Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ebook Thông tin quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Hà Nội (phía Bắc sông Hồng)

Nội dung của ebook cung cấp những thông tin bổ ích giúp nhà đầu tư, nhà quản lý, nhà nghiên cứu, nhà quy hoạch kiến trúc,... hiểu rõ hơn về các quy hoạch phân khu đô thị nằm trong khu vực phía Bắc sông Hồng, góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội hiện đại và giàu bản sắc văn hóa.Đánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Ebook Thông tin quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Hà Nội (phía Bắc sông Hồng) Ebook Thông tin quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Hà Nội (phía Bắc sông Hồng) Ebook Quy hoạch phân khu, Thành phố Hà Nội, Địa bàn thành phố Hà Nội, Quy hoạch phân khu đô thị, Quy hoạch thủ đô Hà Nội
4.7 5 71
  • 5 - Rất hữu ích 50

  • 4 - Tốt 21

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HANOI PEOPLE’S COMMITTEE

THÔNG TIN

QUY HOẠCH PHÂN KHU
PHÍA BẮC SÔNG HỒNG
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
ZONING AREAS IN NOTHERN OF
RED RIVER IN HANOI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HANOI PEOPLE’S COMMITTEE

THÔNG TIN
QUY HOẠCH PHÂN KHU
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(PHÍA BẮC SÔNG HỒNG)

INFOMATION OF URBAN ZONING PLANS OF HANOI
(RED RIVER NORTH AREA)

NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI
HANOI PUBLISHING HOUSE

MỤC LỤC

TABLE OF CONTENTS

Lời giới thiệu

3

Introduction

3

Tổng quan về hạ tầng kỹ thuật phía Bắc sông Hồng

5

Overview of technical infrastructure in the Red
river North area

5

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị N1,
tỷ lệ 1/2.000

8

Information of the urban zoning plan scheme N1,
scale 1/2.000

8

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị N2,
tỷ lệ 1/2.000

10

Information of the urban zoning plan scheme N2,
scale 1/2.000

10

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị N3,
tỷ lệ 1/5.000

12

Information of the urban zoning plan scheme N3,
scale 1/5.000

12

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị N4,
tỷ lệ 1/5.000

14

Information of the urban zoning plan scheme N4,
scale 1/5.000

14

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị N5,
tỷ lệ 1/5.000

16

Information of the urban zoning plan scheme N5,
scale 1/5.000

16

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị N6,
tỷ lệ 1/5.000

18

Information of the urban zoning plan scheme N6,
scale 1/5.000

18

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị N7,
tỷ lệ 1/5.000

20

Information of the urban zoning plan scheme N7,
scale 1/5.000

20

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị N8,
tỷ lệ 1/5.000

22

Information of the urban zoning plan scheme N8,
scale 1/5.000

22

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị N9,
tỷ lệ 1/5.000

24

Information of the urban zoning plan scheme N9,
scale 1/5.000

24

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị N10,
tỷ lệ 1/2.000

26

Information of the urban zoning plan scheme N10,
scale 1/2.000

26

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị N11,
tỷ lệ 1/5.000

28

Information of the urban zoning plan scheme N11,
scale 1/5.000

28

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị GN,
tỷ lệ 1/5.000

30

Information of the urban zoning plan scheme GN,
scale 1/5.000

30

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị
GN(B), tỷ lệ 1/5.000

32

Information of the urban zoning plan scheme
GN(B), scale 1/5.000

32

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị
GN(C), tỷ lệ 1/5.000

34

Information of the urban zoning plan scheme
GN(C), scale 1/5.000

34

Các chương trình ưu tiên đầu tư

36

Priortized investment programs

36

Thông tin về nhà đầu tư

39

Information of investors

39

LỜI GIỚI THIỆU

INTRODUCTION

Hà Nội là Thủ đô của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt
Nam, trung tâm đầu não về chính trị - hành chính quốc gia, trung
tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch
quốc tế. Với lợi thế về vị trí địa lý - chính trị và với lịch sử phát
triển lâu đời, Hà Nội luôn giữ vai trò quan trọng hàng đầu của cả
nước, có sức hút và tác động rộng lớn đối với quốc gia và khu
vực Đông Nam Á.

Ha Noi is the Capital of the Socialist Republic of Viet Nam, the
national political - administrative center, a large center of culture,
science, education, economy and international transaction.
With advantages of geo-political location and long-standing
development history, Ha Noi always plays an important role,
exerts great attractions and impacts on the country and the
South-East Asia.

Ngày 26/7/2011, đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến
năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg. Đây là những
định hướng căn bản cho mô hình phát triển kinh tế - xã hội của
Hà Nội và đặc biệt là xây dựng một viễn cảnh về một Thủ đô Hà
Nội phát triển bền vững, đồng bộ, hiện đại, hài hòa giữa văn
hóa, bảo tồn di sản, di tích lịch sử với phát triển kinh tế, một
Hà Nội “Xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại”.

On 26/7/2011, the Urban Master Plan of Ha Noi Capital to 2030
and Vision to 2050 was approved by the Prime Minister by
Decision No. 1259 / QD-TTg. This is the basic orientation for the
social economic development model of Ha Noi and especially to
build a vision of a Ha Noi Capital of sustainable comprehensive
modern development, combining harmoniously culture, heritage,
historic sites conservation, with economic development, of a
“green, cultural, civilized, modern” Ha Noi.

Thủ đô được phát triển trên nền tảng gìn giữ những giá trị về
cảnh quan tự nhiên với những dãy núi Ba Vì, Tam Đảo, Hương
Sơn, những khoảng không gian xanh gắn với vùng nông nghiệp
trù phú và những làng nghề truyền thống, hệ thống các di tích
Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng hàng ngàn di sản khác, nơi ẩn
chứa bề dày lịch sử 1000 năm văn hiến tạo ra một Hà Nội mang
đặc trưng riêng mà khó thành phố nào có được. Thủ đô cũng cần
phải được xây dựng theo hướng là thành phố năng động và hiện
đại với kết cấu hạ tầng tiên tiến, các khu đô thị đồng bộ hoàn
chỉnh đi liền với xây dựng, duy trì và phát triển lối sống văn minh
thanh lịch của người Hà Nội xưa và nay.

The Capital is developed on the basis of preserving the values
of the natural landscape with Ba Vi, Tam Dao, Huong Son
mountains, green spaces associated with rich agricultural
areas and traditional villages, the system of Van Mieu - Quoc
Tu Giam monument and thousands other heritages, which hide
a rich history of 1000 years of civilization to create an unique
Ha Noi that no other cities could have. The Capital also needs
to be developed as a dynamic and modern city with advanced
infrastructure, comprehensive urban areas associated with
building, maintaining sound and civilized lifestyle of Ha Noi of the
past and the present.

Với mục tiêu để tiếp nhận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư
trực tiếp của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, Hà Nội
đã xây dựng một môi trường đầu tư hấp dẫn, mà trong đó công
tác quy hoạch xây dựng đô thị được xác định có vai trò quan trọng
trong hoạch định các chính sách đầu tư. Nhằm cụ thể hóa Quy
hoạch chung thủ đô Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt, tại khu vực phía Bắc sông Hồng, UBND Thành phố đã phê
duyệt các đồ án lớn như: Quy hoạch chung xây dựng huyện Sóc
Sơn, quy hoạch chung đô thị vệ tinh Sóc Sơn, các Quy hoạch
phân khu đô thị N và GN, quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường
Nhật Tân - Nội Bài… nhằm phục vụ công tác lập dự án đầu tư xây
dựng theo quy hoạch đã được phê duyệt. Trong khuôn khổ tài liệu
này mong muốn giới thiệu tới người đọc những nội dung cơ bản
về các quy hoạch phân khu nằm trong phạm vi khu vực phía Bắc
sông Hồng, bao gồm các quy hoạch phân khu đô thị từ N1 đến
N11, Quy hoạch phân khu đô thị GN, GN(B) và GN(C).

With the aim to receive and effectively use direct Capital
investment resources from local and foreign investors, Ha Noi
has built an attractive investment environment, in which the urban
planning is defined as having an important role in the formulation
of investment policy. To concretize the Urban Master Plan of Ha
Noi Capital approved by the Prime Minister, the Ha Noi People’s
Committee approved large schemes: Construction master plan
of Soc Son rural district, urban master plan of Soc Son satellite
town, urban zoning plans of N and GN, detailed urban plan for
the two sides of Nhat Tan - Noi Bai road... in order to serve the
construction investment project development in accordance with
the approved urban plan. Within the framework of this document
we wish to convey to the readers main contents of urban zoning
plans for areas located in the North of the Red river, comprising
urban zoning plans of N1 to N11, urban zoning plans of GN,
GN(B) and GN(C).

Hy vọng đây sẽ là những thông tin bổ ích giúp nhà đầu tư, nhà
quản lý, nhà nghiên cứu, nhà quy hoạch kiến trúc,... hiểu rõ hơn
về các quy hoạch phân khu đô thị nằm trong khu vực phía Bắc
sông Hồng, góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội hiện đại và giàu
bản sắc văn hóa.

Hopefully the document will be a kind of useful information to
help investors, regulators, researchers, architects, city planners,
... to have a better understanding of the urban zoning plans of the
Red River North area, contributing to building a modern Ha Noi
Capital with rich cultural identity.

4

Tài liệu cùng danh mục Quy hoạch - Đô thị

A Companion to Urban Economics - Arnott and McMillen - Chapter 16

C H A P T E R S I X T E E N Urban Passenger Travel Demand 16.1 INTRODUCTION The idea of tolling roads to reduce traffic congestion was suggested back in 1920. For several decades, road pricing was largely dismissed as impractical and publicly unacceptable


ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUY HOẠCH CÁC KHU Ở MỚI CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng là thành phố lớn nhất miền Trung Việt Nam. Việc xây dựng và cải tạo đô thị diễn ra rầm rộ trong những năm qua cùng với việc ra đời các khu ở mới, khang trang, hiện đại và văn minh hơn


Đề cương Quy hoạch môi trường

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Đề cương Quy hoạch môi trường. Tài liệu gồm có 11 câu hỏi ôn tập cùng với hướng dẫn trả lời. Hi vọng tài liệu sẽ là nguồn tư liệu bổ ích cho các bạn trong quá trình học tập và ôn thi.


Công tác quy hoạch và ra quyết định - Chương 8

CÔNG CỤ TRỢ GIÚP TRONG RA QUYẾT ĐỊNH 8.1. Quy trình ra quyết định Nội dung của quy trình ra quyết định đã được nêu và phân tích trong chương 7. Nghiên cứu tổng quát quy trình nàycó thể chia ra thành 8 bước; tuần tự như sau: Bước 1: Nhận biết vấn đề Bước 2: Hệ thống- mô tả Bước 3: Đưa ra mục tiêu Bước 4: Đề xuất phương án Bước 5: Đánh giá phương án Bước 6: Công tác lựa chọn Bước 7: Thi hành quyết định Bước 8: Điều hành quyết định Qua quy trình...


A decision support system for farm regional planning

This paper presents a Decision Support System (DSS) for planning of farm regions in Greece. The DSS is based on the development possibilities of the agricultural sector in relation with the agricultural processing industries of the region and aims at the development of farm regions through a better utilization of available agricultural recourses and agricultural industries.


Giáo trình môn Cấp thoát nước - Nguyễn Đình Huấn & Nguyễn Lan Phương

Giáo trình môn Cấp thoát nước do Nguyễn Đình Huấn & Nguyễn Lan Phương biên soạn. Nội dung giáo trình có 9 chương trình bày như sau: các hệ thống và sơ đồ cấp thoát nước, tài liệu cơ sở để thiết kế hệ thống thoát nước, nguồn nước và công trình thu nước, xử lý nước thiên nhiên,...Mời các bạn cùng tham khảo.


giáo trình quy hoach sử dụng đất phần 4

Bảng 3.1: Mục đích sử dụng đất và mã hiệu cho các loại đất Mục đích sử dụng đất Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng cây hàng năm Đất trồng lúa Đất chuyên trồng lúa nước Đất trồng lúa nước còn lại Đất trồng lúa nương Đất trồng cây hàng năm còn lại (*) Đất trồng cây lâu năm Đất lâm nghiệp Đất rừng sản xuất Đất có rừng tự nhiên sản xuất Đất có rừng trồng sản xuất ...


QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG - CHƯƠNG 2

QUY HOẠCH QUẢN LÝ RÁC ÐÔ THỊ 2.1 GIỚI THIỆU Hệ thống thu gom và thải bỏ chất thải rắn là một trong những thành phần quan trọng trong quy hoạch cộng đồng và trong quy hoạch tổng thể của đô thị. Việc quản lý chất thải rắn đô thị là một nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền địa phương, ở các nước phát triển nó thường chiếm từ 20 ÷ 50% ngân sách thành phố. Ðây là một nhiệm vụ phức tạp đòi hỏi cơ quan chức năng phải có khả năng tương ứng, và cần có sự hợp tác...


Kỷ yếu khóa tập huấn: Thiết lập hệ thống chỉ tiêu theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả áp dụng trong lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị (Dự án VNM8P01)

Khóa tập huấn được mở ra nhằm: mở rộng quan niệm, hiểu biết và kiến thức về hệ thống theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả và sáng kiến chỉ số đô thị bằng cách chia sẻ các xu hướng và kinh nghiệm toàn cầu, thảo luận và phát triển quá trình thiết lập hệ thống theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả và xây dựng bộ chỉ số đô thị Việt Nam, tăng cường cam kết và phối hợp giữa các cơ quan Chính phủ và các sở ban ngành của các thành phố nhằm xây dựng hệ thống chỉ số đô thị. Để biết rõ hơn về khóa tập huấn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Bài giảng Quy hoạch và quản lý đô thị: Chương 3

Bài giảng Quy hoạch và quản lý đô thị Chương 3 Các yếu tố cơ bản trong quy hoạch đô cơ thị nêu quy mô dân số đô thị, cơ cấu chức năng đất đai phát triển đô thị và lựa chọn đất đai phát triển đô thị.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI LAND
  • 05/02/2010
  • 50.502
  • 734

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu