Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ebook Henry Ford và tập đoàn FORD đặt thế giới lên bốn bánh xe: Phần 1 - NXB Trẻ

Phần 1 ebook "Henry Ford và tập đoàn FORD đặt thế giới lên bốn bánh xe" do NXB Trẻ ấn hành gồm các nội dung: Tỷ phú, con nhà nghèo và chiếc máy bay giấy, 24 giờ trong đời một người đặc biệt, tỷ phú xài tiền, những quyết định góp phần thay đổi thế giới,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Sachvui.Com
ÀAÅO KINH DOANH VIÏÅT NAM VAÂ THÏË GIÚÁI

Sachvui.Com

Henry Ford vaâ FORD
ÀÙÅT THÏË GIÚÁI LÏN BÖËN BAÁNH XE
Lï Minh Toaân vaâ caác chuyïn gia cuãa PACE
Têåp saách naây laâ möåt phêìn trong böå saách ÀAÅO KINH DOANH VIÏÅT NAM
VAÂ THÏË GIÚÁI. Vaâ böå saách naây laâ kïët quaã cuãa dûå aán nghiïn cûáu mang
tïn Ài tòm Àaåo Kinh doanh cuãa Viïåt Nam vaâ Thïë giúái do caác chuyïn
gia cuãa PACE cuâng möåt söë taác giaã phöëi húåp thûåc hiïån.
PACE giûä baãn quyïìn
Copyright©2007 by PACE

Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: Ts. Quaùch Thu Nguyeät
Bieân taäp:

Thaønh Nam

Bìa:

Höõu Baéc

Söûa baûn in:

Phaïm Nguyeãn

Kyõ thuaät vi tính:

Mai Khanh + Thanh Haø

Böå saách àaä àûúåc àùng kyá baãn quyïìn, moåi thöng tin xin vui loâng gûãi vïì:
PACE

NHAØ XUAÁT BAÛN TREÛ
161B Lyù Chính Thaéng - Quaän 3 - Thaønh phoá Hoà Chí Minh
ÑT: 9316289 - 9316211 - 8465595 - 8465596 - 9350973
Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@ hcm.vnn.vn
Website: http://www.nxbtre.com.vn

Toâa nhaâ PACE
341 Nguyïîn Traäi, Quêån 1
TP. Höì Chñ Minh, Viïåt Nam
Email: BOOK@pace.edu.vn
In lêìn thûá nhêët taåi TP.HCM, do Nhaâ xuêët baãn Treã êën haânh.

Taác giaã têåp saách:

Lï Minh Toaân

(möåt phêìn cuãa dûå aán)

vaâ caác chuyïn gia cuãa PACE

Giaám àöëc àiïìu phöëi dûå aán:

Trêìn Vuä Nguyïn

Nhoám biïn têåp vaâ àiïìu phöëi dûå aán:

Trêìn Vuä Nguyïn
Nguyïîn Dûúng Hiïëu
Nguyïîn Höìng Dung
Nguyïîn Thõ Haâ

CHI NHAÙNH NHAØ XUAÁT BAÛN TREÛ TAÏI HAØ NOÄI
20 ngoõ 91, Nguyeãn Chí Thanh, Quaän Ñoáng Ña - Haø Noäi
ÑT & Fax: (04) 7734544
E-mail: vanphongnxbtre@ hn.vnn.vn

Muåc luåc

Cuâng baån àoåc
KIÏËM TIÏÌN HAY PHUÅNG SÛÅ XAÄ HÖÅI?
Lúâi noái àêìu

7
23

Phêìn I.
TYÃ PHUÁ, CON NHAÂ NGHEÂO VAÂ CHIÏËC MAÁY BAY GIÊËY
29

Chûúng 1.
24 GIÚÂ TRONG ÀÚÂI MÖÅT NGÛÚÂI ÀÙÅC BIÏÅT
6 giúâ saáng: Bûäa àiïím têm àêåm chêët Anh

30

9 giúâ: Thïë naâo laâ sûå nhên àaåo cao caã nhêët?

44

10 giúâ: Nûúác cúâ hoâa bònh

49

12 giúâ trûa: Thûúãng thûác bûäa ùn cuãa ngûúâi ngheâo 54
2 giúâ chiïìu: Chuáng ta seä tung ra mêîu xe múái!

58

3 giúâ chiïìu: Nhûäng gûúng mùåt quan troång
cuãa nûúác Myä

65

10 giúâ àïm: Chim sùæt seä bay thi cuâng àaân sïëu!

71
81

Chûúng 2.
TYÃ PHUÁ XAÂI TIÏÌN
Töi biïët rùçng ngûúâi ngheâo thiïëu chöî chûäa bïånh...

83

... Vaâ thiïëu möåt núi àïí hoåc haânh àaâng hoaâng

87

Têët nhiïn, moåi ngûúâi cêìn biïët vïì lõch sûã dên töåc mònh
90
Phêìn II.
Nhoám chuyïn gia, nhoám àiïìu phöëi, nhoám taác giaã vaâ nhoám biïn têåp cuãa
dûå aán nghiïn cûáu Ài tòm Àaåo Kinh doanh Viïåt Nam vaâ Thïë giúái xin
chên thaânh caãm ún caác cöng ty, cú quan, àún võ vaâ caác caá nhên àaä nhiïåt
tònh höî trúå thöng tin, tû liïåu trong viïåc triïín khai dûå aán nghiïn cûáu vaâ
thûåc hiïån têåp saách naây.

4

HENRY FORD & FORD

NHÛÄNG QUYÏËT ÀÕNH GOÁP PHÊÌN THAY ÀÖÍI THÏË GIÚÁI
Chûúng 1.

97

NAÂY ANH EM, CHUÁNG TA KHÖNG KIÏËM TIÏÌN
BÙÇNG MOÅI GIAÁ!
ÀÙÅT THÏË GIÚÁI LÏN BÖËN BAÁNH XE

5

111

Chûúng 2.
ÀÚN GIAÃN LAÂ THÏË GIÚÁI NAÂY CÊÌN ÀÛÚÅC PHUÅC VUÅ!
Möîi ngûúâi àïìu cêìn möåt chiïëc ö-tö

112

Cöng thûác kinh doanh “cho ài röìi seä nhêån”

119

Tiïu chuêín hoáa khaách haâng

130
137

Chûúng 3.
ÀÙÅT CAÃ THÏË GIÚÁI TRÏN NHÛÄNG BAÁNH XE

Cuâng baån àoåc

KIÏËM TIÏÌN HAY PHUÅNG SÛÅ XAÄ HÖÅI?

Nhu cêìu xaä höåi röång lúán hún nhiïìu. Phaãi laâm viïåc tiïëp!
138
Tiïën ra thïë giúái

145
Phêìn III.

HOÅC TÊÅP THÛÅC SÛÅ LAÂ MÖÅT VIÏÅC VÔ ÀAÅI
Cêu chuyïån vïì chiïëc nöìi nêëu xuáp cuãa meÅ

156

Saách chûa phaãi laâ têët caã

172

Cêåu nhoác “thúå reân” 12 tuöíi vaâ “saáng chïë” àêìu tiïn176
Phêìn IV.
“DI SAÃN” CUÃA FORD
185

Chûúng 1.
“ÀÖËI THUÔ, BAÅN BE VA NGÛÚÂI KÏË VÕ
Nhûäng àöëi thuã xûáng têìm

186

Ngûúâi kïë võ

221

Chûúng 2.

241

TÛÅ SÛÅ CUÃA HENRY FORD: PHUÅC VUÅ XAÄ HÖÅI
LUÖN LAÂ MUÅC TIÏU ÀI TRÛÚÁC LÚÅI NHUÊÅN
SAÁCH THAM KHAÃO

6

252

HENRY FORD & FORD

Böå saách maâ baån àoåc àang cêìm trïn tay laâ kïët quaã
cuãa dûå aán nghiïn cûáu mang tïn Ài tòm Àaåo Kinh
doanh cuãa Viïåt Nam vaâ Thïë giúái do Töí húåp Giaáo duåc
PACE thûåc hiïån trong suöët 14 thaáng vûâa qua.
Chuáng töi àùåt tïn cho böå saách naây laâ Àaåo Kinh
doanh Viïåt Nam vaâ Thïë giúái vúái mong muöën àûúåc
chia seã cuâng baån àoåc, àùåc biïåt laâ baån àoåc doanh nhên
vaâ baån àoåc quan têm àïën kinh doanh, nhûäng kiïën giaãi
vïì haâng loaåt caác cêu hoãi nhû: “Kinh doanh laâ gò?”,
“Doanh nhên laâ ai?”, “Àêu laâ ‘àaåo’ cuãa nghïì kinh
doanh?” vaâ “Taåi sao kinh doanh laâ möåt nghïì cao quyá
vaâ xûáng àaáng àûúåc xaä höåi tön vinh?”...
Tûâ cêu chuyïån cuãa nhûäng huyïìn thoaåi doanh nhên
thïë giúái
Àöåi nguä chuyïn gia cuãa PACE cuâng caác cöång sûå àaä
nghiïn cûáu cuöåc àúâi vaâ sûå nghiïåp cuãa 25 doanh nhên
huyïìn thoaåi, àïën tûâ 25 têåp àoaân kinh doanh dêîn àêìu
trong nhûäng baãng xïëp haång doanh nghiïåp trïn toaân thïë
giúái, nhùçm tòm kiïëm “caái àaåo”, caái triïët lyá cöët loäi trong
kinh doanh cuãa hoå. Muåc àñch laâ àïí lyá giaãi xem vò sao
hoå laâ nhûäng ngûúâi kiïëm tiïìn nhanh nhêët, kiïëm tiïìn
nhiïìu nhêët vaâ kiïëm tiïìn bïìn vûäng nhêët thïë giúái, àöìng
thúâi hoå laåi àûúåc xaä höåi àùåc biïåt kñnh troång?
ÀÙÅT THÏË GIÚÁI LÏN BÖËN BAÁNH XE

7

Phên tñch tûâng chùång àûúâng, tûâng möëc sûå nghiïåp,
tûâng bûúác thùng trêìm... cuãa nhûäng huyïìn thoaåi doanh
nhên naây, chuáng töi àaä àuác kïët àûúåc nhûäng neát chung
nhêët, noái chñnh xaác hún, laâ nhûäng yïëu töë khiïën hoå trúã
nïn vô àaåi, trúã thaânh nhûäng doanh nhên huyïìn thoaåi.
Àoá laâ sûå khao khaát, laâ niïìm àam mï möåt caách maänh
liïåt àïí saáng taåo, àïí àem àïën thêåt nhiïìu giaá trõ múái
cho cuöåc söëng vaâ cho xaä höåi. Hoå àaä thûåc hiïån àûúåc
àiïìu àoá bùçng viïåc cöëng hiïën caã cuöåc àúâi mònh lêîn viïåc
truyïìn àaåt, dêîn àûúâng cho hêåu thïë. Vò vêåy maâ ngaây nay
chuáng ta àaä coá haâng loaåt nhûäng cêu chuyïån vïì hoå:
Àoá laâ cêu chuyïån öng chuã haäng ö tö Ford àaä “àùåt
caã thïë giúái lïn böën baánh xe”, laâm cho traái àêët “quay”
nhanh hún khi trao cho àöng àaão moåi ngûúâi trong xaä
höåi cú höåi súã hûäu chiïëc xe ö tö - vöën trûúác àoá chó
daânh riïng cho giúái thûúång lûu vaâ nhûäng ngûúâi giaâu
coá. Chó möåt quyïët àõnh giaãi quyïët “nhu cêìu lûu
chuyïín” cho xaä höåi, Henry Ford àaä laâm thay àöíi cuöåc
söëng cuãa têët caã chuáng ta.
Àoá laâ cêu chuyïån chaâng trai Larry Page tin tûúãng
tuyïåt àöëi vaâo sûá mïånh “töí chûác laåi hïå thöëng thöng tin
thïë giúái” cuãa mònh, kiïn trò cuâng Google theo àuöíi
giêëc mú möåt ngaây naâo àoá, Google seä laâ ngûúâi dêîn
àûúâng cho moåi ngûúâi tham gia vaâo thïë giúái mïnh
möng cuãa tri thûác, thöng tin trûåc tuyïën.
Àoá laâ cêu chuyïån chaâng thanh niïn Akio Morita
bùçng moåi giaá phaãi àaáp ûáng nguyïån voång àûúåc nghe àaâi
phaát thanh àïí cêåp nhêåt thöng tin cuöåc söëng cuãa möåt
nûúác Nhêåt hoang taân sau chiïën tranh, àïën khaát voång
“kiïën taåo möåt nïìn giaãi trñ tûúng lai” cho caã thïë giúái
maâ Sony àang söëng vaâ saáng taåo möîi ngaây.
Àoá laâ cêu chuyïån Jorma Ollila, bùçng chiïëc àiïån thoaåi

Lúâi àêìu cuãa böå saách, chuáng töi muöën kïí laåi vúái quyá
võ möåt vaâi cêu chuyïån maâ PACE luön tûå haâo khi tòm
thêëy noá trong haânh trònh Khaát voång Doanh trñ cuãa
mònh trong suöët nhûäng nùm vûâa qua:
Baâ chuã möåt tiïåm taåp hoáa suöët ngaây khöng vui vò
buön baán ïë êím. Nhûng sau nhûäng ngaây thaáng nhòn
vaâo “mùæt” khaách haâng, baâ chúåt nghô: “Sao töi khöng laâ
ngûúâi giaãi quyïët vêën àïì nhu yïëu phêím cho caã xoám?”.
Vaâ moåi chuyïån thay àöíi. Tûâ àoá, nhiïìu gia àònh chûa
khaá giaã trong khu phöë coá thïí mua möåt, hai goái mò töm
(maâ khöng cêìn phaãi mua caã thuâng mò), möåt teáp böåt
ngoåt (maâ khöng cêìn phaãi mua caã goái böåt ngoåt). Baâ coá
thïí múã cûãa luác múâ saáng hay nûãa àïm, khi chùèng coân
núi naâo baán haâng nûäa àïí àaáp ûáng nhu cêìu “hïët chanh
àöåt xuêët” hoùåc “nhaâ khöng coân nûúác mùæm”. Hay hún
nûäa, moåi ngûúâi chó “xeåt” möåt hai bûúác chên laâ coá ngay
nhûäng vêåt phêím cêìn thiïët nhêët cho gia àònh. Laåi thïm

8

ÀÙÅT THÏË GIÚÁI LÏN BÖËN BAÁNH XE

HENRY FORD & FORD

Nokia cuâng nhûäng giaá trõ àûúåc taåo ra trong noá, öng
khöng nhûäng goáp phêìn àõnh daång laåi àêët nûúác Phêìn
Lan trïn baãn àöì toaân cêìu maâ coân kïët nöëi caã thïë giúái
naây vaâ laâm cho möîi chuáng ta trúã nïn “gêìn nhau” hún.
Àoá laâ cêu chuyïån khi nhùæc àïën maáy tñnh IBM, coá leä
chuáng ta seä khöng thïí khöng nghô àïën hònh aãnh chûä
Think vaâ ngûúâi khai sinh ra noá, Thomas Watson Sr.
IBM trúã thaânh “gaä khöíng löì cuãa thïë giúái” trong suöët
gêìn möåt trùm nùm qua cuäng chñnh laâ nhúâ chûä Think
àoá, maâ theo Thomas Watson Sr. thò noá nghôa laâ: “Moåi
rùæc röëi àïìu coá thïí giaãi quyïët nïëu ngûúâi ta chõu khoá suy
nghô”. Suy nghô àïí phuåc vuå con ngûúâi chñnh laâ bñ quyïët
thaânh cöng cuãa caác thïë hïå IBM...
Àïën nhûäng cêu chuyïån maâ chuáng töi vêîn thûúâng kïí

9

chuyïån giaá caã cuãa baâ so vúái chúå vaâ siïu thõ cuäng
chùèng chïnh lïåch laâ bao. Ai cuäng àoaán ra kïët quaã:
cûãa tiïåm suöët ngaây ngûúâi ra keã vaâo, baâ thò baán haâng
luön tay vaâ cûúâi noái luön miïång. Khöng chó tiïìn laäi thu
àûúåc tùng cao, maâ baâ coân coá “lúåi nhuêån” lúán nhêët laâ
sûå quyá mïën cuãa moåi ngûúâi daânh cho möåt ngûúâi biïët
kinh doanh nhû baâ.
Cêu chuyïån thûá hai vïì möåt cú súã saãn xuêët tuã sùæt.
Ngûúâi ta thûúâng mua tuã cuãa cú súã naây vïì àïí àûång höì
sú. Möåt cú súã beá xñu rêët àöîi bònh thûúâng thò liïåu coá
mang trong ngûúâi “sûá mïånh xaä höåi”? Trong möåt thúâi
gian daâi, cú súã hoaåt àöång cêìm chûâng, cho àïën möåt
ngaây öng chuã cuãa noá thay àöíi caách nghô: töi khöng
“baán tuã sùæt” nûäa, maâ seä “baán giaãi phaáp lûu trûä höì sú
vùn phoâng”. Tûâ àoá, öng vaâ àöìng sûå tiïën haânh nghiïn
cûáu àïí taåo ra nhûäng caái tuã sao cho coá thïí chöëng àûúåc
möëi, moåt, chöëng thêëm, ngùn tuã naây thò coá khoáa kiïn cöë
àïí àûång höì sú quan troång, ngùn tuã khaác thò khöng cêìn
khoáa àïí dïî keáo ra keáo vaâo... Öng cuäng chõu khoá ài àïën
caác vùn phoâng àïí nghiïn cûáu maâu sún, thay àöíi kñch
cúä, kiïíu daáng... Thïë laâ saãn phêím cuãa öng coân thïm tñnh
nùng laâm àeåp cho caã vùn phoâng cuãa caác cöng ty. Chó
sau möåt thúâi gian ngùæn, cú súã cuãa öng àaä löåt xaác vaâ
phaát triïín rêët nhanh.
Nhû vêåy, doanh nghiïåp lúán hay nhoã tuây thuöåc vaâo
vêën àïì xaä höåi maâ hoå giaãi quyïët àûúåc. Baâ chuã taåp hoáa
cuãa khu phöë noå cuâng Sam Walton (öng chuã têåp àoaân
baán leã lúán nhêët thïë giúái Wal-Mart) àïìu giaãi quyïët vêën
àïì mua sùæm cuãa xaä höåi thöng qua viïåc múã cûãa haâng
baán leã. Hoå chó khaác nhau vïì phaåm vi: xaä höåi cuãa baâ
chuã tiïåm taåp hoáa laâ möåt khu phöë, coân xaä höåi cuãa Sam
mang têìm cúä thïë giúái.
10

HENRY FORD & FORD

Àiïìu xaä höåi quan têm khöng phaãi laâ doanh nghiïåp
àoá kiïëm àûúåc bao nhiïu maâ laâ hoå àaä mang laåi gò cho
cöång àöìng. Chùèng haån, trong khi tyã phuá Nhêåt, Toyoda
(“cha àeã” cuãa Toyota), vúái tinh thêìn aái quöëc àûúåc ngûúâi
Nhêåt xem nhû anh huâng dên töåc thò tyã phuá Nga,
Khodorkovsky (öng chuã cuãa Yukos), öng ta laâ ai trong
mùæt dên Nga thò chó ngûúâi Nga múái thêëu roä. Sûå khaác
nhau naây coá leä do caách thûác kiïëm tiïìn cuãa hoå.
Nghïì kinh doanh, xûa nay vêîn thûúâng bõ hiïíu chó
nhû laâ nghïì “kiïëm tiïìn”. Nhûng thûåc chêët, khöng hïì coá
nghïì kiïëm tiïìn, búãi nghïì naâo thò cuäng kiïëm tiïìn caã.
Chùèng haån, luêåt sû kiïëm tiïìn bùçng viïåc haânh nghïì luêåt,
baác sô kiïëm tiïìn bùçng caách chûäa bïånh cûáu ngûúâi... Vaâ
doanh nhên, ngûúâi haânh nghïì kinh doanh, cuäng kiïëm
tiïìn bùçng caách laänh àaåo möåt doanh nghiïåp vaâ thöng
qua doanh nghiïåp àoá àïí giaãi quyïët vêën àïì hay àaáp ûáng
nhu cêìu naâo àoá cuãa xaä höåi. Nhûng àiïìu khaác biïåt cuãa
nghïì kinh doanh laâ trong quaá trònh haânh nghïì cuãa
mònh doanh nhên khöng haânh àöång möåt caách àún leã
maâ biïët kiïën taåo ra caác chuöîi giaá trõ. Cuå thïí hún, hoå nùæm
lêëy möåt doanh nghiïåp vaâ têåp húåp bïn mònh nhiïìu
thaânh viïn àïí cuâng cöång hûúãng laåi nhùçm hònh thaânh
möåt sûác maånh töíng lûåc, tûâ àoá taåo ra nhiïìu giaá trõ hún
cho xaä höåi. Àoá cuäng chñnh laâ lyá do maâ nghïì kinh doanh
thûúâng kiïëm àûúåc nhiïìu tiïìn hún so vúái nhûäng nghïì
khaác vaâ vêîn àûúåc cöång àöìng xaä höåi uãng höå.
Nghiïn cûáu 25 huyïìn thoaåi doanh nhên thïë giúái cho
thêëy, duâ coá quaá nhiïìu sûå khaác biïåt nhûng hoå àïìu coá
chung möåt tû tûúãng chuã àaåo: “Kinh doanh laâ phuång sûå
xaä höåi”. Hay noái möåt caách àêìy àuã hún, “Kinh doanh laâ
ÀÙÅT THÏË GIÚÁI LÏN BÖËN BAÁNH XE

11

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Ebook Microeconomics (11th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "Microeconomics" has contents: Utility and demand; possibilities, preferences, and choices; organizing production; output and costs, perfect competition, monopoly, monopolistic competition, oligopoly, public choices and public goods,...and other contents.


Ebook Macroeconomics (3rd edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Macroeconomics" has contents: Economics - Foundations and models; trade offs; comparative advantage and the market system; where prices come from - The interaction of demand and supply; economic efficiency; government price setting and taxes,...and other contents.


Bài 7 : Điều tiết của chính phủ và ảnh hưởng của ngoại thương đến thị trường

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn học môn kinh tế vi mô


Ebook Nghịch lý toàn cầu hóa - Vàng và hai cô gái: Phần 1

Nội dung phần 1 của ebook "Nghịch lý toàn cầu hóa - Vàng và hai cô gái" trình bày về nghịch lý toàn cầu, động lực cho nghịch lý (cuộc cách mạng về viễn thông) và du lịch (toàn cầu hóa ngành dịch vụ lớn nhất thế giới).


Phát huy giá trị của các chỉ số PCI và PAPI để phát triển kinh tế hiệu quả, bền vững

Bài viết Phát huy giá trị của các chỉ số PCI và PAPI để phát triển kinh tế hiệu quả, bền vững sau đây phân tích thực trạng và đưa ra những giải pháp nhằm phát huy giá trị của các chỉ số PCI và PAPI để phát triển kinh tế hiệu quả, bền vững.


Phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Thực trạng và giải pháp - Nguyễn Phong Quang

Đồng bằng sông Cửu Long gồm địa giới hành chính của 13 tỉnh thành: Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và thành phố Cần Thơ. Đồng bằng sông Cửu Long có vai trò và vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, hợp tác đầu tư nước ngoài, giao lưu quốc tế; đặc biệt là tiềm năng, lợi thế bậc nhất về nông nghiệp, kinh tế biển, công nghiệp năng lượng.


Ebook Foundations of microeconomics (6th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Foundations of microeconomics" has contents: Demand and supply, the economic problem, getting started, elasticities of demand and supply, efficiency and fairness of markets, efficiency and fairness of markets, global markets in action, taxes, the U.S. and global economies.


Lecture Business and society: Stakeholders, ethics, public policy (14/e): Chapter 3 - Anne Lawrence, James Weber

Chapter 3 - Corporate social responsibility. Learning objectives of this chapter: Understanding the role of big business and its responsible use of corporate power in a democratic society, knowing when the idea of social responsibility originated and the phases through which it has developed, investigating how a company’s purpose or mission can integrate social objectives with economic objectives,...


Lecture Principles of economics - Chapter 26: Saving, investment, and the financial system

This chapter examines how the financial system works. First, we discuss the large variety of institutions that make up the financial system in our economy. Second, we discuss the relationship between the financial system and some key macroeconomic variables notably saving and investment. Third, we develop a model of the supply and demand for funds in financial markets.


Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 7 - Lê Hữu Đức

Bài giảng Kinh tế vĩ mô chương 7 trình bày về kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở. Chương này cung cấp cho người học những hiểu biết về thị trường ngoại hối và cán cân thanh toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu