Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ebook Thông tin quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Hà Nội (phía Bắc sông Hồng)

Nội dung của ebook cung cấp những thông tin bổ ích giúp nhà đầu tư, nhà quản lý, nhà nghiên cứu, nhà quy hoạch kiến trúc,... hiểu rõ hơn về các quy hoạch phân khu đô thị nằm trong khu vực phía Bắc sông Hồng, góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội hiện đại và giàu bản sắc văn hóa.Đánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Ebook Thông tin quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Hà Nội (phía Bắc sông Hồng) Ebook Thông tin quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Hà Nội (phía Bắc sông Hồng) Ebook Quy hoạch phân khu, Thành phố Hà Nội, Địa bàn thành phố Hà Nội, Quy hoạch phân khu đô thị, Quy hoạch thủ đô Hà Nội
4.7 5 71
  • 5 - Rất hữu ích 50

  • 4 - Tốt 21

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HANOI PEOPLE’S COMMITTEE

THÔNG TIN

QUY HOẠCH PHÂN KHU
PHÍA BẮC SÔNG HỒNG
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
ZONING AREAS IN NOTHERN OF
RED RIVER IN HANOI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HANOI PEOPLE’S COMMITTEE

THÔNG TIN
QUY HOẠCH PHÂN KHU
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(PHÍA BẮC SÔNG HỒNG)

INFOMATION OF URBAN ZONING PLANS OF HANOI
(RED RIVER NORTH AREA)

NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI
HANOI PUBLISHING HOUSE

MỤC LỤC

TABLE OF CONTENTS

Lời giới thiệu

3

Introduction

3

Tổng quan về hạ tầng kỹ thuật phía Bắc sông Hồng

5

Overview of technical infrastructure in the Red
river North area

5

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị N1,
tỷ lệ 1/2.000

8

Information of the urban zoning plan scheme N1,
scale 1/2.000

8

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị N2,
tỷ lệ 1/2.000

10

Information of the urban zoning plan scheme N2,
scale 1/2.000

10

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị N3,
tỷ lệ 1/5.000

12

Information of the urban zoning plan scheme N3,
scale 1/5.000

12

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị N4,
tỷ lệ 1/5.000

14

Information of the urban zoning plan scheme N4,
scale 1/5.000

14

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị N5,
tỷ lệ 1/5.000

16

Information of the urban zoning plan scheme N5,
scale 1/5.000

16

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị N6,
tỷ lệ 1/5.000

18

Information of the urban zoning plan scheme N6,
scale 1/5.000

18

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị N7,
tỷ lệ 1/5.000

20

Information of the urban zoning plan scheme N7,
scale 1/5.000

20

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị N8,
tỷ lệ 1/5.000

22

Information of the urban zoning plan scheme N8,
scale 1/5.000

22

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị N9,
tỷ lệ 1/5.000

24

Information of the urban zoning plan scheme N9,
scale 1/5.000

24

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị N10,
tỷ lệ 1/2.000

26

Information of the urban zoning plan scheme N10,
scale 1/2.000

26

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị N11,
tỷ lệ 1/5.000

28

Information of the urban zoning plan scheme N11,
scale 1/5.000

28

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị GN,
tỷ lệ 1/5.000

30

Information of the urban zoning plan scheme GN,
scale 1/5.000

30

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị
GN(B), tỷ lệ 1/5.000

32

Information of the urban zoning plan scheme
GN(B), scale 1/5.000

32

Thông tin đồ án quy hoạch phân khu đô thị
GN(C), tỷ lệ 1/5.000

34

Information of the urban zoning plan scheme
GN(C), scale 1/5.000

34

Các chương trình ưu tiên đầu tư

36

Priortized investment programs

36

Thông tin về nhà đầu tư

39

Information of investors

39

LỜI GIỚI THIỆU

INTRODUCTION

Hà Nội là Thủ đô của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt
Nam, trung tâm đầu não về chính trị - hành chính quốc gia, trung
tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch
quốc tế. Với lợi thế về vị trí địa lý - chính trị và với lịch sử phát
triển lâu đời, Hà Nội luôn giữ vai trò quan trọng hàng đầu của cả
nước, có sức hút và tác động rộng lớn đối với quốc gia và khu
vực Đông Nam Á.

Ha Noi is the Capital of the Socialist Republic of Viet Nam, the
national political - administrative center, a large center of culture,
science, education, economy and international transaction.
With advantages of geo-political location and long-standing
development history, Ha Noi always plays an important role,
exerts great attractions and impacts on the country and the
South-East Asia.

Ngày 26/7/2011, đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến
năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg. Đây là những
định hướng căn bản cho mô hình phát triển kinh tế - xã hội của
Hà Nội và đặc biệt là xây dựng một viễn cảnh về một Thủ đô Hà
Nội phát triển bền vững, đồng bộ, hiện đại, hài hòa giữa văn
hóa, bảo tồn di sản, di tích lịch sử với phát triển kinh tế, một
Hà Nội “Xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại”.

On 26/7/2011, the Urban Master Plan of Ha Noi Capital to 2030
and Vision to 2050 was approved by the Prime Minister by
Decision No. 1259 / QD-TTg. This is the basic orientation for the
social economic development model of Ha Noi and especially to
build a vision of a Ha Noi Capital of sustainable comprehensive
modern development, combining harmoniously culture, heritage,
historic sites conservation, with economic development, of a
“green, cultural, civilized, modern” Ha Noi.

Thủ đô được phát triển trên nền tảng gìn giữ những giá trị về
cảnh quan tự nhiên với những dãy núi Ba Vì, Tam Đảo, Hương
Sơn, những khoảng không gian xanh gắn với vùng nông nghiệp
trù phú và những làng nghề truyền thống, hệ thống các di tích
Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng hàng ngàn di sản khác, nơi ẩn
chứa bề dày lịch sử 1000 năm văn hiến tạo ra một Hà Nội mang
đặc trưng riêng mà khó thành phố nào có được. Thủ đô cũng cần
phải được xây dựng theo hướng là thành phố năng động và hiện
đại với kết cấu hạ tầng tiên tiến, các khu đô thị đồng bộ hoàn
chỉnh đi liền với xây dựng, duy trì và phát triển lối sống văn minh
thanh lịch của người Hà Nội xưa và nay.

The Capital is developed on the basis of preserving the values
of the natural landscape with Ba Vi, Tam Dao, Huong Son
mountains, green spaces associated with rich agricultural
areas and traditional villages, the system of Van Mieu - Quoc
Tu Giam monument and thousands other heritages, which hide
a rich history of 1000 years of civilization to create an unique
Ha Noi that no other cities could have. The Capital also needs
to be developed as a dynamic and modern city with advanced
infrastructure, comprehensive urban areas associated with
building, maintaining sound and civilized lifestyle of Ha Noi of the
past and the present.

Với mục tiêu để tiếp nhận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư
trực tiếp của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, Hà Nội
đã xây dựng một môi trường đầu tư hấp dẫn, mà trong đó công
tác quy hoạch xây dựng đô thị được xác định có vai trò quan trọng
trong hoạch định các chính sách đầu tư. Nhằm cụ thể hóa Quy
hoạch chung thủ đô Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt, tại khu vực phía Bắc sông Hồng, UBND Thành phố đã phê
duyệt các đồ án lớn như: Quy hoạch chung xây dựng huyện Sóc
Sơn, quy hoạch chung đô thị vệ tinh Sóc Sơn, các Quy hoạch
phân khu đô thị N và GN, quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường
Nhật Tân - Nội Bài… nhằm phục vụ công tác lập dự án đầu tư xây
dựng theo quy hoạch đã được phê duyệt. Trong khuôn khổ tài liệu
này mong muốn giới thiệu tới người đọc những nội dung cơ bản
về các quy hoạch phân khu nằm trong phạm vi khu vực phía Bắc
sông Hồng, bao gồm các quy hoạch phân khu đô thị từ N1 đến
N11, Quy hoạch phân khu đô thị GN, GN(B) và GN(C).

With the aim to receive and effectively use direct Capital
investment resources from local and foreign investors, Ha Noi
has built an attractive investment environment, in which the urban
planning is defined as having an important role in the formulation
of investment policy. To concretize the Urban Master Plan of Ha
Noi Capital approved by the Prime Minister, the Ha Noi People’s
Committee approved large schemes: Construction master plan
of Soc Son rural district, urban master plan of Soc Son satellite
town, urban zoning plans of N and GN, detailed urban plan for
the two sides of Nhat Tan - Noi Bai road... in order to serve the
construction investment project development in accordance with
the approved urban plan. Within the framework of this document
we wish to convey to the readers main contents of urban zoning
plans for areas located in the North of the Red river, comprising
urban zoning plans of N1 to N11, urban zoning plans of GN,
GN(B) and GN(C).

Hy vọng đây sẽ là những thông tin bổ ích giúp nhà đầu tư, nhà
quản lý, nhà nghiên cứu, nhà quy hoạch kiến trúc,... hiểu rõ hơn
về các quy hoạch phân khu đô thị nằm trong khu vực phía Bắc
sông Hồng, góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội hiện đại và giàu
bản sắc văn hóa.

Hopefully the document will be a kind of useful information to
help investors, regulators, researchers, architects, city planners,
... to have a better understanding of the urban zoning plans of the
Red River North area, contributing to building a modern Ha Noi
Capital with rich cultural identity.

4

Tài liệu cùng danh mục Quy hoạch - Đô thị

Giáo trình quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi - Chương 3

Chế độ tưới và Yêu cầu tưới cho các loại cây trồng Một trong những tài liệu cơ bản để quy hoạch thuỷ lợi là yêu cầu cấp nước của các ngành kinh tế, xã hội. Ngành trồng trọt trong nông nghiệp có yêu cầu về cấp nước rất lớn và rất quan trọng nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu về nước cho các loại cây trồng để cây trồng phát triển tốt và cho năng suất cao. Để xác định được yêu cầu dùng nước đó, chúng ta phải nghiên cứu, tính toán yêu cầu nước của từng loại...


Bài giảng Quy hoạch và quản lý đô thị: Chương 4

Nội dung của chương 4 Những vấn đề trong quy hoạch đô thị nằm trong bài giảng Quy hoạch và quản lý đô thị trình bày các vấn đề này xuất phát từ quá trình đô thị hóa và đô thị hóa ở đô thị cực lớn.


A Companion to Urban Economics - Arnott and McMillen - Chapter 9

C H A P T E R N I N E The Economic Theory of Housing Tenure Choice 9.1 INTRODUCTION Within the theory of housing markets, one may broadly distinguish three approaches, which roughly correspond to the historical development of the discipline.


Nuclear Power Plant Design and Seismic Safety Considerations

Trong Ấn Độ, đá nghiền ngành Công nghiệp ước tính có hàng năm doanh thu Rs. 5.000 triệu rupee (tương đương 1 tỷ USD) và do đó một khu vực kinh tế quan trọng. Lĩnh vực này được ước tính được cung cấp trực tiếp việc làm cho hơn 500.000 người tham gia vào các hoạt động khác nhau như khai thác mỏ, nhà máy nghiền, vận chuyển đá khai thác và sản phẩm nghiền vv Hầu hết các các nhân viên là từ khu vực nông thôn và kinh tế lạc hậu cơ hội việc làm còn hạn chế và do đó nó mang ý nghĩa...


Environmental Management of Concentrated Animal Feeding Operations (CAFOs) - Chapter 10

Hiện nay, hai quan điểm hiện hành về hoạt động nuôi lợn được phổ biến tại Hoa Kỳ. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (2005), ngành chăn nuôi lợn phải đối mặt với tăng trưởng giám sát về quản lý môi trường. Tác động tiềm năng của một hoạt động cá nhân môi trường thay đổi với động vật tập trung, thời tiết, địa hình, đất, sản xuất và chất thải chiến lược, quản lý và các điều kiện khác rất nhiều. Mặt khác, theo Mỹ Hội đồng quốc gia sản xuất thịt lợn (2005), "tập trung hoạt động sản xuất thịt lợn...


GIẢI PHÁP NÀO ỨNG PHÓ VỚI HIỆN TƯỢNG NƯỚC BIỂN DÂNG TRONG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CÁC ĐÔ THỊ VEN BIỂN VIỆT NAM

Khu vực ven biển và hải đảo nước ta tập trung phần lớn các đô thị, điểm dân cư nong thôn, khoảng 130 đô thị các loại trong tổng số 750 đô thị, hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế, kỹ thuật với khoảng 90 cảng biển, 2/3 tổng số sân bay..của cả nước. Biến đổi khí hậu (BĐKH), với các biểu hiện chính là sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng kèm theo nhiều hiện tượng thiên nhiên khác ảnh hưởng đến cuộc sống con người ở mọi quốc gia trên thế giới, đặc biệt đối...


DÙng lý luận địa tô giải thích chính sách đất đai - 2

Ngoài địa tô chênh lêch địa chủ còn thu được địa tô tuyệt đối trong khi cho thuê ruộng đất. Phần trên, khi nghiên cứu địa tô chênh lệch chúng ta đa giả định là người thuê đất xấu chỉ thu về chi phí sản xuất cộng với lợi nhuận bình quân , và không tính đến việc phải nộp địa tô.Thực ra không phải như vậy, người thuê ruộng đất dù là đất tốt hay xấu đều phải nộp địa tô cho chủ đất. Địa tô mà các nhà tư bản thuê ruộng đất nhất thiết phải nộp _”tuyệt...


Building the World’s Most Sustainable City

It is now more than 12 years since the publication of William J. Wilson and Robert Aponte’s (1985) survey of urban poverty in the United States. That report still stands alone as an effort to produce “a state of the art review of research and theoretical writing on urban poverty” (Wilson and Aponte, 1985). However, in the intervening years, there has been much work on and even more debate about the nature and causes of poverty in U.S. inner cities. Much of the contribution, indeed, may be attributed to Wilson, who has sparked a new round of work in the field. At the same time, there...


GIÁO ÁN "BÀI TẬP TÌNH HUỐNG - ĐMC"

ĐMC áp dụng cho Quy hoạch sử dụng đất - Đánh giá môi trường chiến lược cho Quy hoạch sử dụng đất


Bài giảng Quy hoạch và quản lý đô thị: Chương 6

Nội dung của chương 6 Các cách tiếp cận trong quy hoạch đô thị thuộc Bài giảng quy hoạch và quản lý đô thị nêu TopTop-down approach, BottomBottom-up approach. So sánh 2 cách tiếp cận trong quy hoạch: Top-down approach và Bottom-up approach.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu