Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Bằng phương pháp thống kê mô tả và sử dụng chỉ tiêu Hlv(GO), nghiên cứu được dùng để đánh giá hiệu quả kinh tế của nguồn vốn đầu tư cho từng ngành kinh tế và toàn bộ nền kinh tế. Nghiên cứu cho thấy đầu tư công ở huyện Vũng Liêm từ năm 2012 đến 2016 chủ yếu tập trung đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng, kế đến là ngành nông nghiệp nhưng hiệu quả đầu tư chưa tương xứng, trái lại công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ chưa được quan tâm đầu tư đúng mức nhưng hiệu quả đầu tư mang lại khá cao và tương đối ổn định.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH, SỐ 29, THÁNG 3 NĂM 2018

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG TẠI
HUYỆN VŨNG LIÊM, TỈNH VĨNH LONG
SOLUTIONS TO IMPROVE THE PUBLIC INVESTMENT EFFICIECY AT
VUNG LIEM DISTRICT, VINH LONG PROVINCE
Nguyễn Văn Nguyện1 , Trần Vũ Phong2

Tóm tắt – Đầu tư công là hoạt động đầu tư
của Nhà nước nhằm phục vụ nhu cầu của xã hội,
vì lợi ích chung của cộng đồng. Nghiên cứu đầu
tư công được triển khai dưới góc độ ngành kinh
tế mà nguồn vốn đầu tư công tác động. Bằng
phương pháp thống kê mô tả và sử dụng chỉ tiêu
Hlv(GO) , nghiên cứu được dùng để đánh giá hiệu
quả kinh tế của nguồn vốn đầu tư cho từng ngành
kinh tế và toàn bộ nền kinh tế. Nghiên cứu cho
thấy đầu tư công ở huyện Vũng Liêm từ năm 2012
đến 2016 chủ yếu tập trung đầu tư cho xây dựng
kết cấu hạ tầng, kế đến là ngành nông nghiệp
nhưng hiệu quả đầu tư chưa tương xứng, trái
lại công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương
mại – dịch vụ chưa được quan tâm đầu tư đúng
mức nhưng hiệu quả đầu tư mang lại khá cao
và tương đối ổn định. Nguyên nhân là do thiếu
sự tập trung nguồn lực đầu tư, quá trình đầu
tư dàn trải, manh mún, chưa tìm được khâu đột
phá trong từng ngành, lĩnh vực. Qua đó, khẳng
định đầu tư công ở Vũng Liêm dù có hiệu quả
nhưng còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Kết quả
nghiên cứu là tham chiếu hữu ích cho việc xác
định khâu đột phá và đề ra giải pháp thiết thực
nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công tại huyện.
Từ khóa: Đầu tư công, hiệu quả đầu tư
công, huyện Vũng Liêm.

economic sectors, in which public investment
funds have effect. By using the statistical method
and Hlv(GO) , this study evaluated the economic
efficiency of investment capital for each economic sector and the economy as a whole. The
study found that public investment in Vung Liem
district from 2012 to 2016 mainly focused on
infrastructure construction, followed by agriculture, but the investment efficiency was not inadequate. On the contrary, the industries - small
handicrafts, trades and services have not been
properly invested but the investment efficiency
was quite high and relatively stable. This is due
to the lack of focus on investment resources the,
investment process spreading and scattering, not
found breakthrough in each sector. This shows
that public investment in Vung Liem is effective,
but there are many limitations to overcome. Research results are useful references for defining
breakthroughs and practical solutions to improve
the district’s public investment efficiency.
Keywords: Public investment, public investment efficiency, Vung Liem district.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đầu tư công là lĩnh vực nghiên cứu thu hút
sự quan tâm của nhiều nhà khoa học cũng như
các nhà hoạch định chính sách. Có nhiều góc độ
nghiên cứu hoạt động đầu tư công như theo dòng
vốn, dòng dự án hay ngành kinh tế. Nghiên cứu
sẽ tiếp cận đầu tư công theo góc độ ngành kinh
tế mà nguồn vốn đầu tư công tác động, vì hai
lí do: (1) Tính đến thời điểm này, trên địa bàn
tỉnh Vĩnh Long nói chung, huyện Vũng Liêm nói
riêng, chưa có một nghiên cứu nào đi sâu đánh
giá hiệu quả đầu tư công dưới góc độ ngành kinh
tế, đây là điểm mới trong nghiên cứu. (2) Đầu

Abstract – Public investment is the State’s
investment activity to serve the society needs
and community benefits. The public investment
research has been carried out in terms of the
1

Viện Phát triển Nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh
Email: nguyenvannguyenrdi@tvu.edu.vn
2
Ban Tổ chức Huyện ủy huyện Vũng Liêm, tỉnh
Vĩnh Long
Ngày nhận bài: 28/12/2017; Ngày nhận kết quả bình
duyệt: 02/3/2018; Ngày chấp nhận đăng: 11/4/2018

20

TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH, SỐ 29, THÁNG 3 NĂM 2018

tư công với mục đích cuối cùng là phục vụ phát
triển kinh tế - xã hội, trong đó tạo điều kiện nền
tảng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội
là trọng tâm, cũng là chủ trương, quan điểm của
Đảng và Nhà nước.
Huyện Vũng Liêm là một trong tám đơn vị
hành chính thuộc tỉnh Vĩnh Long, có diện tích tự
nhiên 309,57 km2 , toàn huyện có 20 xã – thị trấn,
dân số 161.604 người, gần 80% hộ dân sống bằng
nghề trồng lúa và vườn cây ăn trái, còn lại kinh
doanh thương mại, mua bán nhỏ và ngành nghề
khác [1]. Trong những năm qua, huyện đã được
sự quan tâm hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước, các cấp
chính quyền bằng nhiều hình thức, góp phần làm
thay đổi bộ mặt của địa phương, đặc biệt là sự
cải thiện đáng kể về kết cấu hạ tầng phục vụ phát
triển kinh tế - xã hội và cuộc sống nhân dân từng
bước được nâng lên. Với những nguồn đầu tư xây
dựng nông thôn mới, phát triển đô thị, trong đó
đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh
tế - xã hội đồng bộ, đảm bảo hiệu quả tổng hợp,
tính kết nối hệ thống là một trong các khâu đột
phá mà Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vũng
Liêm lần thứ XI đã xác định đến năm 2025.
Tuy nhiên, hiện nay, với chỉ đạo của Chính phủ
về cắt giảm đầu tư công, đầu tư có mục tiêu và
trong điều kiện ngân sách của huyện còn nhiều
khó khăn, cùng với công tác huy động các tổ
chức, cá nhân và dân cư đóng góp vào đầu tư
công của huyện còn nhiều hạn chế, thì việc sử
dụng nguồn vốn đầu tư công để đầu tư vào đâu,
ngành, lĩnh vực nào cho đạt hiệu quả cao là rất
quan trọng nhằm vừa đảm bảo các mục tiêu phát
triển kinh tế - xã hội, vừa nâng cao chất lượng
cuộc sống nhân dân. Bài viết này nhằm mục tiêu
trình bày kết quả nghiên cứu trên cơ sở phân tích
kết quả, hiệu quả đầu tư công tại huyện Vũng
Liêm, tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2012 – 2016,
đây chính là cơ sở khoa học cho việc đề ra các
giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công tại huyện
đến năm 2025.
II.

KINH TẾ - XÃ HỘI

(bao gồm đầu tư cho quy hoạch, xây dựng cơ sở
hạ tầng, nguồn nhân lực, dịch vụ công). Nhóm
tác giả đã sử dụng hệ số HlV (GO) (mức tăng giá
trị sản xuất so với toàn bộ vốn đầu tư phát triển,
phát huy tác dụng trong kì nghiên cứu) để đánh
giá hiệu quả kinh tế của đầu tư công; đánh giá
hiệu quả xã hội của đầu tư công qua tỉ lệ hộ
nghèo và thu nhập bình quân đầu người [2]. Tuy
nhiên, nghiên cứu chưa đưa ra được khâu đột phá
trong từng ngành, lĩnh vực để tập trung nguồn lực
đầu tư, cũng như đề xuất giải pháp đầu ra cho
sản phẩm ngành nông nghiệp đang gặp nhiều khó
khăn.
Vốn đầu tư phân theo ngành kinh tế cũng được
thể hiện trong các nghiên cứu [3], [4] gồm vốn
đầu tư cho ngành nông nghiệp, công nghiệp và
dịch vụ. Các nghiên cứu phân tích hiệu quả đầu
tư công theo dòng dự án đầu tư thông qua hệ số
ICOR. Tuy nhiên, ở cấp huyện thì việc sử dụng hệ
số ICOR để tính hiệu quả đầu tư công là không
có cơ sở tính toán, vì liên quan đến chỉ tiêu GDP.
Nhìn chung, các công trình nghiên cứu đã giúp
làm rõ hơn vấn đề về hiệu quả đầu tư công nói
chung và đầu tư từ ngân sách nhà nước nói riêng.
Các công trình chủ yếu sử dụng phương pháp
định tính, thống kê mô tả và phân tích tổng hợp,
đồng thời đánh giá được nhiều khía cạnh của
hiệu quả mà đầu tư công mang lại cho phát triển
kinh tế – xã hội. Nghiên cứu này sẽ kế thừa mô
hình nghiên cứu của [2]–[4] tức là nội dung đầu
tư công bao gồm đầu tư cho phát triển chung và
bốn ngành kinh tế là nông nghiệp – lâm nghiệp –
thuỷ sản, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, xây
dựng, thương mại – dịch vụ (Hình 1); sử dụng chỉ
tiêu HlV (GO) để phân tích, đánh giá hiệu quả đầu
tư của từng ngành kinh tế và toàn bộ nền kinh
tế của huyện. Đồng thời, qua phân tích, đánh giá
tình hình và kết quả, hiệu quả đầu tư, nghiên cứu
sẽ đề xuất khâu đột phá đầu tư cho từng ngành
kinh tế để nâng cao hiệu quả đầu tư công.

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu nội dung đầu tư công bao gồm
nghiên cứu lượng vốn đầu tư công, phân bổ
nguồn đầu tư theo lĩnh vực đầu tư, kết quả thực
hiện các hoạt động đầu tư và hiệu quả kinh tế từ
nguồn vốn đầu tư.

Nghiên cứu đầu tư công theo góc độ đầu tư cho
phát triển các ngành trong nền kinh tế như đầu tư
cho phát triển nông nghiệp; công nghiệp – tiểu
thủ công nghiệp; xây dựng; thương mại – dịch
vụ và đầu tư phát triển chung các ngành kinh tế
21

TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH, SỐ 29, THÁNG 3 NĂM 2018

KINH TẾ - XÃ HỘI

Hình 1: Nội dung đầu tư công

III.

IV.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

A. Phương pháp thu thập thông tin

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ
THẢO LUẬN

A. Thực trạng vốn đầu tư công tại huyện
Vũng Liêm

Thông tin thứ cấp thu thập chủ yếu từ báo
cáo, kế hoạch, nghị quyết của Hội đồng Nhân
dân, Ủy ban Nhân dân huyện Vũng Liêm và các
ngành chuyên môn; niên giám thống kê huyện
Vũng Liêm... Bên cạnh đó, nghiên cứu còn dùng
phương pháp chuyên gia, thu thập ý kiến đánh
giá của những người đại diện trong các lĩnh vực
nghiên cứu để xác định mục tiêu, định hướng và
giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công, giúp
cho quá trình nghiên cứu giảm thời gian và công
sức.

Trong những năm qua, đầu tư được đánh giá là
nhân tố rất quan trọng, quyết định mức độ tăng
trưởng kinh tế, giảm nghèo ở Việt Nam nói chung
và huyện Vũng Liêm nói riêng. Cơ cấu vốn đầu
tư phân theo nguồn đầu tư (Bảng 1) cho thấy:
Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước chiếm tỉ lệ rất
cao, từ 97,87% đến 98,79% so với tổng vốn đầu
tư và có xu hướng giảm dần qua từng năm; vốn
góp dân cư, tổ chức, cá nhân đóng góp chiếm từ
0,82% đến 1,52% so với tổng vốn đầu tư và có xu
hướng tăng lên; vốn nước ngoài chiếm tỉ lệ nhỏ
từ 0,35% đến 0,77% và không đều. Nhìn chung,
nguồn vốn đầu tư công của huyện có chuyển biến
tích cực, tỉ lệ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước
đang giảm dần, tỉ lệ vốn đầu tư ngoài ngân sách
nhà nước có xu hướng tăng, chứng tỏ việc huy
động các nguồn lực phục vụ đầu tư công đang
phát huy hiệu quả, điều này hoàn toàn phù hợp
với xu thế phát triển và chủ trương cắt giảm đầu
tư công của Chính phủ.
Cơ cấu vốn đầu tư công phân theo ngành kinh
tế (Bảng 2) cho thấy: vốn đầu tư cho ngành xây
dựng rất lớn, chiếm từ 54,7 – 64,4% so với tổng
vốn đầu tư; kế đến là vốn đầu tư cho phát triển
chung các ngành kinh tế chiếm từ 17,7 – 23,9%
so tổng vốn đầu tư; tiếp theo vốn đầu tư phân
cho các ngành nông nghiệp – lâm nghiệp – thuỷ
sản chiếm từ 4,9 – 10,8%, công nghiệp – tiểu thủ
công nghiệp chiếm 4,6 – 5,7%, thương mại – dịch
vụ chiếm 3,7 – 5,8% so với tổng vốn đầu tư. Qua

B. Phương pháp phân tích thông tin
Để đánh giá hiệu quả đầu tư công cho các
ngành kinh tế huyện và toàn bộ nền kinh tế,
nghiên cứu dùng chỉ tiêu Hlv(GO) . Đây là chỉ
tiêu thường dùng để đánh giá hiệu quả kinh tế
của hoạt động đầu tư ở cấp độ ngành, địa phương
và toàn bộ nền kinh tế.
Hlv(GO) = 4GO/IvP HT D

[5]
Trong đó:
- 4GO: Giá trị sản xuất tăng thêm trong kì
nghiên cứu của ngành, địa phương.
- IvP HT D : Vốn đầu tư phát huy tác dụng trong
kì nghiên cứu của ngành, địa phương.
Chỉ tiêu Hlv(GO) cho biết một đơn vị vốn đầu
tư phát huy tác dụng trong kì nghiên cứu đã tạo ra
được bao nhiêu đơn vị mức tăng giá trị sản xuất
trong kì nghiên cứu cho các ngành, địa phương.
22

TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH, SỐ 29, THÁNG 3 NĂM 2018

KINH TẾ - XÃ HỘI

Bảng 1: Vốn đầu tư công phân theo nguồn đầu tư
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Tổng vốn
1. Vốn ngân sách nhà nước
Cơ cấu (%)
2. Vốn dân cư, tổ chức góp
Cơ cấu (%)
3. Vốn nước ngoài
Cơ cấu (%)

2012
257.237
254.130
98,79
2.200
0,86
907
0,35

2013
253.950
250.300
98,56
2.637
1,04
1.013
0,34

Năm
2014
234.276
230.557
98,41
1.927
0,82
1.792
0,76

2015
292.260
287.000
98,2
3.019
1,03
2.241
0,77

2016
275.877
270.000
97,87
4.200
1,52
1.677
0,61

(Nguồn: Số liệu từ Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Vũng Liêm)

đây cho thấy vốn đầu tư công phân bố chưa hợp
lí, trong đó dành nhiều nguồn vốn cho ngành xây
dựng, ưu tiên đầu tư cho ngành nông nghiệp –
lâm nghiệp – thuỷ sản, nhưng chưa quan tâm đầu
tư cho ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp
và thương mại – dịch vụ nên ảnh hưởng đến quá
trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện.

- Đầu tư cho ngành nông nghiệp - lâm nghiệp
- thủy sản
Năm 2013 – 2015, các chỉ tiêu Hlv(GO) >0 cho
thấy, nguồn vốn đầu tư công đạt hiệu quả kinh tế
và giá trị sản xuất năm sau cao hơn năm trước,
đặc biệt tăng đột biến vào năm 2014, đạt 1,11
lần; nếu tính theo mức đầu tư thì năm 2014 cao
hơn chút ít so với năm 2013 và thấp hơn nhiều so
với năm 2015 nhưng hiệu quả mang lại rất cao.
Thực tế, các năm 2014 - 2015, huyện đang quyết
liệt triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành
nông nghiệp, mở rộng mô hình cánh đồng mẫu
lớn nâng cao giá trị sản xuất; xây dựng các mô
hình luân canh cây màu như bắp lai, đậu nành
trên đất ruộng có hiệu quả; bưởi da xanh, sầu
riêng, cam sành được mùa và giá cả ổn định;
người chăn nuôi, đặc biệt chăn nuôi bò có lợi
nhuận cao do nguồn cung trong nước chưa đảm
bảo. Năm 2012 và 2016, nguồn đầu tư không đạt
hiệu quả Hlv(GO)

Tài liệu cùng danh mục Quỹ đầu tư

Asia and Pacific Regional Economic Outlook––October 2012 Update

The legislation already in place and now being considered adds up to a fundamental reshaping of the EU's financial system. Agreement on banking supervision will put the European financial system on far more secure foundations and act as a springboard for confidence. 2013 will see the implementation of many of the detailed rules of this package. The same is true for cohesion policy, where the key priorities for growth-enhancing measures and structural reforms brought out in the European semester will be put at the core of new national and regional programmes and where the focus will be on the finalisation of the country-specific mandates for the next...


The Performance and Prospects of European Venture Capital

You’ll pay a commission when you buy and sell an ETF. ETFs pay management fees and operating expenses. They may also pay trailing commissions. The fees and expenses for an ETF are often lower than what you would pay for a mutual fund. If an ETF simply follows an index, the manager doesn’t have to do as much research into investments or as much buying and selling of investments. Segregated funds Segregated funds are insurance products that combine investment funds with insurance coverage. You buy and sell segregated funds under an insurance contract. The contract comes with a guarantee that protects some...


Bài giảng Đầu tư quốc tế: Chương 4 - Huỳnh Thị Thúy Giang

Bài giảng chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức về chi phí vốn cho đầu tư nước ngoài. Những nội dung chính cần nắm trong chương này gồm: Cơ cấu vốn đầu tư nước ngoài, chi phí vốn của MNCs, chi phí trung bình của vốn đối với các dự án đầu tư nước ngoài, suất chiết khấu, tạo lập cơ cấu vốn mục tiêu.


Performance of Socially Responsible nvestment Funds against an Efficient SRI Index: The Impact of Benchmark Choice when Evaluating Active Managers – An update

We ¯nd that when the hypothetical benchmarks are recognized as being unavailable for investment, there need not exist close substitutes for them in the universe of mutual funds. For an investor who believes completely in the accuracy of the Fama-French model and precludes managerial skill, the perceived maximum Sharpe ratio is only 66 percent of what could be achieved by direct investment in that model's benchmarks. For a believer in the Carhart four-factor model, the corresponding value is 54 percent. Moreover, actively managed funds can be better substitutes for the benchmarks than existing passive funds, so active funds can be selected even by investors who admit no...


MUTUAL FUND PERFORMANCE IN EMERGING MARKETS: THE CASE OF THAILAND

Performance evaluation measures the skill of an asset manager and its principal idea is to compare the returns with an alternative appropriate portfolio to that which was obtained in a particular case. The emergence of modern portfolio theory (MPT) by Markowitz (1952), who quantifies how rational investors make decisions based on expected return and risk, has brought much development to portfolio performance measurement.


Profile of Mutual Fund Shareholders, 2011

The second aim of this thesis is to investigate whether Thai mutual fund performance can be explained by any of its characteristics. The study examines statistic and economic importance of fund characteristics to its performance. In the literature, evidence is sparse and mixed on developed markets, let alone that on emerging markets. Rather than focusing on one particular characteristic, this study draws on the evidence from five important characteristics in the literature, which offer theoretical and empirical support. They comprise past performance, flows, longevity, fund size and family fund size. The study investigates the characteristics separately and also...


Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng NNo&PTNT - 3

Tỷ số doanh lợi doanh thu. Doanh lợi doanh thu = Lợi nhuận thuần Tỷ số này phản ánh cứ một đồng doanh thu thuần thì có bao nhiêu phần trăm lợi nhuận. Có thể sử dụng nó để so sánh với tỷ số của các năm trước hay so sánh với các doanh nghiệp khác. Tỷ số doanh lợi tổng vốn. Doanh lợi tổng vốn = Lợi nhuận Chỉ tiêu lợi nhuận trên tổng vốn đầu tư đo lường khả năng sinh lợi của một đồng vốn đầu tư vào doanh nghiệp. Tỷ số doanh lợi vốn chủ sở hữu. Doanh...


Lecture Investments: Principles of portfolio and equity analysis: Chapter 12 - CFA Institute

Technical analysis has been used by traders and analysts for centuries, but it has only recently achieved broad acceptance among regulators and the academic community. This chapter gives a brief overview of the field, compares technical analysis with other schools of analysis, and describes some of the main tools in technical analysis.


SUẤT CHIẾT KHẤU TÀI CHÍNH

Quan điểm tổng đầu tư Đặc điểm của báo cáo ngân lưu Ngân lưu vào: Bao gồm cả phần trợ cấp, trợ giá; nhưng không bao gồm phần tiền vay ngân hàng Ngân lưu ra: Kể cả phần thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án; nhưng không bao gồm phần tiền trả nợ vay (gốc và lãi) NCF có lá chắn thuế của lãi vay


Mặt trái của thị trường và cơ hội cho các chuyên gia (Tiếp theo và hết)

Cơ hội vàng của các chuyên gia Số vụ gian lận tài chính kế toán để làm tăng giá trị cổ phiếu của các công ty trên thị trường chứng khoán đang trên đà phát triển mạnh. Đó chính là cơ hội bằng vàng cho các chuyên viên chuyên truy tìm các vụ gian lận.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Investment Appraisal - Principles
 • 21/02/2013
 • 82.092
 • 452
Prepare your money plan_3
 • 13/02/2012
 • 55.950
 • 905
Understanding mutual funds
 • 18/11/2012
 • 83.198
 • 177
Tầm quan trọng của ngân sách
 • 05/06/2013
 • 99.752
 • 799

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu