Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ebook 321 Bài tập trắc nghiệm bất PT- Mũ - Logarit

Ebook 321 bài tập trắc nghiệm bất PT- Mũ - Logarit do Nguyễn Bảo Dương tổng biên tập và sưu tập trình bày nội dung về các đề thi, ôn tập về môn Toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

NGUYỄN BẢO VƯƠNG

TỔNG BIÊN TẬP VÀ SƯU TẦM

321 BÀI TẬP TRẮC
NGHIỆM BẤT PT – MŨ LOGARIT
1
log3 x 2  5 x  6  log 1 x  2  log 1  x  3
2 3
3

321 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM BPT – MŨ – LOGARIT
GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG

Câu 1: BÊt ph-¬ng tr×nh: log2  3x  2   log2  6  5x  cã tËp nghiÖm lµ:
A. (0; +)

 6
B.  1; 
 5

1 
C.  ;3 
2 

D.  3;1

C©u 2: BÊt ph-¬ng tr×nh: log4  x  7   log2  x  1 cã tËp nghiÖm lµ:
A. 1;4 

B.  5; 

C. (-1; 2)

D. (-; 1)

Câu 3: Cho hàm số y  x(e x  ln x) . Chọn phát biểu đúng:
A. Hàm số đồng biến với mọi x>0.
B. Hàm số đồng biến với mọi x 0.
Câu 4 : Cho a > 1. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A. loga x > 0 khi x > 1

B. loga x < 0 khi 0 < x < 1

C. Nếu x1 < x2 thì loga x1  loga x2

D. Đồ thị hàm số y = loga x có tiệm cận ngang là trục

hoành

Câu 5: Số nào dưới đây thì nhỏ hơn 1?
A. log  0,7 

C. log  e

B. log 3 5


D. loge 9

3

Câu 6: Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?
1
C. log0,3 0,8  0
3
Câu 7: Nghiệm của bất phương trình log2 x  3 là:

D. logx2 3 2016  logx2 3 2017

A. x  3
B. x  8
C. 0  x  8
Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình log2 x  3 là:

D. x  8

1
1
A. (; ]
B. S= [ ; )
C. (0;8)
8
8
Câu 9: Nghiệm của bất phương trình log 1 2x  3  0 là:

1
D. (0; ]
8

A. log3 5  0

B. log3 4  log 4

2

1

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG 2017

A. 0  x  log2 3

BIÊN TẬP VÀ SƯU TẦM

C. 2  x  log3 2

B. x  2

D. x  2

Câu 10: . Cho hai số thực a và b, với 1  a  b . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng ?

A. log a b  1  log b a .

B. 1  log a b  log b a .

C . log b a  log a b  1.

D. log b a  1  log a b .

Câu 11: Nghiệm của bất phương trình log2 2 x  3log2 x  2
A. 1  x  2
B. 2  x  4
C. 2  x  4
2
Câu 12: Nghiệm của bất phương trình log 5 x  6 log2 x  5

D. 1  x  2

x  5
 x  32
x  32
A. 
B. 
C. 
x  1
0  x  1
 x 1
2
Câu 13: Nghiệm của bất phương trình (ln x)  2 ln x  1 là:

x  32
D. 
 x 1

A.
B. x  1
C. x  R \ { }
xe
1
Câu 14: Cho hàm số y  ln(x  1) . Nghiệm của bất phương trình y'  0

D. x  R

A.
B. x  1
C. x  R \ {-1
xR
}
Câu 15: Tập nghiệm bất phương trình ln(x  2017)  0 là:

D. x 

A. (2017; )

B. S= (;2017)

C. (2017;2018)

D. 

Câu 16: Nghiệm của bất phương trình 2log 2 x  1  2  log 2  x  2  là
A. 2  x  3

B. x  2

C. 3  x

D. 2  x  3

Câu 17: Nghiệm của bất phương trình log2  x  1  2log2  5  x   1  log2  x  2 là
A. 1  x  2

B. 4  x  3

C. 2  x  5

D. 2  x  5

Câu 18: Tập nghiệm của bất phương trình log 1 (5 x  1)  5 là
2

1

A.  ;  
5


 1 31 
B.   ; 
 5 5

 31

C.  ;  
 5


1   31


D.  ;     ;  
5  52

321 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM BPT – MŨ – LOGARIT
GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG

Câu 19: Tập nghiệm của bất phương trình log 4

1  3x
 1 là
x 1

1

A.  ;    1;5 
3


1

B.  ;    1;  
3


 1 
C.   ;5 
 3 

D. 1;5 

Câu 20: Nghiệm của bất phương trình log 2 x 64  log x2 16  3 là
A. 0  x  1

B. x  R

C. 0  x  1

D. x  1

Câu 21: Tìm m để bất phương trình log 2 x  m log x  m  3  0 có nghiệm x  1
 m  3
A. 
m  6

B. 3  m  6

C. m  3

D. m  6

Câu 22: Nghiệm của bất phương trình log 2  x  1  2 là:
A. x  2

B. x  2

C. x  3

D. x  3

Câu 23: Nghiệm của bất phương trình log 1 x  2 là:
3

A. x 

1
9

B. x  3

C. x  3 2

D. x 

1
9

Câu 24: Tập các số x thỏa mãn log 2  x  4   1  0 là:
5
A.  ;

13 

2

13B.  ;  
2


C.  4;  

 13 
 2


D.  4;

Câu 25: Nghiệm của bất phương trình log 4  3x  1  log 4  x  3 là:
A. x  3

B. x  2

C. x  

1
3

D. 2  x  3

Câu 26: Tập nghiệm của bất phương trình log3  x  3  log3  x  5  1 là:
3

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG 2017

A.  5;6 

B.  5;  

BIÊN TẬP VÀ SƯU TẦM

C.  6;  

D.  2;6 

Câu 27: Nghiệm của bất phương trình log 1  2 x  3  0 là:
2

A. log 2 3  x  2

B. x  2

C. x  2

D. 0  x  2

Câu 28: Nghiệm của bất phương trình log 1  x 2  6 x  8  2log5  x  4   0 là:
5

A. log 2 3  x  2

B. x  2

C. x  2

D. 0  x  2

Câu 29: Tập nghiệm của bất phương trình 2log 2  x  1  log 2  5  x   1 là:
A. 1;5 

B.  3;3

C. 3;5

D. 1;3

Câu 30: Nghiệm của bất phương trình log 2  x  1  2log 4 5  x   1  log 2  x  2  là:
A. 1  x  2

B. 2  x  5

C. 2  x  3

D. Đáp án khác
1
2

Câu 31: Nghiệm của bất phương trình log3 x 2  5 x  6  log 1 x  2  log 1  x  3 là:
3

A. x  5

B. x  3

C. 3  x  5

3

D. x  10

Câu 32: log a b  0 khi.
a  1
b  1

A. 

a  1
0  b  1

B. 

0  a  1
b  1

C. 

a  1
b  1

D. 

Câu 33: Bất phương trình log 2 x  1có nghiệm là:
A. x  2

B. 0  x  2

C. 0  x  2

D. x  2

Câu 34: Cho hàm số y  ln 2 x . Khi đó bất phương trình y ''  0 có nghiệm là:
A. x  e

B. x  e

C. x  0

D. 0  x  e

4

Tài liệu cùng danh mục Đề thi - Kiểm tra

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2018 lần 1 - THPT Đồng Đậu - Mã đề 484

Giúp học sinh đánh giá lại kiến thức đã học cũng như kinh nghiệm ra đề của giáo viên. Mời các bạn và quý thầy cô cùng tham khảo "Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2018 lần 1 - THPT Đồng Đậu - Mã đề 484".


Đề Luyện Thi Thử Tốt Nghiệp - Đại Học Năm 2011 - Số 29

Tham khảo tài liệu 'đề luyện thi thử tốt nghiệp - đại học năm 2011 - số 29', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KÌ I, LỚP 7

Chủ đề 3 0,75 1 0,25 2 0,5 1 0,25 Tổng 8 2,75 1 1,0 9 3,5 1 0,25 5 3,75 2 0,5 2 0,5 22 10 2 0,5 Nhận biết TN TL 2 0,5 1 1,75 2 1,5 6 2,0 6 2,5 Thông hiểu TN TL Vận dụng TN 1 1,75 4 2,5 TL 6 3,0 Tổng Số hữu tỷ, số thực Hàm số và Đồ thị Đường thẳng song song và vuông góc Tam giác Chữ số phía trên, bên trái mỗi ô là số lượng câu hỏi; chữ số ở góc phải dưới mỗi ô là trọng số điểm cho...


Đề khảo sát chất lượng lần 4 môn Địa lí lớp 11 năm 2018 - THPT Nguyễn Viết Xuân - Mã đề 306

Tham khảo Đề khảo sát chất lượng lần 4 môn Địa lí lớp 11 năm 2018 - THPT Nguyễn Viết Xuân - Mã đề 306 dành cho các bạn học sinh lớp 11 và quý thầy cô tham khảo, để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. Hy vọng sẽ giúp các bạn đạt kết quả tốt trong kỳ thi.


Đề thi học sinh giỏi môn Anh lớp 10 - Trường THPT Tĩnh Gia

Tham khảo đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 10 của trường THPT Tĩnh Gia. Tài liệu này giúp giáo viên định hướng cách ra đề thi và giúp các bạn học sinh ôn tập để làm bài hiệu quả. Chúc các em thi tốt đạt điểm cao.


Đề thi KSCL môn tiếng Anh lớp 12 năm 2017-2018 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Mã đề 823

Hãy tham khảo Đề thi KSCL môn tiếng Anh lớp 12 năm 2017-2018 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Mã đề 823 để giúp các bạn biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn.


ĐỀ ÔN THI TN THPT NĂM 2011 MÔN : VẬT LÍ - Đề số 6

Tham khảo tài liệu 'đề ôn thi tn thpt năm 2011 môn : vật lí - đề số 6', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


2 Đề thi HSG giải toán bằng máy tính casio lớp 9 - Sở GD&ĐT Thanh Hoá

Đề thi HSG giải toán bằng máy tính casio lớp 9 của Sở GD&ĐT Thanh Hoá gồm những 10 câu hỏi bài tập tự luận giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và làm quen với dạng đề thi này. Chúc các bạn thi tốt.


Đề kiểm tra HK 2 năm 2018 môn Ngữ Văn lớp 12 - Sở GD&ĐT Đồng Tháp

Nhằm giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng làm bài tập, mời các bạn cùng tham khảo Đề kiểm tra HK 2 năm 2018 môn Ngữ Văn lớp 12 - Sở GD&ĐT Đồng Tháp dưới đây. Hy vọng sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.


ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM MÔN TOÁN LỚP 9

TÀI LIỆU THAM KHẢO - ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM MÔN TOÁN LỚP 9


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu