Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giáo án luật so sánh - Bài 1

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LUẬT SO SÁNH Có nhiều thuật ngữ Luật học so sánh Khái niệm do Bộ giáo dục đặt ra năm 2004 nhằm phân biệt với các ngành luật khác, không có đối tượng điều chỉnh cụ thể nhằm mục đích nhấn mạnh đây là ngành khoa học pháp lý, chứ không phải nghiên cứu ngành luật độc lập ...Đánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Giáo án luật so sánh - Bài 1 Giáo án luật so sánh - Bài 1 luật so sánh, giáo án luật, nghiên cứu pháp luật, hệ thống pháp luật, pháp luật trên thế giới
4.5 5 2380
 • 5 - Rất hữu ích 1.200

 • 4 - Tốt 1.180

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Giảng viên: Phan Hoaøi Nam Luaät so saùnh – Michael Bogdan Gíao trình luaät so saùnh Ñaïi hoïc luaät Haø noäi Nhöõng heä thoáng phaùp luaät chính trong theá giôùi ñöông ñaïi – Rene David Nhöõng heä thoáng phaùp luaät cô baûn treân theá giôùi – Michael Fromont Gíao trình luaät so saùnh - Voõ Khaùnh Vinh Thoâng tin phaùp luaät daân söï website Hieán phaùp Myõ ñöôïc laøm ra nhö theá naøo Kieåm tra 60 phuùt Traéc nghieäm ñuùng sai 3 cau Töï luaän 2 cau ---------------------------------------------------- BAI 1: KHAÙI QUAÙT CHUNG VEÀ LUAÄT SO SAÙNH Coù nhieàu thuaät ngöõ Luaät hoïc so saùnh Khaùi nieäm do Boä giaùo duïc ñaët ra naêm 2004 nhaèm phaân bieät vôùi caùc ngaønh luaät khaùc, khoâng coù ñoái töôïng ñieàu chænh cuï theå nhaèm muïc ñích nhaán maïnh ñaây laø ngaønh khoa hoïc phaùp lyù, chöù khoâng phaûi nghieân cöùu ngaønh luaät ñoäc laäp trong heä thoáng phaùp luaät Luaät so saùnh ñoái chieáu Chæ laø söï phong phuù veà ngoân ngöõ So saùnh luaät Haïn cheá do khoâng chæ so saùnh maø coøn phaûi lyù giaûi nguyeân nhaân cuûa söï khaùc bieät, laø caû 1 ngaønh khoa hoïc phaùp lyù Luaät so saùnh : laø ngaønh khoa hoïc phaùp lyù, nghieân cöùu so saùnh giöõa caùc heä thoáng phaùp luaät cuûa caùc quoác gia khaùc nhau nhaèm tìm ra ñieåm töông ñoàng vaøkhaùc bieät ñoàng thôøi lyù giaûi nguoàn goác cuûa söï töông ñoàng vaø khaùc bieät cuûa nhöõng hieän töôïng phaùp lyù ñoù ñeå höôùng ñeán nhöõng muïc tieâu nhaát ñònh nhö phuïc vuï cho hoaït ñoäng laäp phaùp hay quaù trình haøi hoøa hoùa phaùp luaät giöõa caùc quoác gia Phaùp : phaùp luaät daân söï laø hieán phaùp trong lónh vöïc tö heä thoáng phaùp luaät daân söï ñoùng vai troø raát quan troïng, lieân quan maät thieát vôùi phaùp luaät veà lao ñoäng, thöông maïi, hoân nhaân gia ñình Ví duï Vieät nam tieán haønh so saùnh luaät vôùi Phaùp vaø ñònh ra vò trí vai troø cuûa boä luaät daân söï 2005, taùch taøi phaùn haønh chính ra khoûi toøa aùn tö phaùp, trôû thaønh 1 nhaùnh toøa ñoäc laäp I Ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa luaät so saùnh Hieän nay coù nhieàu quan ñieåm khaùc nhau trong vieäc xaùc ñònh ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa luaät so saùnh. • Caùc hoïc giaû XHCN chuû tröông lieät keâ caùc ñoái töôïng cuï theå : phaûi laø caùc phaùp luaät thöïc ñònh caùc cheá ñònh luaät, caùc qui phaïm phaùp luaät, caùc ngaønh luaät trong heä thoáng phaùp luaät quoác gia
 2. • Caùc hoïc giaû phöông Taây cho raèng ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa luaät so saùnh raát roäng, bao goàm caû vaên hoùa phaùp lyù chuû tröông khaùi quaùt hoùa caùc vaán ñeà thuoäc veà ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa luaät so saùnh. Ví duï Khaùi nieäm ôû trang 13 taøi lieäu Michael Bogdan Khaùc bieät giöõa 2 quan ñieåm XHCN lieät keâ cuï theå trong khi phöông Taây thì khaùi quaùt hoùa Phöông Taây cho raèng chính baûn thaân phöông phaùp so saùnh cuõng laø ñoái töôïng cho ngaønh khoa hoïc naøy nghieân cöùu Haïn cheá XHCN : coù quan ñieåm neân lieät keâ cuï theå khoâng oån do khaû naêng laïc haäu so vôùi söï phaùt trieån cuûa caùc quan heä xaõ hoäi Ví duï : Khaùi nieäm vaên hoùa phaùp lyù coù yù nghóa, yeâu caàu khaùc nhau trong töøng giai ñoaïn Khi môùi thaønh laäp : phaûi ñuû caùc ngaønh luaät ñieàu chænh Giai ñoaïn hoaøn chænh : noäi dung ñieàu chænh phaûi ñaày ñuû Giai ñoaïn hieän nay : khaû naêng phaùp luaät ñi vaøo thöïc teá Phöông Taây : cho raèng khoâng theå khaùi quaùt hoùa heát caùc vaán ñeà thuoäc veà ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa luaät so saùnh Ví duï : Khoâng coù ñoái töôïng nghieân cöùu cuï theå neân coù theå bò xem laø phöông phaùp, khoâng phaûi laø 1 ngaønh khoa hoïc phaùp lyù ñoäc laäp laø khía caïnh bò coâng kích bôûi nhöõng ngöôøi khoâng uûng hoä söï toàn taïi cuûa ngaønh khoa hoïc phaùp lyù naøy Nhöng trong thöïc teá, luaät so saùnh ñoùng vai troø raát quan troïng Ví duï Luaät 12 baûng cuûa La maõ laø keát quaû so saùnh söï töông ñoàng, khaùc bieät vôùi caùc heä thoáng phaùp luaät cuûa caùc thaønh bang coå ñaïi Naêm 1896, hieäp hoäi quoác teá veà luaät so saùnh ra ñôøi nhaèm haøi hoøa hoùa phaùp luaät caùc nöôùc taïo ñieàu kieän cho vieäc ñaåy maïnh giao thöông hoäi nhaäp quoác teá Vieäc nghieân cöùu luaät so saùnh gíup nhaän ñònh ñöôïc khuynh höôùng phaùt trieån cuûa phaùp luaät caùc nöôùc treân theá giôùi hoaïch ñònh keá hoaïch phaùt trieån cuûa phaùp luaät cuûa quoác gia, ñaûm baûo giaûm thieåu söï khaùc bieät vôùi phaùp luaät caùc nöôùc Maëc duø coù nhieàu quan ñieåm khaùc nhau trong vieäc xaùc ñònh ñoái töôïng nghieân cöùu nhöng giöõa caùc quan ñieåm vaãn coù ñieåm chung : ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa luaät so saùnh ñeàu höôùng ñeán gaàn nhö toaøn boä caùc khía caïnh phaùp lyù trong heä thoáng phaùp luaät cuûa caùc quoác gia khaùc nhau vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm sau • Khoâng coù ranh giôùi cuï theå ñeå xaùc ñònh ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa luaät so saùnh do quan ñieåm phaùp luaät cuï theå cuûa töøng quoác gia laø khaùc nhau, do ñoái töôïng nghieân cöùu quaù roäng lôùn Ví duï Tuy cuøng trong heä thoáng aùn leä, Hieán phaùp thaønh vaên cuûa Myõ ñoùng vai troø raát quan troïng trong heä thoáng luaät phaùp quoác gia, khaùc haún vôùi vai troø cuûa hieán phaùp baát thaønh vaên cuûa Anh • Mang tính chaát bieán ñoåi khoâng ngöøng, thay ñoåi theo thôøi gian
 3. Ví duï Khi khoái XHCN suïp ñoå, Vieät nam phaûi xaây döïng laïi heä thoáng phaùp luaät, thì muïc tieâu hoaøn thieän phaùp luaät, khaùi nieäm vaên hoùa phaùp lyù thay ñoåi theo töøng giai ñoaïn • Ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa luaät so saùnh phaûi ñöôïc nghieân cöùu döôùi caû 2 goùc ñoä lyù luaän vaø thöïc tieãn do phaùp luaät mang tính tónh trong khi caùc quan heä xaõ hoäi mang tính ñoäng Ví duï Phaùp luaät chaâu AÂu luïc ñòa coi troïng hình thöùc qui phaïm phaùp luaät, nghieâm caám aùn leä, nhöng caùc thaåm phaùn Phaùp ñaõ phaûi vaän duïng heát söùc linh hoaït trong thöïc teá thì boä luaät daân söï 1804 môùi traùnh ñöôïc tình traïng chæ coù hieäu löïc trong lyù thuyeát Ví duï Tuy trong heä thoáng aùn leä, phaùp luaät Anh vaãn chaáp nhaän caùc cam keát quoác teá coù giaù trò phaùp lyù cao hôn aùn leä. Ñeå thay ñoåi aùn leä, nghò vieän Anh phaûi ban haønh vaên baûn phuû quyeát neáu coù maâu thuaãn thì phaùp luaät thaønh vaên coù giaù trò cao hôn aùn leä Ví duï Myõ coù soá löôïng phaùp luaät thaønh vaên raát lôùn nhöng soá löôïng aùn leä ít hôn raát nhieàu so vôùi heä thoáng phaùp luaät Anh II Phöông phaùp nghieân cöùu Coù 2 nhoùm phöông phaùp 1 Phöông phaùp chung Phöông phaùp phaân tích, toång hôïp, thoáng keâ 2 Phöông phaùp ñaëc thuø A Phöông phaùp so saùnh lòch söû : söû duïng nhöõng ñieåm töông ñoàng vaø khaùc bieät cuûa nhöõng ñieàu kieän veà kinh teá chính trò vaên hoùa xaõ hoäi vv ôû nhöõng thôøi ñieåm lòch söû cuï theå cuûa caùc quoác gia ñeå laøm cô sôû cho vieäc giaûi quyeát nguoàn goác cuûa söï töông ñoàng vaø khaùc bieät cuûa nhöõng vaán ñeà thuoäc veà baûn chaát phaùp luaät cuûa caùc quoác gia Ví duï Nghò quyeát 49 veà caûi caùch tö phaùp cuûa Boä chính trò : ñeà aùn veà thöøa nhaän aùn leä trong heä thoáng phaùp luaät Vieät nam caàn phaûi tieán haønh nghieân cöùu aùn leä, phaùp luaät thaønh vaên cuûa Anh, Phaùp ( chòu aûnh höôûng cuûa phaùp luaät La maõ, ñaõ phaùp ñieån hoùa vaø phoå bieán roäng raõi cho caùc quoác gia chaâu AÂu luïc ñòa ), traû lôøi caâu hoûi veà aûnh höôûng cuûa nhöõng ñieåm töông ñoàng vaø khaùc bieät veà caùc ñieàu kieän kinh teá chính trò xaõ hoäi ñeå xaây döïng cô sôû cho vieäc thöøa nhaän aùn leä taïi Vieät nam Anh : coù vò trí ñòa lyù caùch bieät vôùi chaâu AÂu luïc ñòa, coù neàn kinh teá töï cung töï caáp, trình ñoä daân trí coøn thaáp, söï baûo thuû La maõ buoäc phaûi cho söû duïng taäp quaùn cuûa töøng vuøng. AÙn leä ñöôïc hình thaønh trong thöïc teá xeùt xöû. Sau naøy, thoâng luaät (common law) ra ñôøi Phaùp : phaùp luaät La maõ phuø hôïp vôùi trình ñoä phaùt trieån kinh teá cuûa chaâu AÂu luïc ñòa, phaùp luaät ñi ra töø caùc tröôøng toång hôïp, caàn coù cuoäc caùch maïng tö saûn ñeå thay theá cho heä thoáng phaùp luaät phong kieán cuõ Phuø hôïp cho vieäc nghieân cöùu caùc vaán ñeà khaùc bieät thuoäc veà baûn chaát, ñaëc tröng cuûa caùc nöôùc Ví duï Haø lan phaân bieät luaät coâng vaø luaät tö, cho pheùp hoân nhaân ñoàng tính
 4. Chuù yù Noäi dung phaùp luaät thöïc ñònh do caùc yeáu toá giai caáp, xaõ hoäi cuûa quoác gia quyeát ñònh B Phöông phaùp so saùnh quy phaïm (vaên baûn) Söû duïng quy phaïm phaùp luaät trong heä thoáng phaùp luaät cuûa nöôùc naøy ñeå so saùnh vôùi quy phaïm phaùp luaät trong heä thoáng phaùp luaät cuûa nöôùc khaùc Raát phöùc taïp do noäi haøm cuûa caùc thuaät ngöõ phaùp lyù laø khaùc nhau trong caùc heä thoáng phaùp luaät khaùc nhau Ví duï Dòch quyeàn cuûa Vieät nam khaùc vôùi Phaùp Ví duï Vieät nam (UÛy quyeàn) nhaân danh ngöôøi uûy quyeàn Cheá ñònh Trust (UÛy quyeàn, uûy thaùc) cuûa Anh Phuø hôïp cho vieäc nghieân cöùu ôû taàm vi moâ, cuï theå, qui moâ nhoû heïp. Nhöng caàn phaûi ñaûm baûo söï töông ñoàng veà noäi haøm giöõa caùc heä thoáng phaùp luaät vaø phaûi hieåu theo nghóa roäng Phaûi ñaûm baûo so saùnh tính : khaû naêng coù theå so saùnh giöõa caùc ñoái töôïng Ví duï Coù theå so saùnh caáu truùc cuûa boä luaät hình söï Vieät nam vôùi boä luaät daân söï cuûa Phaùp. Nhöng khoâng theå so saùnh qui phaïm phaùp luaät veà haønh vi laùi xe quaù toác ñoä : Phaùp luaät Phaùp cho laø thöôøng toäi hình söï trong khi phaùp luaät Vieät nam chæ cho laø vi phaïm haønh chính C Phöông phaùp so saùnh chöùc naêng Thöïc hieän so saùnh döïa treân chöùc naêng ñieàu chænh caùc quan heä xaõ hoäi cuûa caùc hieän töôïng phaùp lyù, töø ñoù xaùc ñònh caùc nguyeân taéc phaùp lyù ñöôïc söû duïng tröïc tieáp hay giaùn tieáp ñeå ñieàu chænh ñoái vôùi caùc quan heä xaõ hoäi ñoù ñoàng thôøi xaùc ñònh nhöõng yeáu toá veà kinh teá, chính trò vaên hoùa xaõ hoäi … ñaõ taùc ñoäng ñeán caùc giaûi phaùp phaùp lyù ñoù nhö theá naøo qua ñoù laøm cô sôû cho vieäc lyù giaûi nguoàn goác cuûa söï töông ñoàng vaø khaùc bieät Ví duï Khi so saùnh qui ñònh veà trôï caáp xaõ hoäi cuûa Vieät nam (raûi raùc trong nhieàu vaên baûn, bao goàm caû taùc ñoäng tröïc tieáp vaø giaùn tieáp : mieãn giaûm hoïc phí, hoïc boång) vaø Thuïy ñieån ( trôï caáp tröïc tieáp ) phaûi taäp hôïp caùc vaên baûn khaùc nhau, nghieân cöùu caùc ñieàu kieän kinh teá xaõ hoäi, caùc nguyeân taéc phaùp lyù ñeå lyù giaûi cho söï töông ñoàng vaø khaùc bieät : laø caû 1 coâng trình nghieân cöùu Phöông phaùp naøy thích hôïp vôùi vieäc so saùnh ôû taàm vó moâ, roäng lôùn. Nhöng phaûi ñaûm baûo yeáu toá thôøi gian (keùo daøi), chi phí, trình ñoä cuûa ngöôøi nghieân cöùu (phaûi coù kieán thöùc veà phaùp luaät laãn kinh teá, vaên hoùa, ñòa lyù) Ñaây laø caùc phöông phaùp ñaëc thuø cuûa luaät so saùnh (caàn hieåu theo nghóa roäng: ñöôïc söû duïng phoå bieán trong ngaønh khoa hoïc naøy, nhöng cuõng coù theå ñöôïc aùp duïng trong caùc ngaønh khoa hoïc khaùc, chæ ñoäc laäp, khaùc nhau veà muïc ñích nghieân cöùu) Ví duï Lòch söû nhaø nöôùc phaùp luaät cuõng söû duïng phöông phaùp so saùnh, cuõng coù cuøng ñoái töôïng nghieân cöùu, nhöng laïi coù muïc ñích khaùc Nhaän ñònh sai Luaät so saùnh ñöôïc xeáp vaøo ngaønh khoa hoïc nghieân cöùu caùc vaán ñeà chung nhaát do coù cuøng muïc ñích nghieân cöùu Baét nguoàn töø nhoùm caùc quan heä xaõ hoäi gaàn gioáng nhö caùc böôùc ñeå thöïc hieän coâng trình so saùnh
 5. Moãi phöông phaùp coù öu nhöôïc ñieåm rieâng, vieäc söû duïng seõ phuï thuoäc vaøo phaïm vi vaø caáp ñoä nghieân cöùu khaùc nhau, vaøo trình ñoä cuûa ngöôøi nghieân cöùu. Tuy vaäy phöông phaùp so saùnh chöùc naêng laø phöông phaùp ñöôïc söû duïng phoå bieán vaø thöôøng xuyeân nhaát Toát nhaát laø söû duïng phoái hôïp caû 3 phöông phaùp treân ñeå ñaït ñöôïc hieäu quaû cao nhaát Nhaän ñònh sai Phöông phaùp so saùnh chöùc naêng laø phöông phaùp toát nhaát III ÖÙng duïng 1 Ñoái vôùi hoaït ñoäng laäp phaùp • Gíup ruùt ngaén thôøi gian xaây döïng, giaûm thieåu chi phí cho hoaït ñoäng laäp phaùp, taïo ra tính oån ñònh cho caùc vaên baûn qui phaïm phaùp luaät • Gæam thieåu ruûi ro laäp phaùp veà khaû naêng Phaùp luaät taïo ra khoâng phuø hôïp vôùi thöïc teá baèng caùch tham khaûo kinh nghieäm cuûa theá giôùi, ñaõ ñöôïc thöïc teá kieåm nghieäm Tuy vaäy vaãn caàn phaûi xem xeùt caùc thuoäc tính giai caáp, ñieàu kieän kinh teá xaõ hoäi cuûa Vieät nam maø quyeát ñònh aùp duïng caùc qui ñònh cuï theå (khoâng maùy moùc aùp duïng moät caùch cô hoïc) Ví duï Toå chöùc heä thoáng cô quan tö phaùp cuûa Vieät nam döïa treân ñôn vò haønh chính, trong khi heä thoáng cô quan tö phaùp cuûa Phaùp keát hôïp linh hoaït giöõa ñôn vò haønh chính vaø khu vöïc Vieäc toøa phaù aùn traû baûn aùn cho toøa aùn cuøng caáp (nhöng khaùc khu vöïc) ñeå xeùt xöû sô thaåm laïi • Naâng cao khaû naêng döï ñoaùn luaät cuûa caùc nhaø laäp phaùp : trình ñoä laäp phaùp phaûi raát cao thì môùi coù theå döï ñoaùn ñöôïc taát caû caùc tình huoáng coù khaû naêng phaùt sinh trong töông lai, taïo haønh lang phaùp lyù hieäu quaû ñuû ñeå ñieàu chænh ñöôïc toaøn boä caùc quan heä xaõ hoäi môùi phaùt sinh caùc nöôùc ñang phaùt trieån nhö Vieät nam coù theå thöøa höôûng thaønh quaû nghieân cöùu cuûa neàn phaùp luaät thaønh vaên cuûa caùc nöôùc ñi tröôùc 2 Quùa trình haøi hoøa hoùa phaùp luaät vaø nhaát ñieån hoùa phaùp luaät Haøi hoøa hoùa phaùp luaät laø quaù trình laøm cho caùc neàn phaùp luaät caùc quoác gia khaùc nhau ngaøy caøng trôû neân töông ñoàng vôùi nhau hôn khi ñieàu chænh 1 vaán ñeà cuï theå Nhaát ñieån hoùa phaùp luaät laø laøm cho phaùp luaät caùc quoác gia khaùc nhau gioáng nhau khi ñieàu chænh 1 vaán ñeà cuï theå Haøi hoøa hoùa phaùp luaät ôû möùc ñoä thaáp hôn, chæ giuùp cho caùc neàn phaùp luaät ngaøy caøng töông ñoàng nhöng laïi laø xu theá dieãn ra saâu roäng hôn, phoå bieán hôn Nhaát ñieån hoùa phaùp luaät ôû möùc ñoä cao hôn chæ laø muïc tieâu mang tính lyù töôûng Ví duï veà nhaát ñieån hoùa phaùp luaät Coâng vieân Vieân 1980 veà hôïp ñoàng mua baùn haøng hoùa quoác teá Phaùp luaät EU laø saûn phaåm cuûa quaù trình nhaát ñieån hoùa phaùp luaät Ví duï Vieät nam öu tieân aùp duïng luaät chuyeân ngaønh trong khi Phaùp öu tieân aùp duïng luaät chung (phaùp luaät daân söï) UNIDROIT 2004 veà hôïp ñoàng quoác teá do vieän thoáng nhaát veà luaät tö ban haønh luaät maãu phaûi söû duïng coâng cuï luaät so saùnh ñeå ñöa ra giaûi phaùp chung, nhaän ñöôïc söï ñoàng thuaän cuûa caùc quoác gia thaønh vieân Ví duï Ñieàu 11 coâng öôùc Vieân veà hình thöùc hôïp ñoàng: chaáp nhaän baát cöù hình thöùc naøo nhöng laïi cho pheùp caùc quoác gia baûo löu (do caùc quoác gia keùm phaùt trieån caàn phaûi quaûn lyù chaët caùc quan heä xaõ hoäi, phaûi qui ñònh hình thöùc baét buoäc laø vaên baûn)
 6. • Vieäc giaûm thieåu khaùc bieät vôùi phaùp luaät theá giôùi, taïo cô cheá ñaûm baûo thöïc thi phaùp luaät taïo moâi tröôøng thoâng thoaùng cho ñaàu tö nöôùc ngoaøi, giao löu thöông maïi • Goùp phaàn hình thaønh neân caùc loaïi nguoàn cho caùc ngaønh luaät : tö phaùp quoác teá, coâng phaùp quoác teá ( ñieàu öôùc quoác teá, taäp quaùn quoác teá ) • Gíup cho caùc thaåm phaùn khi phaûi aùp duïng luaät nöôùc ngoaøi trong xeùt xöû, Caâu hoûi : Haõy trình baøy khuynh höôùng phaùt trieån cuûa caùc heä thoáng phaùp luaät treân theá giôùi söï khaùc bieät giöõa phaùp luaät aùn leä ( cuï theå ) vaø phaùp luaät thaønh vaên ( khaùi quaùt ) ngaøy caøng môø nhaït ( nhöng khoâng saùp nhaäp ) Ví duï : khuynh höôùng söû duïng aùn leä cuûa caùc nöôùc chaâu AÂu luïc ñòa ñaûm baûo ñieàu chænh ñöôïc ñaày ñuû hôn, mang tính oån ñònh cao hôn. BAØI 2 NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ LIEÂN QUAN ÑEÁN HOAÏT ÑOÄNG NGHIEÂN CÖÙU PHAÙP LUAÄT NÖÔÙC NGOAØI Khoâng theå coù hai quoác gia coù heä thoáng phaùp luaät gioáng heät nhau Ngoaïi leä duy nhaát laø xöù Wale vaø Anh söû duïng chung heä thoáng phaùp luaät Caàn löu yù ñeán caùc giaû ñònh veà söï töông ñoàng vaø khaùc bieät veà heä thoáng phaùp luaät giöõa caùc quoác gia Ví duï Nguyeân taéc stare decicis trong phaùp luaät aùn leä ( aùn leä cuûa toøa aùn caáp treân phaûi ñöôïc toøa aùn caáp döôùi tuaân thuû, cô quan ban haønh aùn leä phaûi tuaân thuû tuyeät ñoái caùc aùn leä do mình ban haønh ) Tröø tröôøng hôïp vieän nguyeân laõo, phaùp luaät Anh aùp duïng tuyeät ñoái nguyeân taéc naøy. Nhöng Myõ khoâng buoäc thaåm phaùn phaûi tuaân theo nhöõng aùn leä do mình ñaõ tuyeân ( nhaèm phaùt huy söï saùng taïo trong xeùt xöû + loaïi tröø aûnh höôûng cuûa luaät Anh ) Ví duï Tuy cuøng laø phaùp luaät thaønh vaên nhöng taïi Phaùp thì Toøa aùn haønh chính vaø toøa aùn tö phaùp laø 2 nhaùnh cô quan rieâng bieät. Coøn Ñöùc thì Toøa aùn haønh chính vaø toøa aùn tö phaùp laø 2 nhaùnh rieâng bieät nhöng laïi cuøng tröïc thuoäc boä tö phaùp Ví duï Nghóa vuï cuûa ngöôøi söû duïng taøi saûn cuûa mình ñoái vôùi ngöôøi chuû sôû höõu baát ñoäng saûn lieàn keà : Khaùi nieäm dòch quyeàn cuûa Phaùp khaùc vôùi Vieät nam Phaùp luaät nöôùc ngoaøi phaûi ñöôïc nghieân cöùu 1 caùch khaùch quan veà maët tö duy Ví duï Thaåm phaùn trong heä thoáng aùn leä khoâng söû duïng tö duy cuûa nhaø laäp phaùp ñeå dieãn giaûi phaùp luaät I Nguoàn thoâng tin veà phaùp luaät nöôùc ngoaøi 1 - Nguoàn thoâng tin chuû yeáu Laø nguoàn luaät trong heä thoáng phaùp luaät quoác gia Öu ñieåm: Coù giaù trò veà tính phaùp lyù (coù tính chaát chính thoáng trong vieäc chöùa ñöïng thoâng tin veà phaùp luaät nöôùc ngoaøi)

Tài liệu cùng danh mục Luật học

Bài giảng Pháp luật về kinh tế - TS. Lê Văn Hưng (2015)

Bài giảng Pháp luật về kinh tế trang bị cho người học những hiểu biết về: Pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư, hợp đồng kinh doanh, pháp luật về cạnh tranh, giải quyết tranh chấp, pháp luật về phá sản, pháp luật lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Pháp luật về phá sản

”Cty gặp khó khăn thua lỗ trong hoạt động kinh doanh đến mức tại một thời điểm tổng số các tài sản của Cty không đủ thanh toán tổng số các khoản nợ đến hạn là Cty lâm vào tình trạng phá sản”. (Điều 24 – Luật Cty 1990) .Điểm hạn chế của định nghĩa “tình trạng phá sản” theo Đ.24 Luật Cty 1990: Thiếu văn bản luật chuyên ngành cụ thể hoá: ● Trình tự thủ tục tiến hành phá sản, ● Cơ quan có thẩm quyền tuyên bố phá sản, ...


Bài giảng Tập huấn Luật Đất đai 2013

Bài giảng Tập huấn Luật Đất đai 2013 được biên soạn nhằm giúp cho các bạn nắm được hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đất đai; nội dung mới cơ bản của Luật Đất đai 2013. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.


Vận động hành lang - Sự tham gia xây dựng pháp luật của các tổ chức xã hội ở Hoa kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Bài viết này bước đầu phân tích hoạt động “vận động hành lang” ở Mỹ - nơi mà hoạt động vận động hành lang diễn ra sôi động nhất thế giới, xác định chính xác hơn hai mặt tích cực và tiêu cực của vận động hành lang và đề xuất về việc luật hóa hoạt động “vận động hành lang” ở Việt Nam.


Giáo trình-Luật hành chính đô thị&nông thôn-bài 3

Bài 3: QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ 1. TỔNG QUAN VỀ ĐÔ THỊ 1.1 Khái niệm và đặc điểm chung của đô thị Đô thị được hiểu trước hết là trung tâm kinh tế xã hội trên một địa bàn, địa phương. Đó là nơi tập trung đông đúc dân cư, chủ yếu là lao động phi nông nghiệp, sống và làm việc theo phong cách, lối sống đô thị. Lối sống đô thị được đặc trưng bởi những đặc điểm: có nhu cầu về tinh thần cao, tiếp thu nền văn minh nhân loại nhanh chóng, có đầu tư...


Ebook Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân: Phần 1 - NXB Hồng Đức

Ebook Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân: Phần 1 trình bày những quy định chung; hành nghề y, dược tư nhân (điều kiện chung về hành nghề y, dược tư nhân; hành nghề y tư nhân; hành nghề y dược học cổ truyền tư nhân; hành nghề dược tư nhân,...).


Giá trị pháp lý của hiến pháp 1946

Giá trị pháp lý của Hiến pháp 1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói:“Bản Hiến pháp đầu tiên trong lịch sử nước nhà … là một vết tích lịch sử Hiến pháp đầu tiên trong cõi Á đông… Bản Hiến pháp đó chưa hoàn toàn nhưng nó đã làm nên theo một hoàn cảnh thực tế. Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới nước Việt Nam đã độc lập …, dân tộc Việt Nam đã có đủ mọi quyền tự do …., phụ nữ Việt Nam đã được ngang hàng với đàn ông để được hưởng chung...


LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SOÁT NHÂN DÂN

Căn cứ vào Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân. CHươNG I NHữNG QUY địNH CHUNG Điều 1 Viện kiểm sát nhân dân thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật, thực hành quyền công tố theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan khác thuộc Chính phủ,...


Bài giảng Pháp luật hợp đồng - GV. Nguyễn Xuân Quang

Mời các bạn tham khảo bài giảng Pháp luật hợp đồng của GV. Nguyễn Xuân Quang biên soạn sau đây để nắm bắt được những kiến thức về nghĩa vụ dân sự; khái quát hợp đồng dân sự; hợp đồng tặng cho tài sản; hợp đồng mượn tài sản; hợp đồng vận chuyển; hợp đồng gửi giữ; hợp đồng ủy quyền.


Giáo trình Luật Hôn nhân & gia đình T1-11

Giáo trình Luật Hôn nhân & gia đình- Tập 1 E. Thay đổi chế độ cấp dưỡng Thay đổi thể thức. Việc cấp dưỡng có thể được thay đổi từ cấp dưỡng hàng tháng thành hàng quý, hàng năm và ngược lại. Luật nói rằng các bên có thể thoả thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng (Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 Điều 54); nếu không thoả thuận được, thì có thể yêu cầu Toà án giải quyết (cùng điều luật). Việc thoả thuận giữa các đương sự xuất phát từ sự tự nguyện giữa họ; còn quyết định...


Tài liệu mới download

Mẫu giấy ra cổng
 • 09/01/2010
 • 52.063
 • 444

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bài giảng Phân loại hàng hóa
 • 05/11/2015
 • 38.499
 • 742

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu