Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ebook Henry Ford và tập đoàn FORD đặt thế giới lên bốn bánh xe: Phần 1 - NXB Trẻ

Phần 1 ebook "Henry Ford và tập đoàn FORD đặt thế giới lên bốn bánh xe" do NXB Trẻ ấn hành gồm các nội dung: Tỷ phú, con nhà nghèo và chiếc máy bay giấy, 24 giờ trong đời một người đặc biệt, tỷ phú xài tiền, những quyết định góp phần thay đổi thế giới,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Sachvui.Com
ÀAÅO KINH DOANH VIÏÅT NAM VAÂ THÏË GIÚÁI

Sachvui.Com

Henry Ford vaâ FORD
ÀÙÅT THÏË GIÚÁI LÏN BÖËN BAÁNH XE
Lï Minh Toaân vaâ caác chuyïn gia cuãa PACE
Têåp saách naây laâ möåt phêìn trong böå saách ÀAÅO KINH DOANH VIÏÅT NAM
VAÂ THÏË GIÚÁI. Vaâ böå saách naây laâ kïët quaã cuãa dûå aán nghiïn cûáu mang
tïn Ài tòm Àaåo Kinh doanh cuãa Viïåt Nam vaâ Thïë giúái do caác chuyïn
gia cuãa PACE cuâng möåt söë taác giaã phöëi húåp thûåc hiïån.
PACE giûä baãn quyïìn
Copyright©2007 by PACE

Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: Ts. Quaùch Thu Nguyeät
Bieân taäp:

Thaønh Nam

Bìa:

Höõu Baéc

Söûa baûn in:

Phaïm Nguyeãn

Kyõ thuaät vi tính:

Mai Khanh + Thanh Haø

Böå saách àaä àûúåc àùng kyá baãn quyïìn, moåi thöng tin xin vui loâng gûãi vïì:
PACE

NHAØ XUAÁT BAÛN TREÛ
161B Lyù Chính Thaéng - Quaän 3 - Thaønh phoá Hoà Chí Minh
ÑT: 9316289 - 9316211 - 8465595 - 8465596 - 9350973
Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@ hcm.vnn.vn
Website: http://www.nxbtre.com.vn

Toâa nhaâ PACE
341 Nguyïîn Traäi, Quêån 1
TP. Höì Chñ Minh, Viïåt Nam
Email: BOOK@pace.edu.vn
In lêìn thûá nhêët taåi TP.HCM, do Nhaâ xuêët baãn Treã êën haânh.

Taác giaã têåp saách:

Lï Minh Toaân

(möåt phêìn cuãa dûå aán)

vaâ caác chuyïn gia cuãa PACE

Giaám àöëc àiïìu phöëi dûå aán:

Trêìn Vuä Nguyïn

Nhoám biïn têåp vaâ àiïìu phöëi dûå aán:

Trêìn Vuä Nguyïn
Nguyïîn Dûúng Hiïëu
Nguyïîn Höìng Dung
Nguyïîn Thõ Haâ

CHI NHAÙNH NHAØ XUAÁT BAÛN TREÛ TAÏI HAØ NOÄI
20 ngoõ 91, Nguyeãn Chí Thanh, Quaän Ñoáng Ña - Haø Noäi
ÑT & Fax: (04) 7734544
E-mail: vanphongnxbtre@ hn.vnn.vn

Muåc luåc

Cuâng baån àoåc
KIÏËM TIÏÌN HAY PHUÅNG SÛÅ XAÄ HÖÅI?
Lúâi noái àêìu

7
23

Phêìn I.
TYÃ PHUÁ, CON NHAÂ NGHEÂO VAÂ CHIÏËC MAÁY BAY GIÊËY
29

Chûúng 1.
24 GIÚÂ TRONG ÀÚÂI MÖÅT NGÛÚÂI ÀÙÅC BIÏÅT
6 giúâ saáng: Bûäa àiïím têm àêåm chêët Anh

30

9 giúâ: Thïë naâo laâ sûå nhên àaåo cao caã nhêët?

44

10 giúâ: Nûúác cúâ hoâa bònh

49

12 giúâ trûa: Thûúãng thûác bûäa ùn cuãa ngûúâi ngheâo 54
2 giúâ chiïìu: Chuáng ta seä tung ra mêîu xe múái!

58

3 giúâ chiïìu: Nhûäng gûúng mùåt quan troång
cuãa nûúác Myä

65

10 giúâ àïm: Chim sùæt seä bay thi cuâng àaân sïëu!

71
81

Chûúng 2.
TYÃ PHUÁ XAÂI TIÏÌN
Töi biïët rùçng ngûúâi ngheâo thiïëu chöî chûäa bïånh...

83

... Vaâ thiïëu möåt núi àïí hoåc haânh àaâng hoaâng

87

Têët nhiïn, moåi ngûúâi cêìn biïët vïì lõch sûã dên töåc mònh
90
Phêìn II.
Nhoám chuyïn gia, nhoám àiïìu phöëi, nhoám taác giaã vaâ nhoám biïn têåp cuãa
dûå aán nghiïn cûáu Ài tòm Àaåo Kinh doanh Viïåt Nam vaâ Thïë giúái xin
chên thaânh caãm ún caác cöng ty, cú quan, àún võ vaâ caác caá nhên àaä nhiïåt
tònh höî trúå thöng tin, tû liïåu trong viïåc triïín khai dûå aán nghiïn cûáu vaâ
thûåc hiïån têåp saách naây.

4

HENRY FORD & FORD

NHÛÄNG QUYÏËT ÀÕNH GOÁP PHÊÌN THAY ÀÖÍI THÏË GIÚÁI
Chûúng 1.

97

NAÂY ANH EM, CHUÁNG TA KHÖNG KIÏËM TIÏÌN
BÙÇNG MOÅI GIAÁ!
ÀÙÅT THÏË GIÚÁI LÏN BÖËN BAÁNH XE

5

111

Chûúng 2.
ÀÚN GIAÃN LAÂ THÏË GIÚÁI NAÂY CÊÌN ÀÛÚÅC PHUÅC VUÅ!
Möîi ngûúâi àïìu cêìn möåt chiïëc ö-tö

112

Cöng thûác kinh doanh “cho ài röìi seä nhêån”

119

Tiïu chuêín hoáa khaách haâng

130
137

Chûúng 3.
ÀÙÅT CAÃ THÏË GIÚÁI TRÏN NHÛÄNG BAÁNH XE

Cuâng baån àoåc

KIÏËM TIÏÌN HAY PHUÅNG SÛÅ XAÄ HÖÅI?

Nhu cêìu xaä höåi röång lúán hún nhiïìu. Phaãi laâm viïåc tiïëp!
138
Tiïën ra thïë giúái

145
Phêìn III.

HOÅC TÊÅP THÛÅC SÛÅ LAÂ MÖÅT VIÏÅC VÔ ÀAÅI
Cêu chuyïån vïì chiïëc nöìi nêëu xuáp cuãa meÅ

156

Saách chûa phaãi laâ têët caã

172

Cêåu nhoác “thúå reân” 12 tuöíi vaâ “saáng chïë” àêìu tiïn176
Phêìn IV.
“DI SAÃN” CUÃA FORD
185

Chûúng 1.
“ÀÖËI THUÔ, BAÅN BE VA NGÛÚÂI KÏË VÕ
Nhûäng àöëi thuã xûáng têìm

186

Ngûúâi kïë võ

221

Chûúng 2.

241

TÛÅ SÛÅ CUÃA HENRY FORD: PHUÅC VUÅ XAÄ HÖÅI
LUÖN LAÂ MUÅC TIÏU ÀI TRÛÚÁC LÚÅI NHUÊÅN
SAÁCH THAM KHAÃO

6

252

HENRY FORD & FORD

Böå saách maâ baån àoåc àang cêìm trïn tay laâ kïët quaã
cuãa dûå aán nghiïn cûáu mang tïn Ài tòm Àaåo Kinh
doanh cuãa Viïåt Nam vaâ Thïë giúái do Töí húåp Giaáo duåc
PACE thûåc hiïån trong suöët 14 thaáng vûâa qua.
Chuáng töi àùåt tïn cho böå saách naây laâ Àaåo Kinh
doanh Viïåt Nam vaâ Thïë giúái vúái mong muöën àûúåc
chia seã cuâng baån àoåc, àùåc biïåt laâ baån àoåc doanh nhên
vaâ baån àoåc quan têm àïën kinh doanh, nhûäng kiïën giaãi
vïì haâng loaåt caác cêu hoãi nhû: “Kinh doanh laâ gò?”,
“Doanh nhên laâ ai?”, “Àêu laâ ‘àaåo’ cuãa nghïì kinh
doanh?” vaâ “Taåi sao kinh doanh laâ möåt nghïì cao quyá
vaâ xûáng àaáng àûúåc xaä höåi tön vinh?”...
Tûâ cêu chuyïån cuãa nhûäng huyïìn thoaåi doanh nhên
thïë giúái
Àöåi nguä chuyïn gia cuãa PACE cuâng caác cöång sûå àaä
nghiïn cûáu cuöåc àúâi vaâ sûå nghiïåp cuãa 25 doanh nhên
huyïìn thoaåi, àïën tûâ 25 têåp àoaân kinh doanh dêîn àêìu
trong nhûäng baãng xïëp haång doanh nghiïåp trïn toaân thïë
giúái, nhùçm tòm kiïëm “caái àaåo”, caái triïët lyá cöët loäi trong
kinh doanh cuãa hoå. Muåc àñch laâ àïí lyá giaãi xem vò sao
hoå laâ nhûäng ngûúâi kiïëm tiïìn nhanh nhêët, kiïëm tiïìn
nhiïìu nhêët vaâ kiïëm tiïìn bïìn vûäng nhêët thïë giúái, àöìng
thúâi hoå laåi àûúåc xaä höåi àùåc biïåt kñnh troång?
ÀÙÅT THÏË GIÚÁI LÏN BÖËN BAÁNH XE

7

Phên tñch tûâng chùång àûúâng, tûâng möëc sûå nghiïåp,
tûâng bûúác thùng trêìm... cuãa nhûäng huyïìn thoaåi doanh
nhên naây, chuáng töi àaä àuác kïët àûúåc nhûäng neát chung
nhêët, noái chñnh xaác hún, laâ nhûäng yïëu töë khiïën hoå trúã
nïn vô àaåi, trúã thaânh nhûäng doanh nhên huyïìn thoaåi.
Àoá laâ sûå khao khaát, laâ niïìm àam mï möåt caách maänh
liïåt àïí saáng taåo, àïí àem àïën thêåt nhiïìu giaá trõ múái
cho cuöåc söëng vaâ cho xaä höåi. Hoå àaä thûåc hiïån àûúåc
àiïìu àoá bùçng viïåc cöëng hiïën caã cuöåc àúâi mònh lêîn viïåc
truyïìn àaåt, dêîn àûúâng cho hêåu thïë. Vò vêåy maâ ngaây nay
chuáng ta àaä coá haâng loaåt nhûäng cêu chuyïån vïì hoå:
Àoá laâ cêu chuyïån öng chuã haäng ö tö Ford àaä “àùåt
caã thïë giúái lïn böën baánh xe”, laâm cho traái àêët “quay”
nhanh hún khi trao cho àöng àaão moåi ngûúâi trong xaä
höåi cú höåi súã hûäu chiïëc xe ö tö - vöën trûúác àoá chó
daânh riïng cho giúái thûúång lûu vaâ nhûäng ngûúâi giaâu
coá. Chó möåt quyïët àõnh giaãi quyïët “nhu cêìu lûu
chuyïín” cho xaä höåi, Henry Ford àaä laâm thay àöíi cuöåc
söëng cuãa têët caã chuáng ta.
Àoá laâ cêu chuyïån chaâng trai Larry Page tin tûúãng
tuyïåt àöëi vaâo sûá mïånh “töí chûác laåi hïå thöëng thöng tin
thïë giúái” cuãa mònh, kiïn trò cuâng Google theo àuöíi
giêëc mú möåt ngaây naâo àoá, Google seä laâ ngûúâi dêîn
àûúâng cho moåi ngûúâi tham gia vaâo thïë giúái mïnh
möng cuãa tri thûác, thöng tin trûåc tuyïën.
Àoá laâ cêu chuyïån chaâng thanh niïn Akio Morita
bùçng moåi giaá phaãi àaáp ûáng nguyïån voång àûúåc nghe àaâi
phaát thanh àïí cêåp nhêåt thöng tin cuöåc söëng cuãa möåt
nûúác Nhêåt hoang taân sau chiïën tranh, àïën khaát voång
“kiïën taåo möåt nïìn giaãi trñ tûúng lai” cho caã thïë giúái
maâ Sony àang söëng vaâ saáng taåo möîi ngaây.
Àoá laâ cêu chuyïån Jorma Ollila, bùçng chiïëc àiïån thoaåi

Lúâi àêìu cuãa böå saách, chuáng töi muöën kïí laåi vúái quyá
võ möåt vaâi cêu chuyïån maâ PACE luön tûå haâo khi tòm
thêëy noá trong haânh trònh Khaát voång Doanh trñ cuãa
mònh trong suöët nhûäng nùm vûâa qua:
Baâ chuã möåt tiïåm taåp hoáa suöët ngaây khöng vui vò
buön baán ïë êím. Nhûng sau nhûäng ngaây thaáng nhòn
vaâo “mùæt” khaách haâng, baâ chúåt nghô: “Sao töi khöng laâ
ngûúâi giaãi quyïët vêën àïì nhu yïëu phêím cho caã xoám?”.
Vaâ moåi chuyïån thay àöíi. Tûâ àoá, nhiïìu gia àònh chûa
khaá giaã trong khu phöë coá thïí mua möåt, hai goái mò töm
(maâ khöng cêìn phaãi mua caã thuâng mò), möåt teáp böåt
ngoåt (maâ khöng cêìn phaãi mua caã goái böåt ngoåt). Baâ coá
thïí múã cûãa luác múâ saáng hay nûãa àïm, khi chùèng coân
núi naâo baán haâng nûäa àïí àaáp ûáng nhu cêìu “hïët chanh
àöåt xuêët” hoùåc “nhaâ khöng coân nûúác mùæm”. Hay hún
nûäa, moåi ngûúâi chó “xeåt” möåt hai bûúác chên laâ coá ngay
nhûäng vêåt phêím cêìn thiïët nhêët cho gia àònh. Laåi thïm

8

ÀÙÅT THÏË GIÚÁI LÏN BÖËN BAÁNH XE

HENRY FORD & FORD

Nokia cuâng nhûäng giaá trõ àûúåc taåo ra trong noá, öng
khöng nhûäng goáp phêìn àõnh daång laåi àêët nûúác Phêìn
Lan trïn baãn àöì toaân cêìu maâ coân kïët nöëi caã thïë giúái
naây vaâ laâm cho möîi chuáng ta trúã nïn “gêìn nhau” hún.
Àoá laâ cêu chuyïån khi nhùæc àïën maáy tñnh IBM, coá leä
chuáng ta seä khöng thïí khöng nghô àïën hònh aãnh chûä
Think vaâ ngûúâi khai sinh ra noá, Thomas Watson Sr.
IBM trúã thaânh “gaä khöíng löì cuãa thïë giúái” trong suöët
gêìn möåt trùm nùm qua cuäng chñnh laâ nhúâ chûä Think
àoá, maâ theo Thomas Watson Sr. thò noá nghôa laâ: “Moåi
rùæc röëi àïìu coá thïí giaãi quyïët nïëu ngûúâi ta chõu khoá suy
nghô”. Suy nghô àïí phuåc vuå con ngûúâi chñnh laâ bñ quyïët
thaânh cöng cuãa caác thïë hïå IBM...
Àïën nhûäng cêu chuyïån maâ chuáng töi vêîn thûúâng kïí

9

chuyïån giaá caã cuãa baâ so vúái chúå vaâ siïu thõ cuäng
chùèng chïnh lïåch laâ bao. Ai cuäng àoaán ra kïët quaã:
cûãa tiïåm suöët ngaây ngûúâi ra keã vaâo, baâ thò baán haâng
luön tay vaâ cûúâi noái luön miïång. Khöng chó tiïìn laäi thu
àûúåc tùng cao, maâ baâ coân coá “lúåi nhuêån” lúán nhêët laâ
sûå quyá mïën cuãa moåi ngûúâi daânh cho möåt ngûúâi biïët
kinh doanh nhû baâ.
Cêu chuyïån thûá hai vïì möåt cú súã saãn xuêët tuã sùæt.
Ngûúâi ta thûúâng mua tuã cuãa cú súã naây vïì àïí àûång höì
sú. Möåt cú súã beá xñu rêët àöîi bònh thûúâng thò liïåu coá
mang trong ngûúâi “sûá mïånh xaä höåi”? Trong möåt thúâi
gian daâi, cú súã hoaåt àöång cêìm chûâng, cho àïën möåt
ngaây öng chuã cuãa noá thay àöíi caách nghô: töi khöng
“baán tuã sùæt” nûäa, maâ seä “baán giaãi phaáp lûu trûä höì sú
vùn phoâng”. Tûâ àoá, öng vaâ àöìng sûå tiïën haânh nghiïn
cûáu àïí taåo ra nhûäng caái tuã sao cho coá thïí chöëng àûúåc
möëi, moåt, chöëng thêëm, ngùn tuã naây thò coá khoáa kiïn cöë
àïí àûång höì sú quan troång, ngùn tuã khaác thò khöng cêìn
khoáa àïí dïî keáo ra keáo vaâo... Öng cuäng chõu khoá ài àïën
caác vùn phoâng àïí nghiïn cûáu maâu sún, thay àöíi kñch
cúä, kiïíu daáng... Thïë laâ saãn phêím cuãa öng coân thïm tñnh
nùng laâm àeåp cho caã vùn phoâng cuãa caác cöng ty. Chó
sau möåt thúâi gian ngùæn, cú súã cuãa öng àaä löåt xaác vaâ
phaát triïín rêët nhanh.
Nhû vêåy, doanh nghiïåp lúán hay nhoã tuây thuöåc vaâo
vêën àïì xaä höåi maâ hoå giaãi quyïët àûúåc. Baâ chuã taåp hoáa
cuãa khu phöë noå cuâng Sam Walton (öng chuã têåp àoaân
baán leã lúán nhêët thïë giúái Wal-Mart) àïìu giaãi quyïët vêën
àïì mua sùæm cuãa xaä höåi thöng qua viïåc múã cûãa haâng
baán leã. Hoå chó khaác nhau vïì phaåm vi: xaä höåi cuãa baâ
chuã tiïåm taåp hoáa laâ möåt khu phöë, coân xaä höåi cuãa Sam
mang têìm cúä thïë giúái.
10

HENRY FORD & FORD

Àiïìu xaä höåi quan têm khöng phaãi laâ doanh nghiïåp
àoá kiïëm àûúåc bao nhiïu maâ laâ hoå àaä mang laåi gò cho
cöång àöìng. Chùèng haån, trong khi tyã phuá Nhêåt, Toyoda
(“cha àeã” cuãa Toyota), vúái tinh thêìn aái quöëc àûúåc ngûúâi
Nhêåt xem nhû anh huâng dên töåc thò tyã phuá Nga,
Khodorkovsky (öng chuã cuãa Yukos), öng ta laâ ai trong
mùæt dên Nga thò chó ngûúâi Nga múái thêëu roä. Sûå khaác
nhau naây coá leä do caách thûác kiïëm tiïìn cuãa hoå.
Nghïì kinh doanh, xûa nay vêîn thûúâng bõ hiïíu chó
nhû laâ nghïì “kiïëm tiïìn”. Nhûng thûåc chêët, khöng hïì coá
nghïì kiïëm tiïìn, búãi nghïì naâo thò cuäng kiïëm tiïìn caã.
Chùèng haån, luêåt sû kiïëm tiïìn bùçng viïåc haânh nghïì luêåt,
baác sô kiïëm tiïìn bùçng caách chûäa bïånh cûáu ngûúâi... Vaâ
doanh nhên, ngûúâi haânh nghïì kinh doanh, cuäng kiïëm
tiïìn bùçng caách laänh àaåo möåt doanh nghiïåp vaâ thöng
qua doanh nghiïåp àoá àïí giaãi quyïët vêën àïì hay àaáp ûáng
nhu cêìu naâo àoá cuãa xaä höåi. Nhûng àiïìu khaác biïåt cuãa
nghïì kinh doanh laâ trong quaá trònh haânh nghïì cuãa
mònh doanh nhên khöng haânh àöång möåt caách àún leã
maâ biïët kiïën taåo ra caác chuöîi giaá trõ. Cuå thïí hún, hoå nùæm
lêëy möåt doanh nghiïåp vaâ têåp húåp bïn mònh nhiïìu
thaânh viïn àïí cuâng cöång hûúãng laåi nhùçm hònh thaânh
möåt sûác maånh töíng lûåc, tûâ àoá taåo ra nhiïìu giaá trõ hún
cho xaä höåi. Àoá cuäng chñnh laâ lyá do maâ nghïì kinh doanh
thûúâng kiïëm àûúåc nhiïìu tiïìn hún so vúái nhûäng nghïì
khaác vaâ vêîn àûúåc cöång àöìng xaä höåi uãng höå.
Nghiïn cûáu 25 huyïìn thoaåi doanh nhên thïë giúái cho
thêëy, duâ coá quaá nhiïìu sûå khaác biïåt nhûng hoå àïìu coá
chung möåt tû tûúãng chuã àaåo: “Kinh doanh laâ phuång sûå
xaä höåi”. Hay noái möåt caách àêìy àuã hún, “Kinh doanh laâ
ÀÙÅT THÏË GIÚÁI LÏN BÖËN BAÁNH XE

11

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 13 - Nguyễn Văn Vũ An

Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 13 do Nguyễn Văn Vũ An biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về những nguyên lý cơ bản về thương mại quốc tế. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.


Tiểu luận kinh tế chính trị P55

Tham khảo tài liệu 'tiểu luận kinh tế chính trị p55', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Ebook Microeconomics and behavior (9th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "Microeconomics and behavior" has contents: Perfect competition, monopoly, a game theoretic approach to strategic behavior, oligopoly and monopolistic competition, labor, labor, externalities, property rights, and the coase theorem, general equilibrium and market efficiency, government.


Sau 30 năm đổi mới cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực

Bài viết Sau 30 năm đổi mới cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực chỉ ra được những chuyển biến tích chực của cơ cấu kinh tế, bên cạnh đó cũng nêu lên được những điểm hạn chế của nó. Điều này đặt ra yêu cầu cần có những giải pháp để đổi mới cơ cấu kinh tế phát huy tính tính cực, giảm thiểu mặt hạn chế.


Lecture Dynamic business law - Chapter 4: Alternative dispute resolution

In this chapter, students will be able to understand: What are the primary forms of alternative dispute resolution? What are other ADR methods? What is court-annexed ADR? How is ADR used in international disputes?


Bài tập lớn Kinh tế vi mô cần cho sinh viên kinh tế

Kinh tế học vi mô là một phân ngành chủ của kinh tế học chuyên nghiên cứu về hành vi kinh tế của các cá nhân (gồm người tiêu dùng, nhà sản xuất hay một ngành kinh tế nào đó), là một môn khoa học kinh tế về sự lựa chọn tối ưu các vần đề kinh tế cơ bản của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Kinh tế học vi mô là nền tảng cho nhiều chuyên ngành của kinh tế học như kinh tế công cộng, kinh tế phúc lợi, thương mại Quốc tế, lý thuyết tổ chức ngành, địa lý...


Mobilizing domestic resources for development - Chapter I

The Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development (United Nations, 2002a) places the mobilization of domestic financial resources for development at the centre of the pursuit of economic growth, poverty eradication and sustainable development. It points to the need for “the necessary internal conditions for mobilizing domestic savings (and) sustaining adequate levels of productive investment” and stresses the importance of fostering a “dynamic and well-functioning business sector”. At the same time, it recognizes that the “appropriate role of government in market-oriented economies will vary from country to country” and calls for an effective system for mobilizing public...


Bài giảng Kinh tế lượng cơ bản - Bùi Dương Hải

Sau đây là bài giảng Kinh tế lượng cơ bản do Bùi Dương Hải biên soạn trình bày nội dung về khái niệm kinh tế lượng, mô hình kinh tế lượng, ước lượng và phân tích kết quả, đánh giá mô hình kinh tế lượng. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết môn học một cách cụ thể.


Giáo trình Kế hoạch hóa phát triển: Phần 1 - PGS.TS. Ngô Thắng Lợi (chủ biên) (ĐH Kinh tế quốc dân)

Giáo trình Kế hoạch hóa phát triển do bộ môn Kinh tế phát triển biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức mang tính hệ thống về bản chất, nguyên tắc của kế hoạch hoá trong nền kinh tế thị trường, các nội dung và phương pháp xây dựng hệ thống kế hoạch định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Phần 1 sau đây trình bày lý luận và phương pháp luận về kế hoạch hoá phát triển trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.


Bài giảng Kinh tế học cho các nhà phi kinh tế - TS. Tamara Woroby

Bài giảng Kinh tế học cho các nhà phi kinh tế được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về thuật ngữ kinh tế và các lý thuyết cơ bản; các ví dụ thực tiễn trên thế giới và về công việc của ngân hàng Thế giới; sự phát triển dưới góc nhìn kinh tế.


Tài liệu mới download

VSTEP speaking part 2 sample answers
 • 28/03/2017
 • 89.245
 • 826

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Kinh tế thật
 • 09/11/2010
 • 71.824
 • 856

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu