Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Dự án Dịch vụ sửa chữa xe máy tận nơi 24/7

Để góp phần phát triển ngành sửa chữa xe gắn máy, Công Ty TNHH Đầu tư và Phát triển Chấn Văn phối hợp cùng công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu và xây dựng “Dự án Dịch vụ sửa chữa xe máy Tận Nơi 24/7” tại TP.HCM nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh của doanh nghiệp cũng như đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------  ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

DỊCH VỤ SỬA CHỮA XE MÁY TẬN
NƠI 24/7

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHẤN VĂN
Địa điểm: TP.HCM

----Tháng 6/2018----

Dự án Dịch vụ sửa chữa xe máy Tận Nơi 24/7

___
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------  ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

DỊCH VỤ SỬA CHỮA XE MÁY TẬN
NƠI 24/7
CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN CHẤN VĂN

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
DỰ ÁN VIỆT

NGUYỄN HUỲNH VÂN VY

NGUYỄN BÌNH MINH

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt

2

Dự án Dịch vụ sửa chữa xe máy Tận Nơi 24/7

MỤC LỤC
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU ......................................................................................... 6
I. Giới thiệu về chủ đầu tư. ........................................................................... 6
II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án. .................................................................... 6
III. Sự cần thiết xây dựng dự án. .................................................................. 6
IV. Các căn cứ pháp lý.................................................................................. 8
V. Mục tiêu dự án. ........................................................................................ 8
CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN .............. 10
II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường ................................................................. 10
I. Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án. ................................... 11
I.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án. ............................................ 11
I.2. Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án. ................................................. 15
II. Quy mô sản xuất của dự án. ................................................................... 17
II.2 Quy mô sản xuất của dự án .................................................................. 17
III. Địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng dự án...................................... 17
IV. Phân tích các yếu tố đầu vào của dự án. ............................................... 18
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ................................. 19
I. Phân tích qui mô, diện tích xây dựng công trình..................................... 19
II. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ. .............................. 19
II.1. Giải pháp xây dựng ............................................................................. 19
II.2. Giải pháp thực hiện ............................................................................. 20
CHƯƠNG IV: CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN .............................. 21
I. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ
tầng. ..................................................................................................................... 21
II. Các phương án xây dựng công trình. ..................................................... 21
III. Phương án tổ chức thực hiện. ............................................................... 21
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt

3

Dự án Dịch vụ sửa chữa xe máy Tận Nơi 24/7

IV. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án. ... 21
CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG
CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG..................... 22
I. Đánh giá tác động môi trường. ................................................................ 22
I.1 Giới thiệu chung: ................................................................................... 22
I.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường .................................... 22
I.3. Các tiêu chuẩn về môi trường áp dụng cho dự án ................................ 23
I.4. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng ........................................... 23
II. Tác động của dự án tới môi trường. ....................................................... 23
II.1. Nguồn gây ra ô nhiễm ......................................................................... 24
II.2. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường ...................................................... 25
II.3. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường. .. 27
II.4. Kết luận: ............................................................................................. 29
CHƯƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU
QUẢ CỦA DỰ ÁN ............................................................................................. 30
I. Tổng vốn đầu tư của dự án. ..................................................................... 30
II. Nguồn vốn thực hiện dự án. ................................................................... 34
III. Phân tích hiệu quá kinh tế và phương án trả nợ của dự án. .................. 38
III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án. ................................................. 38
III.2 Phương án vay..................................................................................... 39
III.3 Các thông số tài chính của dự án. ....................................................... 40
KẾT LUẬN ......................................................................................................... 42
I. Kết luận.................................................................................................... 42
II. Đề xuất và kiến nghị. ............................................................................. 42
PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN ......... 43
Phụ lục 1 Tổng mức, cơ cấu nguồn vốn của dự án thực hiện dự án........... 43
Phụ lục 2 Bảng tính khấu hao hàng năm của dự án. ................................... 43
Phụ lục 3 Bảng tính doanh thu và dòng tiền hàng năm của dự án.............. 43
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt

4

Dự án Dịch vụ sửa chữa xe máy Tận Nơi 24/7

Phụ lục 4 Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm của dự án. ............................... 43
Phụ lục 5 Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án. ...................................... 43
Phụ lục 6 Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án. ............ 43
Phụ lục 7 Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn có chiết khấu của dự án. .... 43
Phụ lục 8 Bảng Tính toán phân tích hiện giá thuần (NPV) của dự án. ...... 43
Phụ lục 9 Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) của dự án. . 43

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt

5

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Lập - thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Lập - thẩm định dự án đầu tư xây dựng Lập- thẩm định thiết kế, tổng dự toán, dự toán xây dựng. Làm đúng, làm tốt ngay từ đầu để đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội trong các phương án bất lợi, chọn phương án bất lợi ít nhất...


Chứng minh phương trình nguồn tăng trưởng Solow

Phương pháp luận thông thường được sử dụng để ước lượng nguồn tăng trưởng trong khuôn khổ của lý thuyết kinh tế tân cổ điển đã được dựa trên cơ sở công trình nghiên cứu của Solow (1957). Hàm sản xuất tổng thể được giả định có dạng tổng quát như sau:


MẪU PHÂN TÍCH ĐIỂM MẠNH DOANH NGHIỆP

MẪU PHÂN TÍCH ĐIỂM MẠNH DOANH NGHIỆP


Lecture Project management: The managerial process (5/e): Chapter 12 - Erik W. Larson, Clifford F. Gray

Chapter 12 - Outsourcing: Managing interorganizational relations. This chapter extends the previous two chapters’ discussion of building and managing relations by focusing specifically on issues surrounding working with people from other organizations to complete a project.


Chương 3: Tổ chức dự án và các vấn đề trong quản lý dự án

Tổ chức là một nhóm người được sắp xếp theo một trật tự nhất định để có thể cùng phối hợp hoạt động với nhau để đạt đến mục tiêu của tổ chức. Cấu trúc tổ chức là một kiểu mẫu được đặt ra để phối hợp hoạt động giữa các người trong tổ chức.


Bài giảng Quản lý dự án Chương 3- Các quan điểm thẩm định dự án

Sự khác nhau về dòng ngân lưu: Quan điểm Tổng đầu tư xem xét dòng ngân lưu chưa chia- còn gọi là dòng ngân lưu tự do; Quan điểm chủ sở hữu chỉ xem xét dòng ngân lưu còn lại của chủ sở hữu


New Growth Theory,Technology and Learning: A Practitioner’s Guide

New Growth Theory emphasizes that economic growth results from the increasing returns associated with new knowledge. Knowledge has different properties than other economic goods (being non-rival, and partly excludable). The ability to grow the economy by increasing knowledge rather than labor or capital creates opportunities for nearly boundless growth. Markets fail to produce enough knowledge because innovators cannot capture all of the gains associated with creating new knowledge. And because knowledge can be infinitely reused at zero marginal cost, firms who use knowledge in production can earn quasi-monopoly profits. All forms of knowledge, from big science to better ways to sew a shirt exhibit these properties and contribute......


Bài giảng hệ điều hành : Phương pháp Quản lý Dự án CNTT part 10

Rà xét và cập nhật kế hoạch quản lý Xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết cho việc hoàn tất dự án Tiến hành rà xét các hoạt động Kết thúc hợp đồng với các nhà thầu phụ Chuẩn bị các báo cáo dự án cuối cùng Lập thành văn bản và lưu giữ các kết quả bàn giao dự án Đóng văn phòng dự án Giải thể tổ chức dự án Tiến hành các cuộc họp kết thúc dự án Tiến hành rà xét sau thực hiện Thiết lập lại việc phân bổ nhân sự...


Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 1 - ThS. Phạm Bảo Thạch

Chương 1: Một số vấn đề chung về đầu tư và dự án đầu tư. Chương này trình bày 2 nội dung chính, đó là: Đầu tư và hoạt động đầu tư vốn, dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.


Quản lý dự án công trình xây dựng part 5

Tham khảo tài liệu 'quản lý dự án công trình xây dựng part 5', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Đại cương về bào chế
  • 12/10/2015
  • 71.305
  • 188

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu