Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giải pháp khắc phục những tồn tại trong hoạt động thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện nay

Bài viết Giải pháp khắc phục những tồn tại trong hoạt động thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện nay trình bày vai trò cơ bản của bảo hiểm y tế trong đời sống xã hội ở Việt Nam, đồng thời đưa ra một số giải pháp khắc phục những tồn tại trong hoạt động thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN

GIAÃI PHAÁP KHÙÆCAÅI
PHUÅC
TRONG
T
NHÛÄNG
ÀÖÅNG
HOAÅTÖ
THÖNG TUYÏËN KHAÁM - CHÛÄA BÏÅNH
Y
B
ThS. ÀINH THÕ HOÂA

T

hûåc hiïån àûúâng löëi àöíi múái cuãa Àaãng, chñnhgia. Nh ûäng ngûúâi chûa tham gia BHYT theo diïån
saách Baão hiïím Y tïë (BHYT) úã Viïåt Nam bùæt bùæt buöåc àïìu cêìn mua BHYT tûå nguyïån vaâ quyä baão
àêìu àûúåc thûåc hiïån tûâ nùm 1992. Song song
hiïím y tïë seä thanh toaán chi phñ khaám - chûäa bïånh
vúái quaá trònh phaát triïín kinh tïë - xaä höåi, vai troâ cuãa
cho caác àöëi tûúång naây. Ngûúâi dên coá thïí mua BHYT
BHYT ngaây caâng àûúåc khùèng àõnh:
tûå nguyïån taåi UÃy ban nhên dên phûúâng - xaä - thõ trêën
Thûåc hiïån àûúâng löëi àöíi múái cuãa Àaãng, nhùçmnúi àang cû truá.
huy àöång nguöìn lûåc taâi chñnh cuãa xaä höåi cuâng vúái Vúái nhûäng chñnh saách an sinh xaä höåi do BHYT
Nhaâ nûúác àïí chùm soác, baão vïå sûác khoãe nhên dên, mang laåi, bïn caånh caác àöëi tûúång tham gia baão hiïím
chñnh saách Baão hiïím y tïë (BHYT) úã Viïåt Nam àaä ra y tïë bùæt buöåc thò söë lûúång àöëi tûúång tham gia baão
àúâi tûâ nùm 1992 vaâ àïën nay àaä traãi qua hún 20 hiïím y tïë tûå nguyïån ngaây caâng gia tùng. Theo Baão
nùm. Song song vúái sûå phaát triïín cuãa nïìn kinh tïë hiïím xaä höåi Viïåt Nam, tñnh àïën hïët thaáng 5.2015
thõ trûúâng thò vai troâ cuãa BHYT cuäng ngaây caângtöíng söë ngûúâi tham gia BHYT àaåt 64,6 triïåu ngûúâi,
àûúåc nêng cao:
àaåt tyã lïå bao phuã laâ 71,4%, tùng 2,7 triïåu ngûúâi so
- Thûá nhêët,BHYT laâ biïån phaáp àïí xoáa ài sûå bêët vúái nùm 2014.
cöng bùçng giûäa ngûúâi giaâu vaâ ngûúâi ngheâo. BHYT
Kïët quaã trïn coá àûúåc laâ nhúâ nhûäng nöî lûåc khöng
mang tñnh nhên àaåo cao caã vaâ àûúåc xaä höåi hoáa theo ngûâng cuãa caác cêëp, caác ngaânh trong viïåc xêy dûång
nguyïn tùæc “Söë àöng buâ söë ñt”.
vaâ hoaân thiïån chñnh saách BHYT. Thúâi gian qua, chñnh
- Thûá hai, thûåc hiïån chñnh saách BHYT nhùçm öín saách BHYT àaä coá rêët nhiïìu thay àöíi tñch cûåc, àûúåc
àõnh cuöåc söëng cho ngûúâi lao àöång, trúå giuáp cho
nhên dên uãng höå: chñnh saách tham gia BHYT bùæt
ngûúâi lao àöång khùæc phuåc khoá khùn vïì mùåt taâi chñnh
buöåc; tùng chi traã baão hiïím cho àiïìu trõ nöåi truá; chñnh
khi khöng may gùåp phaãi ruãi ro: öëm àau, tai naån lao
saách mua BHYT theo höå gia àònh... Àùåc biïåt, ngaây
àöång, bïånh nghïì nghiïåp...
16/11/2015 Böå Y tïë àaä ra Thöng tû söë 40/2015/
- Thûá ba, BHYT laâm tùng chêët lûúång khaám - chûäa
TT-BYT vaâ ngaây 21/3/2016 Baão hiïím xaä höåi coá
bïånh vaâ quaãn lyá y tïë thöng qua hoaåt àöång quyä BHYT
Cöng vùn söë 943/BHXH-CSYT quy àõnh cuå thïí
àêìu tû.
vïì hoaåt àöång khaám - chûäa bïånh thöng tuyïën . Cuå
-  Thûá tû, BHYT  thûåc  hiïån  phên  phöëi  laåi  thu
thïí nhû sau:
nhêåp quöëc dên möåt caách cöng bùçng, húåp lyá giûäa
Tûâ nùm 2016 ngûúâi bïånh coá thïí àùng kyá khaám caác têìng lúáp dên cû, àöìng thúâi giaãm chi cho ngên
chûäa bïånh theo theã BHYT úã caác bïånh viïån tuyïën
saách nhaâ nûúác.
Hiïån nay, BHYT coá hai hònh thûác laâ BHYT bùæt huyïån trïn toaân quöëc. Nghôa laâ, khi ngûúâi tham gia
BHYT coá àùng kyá khaám chûäa bïånh ban àêìu úã möåt
buöåc vaâ BHYT tûå nguyïån:
  Baão hiïím y tïë bùæt buöåc
: Laâ hònh thûác BHYT traåm y tïë xaä hoùåc möåt phoâng khaám àa khoa hoùåc
àûúåc thûåc hiïån trïn cú súã bùæt buöåc cuãa ngûúâi tham möåt bïånh viïån huyïån (tuyïën huyïån) thò hoå àûúåc quyïìn
gia. Mûác tiïìn lûúng, tiïìn cöng àoáng BHYT bùæt buöåc ài khaám chûäa bïånh úã caác cú súã khaám chûäa bïånh
laâ tiïìn lûúng thaáng àûúåc ghi trong húåp àöìng lao àöång tûúng àûúng tuyïën huyïån trïn toaân quöëc, maâ khöng
vaâ khöng thêëp hún mûác lûúng töëi thiïíu vuâng. Theo cêìn coá giêëy chuyïín tuyïën khaám - chûäa bïånh vêîn
àiïìu 12 Luêåt BHYT, hiïån nay coá 25 nhoám àöëi tûúång àûúåc hûúãng quyïìn lúåi BHYT àuáng tuyïën. Àêy laâ möåt
chñnh saách coá tñnh àöåt phaá, àaä thaáo gúä rêët nhiïìu khoá
coá traách nhiïåm àoáng BHYT bùæt buöåc.
 Baão hiïím y tïë tûå nguyïån: Laâ hònh thûác BHYT
àûúåc thûåc hiïån trïn cú súã tûå nguyïån cuãa ngûúâi tham * Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân

61 cöng àoaâ
Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
Söë 5 thaáng 8/2016

KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN
khùn trong cöng taác khaám - chûäa bïånh cuãa caác àöëi
- Möåt laâ
, phêìn mïìm liïn thöng dûä liïåu giûäa cú
tûúång tham gia BHYT.
quan BHYT vaâ caác cú súã khaám chûäa bïånh chûa hoaân
Cuå thïí, trûúác àêy taåi bïånh viïån tuyïën huyïån, trong thiïån nïn chûa coá cöng cuå àïí quaãn lyá viïåc ngûúâi
trûúâng húåp ngûúâi dên ài khaám khöng àuáng tuyïën bïånh ài khaám chûäa bïånh nhiïìu lêìn trong ngaây, trong
theo quy àõnh thò quyä BHYT seä thanh toaán 70% chi tuêìn taåi caác cú súã khaám chûäa bïånh khaác nhau dêîn
phi khaám chûäa bïånh. Theo Luêåt BHYT sûãa àöíi vaâ àïën khoá quaãn lyá tònh traång laåm duång quyä BHYT.
Cöng vùn söë 943/BHXH -CSYT thò bùæt àêìu tûâ ngaây
- Hai laâ, viïåc ngûúâi bïånh khöng qua tuyïën xaä,
1/1/2016 quyä seä thanh toaán 100% chi phñ khaám chûäa phûúâng maâ lïn thùèng caác bïånh viïån huyïån dêîn àïën
bïånh àöëi vúái nhûäng àöëi tûúång khaám chûäa bïånh trïn caác traåm y tïë xaä seä ñt bïånh nhên àïën khaám chûäa
àõa baân caã nûúác. Nhû vêåy, têët caã caác àöëi tûúång trûúác
bïånh. Àiïìu naây seä dêîn àïën tònh traång quaá taãi taåi
kia chó àûúåc thanh toaán 70%, hiïån nay hoå seä àûúåc bïånh viïån tuyïën huyïån, nhêët laâ úã caác bïånh viïån àûúåc
thanh toaán 100%.
àêìu tû trang thiïët bõ hiïån àaåi, kyä thuêåt tiïn tiïën, àöåi
Àïí traánh tònh traång quaá taãi taåi caác bïånh viïån lúán,nguä caán böå coá trònh àöå chuyïn mön tay nghïì cao.
hiïån nay viïåc thanh toaán quyïìn lúåi BHYT àuáng tuyïën
- Ba laâ, tònh traång caånh tranh khöng laânh maånh
khi khaám - chûäa bïånh theo hònh thûác thöng tuyïën giûäa caác cú súã y tïë nhû tùng cung quaá mûác dõch vuå
khöng aáp duång trong trûúâng húåp ngûúâi bïånh coá àùng
y tïë àïí tùng chi phñ khaám chûäa bïånh thu àûúåc vaâ thu
kyá khaám - chûäa bïånh ban àêìu taåi caác bïånh viïån tuyïën
huát ngûúâi bïånh coá thïí seä diïîn ra.
tónh vaâ tuyïën trung ûúng.
Àùåc biïåt, hiïån nay chñnh saách BHYT múái têåp trung
Theo àaánh giaá cuãa Ban Thûåc hiïån chñnh saách
bao phuã úã chiïìu röång (söë dên tham gia) maâ chûa
BHYT (Baão hiïím xaä höåi Viïåt Nam), qua hún 6 thaáng
bao phuã theo chiïìu sêu (chêët lûúång khaám,chûäa bïånh).
thûåc hiïån, quy àõnh vïì thöng tuyïën àaä coá nhûäng taác
Do àoá, àïí thûåc hiïån muåc tiïu chung cuãa baão hiïím y
àöång tñch cûåc àïën ngûúâi coá theã BHYT vaâ caác cú súã
tïë,  tiïën túái baão hiïím  y tïë  toaân dên  theo àuáng  löå
khaám, chûäa bïånh. Cuå thïí nhû sau:
trònh, BHYT cêìn àûa ra nhûäng chñnh saách àuáng àùæn
- Àöëi vúái ngûúâi coá theã BHYT:
+ Chñnh saách thöng tuyïën àaä taåo thuêån lúåi hún nhùçm khùæc phuåc nhûäng haån chïë nïu trïn, cuå thïí:
- Thûá nhêët, phaãi nêng cao chêët lûúång khaám - chûäa
rêët nhiïìu khi khöng cêìn giêëy chuyïín tuyïën ngûúâi bïånh
bïånh, baão àaãm töët hún nûäa quyïìn lúåi cuãa caác àöëi
vêîn àûúåc hûúãng quyïìn lúåi BHYT àuáng tuyïën taåi caác
tûúång tham gia BHYT. Àïí thûåc hiïån àûúåc àiïìu naây,
cú súã khaám, chûäa bïånh tuyïën huyïån.
+ Ngûúâi bïånh àûúåc lûåa choån khaám, chûäa bïånh Nhaâ nûúác cêìn triïín khai àöìng böå caác giaãi phaáp: nêng
cao tay nghïì cuãa àöåi nguä y - baác sô; giaãm taãi caác thuã
taåi caác cú súã y tïë cuâng tuyïën coá chêët lûúång phuåc vuå
tuåc haânh chñnh; tùng cûúâng àêìu tû caác thiïët bõ y tïë
töët hún, kïí caã cú súã y tïë tû nhên àang àûúåc xïëp
hiïån àaåi, tûâ àoá nêng cao chêët lûúång khaám - chûäa bïånh
tûúng àûúng tuyïën huyïån. 
+ Caác trûúâng húåp ài laâm xa, cû truá ngoaåi tónh taåi caác cú súã y tïë, àùåc biïåt laâ taåi y tïë cú súã.
- Thûá hai, cêìn àêíy maånh ûáng duång cöng nghïå
àûúåc khaám chûäa bïånh vaâ àaãm baão quyïìn lúåi BHYT
àêìy àuã taåi caác bïånh viïån tuyïën huyïån maâ khöng cêìn thöng tin trong cöng taác quaãn lyá BHYT.
giêëy xaác nhêån àùng kyá taåm truá, giêëy cöng taác.
Cuå thïí, Nhaâ nûúác cêìn triïín khai thûåc hiïån giao
- Àöëi vúái caác cú súã khaám, chûäa bïånh:
dõch àiïån tûã trong lônh vûåc BHYT, triïín khai viïåc
+ Quy àõnh thöng tuyïën seä giuáp caác cú súã khaám, thay thïë theã BHYT giêëy bùçng theã àiïån tûã, hoaân thaânh
chûäa bïånh coá tinh thêìn, thaái àöå, chêët lûúång khaám, kïët nöëi dûä liïåu, àaãm baão liïn thöng hïå thöëng dûä liïåu
chûäa bïånh töët thu huát àûúåc nhiïìu bïånh nhên, àùåc giûäa caác cú súã khaám chûäa bïånh BHYT vaâ caác cú
biïåt laâ caác cú súã y tïë tû nhên maâ khöng phuå thuöåc quan quaãn lyá nhaâ nûúác trïn phaåm vi caã nûúác... àïí
nhiïìu vaâo söë lûúång theã BHYT àùng kyá ban àêìu.
àún giaãn hoáa quaá trònh tham gia BHYT cuãa ngûúâi
+ Quy àõnh thöng tuyïën coân buöåc caác cú súã khaám, dên vaâ haån chïë tònh traång laåm duång quyä BHYT cuãa
chûäa bïånh phaãi àöíi múái phûúng phaáp quaãn lyá, tùng caác àöëi tûúång tham gia.
cûúâng chêët lûúång dõch vuå àïí thu huát ngûúâi dên túái
- Thûá ba, cêìn tùng cûúâng cöng taác tuyïn truyïìn,
khaám chûäa bïånh.
giaáo duåc phöí biïën vaâ hûúáng dêîn, töí chûác triïín khai
Bïn caånh nhûäng taác àöång tñch cûåc noái trïn, hoaåt caác vùn baãn quy phaåm phaáp luêåt vïì BH
YT, àïí ngûúâi
àöång thöng tuyïën khaám chûäa bïånh BHYT hiïån nay
(Xem tiïëp trang 67)
vêîn àang gùåp phaãi möåt söë khoá khùn:
62 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân
Söë 5 thaáng 8/2016

KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN
nhûäng ruãi ro cêìn coá núi truá êín an toaân trûúác khi biïåt xaä höåi. Xu hûúáng toaân cêìu hoáa vaâ höåi nhêåp
hoaâ nhêåp cöång àöìng nhû: Baåo haânh gia àònh, treã quöëc tïë úã Viïåt Nam hiïån nay àoâi hoãi cêìn nghiïn
em àûúâng phöë, naån nhên buön baán ngûúâi, naån cûáu möåt giaãi phaáp sinh kïë bïìn vûäng hún cho caác
nhên bõ quêëy röëi, laåm duång tònh duåc...; Dõch vuå ynhoám lao àöång yïëu thïë naây. 

tïë cho caác àöëi tûúång àùåc thuâ: àaä cung cêëp caác
dõch vuå khaám chûäa bïånh miïîn phñ hoùåc giaãm lïå Taâi liïåu tham khaão
1. Nguyïîn Àûác Hûäu (2015) “Sinh kïë cuãa ngûúâi nöng
phñ cho caác àöëi tûúång: ngûúâi taân têåt nùång, caác àöëi dên bõ mêët àêët trong quaá trònh cöng nghiïåp hoáa - àö
tûúång nhiïîm HIV/AIDS, mêët khaã nùng lao àöång,...;
thõ hoáa: nghiïn cûáu trûúâng húåp tónh Haãi Dûúng”, luêån
Dõch vuå giaáo duåc, daåy nghïì, nhaâ nûúác, caác töí chûác aán tiïën sô xaä höåi hoåc.
xaä höåi àaä höî trúå töí chûác nhiïìu cú súã daåy nghïì cho2. Nguyïîn Xuên Mai, Nguyïîn Duy Thùæng (2011), “Sinh
àöëi tûúång laâ ngûúâi taân têåt, nhûäng àöëi tûúång xaäkïë cuãa ngû dên ven biïín, Thûåc traång vaâ giaãi phaáp”,
Taåp chñ Xaä höåi hoåc söë 4.
höåi: giaáo duåc chuyïn biïåt, giaáo dûúäng... Sau khi 3. Quöëc höåi nûúác CHXHCNVN: Luêåt ngûúâi cao tuöíi
hoåc nghïì haâng vaån ngûúâi thiïåt thoâi àaä kiïëm àûúåc (2009).
4. Quöëc höåi nûúác CHXHCNVN: Luêåt ngûúâi khuyïët têåt
viïåc laâm coá thu nhêåp, yïn têm vúái cuöåc söëng.
Trong möåt cú cêëu xaä höåi àa daång maâ xu hûúáng (2009).
5. Quöëc höåi nûúác CHXHCNVN: Luêåt phoâng chöëng baåo
phên têìng seä ngaây caâng tùng trong nïìn kinh tïë thõ
lûåc gia àònh (2007).
trûúâng, múã cûãa vaâ höåi nhêåp, caác nhoám xaä höåi seä coá
6. Ashley, C. and Carney, D. (1999) , “Sustainable Livenhiïìu khaác biïåt vaâ sûå chïnh lïånh vïì lúåi ñch vaâ nhu lihoods:  Lessons  from  early  experience” , London:
Department for In- ternational Development - DFID.
cêìu. Laâm thïë naâo àïí moåi thaânh viïn trong cöång
7.
Bebbington, Anthony (1999) Capitals  and  Capabiliàöìng àïìu coá cú höåi nhû nhau trong phaát triïín. Nhoám
ties , Policies that Work for Sustainable Agriculture
lao àöång yïëu thïë cuäng coá àûúåc cú höåi tiïëp cêån caác and Regenerating Rural Economies Series, IIED,
dõch vuå cöng cöång vïì giaáo duåc, y tïë, giao thöng, du
London.
lõch vaâ caác dõch vuå xaä höåi khaác àïí cuâng phaát triïín,
8. DFID (2001) , “Susstainable  Livelihoods  Guidance
khöng bõ thua thiïåt vaâ àïí bõ rúi vaâo tònh traång taách Sheets” , DFID Report.

hoaân thiïån hún nûäa hïå thöëng an sinh xaä höåi àïí phaát
GIAÃI PHAÁP KHÙÆCAÅI...
PHUÅC
NHÛÄNG TÖÌN T

huy hiïåu quaã trong cöng taác chùm soác vaâ baão vïå sûác
khoãe nhên dên, goáp phêìn tñch cûåc vaâo viïåc öín àõnh
dên thêëy àûúåc têìm quan troång cuãa BHYT, nhêån roä xaä höåi, thûåc hiïån muåc tiïu dên giaâu, nûúác maånh,
nhûäng giaá trõ vaâ quyïìn lúåi àûúåc thuå hûúãng khi tham dên chuã, cöng bùçng vaâ vùn minh. 
(Tiïëp theo trang 62)

gia BHYT, traánh tònh traång àa phêìn ngûúâi dên àïìu
coá suy nghô chó khi öëm hoùåc sùæp öëm múái cêìn muaTaâi liïåu tham khaão
1. Luêåt Baão hiïím y tïë söë 25/2008/QH12 ngaây 14 thaáng
theã baão hiïím y tïë...
11 nùm 2008.
- Thûá tû, Böå Y tïë cêìn tiïëp tuåc àêíy maånh cöng taác 2. Luêåt sûãa àöíi, böí sung möåt söë àiïìu cuãa Luêåt Baão
thanh tra, kiïím tra viïåc thûåc hiïån caác quy àõnh cuãa
hiïím y tïë söë 46/2014/QH13 ngaây 13 thaáng 6 nùm
phaáp luêåt vïì hoaåt àöång thanh toaán chi phñ khaám - 2014, coá hiïåu lûåc thi haânh tûâ ngaây 01/01/2015;
chûäa bïånh BHYT taåi caác cú súã khaám chûäa bïånh, 3. Thöng tû söë 40/2015/TT-BYT ngaây 16/11/2015 cuãa
phoâng chöëng haânh vi gian lêån, truåc lúåi quyä BHYT. Böå Y tïë quy àõnh àùng kyá khaám bïånh, chûäa bïånh baão
hiïím y tïë ban àêìu vaâ chuyïín tuyïën khaám bïånh, chûäa
- Thûá nùm, Nhaâ nûúác cêìnthûåc hiïån quy àõnh giaá
bïånh Baão hiïím y tïë.
dõch vuå y tïë thöëng nhêët theo haång bïånh viïån theo 4. Cöng vùn söë 943/BHXH-CSYT ngaây 21/3/2016 cuãa
àuáng löå trònh àaä àûúåc xêy dûång, àïí tûâng bûúác àöíi Baão hiïím xaä höåi Viïåt Nam vïì viïåc hûúáng dêîn böí
múái cú chïë taâi chñnh, thuác àêíy caác cú súã y tïë nêng sung vïì giaãi quyïët vûúáng mùæc trong thûåc hiïån chñnh
cao chêët lûúång; àöìng thúâi, àaãm baão tñnh cöng bùçng saách BHYT.
5. Nguyïîn Huâng Anh (2013), “Phaát triïín Baão hiïím y tïë
giûäa caác cú súã y tïë.
tûå nguyïån” Taåp chñ Baão hiïím xaä höåi Àaâ Nùéng.
Chuáng ta cuâng hy voång rùçng vúái sûå nöî lûåc khöng6. Caác nguöìn tûâ Internet: www.baohiemxahoi.gov.vn,
ngûâng cuãa caác cêëp, caác ngaânh, Viïåt Nam seä nhanh www.bhxhhn.com.vn.
choáng hoaân thiïån àûúåc muåc tiïu BHYT toaân dên;

67 cöng àoaâ
Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
Söë 5 thaáng 8/2016

Tài liệu cùng danh mục Y học thường thức

Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu