit mgt
ngudi md tieng me de ciia hg khde vdi ngdn
ngii ma hg dang ndi; do dd cd it nhit mdt
ngudi tham gia giao tilp ciing gap khd khan
ca ve vifc hieu nghia va lya chgn tir ngii. Rao
can ngdn ngii cdn xay ra khi cdc doanh
nghiep su dyng ngdn ngii giao tilp khdng
thdng dyng.

Da van hod khi doanh nghifp tiln hanh diu
tu hoac md rdng kinh doanh sang cac qudc
gia cd nIn vdn hod khac. Cdc chiln luge
nhdm phdt huy bdn sdc vdn hod doanh nghifp
cin cd nhiing budc thich nghi vd ddc bift
trdnh xung dgt vdi vdn hod nude bdn dia.
3. Mo hinh van hoa Lewis
Richard D. Lev/is la mdt trong nhiing
chuyen gia hang diu tren thi gidi trong linh
vyc giao tiep da vdn hod. Ong la chii tjcb ciia
Vifn Ddo tao ngdn ngii va Nghien ciiu da vdn
hod, cd vdn phdng dai difn d ban 12 quoc gia.
^

b) Rdo cdn ve vdn hod
y

y

r

Cdc nen vdn hod khde nhau ve hf thdng
cac gid trj, niem tin, dao diic kinh doanh,
ngdn ngu, hanh vi, quy tdc va bieu hien trong
giao tiep. Vifc khdng hieu rd ve vdn hod ciia
ddi tdc cd the dan den nhiing xung dot trong
y

/

f

giao tiep khi vi pham vao nhirng dieu cam ky
ve van hod. Vi dy nhu khi mgt ngudi Vift
Nam ddng y vdi mdt ngudi Vift Nam khac,
hg thudng ndi "Rdi, rdi, rdi" Nhung khi
ngudi Viet Nam dimg tir Okay bang tieng
Anh, hg khdng de y vd van giir nguyen gigng
r

f

nhu khi ndi tieng Vift, nhung trong tieng
Anh thi hg chi ndi vdi ve bye tiic:
"Okay!Okay!Okay!" Khdng bilt dilu nay,
mdt ngudi My cd thi cdm thiy bi ngudi Vift
Nam ldng nhue va cd phdn iing ddi vdi mdt
cau chi cd nghTa la ddng y.
c) Rdo cdn vi vdn hod doanh nghiep
y

f

Van hod doanh nghifp bao gdm hf thdrig
cdc gid tri, tieu chuin, thdi quen vd tmyIn
thdng, thdi do iing xii vd ll nghi da dugc todn
thi cdc thdnh vien trong doanh nghifp thilt
lap vd hudng tdi; tao nen bdn sdc vdn hod cho
doanh nghifp dd. Md rdng hoat ddrig kinh
doanh todn ciu, cdc doanh nghifp can phai
ddnh gid chinh xdc van hod doanh nghifp
hifn tai cua minh vd tim hilu nhiing trd ng^i,
nhiing xung dot cd thi xdy ra trong Giao tilp

80 44(11+12/2011)

VEMR

KINH NGHllM THUC TllN

f

f

y

Ong ciing gidng day vd tu van cho rat nhieu
nhd qudn ly ciia cdc tap doan ldn tren the gidi
ve Giao tiep Da van boa. Lewis da dua ra md
hinh ndy dl cd the dugc sii dung trong Giao
tiep Da van hod vd ddo tao nang cao nhan
thiic da van hod. Md hinh phan loai cdc nen
van hod thanh 3 nhdm chinh: Dang van hod
Chii ddng. Dang van hod Da tdc ddng vd
dang van hod Phdn irng.
Dgng vdn hod Chu ddng (Linearactive Cultures): Hoat ddng theo xu hudng
djnh hudng nhifm vy, la nhung ngudi ludn
chii ddng dua ra ke hoach td chiic chi tilt.
Hg thich nhiing cudc thdo luan thdng than
vd tryc tiep, giao tiep dya tren nhung du
lifu ddng tin cay, thich tuan theo logic hon
Id cam xiic.
Dgng vdn hod Da tdc ddng (Multiactive Cultures): Ld dang van hod thien ve
dinh hudng cdm xiic. Nhiing ngudi ndy ddt sy
quan tam ciia hg vdo gia dinh, cdm xiic vd cdc
mdi quan hf.
f

Dgng vdn hod Phdn icng (Reactive
Cultures): thudc ve nhiing ngudi ludn ldng
nghe vdi thai do lich sy, nhd nhdn. Hiem khi
hg Id ngudi diu tien dua ra y kiln thdo ludn
hay hdnh ddng. Hg thich trinh ty dau tien
phdi ldng nghe, xem xet vai trd cua mgi
ngudi trudc khi dua ra phdn iing cua minh.

QUANLY KINH Tl'

VEMR

KINH NGHllM THI/C

GIAO TI^P KINH DOANH TRONG MOI TRI/ONG...

TIIN

Hinh 1. Mo hinh vdn hda Lewis
D^ng Chii d$ng
D^ng Da tic d$ng
Dang Phin irng

Md hinh viin ho:i Lewis
Maxlco. Colombia
Paru, Bolivia

Italy, Spain
Brazil, Vanazuela

Angola, Nigaria
Sudan, Sanagal

Poriugal. Oraoca
Chlla, Algaria

Saudi Arabia
Iraq, U.A.E

R u M l a , Slovakia
Croatia, Romania

Bulgaria
TurHay, Iran

Frnnca, Poland
Hungary, LIttiuanIa

Balglum, tiraal
South Africa
Indonasia, Malaysia
Phlllpplnas

Oanmark, Ireland
Australia
\ u i l , 111

Netharlandi, Austria
C w c h Rapubllc
Sloventa

-1

l>iill)yii|!ourg
UK.

Swadan
Latvia

Finland
Eatonia

Canada Singapore

Tài liệu cùng danh mục Kế hoạch kinh doanh

Thành công trong việc chọn đối tác kinh doanh

Chọn đối tác kinh doanh “tốt” là việc vô cùng quan trọng đối với một doanh nghiệp, bởi nó quyết định 50% tỷ lệ thành công. Vì vậy, làm thế nào để tìm kiếm được bạn làm ăn thực sự và làm sao để đẩy mạnh mối quan hệ này? Kiểm tra bối cảnh .Hãy kiểm tra kỹ lưỡng các đối tác tiềm năng về mức độ cá nhân và chuyên nghiệp, nó sẽ cho bạn một ý tưởng tốt về việc có nên hay không bắt tay với họ để cùng xây dựng doanh nghiệp. Ổn định tài chính cá nhân Sự...


Bốn cách nhảy việc tối kỵ

Những hình thức nhảy việc dưới đây sẽ chỉ khiến bạn mất đi sự sáng suốt trong khi lựa chọn công việc vì vậy hãy tham khảo để không mắc sai lầm. 1. Thay đổi nghề nghiệp một cách tùy thiện, theo phong trào Không có một nghề nghiệp nào chạy đua mãi mãi với thời gian. Nếu bạn không xét đến khả năng và sở thích của bản thân thì công việc hiện tại cũng khó giữ chân bạn lâu dài. Hơn nữa mỗi lần thay đổi công việc bạn cần có thời gian thích ứng và tích lũy linh...


Mô hình đóng góp cộng đồng-phần1

Scott Cook - người đồng sáng lập của công ty phần mềm Intuit vừa nêu lên một vài thử thách mà các công ty truyền thống phải đối mặt: Làm sao để có thể bắt kịp với sự nổi lên của các “siêu sao” Internet như hiện nay


Nhận diện các hình thức truyền miệng

Một trong các hình thức truyền miệng mang lại nhiều hiệu quả là marketing cộng đồng. Đây là hình thức marketing thông qua việc hình thành hay hỗ trợ cho những hội nhóm, cộng đồng để từ đây, các thành viên mặc sức chia sẻ thông tin, sự quan tâm về sản phẩm - dịch vụ hay thương hiệu của bạn..


Làm thế nào để “hạ bệ” thương hiệu dẫn đầu?

Trong marketing cũng vậy. Chiến thuật tốt nhất của bạn thường dựa vào chiến thuật mà đối thủ đang áp dụng. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn đang cố “lật đổ” thương hiệu dẫn đầu - một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất của marketing. Cứ nghĩ đến Pepsi-Cola. Làm thế nào họ cạnh tranh với tên tuổi số 1 Coca-Cola? Đối lập – đó chính là lời giải. Nhưng Coca-Cola vốn được xem là thức uống cola chính hiệu, nguyên gốc, độc đáo, chưa kể đến lịch sử tồn tại lâu dài; Pepsi-Cola muốn “đối lập” thì...


Ngân Sách Thành Lập

Ngân Sách Thành Lập Nhà xưởng Tiền thuê nhà Tiền đặt cọc mua nhà xưởng hay văn phòng kinh doanh Tiền đặt cọc thuê (thường trị giá 3 tháng thuê nhà) Giá trị tài sản vô hình phải trả cho chủ sỡ hữu trước Tiền trang thiết bị, nâng cấp cải tạo mới địa điểm làm việc hay kinh doanh sản xuất Máy móc thiết bị sản xuất Máy công cụ để sản xuất Đồ nghề sửa chửa bảo trì máy Các công cụ khác Đồ đạc trang bị mở cửa hàng Quầy thu ngân Quầy bán hàng Các trang bị...


KÊ CÂN KẾ -phần2

Trong cuộc sống kinh doanh, người làm ăn nhiều khi bị rơi vào những tình thế bất cập, phải biết tỉnh táo quyết đóan dừng lại đúng lúc để đổi hướng và phát triển. *Cách thức áp dụng kế sách


Bài học văn hóa doanh nghiệp của người Nhật

Văn hoá kinh doanh được coi là cốt lõi trong hoạt động xây dựng và quản trị quan hệ trong mỗi doanh nghiệp hiện đại. Người Nhật từ trước tới nay luôn nổi tiếng về tính kỷ luật và hiệu quả cao trong lao động. Bài học văn hóa doanh nghiệp của người Nhật Sau đây là 6 bài học mà trang Askmen tổng hợp từ văn hóa kinh doanh đem lại thành công cho doanh nhân xứ sở hoa anh đào.


Lựa chọn chiến lược phân phối hiệu quả

Việc lựa chọn chiến lược phân phối rất quan trọng. Người bán hàng nào cũng phải cố gắng làm sao cho hàng hóa của mình .luôn có sẵn trên thị trường mục tiêu. Có hai cách lựa chọn là bán hàng hoặc bán hàng thông qua những người trung gian. Trong bất cứ ngành hãng nào cũng có thể nhận thấy hai cách phân phối này


Muốn thành công thì phải dũng cảm hành động

Một vị giám đốc ngoài 40 tuổi đến tìm gặp chuyên gia tâm lý Napoleon Hill. Vị giám đốc này phụ trách một bộ phận bán hàng có quy mô lớn. Muốn thành công thì phải dũng cảm hành động Ông ta đau khổ giãi bày: “Tôi sợ sẽ bị mất việc, tôi có linh cảm ngày tôi rời khỏi công ty này không còn lâu nữa”. .“Tại sao vậy?” “Bởi vì số liệu thống kê không có lợi cho tôi. Năng suất bán hàng của bộ phận chúng tôi giảm xuống 7% so với năm ngoái. Điều này thật sự tệ...


Tài liệu mới download

Giáo án Hóa học 8 HKII
 • 11/01/2011
 • 71.620
 • 833

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Ebook kế hoạch marketing_6
 • 09/01/2012
 • 95.715
 • 258

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu