Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Dự án Dịch vụ sửa chữa xe máy tận nơi 24/7

Để góp phần phát triển ngành sửa chữa xe gắn máy, Công Ty TNHH Đầu tư và Phát triển Chấn Văn phối hợp cùng công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu và xây dựng “Dự án Dịch vụ sửa chữa xe máy Tận Nơi 24/7” tại TP.HCM nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh của doanh nghiệp cũng như đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------  ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

DỊCH VỤ SỬA CHỮA XE MÁY TẬN
NƠI 24/7

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHẤN VĂN
Địa điểm: TP.HCM

----Tháng 6/2018----

Dự án Dịch vụ sửa chữa xe máy Tận Nơi 24/7

___
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------  ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

DỊCH VỤ SỬA CHỮA XE MÁY TẬN
NƠI 24/7
CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN CHẤN VĂN

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
DỰ ÁN VIỆT

NGUYỄN HUỲNH VÂN VY

NGUYỄN BÌNH MINH

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt

2

Dự án Dịch vụ sửa chữa xe máy Tận Nơi 24/7

MỤC LỤC
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU ......................................................................................... 6
I. Giới thiệu về chủ đầu tư. ........................................................................... 6
II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án. .................................................................... 6
III. Sự cần thiết xây dựng dự án. .................................................................. 6
IV. Các căn cứ pháp lý.................................................................................. 8
V. Mục tiêu dự án. ........................................................................................ 8
CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN .............. 10
II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường ................................................................. 10
I. Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án. ................................... 11
I.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án. ............................................ 11
I.2. Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án. ................................................. 15
II. Quy mô sản xuất của dự án. ................................................................... 17
II.2 Quy mô sản xuất của dự án .................................................................. 17
III. Địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng dự án...................................... 17
IV. Phân tích các yếu tố đầu vào của dự án. ............................................... 18
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ................................. 19
I. Phân tích qui mô, diện tích xây dựng công trình..................................... 19
II. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ. .............................. 19
II.1. Giải pháp xây dựng ............................................................................. 19
II.2. Giải pháp thực hiện ............................................................................. 20
CHƯƠNG IV: CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN .............................. 21
I. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ
tầng. ..................................................................................................................... 21
II. Các phương án xây dựng công trình. ..................................................... 21
III. Phương án tổ chức thực hiện. ............................................................... 21
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt

3

Dự án Dịch vụ sửa chữa xe máy Tận Nơi 24/7

IV. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án. ... 21
CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG
CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG..................... 22
I. Đánh giá tác động môi trường. ................................................................ 22
I.1 Giới thiệu chung: ................................................................................... 22
I.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường .................................... 22
I.3. Các tiêu chuẩn về môi trường áp dụng cho dự án ................................ 23
I.4. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng ........................................... 23
II. Tác động của dự án tới môi trường. ....................................................... 23
II.1. Nguồn gây ra ô nhiễm ......................................................................... 24
II.2. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường ...................................................... 25
II.3. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường. .. 27
II.4. Kết luận: ............................................................................................. 29
CHƯƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU
QUẢ CỦA DỰ ÁN ............................................................................................. 30
I. Tổng vốn đầu tư của dự án. ..................................................................... 30
II. Nguồn vốn thực hiện dự án. ................................................................... 34
III. Phân tích hiệu quá kinh tế và phương án trả nợ của dự án. .................. 38
III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án. ................................................. 38
III.2 Phương án vay..................................................................................... 39
III.3 Các thông số tài chính của dự án. ....................................................... 40
KẾT LUẬN ......................................................................................................... 42
I. Kết luận.................................................................................................... 42
II. Đề xuất và kiến nghị. ............................................................................. 42
PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN ......... 43
Phụ lục 1 Tổng mức, cơ cấu nguồn vốn của dự án thực hiện dự án........... 43
Phụ lục 2 Bảng tính khấu hao hàng năm của dự án. ................................... 43
Phụ lục 3 Bảng tính doanh thu và dòng tiền hàng năm của dự án.............. 43
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt

4

Dự án Dịch vụ sửa chữa xe máy Tận Nơi 24/7

Phụ lục 4 Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm của dự án. ............................... 43
Phụ lục 5 Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án. ...................................... 43
Phụ lục 6 Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án. ............ 43
Phụ lục 7 Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn có chiết khấu của dự án. .... 43
Phụ lục 8 Bảng Tính toán phân tích hiện giá thuần (NPV) của dự án. ...... 43
Phụ lục 9 Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) của dự án. . 43

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt

5

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

VINACAFE GIÀNH LẠI THỊ PHẦN CÀ PHÊ TAN

Việc Nhà máy cà phê Biên Hoà (Vinacafe) chiếm được 45% thị phần cà phê tan nội địa đã khiến cho không ít doanh nghiệp sản xuất cà phê trong nước ngỡ ngàng. Bởi chỉ cách đây vài năm, thị trường cà phê tan Việt Nam còn được xem là phù sa màu mỡ cho các nhà đầu tư nước ngoài.


Guidelines for Planning, Implementing, and Managing a DME Project Information System 2004

Details of partnering are given in Section 1.9. There are two types: ‘term (or full) partnering’ which covers an intention to carry out a series of projects together or for a given period; and ‘project-specific partnering’, i.e. co-operation for one job at a time. Normally a promoter negotiates a partnering agreement with his consultant (if he employs one) and a contractor of his own choosing, usually because of past satisfactory experience of working with him. If competitive tendering is required, then a selected list of contractors may be invited to bid – on the basis of experience, quality of staff available, and costs plus charges for overheads and profit,...


THE REPORT OF THE CONSTRUCTION TASK FORCE

Bearing the foregoing in mind, lived experiences have been carefully selected and synchronised with generic ideas and principles of project management. By starting with the evolution of project management, the objective was to locate the discipline in its historical context, thus creating awareness to the project manager that he/she will be practising within a community of professionals. This is followed by the definition of the concept of project, which concomitantly elucidates related terms to which the project manager will find recourse from time-to-time. Before migrating to Chapter 3, a brief panorama of areas associated with project management...


Lập kế hoạch sản xuất

l Để bắt đầu quá trình sản xuất, trước tiên bạn cần xây dựng hệ thống hoạch định sản xuất bao gồm: hoạch định tổng hợp (aggregate planning) và lịch trình sản xuất chính (master production scheduling). Hoạch định tổng hợp là quá trình lập kế hoạch sử dụng các nguồn lực một cách hợp lý vào quá trình sản xuất ra các sản phẩm hoặc dịch vụ đảm bảo cực tiểu hoá toàn bộ chi phí có liên quan đến chư¬ơng trình sản xuất đ¬ộc lập. Lịch trình sản xuất chính (MPS) là một kế hoạch để sản xuất......


Chương 13- Điều độ tác nghiệp

Ngày giao hàng đã hẹn là ngày nào ? Năng suất cần thiết là bao nhiêu? Khi nào thì nên bắt đầu một công việc hay nhiệm vụ nhất định? Làm cách nào để bảo đảm rằng công việc được thực hiện đúng hẹn? Hoạch định và điều độ cấp cao (APS)


Quản lý dự án xây dựng

Dự án là một nỗ lực nhất thời nhằm tạo ra một sản phẩm, dịch vụ hay một kết quả độc nhất vô nhị


14 tiêu chí cơ bản về quản lý để đánh giá sự thành công một tổ chức

Nhằm hỗ trợ cho người đứng đầu các tổ chức (doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước, viện nghiên cứu Trường Đại học…) đánh giá được mức độ thành công về công tác quản lý của tổ chức mình, chúng tôi xin giới thiệu 14 tiêu chí cơ bản để đánh giá sự thành công của một tổ chức. Hiện nay, các tiêu chí này đã và đang được áp dụng ở các nước phát triển và một số tập đoàn lớn trên thế giới......


Bài giảng Quản lý dự án: Chương 1 - GV. Nguyễn Quốc Ấn

Chương 1 Dự án những vấn đề chung thuộc bài giảng quản lý dự án. Trong chương học này trình bày nội dung kiến thức về: Định nghĩa dự án; đặc điểm của dự án; phân biệt dự án, chương trình và danh mục đầu tư. Để nắm nội dung cụ thể của chương học này, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.


ESTABLISHING AN INTEGRATED PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM

The survey is designed to solicit input from those in the field of construction and project management concerning leadership and the leadership skills. Questions centered on the importance of leadership, the kinds of leadership skills people should pursue, and the most-commonly used skills. A common survey process includes defining the survey objectives, developing a sample frame, specifying the strategy for data collection, and conducting the appropriate analyses. Interviewees are selected from the construction or relevant project management field and all have certain knowledge or experience in project management. The interviewees include project managers in large construction companies (including...


Chuyên đề 8 - Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng

Phần I. THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ 1. Các yêu cầu và nguyên tắc thanh toán. 2. Kế hoạch thanh toán và điều kiện thực hiện thanh toán 3. Điều kiện thanh toán 4. Qui trình thanh toán và nguyên tắc kiểm soát thanh toán của kho bạc NN. 5. Hồ sơ và thủ tục thanh toán vốn đầu tư 6. Thời hạn và hình thức thanh toán 7. Thẩm quyền các chủ thể


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

PROJECT COMMUNICATION HANDBOOK 2007
  • 25/02/2013
  • 66.896
  • 124

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu